Lær hvordan du justerer farge og tone i Adobe Camera Raw.

Histogram og RGB-nivåer

Et histogram er en representasjon av antallet bildepunkter ved hver lystetthetsverdi i et bilde. Et histogram som har ikke-nullverdier for hver lystetthetsverdi, angir at bildet bruker hele toneskalaen. Et histogram som ikke utnytter hele toneområdet, betegner et matt og kontrastløst bilde. Et histogram med en topp på venstre side angir skyggeklipping, og et histogram med en topp på høyre side angir høylysklipping

Merk:

Velg Skygger eller Høylys for å se hvilke bildepunkter som er maskert i forhåndsvisningsbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsvise høylys- og skyggemaskering.

En vanlig bildejusteringsoppgave er å spre bildepunktverdiene jevnt fra venstre til høyre i histogrammet, i stedet for å la de være gruppert sammen i den ene enden.

Et histogram består av tre lag med farge som representerer den røde, grønne og blå fargekanalen. Hvitt vises når alle de tre kanalene overlapper hverandre. Gult, magenta og cyan vises når to av RGB-kanalene overlapper hverandre (gult er lik rød + grønn kanal, magenta er lik rød + blå kanal, og cyan er lik grønn + blå kanal).

Histogrammet oppdateres automatisk etter hvert som du justerer innstillingene i dialogboksen Camera Raw.

RGB-verdiene for bildepunktet under pekeren (i forhåndvisningsbildet) vises under histogrammet.

Merk:

Du kan også bruke Fargeprøve-verktøyet  til å plassere opptil ni fargeprøver i forhåndsvisningsbildet. RGB-verdiene vises over forhåndsvisningsbildet. Hvis du vil fjerne en fargeprøve, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker du (Mac OS) den. Hvis du vil fjerne fargeprøvene, klikker du Fjern fargeprøver.

Vise RGB-verdier
Dialogboksen Camera Raw viser RGB-verdiene for bildepunktet under pekeren.

Forhåndsvise høylys- og skyggemaskering

Maskering forekommer når fargeverdiene for et bildepunkt er høyere enn den høyeste verdien eller lavere enn den laveste verdien som kan representeres i bildet. Altfor lyse verdier maskeres til hvitt, og altfor mørke verdier maskeres til svart. Resultatet er tap av bildedetaljer.

 • Hvis du vil se hvilke bildepunkter som maskeres med resten av forhåndsvisningsbildet, velger du Skygger eller Høylys øverst i histogrammet. Du kan også trykke U for å se skyggemaskering, eller O for å se høylysmaskering.
 • Hvis du bare vil se bildepunktene som maskeres, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar glidebryterne for Eksponering, Gjenoppretting eller Svart.

For glidebryterne for Eksponering og Gjenoppretting blir bildet svart, og maskerte områder vises som hvite. For glidebryteren for svart (Blacks) blir bildet hvitt, og maskerte områder vises som svarte. Fargede områder angir maskering i én fargekanal (rød, grønn, blå) eller i to fargekanaler (cyan, magenta, gul).

Merk:

I noen tilfeller forekommer maskering fordi fargerommet du bruker, er for lite. Hvis fargene maskeres, bør du vurdere å bruke et større fargeområde, for eksempel ProPhoto RGB.

Hvitbalansekontroller

Når du vil justere hvitbalanse, identifiserer du de objektene i bildet som du vil skal ha nøytral farge (hvit eller grå), og juster deretter fargene for å gjøre disse objektene nøytrale. Et hvitt eller grått objekt i et motiv tar til seg fargeskjæret fra omgivelseslyset eller blitsen når bildet tas. Når du bruker Hvitbalanse-verktøyet  til å angi et objekt som skal være hvitt eller grått, kan Camera Raw fastslå fargen på lyset motivet ble fotografert i, og deretter justere motivbelysningen automatisk.

Fargetemperatur (i kelvin) brukes som et mål for motivbelysning. Naturlige lyskilder og glødelyskilder avgir lys i en forutsigbar fordeling i tråd med temperaturen.

Et digitalt kamera registrerer hvitbalansen som en metadataoppføring på eksponeringstidspunktet. Plugin-modulen Camera Raw leser denne verdien og gjør den til standardinnstilling når du åpner filen i dialogboksen Camera Raw. Denne innstillingen viser vanligvis helt riktig, eller nesten helt riktig, fargetemperatur. Du kan justere hvitbalansen hvis den ikke er riktig.

Merk:

Ikke alle fargeskjær skyldes feil hvitbalanse. Bruk DNG Profile Editor til å korrigere fargeskjær som blir igjen når hvitbalansen er justert. Se Justere fargegjengivelse for kameraet i Camera Raw.

Kategorien Grunnleggende i dialogboksen Camera Raw har tre kontroller for korrigering av fargeskjær i et bilde:

Hvitbalanse

Camera Raw bruker hvitbalanseinnstillingen og endrer temperatur- og fargetoneegenskapen i kategorien Grunnleggende tilsvarende. Bruk disse kontrollene til å finjustere fargebalansen.

Som knipset

Bruker kameraets hvitbalanseinnstillinger, hvis disse er tilgjengelige.

Automatisk

Beregner hvitbalansen basert på bildedataene.

Camera Raw- og DNG-filer har også følgende hvitbalanseinnstillinger: Dagslys, Skyet, Skygge, Tungsten, Lysstoff og Blits.

Merk:

Hvis Camera Raw ikke gjenkjenner innstillingen for hvitbalanse for et kamera, har Som knipset samme virkning som Auto.

Temperatur

Setter hvitbalansen til en egendefinert fargetemperatur. Reduser temperaturen for å korrigere et bilde som er tatt med en lavere fargetemperatur for lys. Plugin-modulen Camera Raw gjør bildefargene blåere for å kompensere for den lavere fargetemperaturen (gulaktig) for omgivelseslyset. Øk temperaturen for å korrigere et bilde som er tatt med en høyere fargetemperatur for lys. Bildefargene blir varmere (gulaktige) for å kompensere for den høyere fargetemperaturen (blåaktig) for omgivelseslyset.

Merk:

Området og enhetene for temperatur- og fargetonekontrollen er forskjellige når du justerer et  TIFF- eller JPEG-bilde. Camera Raw har for eksempel en glidebryter for nøyaktig justering av temperaturen for RAW-filer fra 2 000 til 50 000 Kelvin. For JPEG- eller TIFF-filer prøver Camera Raw å beregne en annen, omtrentlig fargetemperatur eller hvitbalanse. Ettersom den opprinnelige verdien allerede er brukt til å endre bildepunktdataene i filen, har ikke Camera Raw en temperaturskala for nøyaktig Kelvin. I disse tilfellene brukes en omtrentlig skala fra -100 til 100 i stedet for temperaturskalaen.

Korrigere hvitbalansen
Korrigere hvitbalansen

A. Flytt skyvekontrollen for temperatur til høyre for å korrigere et bilde som er tatt med en høyere fargetemperatur for lys. B. Flytt skyvekontrollen for temperatur til venstre for å korrigere et bilde som er tatt med en lavere fargetemperatur for lys. C. Bilde etter justering av fargetemperatur. 

Fargetone

Justerer hvitbalansen for å kompensere for grønn eller magenta fargetone. Reduser fargetonen for å legge til grønt i bildet. Øk fargetonen for å legge til magenta.

Merk:

Du kan raskt justere hvitbalansen ved å velge Hvitbalanse-verktøyet og deretter klikke i et område i bildet som skal være nøytralt grått eller hvitt. Temperatur- og fargetoneegenskapen justeres for å gjøre den valgte fargen helt nøytral (om mulig). Hvis du klikker i hvite områder, bør du velge et høylysområde som inneholder betydelige hvite detaljer, i stedet for et spektrisk høylys. Du kan dobbeltklikke hvitbalanseverktøyet for å tilbakestille hvitbalansen til Som knipset.

Justere tone

Du justerer bildets toneskala ved hjelp av tonekontrollene i kategorien Grunnleggende.

Når du klikker Auto øverst i tonekontrolldelen i kategorien Grunnleggende, analyserer Camera Raw bildet og justerer tonekontrollene automatisk.

Du kan også bruke automatiske innstillinger separat for individuelle tonekontroller. Hvis du vil bruke automatisk justering på en individuell tonekontroll, for eksempel Eksponering eller Kontrast, holder du nede Skift og dobbeltklikker glidebryteren. Hvis du vil tilbakestille en individuell tonekontroll til den opprinnelige verdien, dobbeltklikker du glidebryteren.

Når du justerer tone automatisk, ignorerer Camera Raw justeringer du eventuelt har gjort i andre kategorier (for eksempel finjustering av tone i kategorien Tonekurver). Derfor bør du bruke automatisk tonejustering først (eller ikke bruke det i det hele tatt) for å få et godt utgangspunkt når du skal finne de beste innstillingene for bildet. Hvis du er nøye under opptak og tar bildene med forskjellig eksponering, trenger du antakelig ikke å bruke automatisk tonejustering til å finjustere dem. På den annen side kan du alltids prøve å klikke Auto og deretter angre justeringene hvis du ikke liker dem.

Forhåndsvisningene i Adobe Bridge bruker standard bildeinnstillinger. Hvis du vil at standard bildeinnstillinger skal omfatte automatiske tonejusteringer, velger du Bruk automatiske tonejusteringer under Standard bildeinnstillinger i Camera Raw-innstillingene.

Merk:

Hvis du sammenligner bilder basert på bildeforhåndsvisningene i Adobe Bridge, kan du la Bruk automatiske tonejusteringer være uavmerket. Dette er standardinnstillingen. Ellers sammenlignes bilder som allerede er justert.

Mens du gjør justeringer, bør du holde et øye med sluttpunktene i histogrammet eller forhåndsvise skygge- og høylysmaskeringen.

Merk:

Mens du flytter glidebryterne for tone, kan du holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å forhåndvise maskeringen av høylys eller skygger. Flytt glidebryteren til maskeringen starter, og reverser deretter justeringen litt. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsvise høylys- og skyggemaskering.)

 • Hvis du vil justere en tonekontroll manuelt, drar du glidebryteren, skriver inn et tall i boksen eller velger verdien i boksen og trykker Pil opp eller Pil ned.
 • Hvis du vil tilbakestille en verdi til standardverdi, dobbeltklikker du glidebryteren.

Merk:

Hvilke tonekontroller som vises i panelet Grunnleggende, avhenger av om du arbeider i prosessversjon PV2012, PV2010 eller PV2003 som beskrevet.

Eksponering (Alle)

Justerer den generelle lysstyrken i bildet. Juster glidebryteren til bildet ser bra ut og har ønsket lysstyrke. Eksponeringsverdiene er i intervaller som tilsvarer verdiene for blenderåpning (f-stopp) på et kamera. En justering på +1,00 er det samme som å øke blenderåpningen 1 gang. Tilsvarende er en justering på ‑1,00 det samme som å redusere blenderåpningen 1 gang.

Kontrast (Alle)

Øker eller reduserer bildekontrasten. Dette har størst virkning på mellomtonene. Når du øker kontrasten, blir de halvmørke til mørke bildeområdene mørkere, og de halvlyse til lyse bildeområdene blir lysere. Bildetonene påvirkes omvendt når du reduserer kontrasten.

Høylys (PV2012)

Justerer lyse bildeområder. Dra til venstre for å mørkne høylys og gjenopprette “utblåste” høylysdetaljer. Dra til høyre for å lysne høylys mens du reduserer maskeringen.

Skygger (PV2012)

Justerer mørke bildeområder. Dra til venstre for å mørkne skygger mens du reduserer maskeringen. Dra til høyre for å lysne skygger og gjenopprette skyggedetaljer.

Hvitt (PV2012)

Justerer hvitmaskering. Dra til venstre for å redusere maskeringen i høylys. Dra til høyre for å øke høylysmaskering. (Økt maskering kan være bedre for spektrisk høylys, som for eksempel metalliske overflater.)

Svart (PV2012)

Justerer svartmaskering. Dra til venstre for å øke svartmaskering (tilordne flere skygger til ren svart). Dra til høyre for å redusere skyggemaskeringen.

Svart (PV2010 og PV2003)

Angir hvilke bildeverdier som tilordnes til svart. Når du flytter glidebryteren til høyre for å øke områdene som blir svarte, skapes noen ganger inntrykket av økt bildekontrast. Den største effekten skjer i skyggene, mens mellomtoner og høylys endres langt mindre.

Gjenoppretting (PV2010 og PV2003)

Prøver å gjenopprette detaljer fra høylys. Camera Raw kan rekonstruere noen detaljer fra områder der én eller to fargekanaler er maskert til hvitt.

Fyllys (PV2010 og PV2003)

Prøver å gjenopprette detaljer fra skygger, uten å gjøre svarte områder lysere. Camera Raw kan rekonstruere noen detaljer fra områder der én eller to fargekanaler er maskert til svart. Bruk av Fyllys er det samme som å bruke skygger i skygge-/høylysfilteret i Photoshop eller skygge-/høylyseffekten i After Effects.

Lysstyrke (PV2010 og PV2003)

Justerer lysstyrken eller mørkheten i bildet, omtrent på samme måte som eksponeringsegenskapen. Men i stedet for å maskere bildet i høylyset og skyggene, komprimerer Brightness høylyset og utvider skyggene når du flytter glidebryteren til høyre. Den beste måten å bruke denne kontrollen på, er ofte å definere den generelle toneskalaen først ved å angi eksponering, gjenoppretting og svart, og deretter angi lysstyrke. Store lysstyrkejusteringer kan påvirke skygge- eller høylysmaskeringen, og derfor må du kanskje justere eksponeringen, gjenopprettingen eller svart på nytt etter at du har justert lysstyrken.

Finn ut mer: Se opplæringsvideoene Nyheter i Camera Raw av Matt Kloskowski og Hvorfor du bør stille inn Photoshop til å åpne JPG-filene dine i Adobe Camera Raw av Terry White.

Finjustere tonekurver

Bruk kontrollene i kategorien Tonekurve til å finjustere bilder etter at du har justert toner i kategorien Grunnleggende. Tonekurvene representerer endringer som er gjort i et bildes toneskala. Den vannrette aksen representerer de opprinnelige toneverdiene i bildet (inndataverdier), med svart til venstre og deretter gradvis lysere verdier mot høyre. Den loddrette aksen representerer de endrede toneverdiene (utdataverdier), med svart nederst og deretter gradvis lysere mot hvitt øverst.

Hvis et punkt i kurven flyttes opp, får utdataene en lysere tone. Hvis punktet flyttes ned, får utdataene en mørkere tone. En rett 45‑graders linje angir at det ikke er gjort noen endringer i toneresponskurven: De opprinnelige inndataverdiene er helt identiske med utdataverdiene.

Bruk tonekurven i den nestede kategorien Parametrisk til å justere verdiene i spesifikke toneområder i bilder. Hvilke områder i kurven som påvirkes av områdeegenskapene (Høylys, Lyse farger, Mørke farger eller Skygger), avhenger av hvor du plasserer delingskontrollene nederst i diagrammet. De midterste områdeegenskapene (mørke og lys) påvirker hovedsakelig det midterste området av kurven. Høylys- og skyggeegenskapen påvirker hovedsakelig endene av toneområdet.

 1. Slik justerer du tonekurver:
  • Dra glidebryteren for Høylys, Lyse farger, Mørke farger eller Skygger i den nestede kategorien Parametrisk. Du kan utvide eller trekke sammen kurveområdene som påvirkes av glidebryteren, ved å dra kontrollene for områdeskille langs den vannrette aksen i diagrammet.
  • Dra et punkt i kurven i den nestede kategorien Punkt. Når du drar punktet, vises toneverdiene for inn- og utdata under tonekurven.
  • Velg et alternativ på Kurve-menyen i den nestede kategorien Punkt. Innstillingen du velger, gjenspeiles i kategorien Punkt, men ikke i innstillingene i kategorien Parametrisk. Standardinnstillingen er Middels kontrast.
  • Velg det målrettede justeringsverktøyet Parametrisk kurve  på verktøylinjen, og dra i bildet. Det målrettede justeringsverktøyet Parametrisk kurve justerer kurveområdene Høylys, Lyse farger, Mørke farger eller Skygger basert på verdiene der du klikker i bildet.

  Merk:

  Det målrettede justeringsverktøyet har ingen innvirkning på punktkurver.

Kontrollene Klarhet, Glød og Metning

Du kan endre fargemetningen for alle farger ved å justere kontrollene Klarhet, Glød og Metning i kategorien Grunnleggende. (Hvis du vil justere metningen for et bestemt fargeområde, bruker du kontrollene i kategorien HSL / gråtoner.)

Klarhet

Legger til dybde i et bilde ved å øke den lokale kontrasten, med størst effekt på mellomtoner. Denne innstillingen ligner på en uskarp maske med stor radius. Når du bruker denne innstillingen, bør du zoome inn til 100 % eller mer. Du får maksimal effekt ved å øke innstillingen til det vises glorier i nærheten av kantdetaljene i bildet, og deretter reduserer du innstillingen litt.

Glød

Justerer metningen slik at maskeringen reduseres til et minimum når farger nærmer seg full metning. Denne innstillingen endrer metningen for alle farger med lav metning, med minst effekt på farger med høy metning. Livfullhet hindrer også at hudtoner blir overmettede.

Metning

Justerer metningen for alle bildefarger likt, fra -100 (monokrom) til +100 (dobbel metning).

Kontroller i HSL / gråtoner

Du kan bruke kontrollene i kategorien HSL / gråtoner til å justere individuelle fargeområder. Hvis for eksempel et rødt objekt ser for livaktig og forstyrrende ut, kan du redusere rødverdiene i den nestede kategorien Metning.

Følgende nestede kategorier inneholder kontroller for justering av en fargekomponent for et bestemt fargeområde:

Kulør

Endrer fargen. Du kan for eksempel endre en blå himmel (og alle andre blå objekter) fra cyan til fiolett.

Metning

Endrer fargens klarhet eller renhet. Du kan for eksempel endre en himmel fra grå til høymettet blå.

Lyshet

Endrer lysstyrken til fargeområdet.

Hvis du velger Konverter til gråtoner, ser du bare én nestet kategori:

Blandede gråtoner

Bruk kontrollene i denne kategorien til å angi hvor mye hver fargeområde skal bidra til gråtoneutgaven av bildet.

Justere farge eller tone med det målrettede justeringsverktøyet

Med det målrettede justeringsverktøyet kan du korrigere farger og toner ved å dra direkte på et bilde. Du kan for eksempel bruke det målrettede justeringsverktøyet til å dra nedover på en blå himmel for å gjøre fargene mindre mettede, eller oppover på en rød jakke for å gjøre rødfargen mer intens.

 1. Hvis du vil justere farger med det målrettede justeringsverktøyet , klikker du verktøyet på verktøylinjen og velger hva du vil korrigere: Fargeverdi, Metning, Lystetthet eller Gråtoneblanding. Deretter drar du i bildet.

  Dra oppover eller til høyre for å øke verdier. Dra nedover eller til venstre for å redusere verdier. Glidebrytere for mer enn én farge kan påvirkes når du drar med det målrettede justeringsverktøyet. Velg justeringsverktøyet Gråtoneblanding for å konvertere bildet til gråtoner.

 2. Hvis du vil justere tonekurven med det målrettede justeringsverktøyet , klikker du verktøyet på verktøylinjen og velger Parametrisk kurve. Deretter drar du i bildet.

  Det målrettede justeringsverktøyet Parametrisk kurve justerer kurveområdene Høylys, Lyse farger, Mørke farger eller Skygger basert på verdiene der du klikker i bildet.

  Merk:

  Hurtigtasten T veksler mellom gjeldende og sist brukte målrettede justeringsverktøy.

Fargelegge et gråtonebilde

Bruk kontrollene i kategorien Del toner til å fargelegge et gråtonebilde. Du kan legge til én farge i hele toneområdet, for eksempel en sepiatone, eller du kan lage en delt tone der en annen farge brukes på skygger og høylys. Ekstreme skygger og høylys forblir svarte og hvite.

Du kan også bruke spesialbehandling på et fargebilde, for eksempel legge til en effekt som simulerer kryssprosessering.

 1. Velg et gråtonebilde. (Dette kan være et bilde du har konvertert til gråtoner ved å velge Konverter til gråtoner i kategorien HSL / gråtoner.)

 2. I kategorien Del toner justerer du kulør- og metningsegenskapene for høylys og skygger. Kulør angir tonefargen. Metning angir omfanget av resultatet.
 3. Juster kontrollen Balanse for å balansere virkningen mellom kontrollene Høylys og Skygge. Positive verdier øker virkningen av kontrollene Skygge, mens negative verdier øker virkningen av kontrollene Høylys.

Redigere HDR-bilder i Camera Raw

I Camera Raw 7.1 eller nyere kan du arbeide med 16-, 24- og 32-biters flytpunktbilder – ofte også kalt HDR-bilder (High Dynamic Range. Camera Raw åpner HDR-bilder i TIFF- og DNG-format. Kontroller at bildene har prosessversjon 2012. (Se Prosessversjoner i Camera Raw.)

Du kan bruke kontrollene i kategorien Grunnleggende til å redigere HDR-bilder. Eksponering-kontrollen i kategorien Grunnleggende har et utvidet område (+10 til -10) når du arbeider med HDR-bilder.

Når du er ferdig med å redigere, klikker du Åpne bilde for å åpne bildet i Photoshop. Bildet åpnes som et 16- eller 8-biters bilde, avhengig av hvilke innstillinger du har valgt under Alternativer for arbeidsflyt.

Slik åpner du et HDR-bilde i Camera Raw:

 1. Velg bildet i Bridge, og velg deretter Fil > Åpne i Camera Raw. I Mini Bridge høyreklikker du bildet (Ctrl+klikk på Mac) og velger Åpne med > Camera Raw.

Opprette og redigere HDR-bilder i Photoshop og Lightroom 4.1

Opprette og redigere HDR-bilder i Photoshop og Lightroom 4.1
Julieanne Kost viser hvordan du oppretter en 32-biters fil fra flere eksponeringer i Photoshop og deretter finjusterer bildets farger og toner i Lightroom 4.1.
Julieanne Kost

Hvis du vil ha mer informasjon om HDR-bilder, kan du se HDR-bilder (High Dynamic Range) i Hjelp i Photoshop.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet