אודות ריווח שורות

נושא זה עוסק באופן שבו ריווח מיושם בקומפוזיציה של אותיות לטיניות. לקבלת מידע על ריווח שורות בטקסט CJK, ראה אודות ריווח שורות בטקסט אסייתי.

הרווח האנכי בין שורות כתב נקרא ריווח שורות. ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של שורת טקסט אחת לקו הבסיס של השורה שמעליה. קו בסיס הוא הקו הנסתר שלפיו מיושרות רוב האותיות – כלומר, אותיות ללא קצה היורד מתחת לשורה.

ריווח השורות האוטומטי של ברירת המחדל הוא 120% מגודל האות (לדוגמה, ריווח שורות של 12 נקודות לכתב בגודל 10 נקודות). כשריווח השורות האוטומטי מופעל, InCopy מציג את ערך ריווח השורות בסוגריים בתפריט Leading שבחלונית Character.

op_46
Leading

A. Leading B. Text height C. Larger text size of one word increases leading for that one line. 

אודות ריווח שורות בטקסט אסיאתי

ניתן לקבוע את המיקום הבסיסי לריווח שורות באמצעות ההגדרה Leading Basis Position בתפריט החלונית Paragraph. בהגדרת ברירת המחדל (Embox Top/Right), ריווח שורת הטקסט נמדד מחלקו העליון של ה-Embox לחלקו העליון של ה-Embox בשורה הבאה. על-ידי בחירת השורה והגדלת ערך הריווח בין השורות באמצעות ההגדרה Embox Top/Right, המרווח בין השורה שנבחרה לשורה הבאה יגדל, משום שריווח השורות של הכיוון נמדד מהשורה הנוכחית לשורה הבאה. כל ההגדרות האחרות ב-Leading Basis Position מודדות את הריווח מהשורה הנוכחית לשורה הקודמת, לכן שינוי של כמות הרווח באמצעות הגדרות אלה יגדיל את ה-Aki של השורה מעל השורה הנוכחית.

op_01J
Leading includes the height of the embox and the line aki spacing.

את ריווח השורות מגדירים בחלונית Character או בחלונית Control. אפשרות זו מוגדרת כברירת מחדל לערך Automatic. כשהאפשרות Auto Leading מוגדרת, ערך ריווח השורות מוצג בסוגריים תחת Leading בחלונית Character. ערך אוטומטי זה משתנה עבור מסגרות טקסט ורשתות של מסגרות טקסט. ניתן להגדיר את הערך של Automatic Leading מפריט התפריט Justification בחלונית Paragraph. הגדרת ברירת המחדל עבור ערך ריווח השורות האוטומטי במסגרות טקסט ב-InCopy הוא 175% מגודל הגופן המוגדר. עבור טקסט ברשתות מסגרת הוא 100%, מה שמאפשר ליישור הרשת לפרוס את שורות הטקסט ברשת.

כאשר יישור הרשת מוגדר לערך None, הגדר ריווח שורות טקסט במסגרת הטקסט באמצעות הזנת ערך בשדה Leading בחלונית Character. כאשר יישור הרשת מוגדר לכל ערך אחר פרט ל-None, ריווח השורות יוחל בהתאם להגדרות רשת קווי הבסיס.

הערה:

בעת העתקת טקסט שממוקם ברשת המסגרת והדבקתו במסגרת טקסט, הטקסט מודבק כשהוא שומר על מאפייני רשת המסגרת, לכן הערך Automatic בשדה Leading מוגדר ל-100%. אם נראה כי המרווח בין השורות מכווץ, הגדר ערך בשדה Leading במקום להשתמש בהגדרה האוטומטית.

להגדרת ריווח השורות עבור טקסט ברשתות מסגרת, השתמש באפשרות Line Gap בתיבת הדו-שיח Frame Grid Settings במקום בערך של ריווח השורות. ערך ריווח השורות עבור טקסט ברשת מסגרת הוא הסכום של הערך בשדה Line Gap וגודל הרשת (גודל הגופן). במילים אחרות, אם גודל הרשת הוא 13Q ומרווח השורה הוא 10H, ערך ריווח השורות בפועל יהיה "23H".

שים לב שעבור טקסט שממוקם ברשת מסגרת, יישור הרשת המשמש כברירת המחדל מוגדר למרכז. במקרה זה, הערך בין מרכז הרשת ומרכז הרשת הבאה יהיה ערך ריווח השורות. כאשר יישור הרשת מוגדר לערך None, ריווח השורות יוחל מהמיקום שצוין ברשת. כאשר יישור הרשת מוגדר לערך None, ריווח השורות יוחל בהתאם לערך המוגדר בשדה Leading בחלונית Character.

ריווח שורות בתוך רשת מסגרת הוא דבר מורכב. עבור טקסט ממוקם, ערך ריווח השורות בפועל משתנה בהתאם לגודל הגופן, ערך ריווח השורות ואף הגדרות Gyoudori בחלונית Paragraph. שים לב לפרטים הבאים:

 • אם אתה משאיר את גודל הגופן עבור רשת המסגרת ללא שינוי אך מגדיר גודל גופן או ערך ריווח שורות של טקסט ממוקם קטן יותר מגודל הרשת בחלונית Character, הטקסט ייושר לרשת בהתאם להגדרות Grid Justification.

 • אם אתה משאיר את גודל הגופן (גודל הרשת) עבור רשת מסגרת ללא שינוי אך משתמש בחלונית Character להגדרת גודל הגופן של טקסט ממוקם כגדול יותר מהסכום של גודל הרשת ופער השורות, Gyoudori ייקבע באופן אוטומטי ותוכל לבצע יישור לרשת במרווחים של 0.5 שורות, כלומר, 1.5, 2, 2.5, 3 וכן הלאה אם השדה Gyoudori מוגדר לערך Automatic. אם השדה Gyoudori מוגדר לערך שאינו Automatic, הטקסט ייושר לרשת בהתאם להגדרה זו, ואם מדובר בגופן גדול, התווים יחפפו אלה לאלה.

 • אם אתה משאיר את גודל הגופן (גודל הרשת) עבור רשת המסגרת ללא שינוי אך משתמש בחלונית Character להגדרת ה-Gyoudori של טקסט ממוקם לערך גדול יותר מהסכום של גודל הרשת ופער השורות, כאשר השדה Leading מוגדר לערך Automatic, ריווח השורות יוחל על שורה הבאה. לדוגמה, אם הגודל של רשת המסגרת הוא 13Q ופער השורות מוגדר ל-10H, אם ריווח השורות מוגדר ל-24H, הטקסט ימוקם בכל שורה שנייה. אם מוגדר ל-47H, הטקסט ימוקם בכל שורה שלישית. עבור כל הגדרה של ריווח שורות שאינה Automatic, המערכת תתעלם מהערך המוגדר בשדה Leading.

שינוי של ריווח השורות

כברירת מחדל, ריווח שורות הוא תכונת תו, כלומר ניתן להחיל יותר מערך ריווח שורות אחד על אותה פסקה. ריווח השורות הגדול ביותר בשורת אותיות קובע את ריווח השורות לאותה שורה. עם זאת, ניתן לבחור העדפה שתקבע שריווח השורות יחול על כל הפסקה, במקום על חלק מהטקסט בפסקה. הגדרה זו אינה משפיעה על ריווח השורות במסגרות קיימות.

שינוי ריווח שורות של טקסט שנבחר

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בחלונית Control, בחר בריווח השורות הרצוי מהתפריט Leading .

  • בחלונית Character או בחלונית Control, בחר בריווח השורות הרצוי מהתפריט Leading .

  • בחר בערך ריווח השורות הקיים והקלד ערך חדש.

  • בעת יצירת סגנון פסקה, שנה את ריווח השורות בחלונית Basic Character Formats.

אם InCopy מתעלם מהשינוי בריווח השורות, ייתכן שהסיבה לכך היא שהאפשרות Vertical Justification או Align To Baseline Grid מסומנת. בחר Object >‏ Text Frame Options וודא שהאפשרות Vertical Justification מוגדרת ל-Top ושהאפשרות Do Not Align To Baseline Grid מסומנת בחלונית Paragraph, בחלונית Control או בסגנון הפסקה.

הערה:

ניתן גם להתאים את הריווח האנכי על-ידי יישור הטקסט לרשת קווי הבסיס. בעת הגדרת רשת קווי בסיס, הגדרת רשת קווי הבסיס מקבלת עדיפות לעומת ערך ריווח השורות.

שינוי אחוזי ברירת המחדל של ריווח שורות

 1. בחר בפסקאות שברצונך לשנות.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בחר Roman Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 4. בשדה Auto Leading, ציין אחוז ברירת מחדל חדש. ערך המינימום הוא 0%, והערך המרבי הוא 500%.

הערה:

האפשרות Auto בתפריט הנפתח Leading של תפריט החלונית Control מגדירה את הערך של Auto Leading בתיבת הדו-שיח Justification כאחוז (%) מגודל התו. ברירת המחדל היא 175% למסגרות טקסט ו-100% לרשתות מסגרת.

החלת ריווח שורות על פסקאות שלמות

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Type‏ (ב-Windows) או InCopy ‏> ‏Preferences‏ ‏> Type‏ (ב-Mac OS).
 2. בחר באפשרות Apply Leading To Entire Paragraph, ולחץ על OK.

הערה:

כשמשתמשים בסגנון תו להחלת ריווח שורות על טקסט, ריווח השורות משפיע רק על הטקסט שעליו הוחל הסגנון, ולא על הפסקה כולה, בלי קשר לבחירה לסימון האפשרות Apply Leading To Entire Paragraph.

התאמת גובה השורה בהתאם ליחס התווים

על-ידי שינוי של כיוון הטקסט ברשת מסגרת לערך הנגדי (טקסט אופקי לאנכי; טקסט אנכי לאופקי), גובה השורה ישתנה כברירת מחדל ללא תלות בגודל הרשת. לדוגמה, עבור תווים בגודל 13Q הממוקמים ברשת מסגרת אופקית מסוג 13Q, כאשר מגדירים את היחס האנכי של התו ל-200%, ללא תלות בגודל הרשת, גובה השורה יוכפל ויהפוך ל-26Q. אם פונקציה זו מושבתת, גובה השורה יהיה זהה לגובה התו ורק יחס התו ישתנה.

 1. בחר טקסט שעבורו ברצונך לשנות את גובה השורה בהתבסס על יחס התו.
 2. מתפריט החלונית Character או תפריט החלונית Control, בחר Adjust Line Height With Character Scale.

  גובה השורה משתנה. כמאפיין של תווים, תכונה זו מוגדרת עבור כל אחד מהתווים, אך גובה השורה מוחל על כל השורה שמכילה את התווים המוגדרים.

כדי להשבית תכונה זו, בחר את הטקסט שעבורו התכונה הופעלה, ובחר שוב באפשרות Adjust Line Height with Character Scale בתפריט החלונית Character או תפריט החלונית Control, והשבת אותה.

החלת מיקום הבסיס של ריווח השורות

אם אתה מגדיר את יישור הרשת לערך None, ריווח השורות מוחל כברירת מחדל מהחלק העליון או הימני של ה-Embox של השורה הנוכחית לחלק העליון או הימני של ה-Embox של השורה הבאה. הגדלת הערך של ריווח השורות גורם להחלת הערך החדש על כל השורות שנבחרו.

 1. בחר את הטקסט והגדר את האפשרות Grid Alignment בתפריט החלונית Paragraph או תפריט החלונית Control לערך None.
 2. ציין ערך בשדה Leading בחלונית Character. ציין ערך שאינו Automatic והגדר למצב Static Value Leading.
 3. בחר את בסיס ריווח השורות המתאים תחת Leading Basis Position בתפריט החלונית Paragraph או תפריט החלונית Control.

כדי להגדיר ריווח שורות אחיד ללא תלות בגודל הגופן, באפשרותך להשתמש ב-Embox Center להגדרת ריווח שורות ממרכז השורה.

הערה:

עבור רשתות מסגרת, כדי ליישר לריווח שורות הרשת עבור שורות עם גודלי גופנים שונים, הגדר יישור רשת למרכז והגדר את Gyoudori בחלונית Paragraph לערך שאינו Automatic.

אפשרויות בתיבת הדו-שיח Leading Basis Position

תחת Leading Basis Position בתפריט החלונית Paragraph או תפריט החלונית Control, בחר את בסיס ריווח השורות המתאים.

Embox Top/Right

ריווח השורות יתחיל בחלק העליון של ה-Embox עבור טקסט אופקי או בצד הימני של ה-Embox עבור טקסט אנכי. ריווח השורות נמדד מהחלק העליון או הימני של השורה הנוכחית לחלק העליון או הימני של השורה הבאה. הגדרות אלה הן הגדרות ברירת המחדל.

Embox Center

ריווח השורות יתחיל ממרכז השורה הנוכחית למרכז השורה הקודמת. אם באותה פסקה קיימים גודלי גופנים שונים, המרווח בין קצות ה-Embox של כל שורה יהיה לא אחיד. אם האפשרות Embox Center מסומנת, על-ידי הגדרה של ריווח שורות קבוע עבור טקסט עם גודלי גופנים שונים ניתן ליישר את הריווח בין השורות עבור השורות המקיפות משום שריווח השורות יתבסס על מרכז ה-Embox הנוכחי.

Roman Baseline

ריווח השורות מתבסס על קו הבסיס של הטקסט באותיות לטיניות. ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של השורה הנוכחית לקו הבסיס של השורה הקודמת. בשיטה זו לריווח שורות נעשה שימוש גם ב-Roman Composer. קו הבסיס של טקסט באותיות לטיניות שונה עבור כל גופן. מיקום התו עשוי להשתנות אפילו באותו גודל גופן אם הגופנים שונים.

Embox Bottom/Left

ריווח השורות מתחיל מהחלק התחתון של ה-Embox עבור טקסט אופקי או מהצד השמאלי של ה-Embox עבור טקסט אנכי. ריווח השורות נמדד מהחלק השמאלי או התחתון של השורה הנוכחית לחלק השמאלי או התחתון של השורה הקודמת.

הערה:

אותו פריט קיים בשדה Grid Alignment הן בתפריט החלונית Paragraph והן בתפריט החלונית Control. פריטים אלה הם הבסיסים ליישור לרשת ולא הבסיסים עבור ריווח השורות. אין לבלבל בין השניים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת