Hyperlinks

ניתן ליצור היפר-קישורים באופן כזה, שכאשר תייצא ל-Adobe PDF או לקובץ SWF ב-InDesign, המציג יוכל ללחוץ על קישור כדי לעבור למיקומים אחרים באותו מסמך, למסמכים אחרים או לאתרי אינטרנט. היפר-קישורים שתייצא לקובץ PDF או SWF ב-InCopy לא יהיו פעילים.

מקור מתייחס לטקסט עם היפר-קישור, למסגרת טקסט עם היפר-קישור או למסגרת גרפית עם היפר-קישור. יעד מתייחס לכתובת URL, לקובץ, לכתובת דוא"ל, לעמוד, לעוגן טקסט או ליעד משותף שההיפר-קישור מפנה אליהם. מקור יכול לכלול הפנייה ליעד אחד בלבד. עם זאת, כל מספר כלשהו של מקורות יכולים להפנות לאותו יעד.

מקור הוא הטקסט או הגרפיקה בעלי ההיפר-קישור. יעדמתייחס לכתובת URL, לקובץ, לכתובת דוא"ל, לעמוד, לעוגן טקסט או ליעד משותף שההיפר-קישור מפנה אליהם. מקור יכול לכלול הפנייה ליעד אחד בלבד. עם זאת, כל מספר כלשהו של מקורות יכולים להפנות לאותו יעד.

הערה:

אם ברצונך שטקסט המקור ייווצר מטקסט היעד, הוסף הפנייה מקושרת במקום היפר-קישור. ראה הפניות מקושרות.

Hyperlinks

A. מקור של היפר-קישור B. רשימת היפר-קישורים במסמך הנוכחי C. סמלי מצב של היפר-קישור 

 • בחר Window‏ ‏> Interactive‏ ‏> Hyperlinks.
 • בחר Window‏ ‏> Hyperlinks.
 • בחר Window‏ > Type & Tables‏ > Cross-References.
 1. בחר Sort מתפריט החלונית Hyperlinks ובחר בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Manually

  הצגת ההיפר-קישורים לפי סדר הוספתם למסמך.

  By Name

  הצגת ההיפר-קישורים לפי סדר האלפבית.

  By Type

  הצגת ההיפר-קישורים בקבוצות מסוג דומה.

 1. בחר Small Panel Rows מתפריט החלונית Hyperlinks.

ניתן ליצור היפר-קישורים לעמודים, לכתובות URL, לעוגני טקסט, לכתובות דוא"ל ולקבצים. אם אתה יוצר היפר-קישור לעמוד או לעוגן טקסט במסמך אחר, ודא שהקבצים המיוצאים מופיעים באותה תיקייה.

הערה:

להצגה או להסתרה של היפר-קישורים, בחר View‏ ‏> Extras‏ > Show Hyperlinks או Hide Hyperlinks.

הערה:

היפר-קישורים ייכללו בקובצי Adobe PDF מיוצאים אם האפשרות Hyperlinks מסומנת בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ב-InDesign. היפר-קישורים ייכללו בקובץ SWF המיוצא אם האפשרות Include Hyperlinks תסומן בתיבת הדו-שיח Export SWF.

ניתן להשתמש במספר שיטות ליצירת היפר-קישורים לכתובות URL. כאשר אתה מציין כתובת URL, ניתן להשתמש בכל פרוטוקול משאבים חוקי לאינטרנט: http:‎/‎/‎‏, file:‎/‎/‎‏, ftp:‎/‎/‎, או mailto:‎/‎/‎.

הערה:

ייתכן שתרצה ליצור סגנון תו עבור היפר-קישורים. היפר-קישורים מעוצבים בדרך כלל בטקסט כחול בעל קו תחתון.

 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור של ההיפר-קישור. לדוגמה, ניתן לבחור בטקסט "ראה אתר האינטרנט של Adobe".
 2. בחלונית Hyperlinks, השתמש בכל אחת מהשיטות הבאות ליצירת היפר-קישור לכתובת URL:
  • בתיבת הטקסט URL, הקלד או הדבק את שם כתובת ה-URL (כגון http://www.adobe.com) ולאחר מכן בחר New Hyperlink מהחלונית Hyperlinks. בחר URL מהתפריט Link To, ציין אפשרויות מראה ולחץ על OK.

  • אם כתובת URL נבחרה במסמך, בחר New Hyperlink From URL מתפריט החלונית Hyperlinks. לחץ פעמיים על ההיפר-קישור בחלונית Hyperlinks ובחר URL מהתפריט Link To, ציין אפשרויות מראה ולחץ על OK.

  • בחר כתובת URL שכבר נוספה מהתפריט URL. מראה ההיפר-קישור זהה למראה שנעשה בו שימוש בכתובת ה-URL הקודמת.

  • בחר New Hyperlink מתפריט החלונית Hyperlinks. בחר URL מהתפריט Link To, ציין אפשרויות מראה ולחץ על OK.

הערה:

אם היפר-קישור של כתובת URL אינו פועל בקובץ ה-PDF המיוצא, ייתכן שיש בעיה בהיפר-קישור שמהווה "יעד משותף". לחץ פעמיים על ההיפר-קישור בחלונית Hyperlinks, בחר URL מהתפריט Link To, בטל את הסימון של Shared Hyperlink Destination ולחץ על OK.

בעת יצירת היפר-קישור לקובץ, לחיצה על ההיפר-קישור בקובץ PDF או SWF המיוצא פותחת את הקובץ ביישום שבו הוא נוצר במקור, כגון Microsoft Word לקובצי ‎.doc

ודא שהקובץ שאתה מציין זמין לכל מי שיפתח את קובץ ה-PDF או ה-SWF שאתה מייצא. לדוגמה, אם אתה שולח את קובץ ה-PDF המיוצא לעמית לעבודה, ציין קובץ הממוקם בשרת משותף במקום בכונן הקשיח שלך.

 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
 2. בחר באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או לחץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
 3. בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, בחר File מהתפריט Link To.
 4. הקלד את שם הנתיב בשדה Path, או לחץ על לחצן התיקייה כדי לאתר את הנתיב ולחץ פעמיים על שם הקובץ.
 5. בחר Shared Hyperlink Destination אם ברצונך שהקובץ יאוחסן בחלונית Hyperlinks לצורך שימוש מהיר מחדש.
 6. ציין את המראה של מקור ההיפר-קישור ולחץ על OK.
 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
 2. בחר באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או לחץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
 3. בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, בחר Email מהתפריט Link To.
 4. בשדה Address, הקלד את כתובת הדוא"ל, כגון username@company.com.
 5. בשדה Subject Line, הקלד את הטקסט שמופיע בשורת הנושא של הודעת הדוא"ל.
 6. בחר Shared Hyperlink Destination אם ברצונך שהודעת הדוא"ל תאוחסן בחלונית Hyperlinks לצורך שימוש חוזר קל.
 7. ציין את המראה של מקור ההיפר-קישור ולחץ על OK.

ניתן ליצור היפר-קישור לעמוד מבלי ליצור תחילה יעד. עם זאת, על-ידי יצירת יעד עמוד, ניתן לציין מספר עמוד והגדרת תצוגה.

 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
 2. בחר באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או לחץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
 3. בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, בחר Page מהתפריט Link To.
 4. בתיבה Document, בחר במסמך המכיל את היעד שברצונך לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי אינו פתוח, בחר Browse בתפריט המוקפץ, אתר את הקובץ ולחץ על Open.
 5. בשדה Page, ציין את מספר העמוד שברצונך לעבור אליו.
 6. בתפריט Zoom Setting, בצע אחת מהפעולות הבאות לבחירת מצב התצוגה של העמוד שאליו תתבצע ההפנייה:
  • בחר באפשרות Fixed כדי להציג את רמת ההגדלה ואת מיקום העמוד שהיו בתוקף בעת יצירת הקישור.

  • בחר באפשרות Fit View כדי להציג את החלק הגלוי של העמוד הנוכחי כיעד.

  • בחר באפשרות Fit In Window כדי להציג את העמוד הנוכחי בחלון היעד.

  • בחר Fit Width או Fit Height כדי להציג את הרוחב או הגובה של העמוד הנוכחי בחלון היעד.

  • בחר באפשרות Fit Visible כדי להציג את העמוד כך שכל הטקסט והגרפיקה יתאימו לרוחב החלון (בדרך כלל, פירושו של דבר שהשוליים לא יוצגו).

  • בחר באפשרות Inherit Zoom כדי להציג את חלון היעד באותה רמת הגדלה שתשמש את הקורא בעת לחיצה על ההיפר-קישור.

 7. ציין אפשרויות מראה ולחץ על OK.

יצירת יעד להיפר-קישור היא הכרחית רק אם אתה יוצר היפר-קישור או הפנייה מקושרת לעוגן טקסט. עוגן טקסט יכול להפנות לטקסט שנבחר או למיקום שבו נמצאת נקודת הכניסה. לאחר מכן צור היפר-קישור או הפנייה מקושרת המצביעים על יעד ההיפר-קישור. ניתן גם ליצור יעדי היפר-קישורים לעמודים ולכתובות URL, אך הגדרת יעד אינה הכרחית לקישורים אלה.

יעדי היפר-קישורים שתיצור לא יופיעו בחלונית Hyperlinks. הם יופיעו בתיבת הדו-שיח המופיעה כשאתה יוצר או עורך היפר-קישורים.

 1. אם אתה יוצר עוגן טקסט, השתמש בכלי Type כדי להציב את נקודת הכניסה, או בחר בטווח הטקסט שברצונך להפוך לעוגן.

  אין אפשרות לקבוע יעד עוגן לטקסט בעמוד אב.

 2. בחר באפשרות New Hyperlink Destination בתפריט החלונית Hyperlinks.
 3. בחר באפשרות Text Anchor בתפריט Type. הזן שם לעוגן הטקסט ולחץ על OK.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
  • בחר באפשרות Text Anchor בתפריט Type. ציין שם לעוגן הטקסט.

  • בחר Page בתפריט Type. ציין את מספר העמוד שברצונך להפנות אליו ואת Zoom Setting. הקלד שם לעמוד, או בחר Name With Page Number כדי לקבוע אוטומטית את שם היעד לפי מספר העמוד והגדרת הזום שתציין.

  • בחר URL בתפריט Type. הקלד או הדבק כתובת URL, כגון http://www.adobe.com/il. ניתן להשתמש בכל פרוטוקול משאבים חוקי לאינטרנט: http://‎‏, file://‎‏, ftp://‎ או mailto://‎.

 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
 2. בחר באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או לחץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
 3. בחר Text Anchor מהתפריט Link To.
 4. בתיבה Document, בחר במסמך המכיל את היעד שברצונך לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי אינו פתוח, בחר Browse בתפריט המוקפץ, אתר את הקובץ ולחץ על Open.
 5. מהתפריט Text Anchor, בחר את יעד עוגן הטקסט שיצרת.
 6. ציין אפשרויות מראה של ההיפר-קישור ולחץ על OK.

בעת יצירת היפר-קישור, אם תבחר Shared Destination מהתפריט Link To, תוכל לציין שם יעד כלשהו. ליעד ניתן שם כאשר אתה מוסיף כתובת URL באמצעות תיבת הטקסט URL או כאשר אתה בוחר באפשרות Shared Hyperlink Destination בעת יצירת היפר-קישור לכתובת URL, קובץ או כתובת דוא"ל.

 1. בחר בטקסט, במסגרת או בגרפיקה שישמשו כמקור ההיפר-קישור.
 2. בחר באפשרות New Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks או לחץ על הלחצן Create New Hyperlink בתחתית החלונית Hyperlinks.
 3. בתיבת הדו-שיח New Hyperlink, בחר Shared Destination מהתפריט Link To.
 4. בתיבה Document, בחר במסמך המכיל את היעד שברצונך לעבור אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי אינו פתוח, בחר Browse בתפריט המוקפץ, אתר את הקובץ ולחץ על Open.
 5. בחר יעד מהתפריט Name.
 6. ציין אפשרויות מראה של ההיפר-קישור ולחץ על OK.

האפשרויות קובעות את מראה ההיפר-קישור או מקור ההפנייה המקושרת בקובץ PDF או SWF שיוצא. אפשרויות מראה אלה מוצגות גם במסמך InDesign אם תבחר View‏ > Extras‏ > Show Hyperlinks.

Character Style

בחר בסגנון תו שיוחל על מקור ההיפר-קישור. האפשרות Character Style זמינה רק אם מקור ההיפר-קישור הוא טקסט שנבחר, ולא מסגרת או גרפיקה שנבחרה.

אם אתה מוסיף הפנייה מקושרת, תוכל להחיל סגנון תו כשאתה עורך תבנית הפנייה מקושרת. ניתן גם להחיל סגנונות תו על אבני בניין בתוך תבנית. ראה שימוש בתבניות של הפניות מקושרות.

Type

בחר Visible Rectangle או Invisible Rectangle.

Highlight

בחר Invert‏, Outline‏, Inset או None. אפשרויות אלה קובעות את מראה ההיפר-קישור כשלוחצים עליו בקובץ PDF או SWF המיוצא.

Color

בחר צבע למלבן הגלוי של ההיפר-קישור.

Width

בחר Thin‏, Medium או Thick כדי לקבוע את עובי המלבן של ההיפר-קישור.

Style

בחר באפשרות Solid או Dashed כדי לקבוע את מראה המלבן סביב ההיפר-קישור.

באפשרותך למצוא ולהמיר כתובות URL (כגון “www.adobe.com”) במסמך שלך להיפר-קישורים.

 1. בחר Convert URLs To Hyperlinks מתפריט החלונית Hyperlinks.
 2. האפשרות Scope מציינת אם ברצונך להמיר כתובות URL במסמך כולו, בכתבה כולה או באפשרות שנבחרה כולה.
 3. כדי להחיל סגנון תו על ההיפר-קישור, בחר סגנון תו מהתפריט Character Style.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על Done.
  • לחץ על Find כדי לאתר את כתובת ה-URL הבאה.

  • לחץ על Convert כדי להמיר את כתובת ה-URL הבאה להיפר-קישור.

  • לחץ על Convert All כדי להמיר את כל כתובות ה-URL להיפר-קישורים.

השתמש בחלונית Hyperlinks כדי לערוך, למחוק, לאפס או לאתר היפר-קישורים. ב-InCopy ניתן לנהל היפר-קישורים רק אם הכתבה הוצאה מאחסון לצורך עריכה.

 1. בחלונית Hyperlinks, לחץ פעמיים על הפריט שברצונך לערוך.
 2. בתיבת הדו-שיח Edit Hyperlinks, בצע את השינויים הדרושים בהיפר-קישור ולחץ על OK.
הערה:

לעריכת היפר-קישור לכתובת URL, בחר בהיפר-קישור, ערוך את כתובת ה-URL בתיבת הטקסט URL והקש על Tab או Enter.

בעת הסרת היפר-קישור, טקסט או גרפיקה במקור אינם נמחקים.

 1. בחר בפריט או בפריטים שברצונך להסיר בחלונית Hyperlinks ולחץ על לחצן Delete בתחתית החלונית.

שינוי שם של מקור היפר-קישור משנה את אופן התצוגה שלו בחלונית Hyperlinks.

 1. בחלונית Hyperlinks, בחר את ההיפר-קישור.
 2. בחר Rename Hyperlink מתפריט החלונית Hyperlinks וציין שם חדש.
 1. פתח את המסמך שבו מופיע היעד.
 2. בחר Hyperlink Destination Options בתפריט החלונית Hyperlinks.
 3. עבור Destination, בחר את שם היעד שברצונך לערוך.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Edit ובצע את השינויים הרצויים ביעד.

  • לחץ על Delete כדי להסיר את היעד.

 5. בסיום העריכה או המחיקה של יעדים, לחץ על OK.
 1. בחר בטווח הטקסט, במסגרת הטקסט או במסגרת הגרפית שתשמש כמקור להיפר-קישור החדש. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבחור טקסט נוסף שייכלל במקור.
 2. בחר בהיפר-קישור בחלונית Hyperlinks.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר באפשרות Reset Hyperlink בתפריט החלונית Hyperlinks.

  • כדי לעדכן היפר-קישורים למסמכים חיצוניים, בחר באפשרות Update Hyperlink מתפריט החלונית Hyperlinks.

 • כדי לאתר מקור של היפר-קישור או הפנייה מקושרת, בחר את הפריט שברצונך לאתר בחלונית Hyperlinks. בחר Go To Source בתפריט החלונית Hyperlinks. הטקסט או המסגרת ייבחרו.
 • כדי לאתר יעד של היפר-קישור או הפנייה מקושרת, בחר את הפריט שברצונך לאתר בחלונית Hyperlinks. בחר Go To Destination בתפריט החלונית Hyperlinks.

אם הפריט הוא יעד מסוג כתובת URL‏, InDesign יפעיל את דפדפן האינטרנט שלך או יעבור אליו להצגת היעד. אם הפריט הוא עוגן טקסט או יעד עמוד, InDesign יעבור למיקום זה.

כאשר מסמך Microsoft Word בעל היפר-קישורים מיובא אל מסמך InDesign, אתה עשוי להבחין בתיבה או בגבול מסביב לכתובות ה-URL של ההיפר-קישורים (כגון www.adobe.com). מסמך InDesign יורש דוגמית צבע כחולה שנקראת Word_R0_G0_B255. המסמך יורש גם סגנון תו המכונה "Hyperlink" שמוסיף קו תחתון לטקסט ומחיל את הצבע הכחול.

כדי להסיר את התיבה, בחלונית Hyperlinks, לחץ פעמיים על ההיפר-קישור. תחת Appearance, בחר Invisible Rectangle מהתפריט Type ולחץ על OK.

ייתכן שתרצה גם למחוק את דוגמית הצבע המיובאת. בעת ביצוע פעולה זו, באפשרותך להחליף אותה בדוגמית צבע אחרת. ראה מחיקת דוגמיות צבע נפרדות.

הערה:

לפני שתציב את מסמך ה-Word ב-InDesign, ייתכן שתרצה להסיר את ההיפר-קישורים מכתובות ה-URL במסמך ה-Word כדי להימנע מהעברת עיצוב זה בירושה. ראה את התיעוד של Word. אפשרות נוספת היא יצירת סגנון תו שמכונה "Hyperlink" במסמך InDesign לפני שתבצע ייבוא. כאשר תייבא את מסמך ה-Word, סגנון InDesign בעל אותו שם ישמש כברירת מחדל.

עוד מהסוג הזה

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון