Print_a-booklet

ניתן להדפיס מסמכים מרובי עמודים כחוברת. Acrobat או Reader n מעמד שני עמודים בכל גליון. כאשר תאספו, תקפלו ותהדקו את הגיליונות המודפסים משני הצדדים, התוצאה תהיה חוברת אחת המאגדת את העמודים בסדר הנכון. 

שלבים עבור Reader ו-Acrobat X

שלבים עבור Reader ו-Acrobat 9


מסמכי PDF מרובים המודפסים כחוברת
מסמכי PDF מרובים המודפסים כחוברת: ארבעה עמודים בכל גליון, מודפסים משני הצדדים, כריכה בצד שמאל

Reader ו-Acrobat X

הדפס מסמך רב-עמודים כחוברת:

 1. בחר 'קובץ' > 'הדפס'.

 2. בחר מדפסת מהתפריט בחלק העליון של תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

 3. באזור עמודים להדפסה, בחר אילו עמודים ברצונך לכלול בחוברת.

  הכל מהעמוד הקדמי לעמוד האחורי.

  עמודים מציין טווח עמודים להדפסת קבוצת עמודים קטנה יותר של חוברת גדולה. חוברת גדולה מחולקת להקבצות קטנות יותר, ולאחר מכן כל טווח עמודים מודפס בנפרד.

 4. תחת גודל וטיפול בעמודים, בחר חוברת

  בחר חוברת:
 5. בתפריט המוקפץ של קבוצת המשנה 'חוברת', בחר אחת מהאפשרויות הבאות: שני הצדדים (מדפסות דופלקס) להדפסה אוטומטית משני צדי הנייר, אם המדפסת שלך תומכת בהדפסת דופלקס, או צד קסמי בלבד / צד אחורי בלבד (עבור מדפסות ללא דופלקס). אם המדפסת אינה יכולה להדפיס משני הצדדים באופן אוטומטי, באפשרותך להדפיס תחילה את הצדדים הקדמיים של הנייר. לאחר מכן טען מחדש את הדפים האלה והדפס את הצדדים האחוריים.

  אפשרויות של קבוצת המשנה 'חוברת'
 6. השאר את המספרים בתיבות 'גליונות מ-' כפי שהם. Acrobat או Reader יקבע אילו גיליונות יש להדפיס לצורך ביצוע עבודת ההדפסה. לדוגמה, אם ברשותך קובץ PDF בן 16 עמודים ובחרת 'הכל' באזור 'טווח הדפסה', יודפסו גיליונות 1 עד 4

  אפשרויות 'גליונות חוברת'
 7. בחר 'סובב עמודים אוטומטית' כדי לסובב אוטומטית כל עמוד להתאמה מיטבית לאזור הניתן להדפסה.

  בחר באפשרות 'סובב עמודים אוטומטית'

Acrobat ו-Reader 9

הדפס מסמך רב-עמודים כחוברת:

 1. לחץ על 'קובץ' > 'הדפסה'.

 2. בחר מדפסת מהתפריט בחלק העליון של תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

 3. באזור 'טווח הדפסה', ציין את העמודים להדפסה:
  הכל  מדפיס מהעמוד הקדמי לעמוד האחורי.
  עמודים  מציין טווח עמודים להדפסת קבוצת עמודים קטנה יותר של חוברת גדולה. חוברת גדולה מחולקת להקבצות קטנות יותר, ולאחר מכן כל טווח עמודים מודפס בנפרד.

 4. מהתפריט המוקפץ 'שינוי גודל עמוד', בחר 'הדפסת חוברות'. פקדים נוספים מופיעים מתחת לתפריט המוקפץ 'שינוי גודל עמוד'.

  בחר באפשרות 'הדפסת חוברות'
 5. בתפריט המוקפץ של קבוצת המשנה 'חוברת', בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  שני הצדדים  (מדפסות דופלקס) להדפסה אוטומטית משני צדי הנייר, אם המדפסת שלך תומכת בהדפסת דופלקס.

  אפשרויות של קבוצת המשנה 'חוברת'

  צד קדמי בלבד / צד אחורי בלבד (עבור מדפסות ללא דופלקס) אם המדפסת אינה יכולה להדפיס משני הצדדים באופן אוטומטי, באפשרותך להדפיס תחילה את הצדדים הקדמיים של הנייר. לאחר מכן טען מחדש את הדפים האלה והדפס את הצדדים האחוריים.

 6. השאר את המספרים בתיבות 'גליונות מ-' כפי שהם. Acrobat או Reader יקבע אילו גיליונות יש להדפיס לצורך ביצוע עבודת ההדפסה. לדוגמה, אם ברשותך קובץ PDF בן 16 עמודים ובחרת 'הכל' באזור 'טווח הדפסה', יודפסו גיליונות 1 עד 4.

 7. בחר 'סובב עמודים אוטומטית' כדי לסובב אוטומטית כל עמוד להתאמה מיטבית לאזור הניתן להדפסה.

  טיפול בעמודי החוברת
 8. בחר אפשרות מהתפריט המוקפץ 'כריכה':

  אפשרויות כריכת חוברת
 9. לחץ על OK או על Print (הדפס).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת