Om rammer i InCopy-filer

Akkurat som i Adobe InDesign vises all InCopy-tekst og -grafikk i rammer. Når det gjelder koblede dokumenter, kontrollerer InDesign rammeplassering og utforming i en trykksak. Du kan se rammestrukturen til InDesign-dokumentet i layoutvisning i InCopy.

Endre rammer

Du (eller noen andre i gruppen din) må gjøre rammeendringer i selve InDesign-dokumentet med mindre rammene skal brukes til innebygd grafikk. Du kan flytte, skalere, rotere eller skråstille innebygde grafikkrammer, men ikke andre rammer. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se arbeidsflytdokumentasjonen.

Koble tekst

En lang artikkel kan flyte fra én ramme til andre sammenkoblede, eller koblede, rammer. En koblet artikkel starter i en bestemt kolonne på siden og kan fortsette i alle andre kolonner og sider i trykksaken. InDesign-brukeren setter alltid opp koblingsrekkefølgen til en InCopy-artikkel.

Når du legger til tekst i en koblet artikkel, flyter artikkelen gjennom hver etterfølgende ramme til alle de tilordnede rammene er fulle.

Flyten til koblet tekst: Originaltekst i koblede rammer (øverst). Når du har lagt til tekst i den første rammen, flyter teksten til den andre rammen (nederst)

Hvis teksten ikke får plass i det tildelte rammeområdet, kalles den skjulte delen av artikkelen for skjult tekst.

Endre målenheter og linjaler

InCopy inkluderer en vertikal linjal for manuskriptberegning i korrektur- og artikkelvisning og horisontale og vertikale linjaler i layoutvisning for layoutmålinger. Som standard begynner linjaler å måle fra øvre venstre hjørne på en side eller et oppslag. Du kan endre dette ved å flytte nullpunktet.

Du kan arbeide med flere standardmålenheter, endre disse innstillingene når som helst og midlertidig overstyre gjeldende målenheter når du angir en verdi. Hvis du endrer målenhetene, flyttes ikke linjaler, rutenett og objekter, slik at når linjalmerkene endres, kan det være at de ikke lenger er på linje med objekter som var justert etter de gamle merkene.

Du kan sette opp forskjellige målesystemer for horisontale og vertikale linjaler. Det er for eksempel vanlig at avisredaksjoner måler horisontal layout i pica og vertikale tekstartikler i tommer. Systemet du velger for den horisontale linjalen, styrer tabulatorer, marger, innrykk og andre mål. Hvert oppslag har sin egen vertikale linjal, men alle vertikale linjaler bruker innstillingene du angir under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger.

Standard målenhet for linjaler er pica (en pica tilsvarer 12 punkt). Du kan imidlertid endre linjalenheter og kontrollere hvor hovedmerkene vises på en linjal. Hvis du for eksempel endrer linjalenheten for den vertikale linjalen til 12 punkt, vises et hovedlinjalintervall for hvert 12. punkt (hvis det er mulig med gjeldende forstørrelse). Etikettene for merkene inkluderer egendefinerte hovedmerker, så når du leser av 3 på linjalen i det samme eksemplet, markerer dette det tredje 12-punkts intervallet eller 36 punkt.

Linjaler

A. Merker med etiketter B. Hovedmerker C. Undermerker 
Vertikal linjal som bruker tommer (til venstre) og egendefinerte intervaller på 12 punkt (til høyre)

Merk:

Angi egendefinerte linjalintervaller i den vertikale linjalen hvis du vil at hovedmerkene til en linjal skal falle sammen med registerlinjer.

Angi målenheter

Du kan angi egendefinerte målenheter for linjalene på skjermen og for bruk i paneler og dialogbokser. Du kan når som helst endre disse innstillingene og midlertidig overstyre gjeldende målenheter når du angir en verdi.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

 2. Velg målsystemet du vil bruke for horisontale og vertikale mål i linjaler, dialogbokser og paneler, i feltene Horisontal og Vertikal. Du kan også velge Egendefinert og skrive inn antall punkt for hovedmerker på linjalen. Velg OK.

Merk:

Du kan også endre linjalenheter ved å høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på en linjal og velge enhetene på hurtigmenyen.

Overstyre standard målenheter

Du kan angi en annen målenhet enn standard målenhet.

 • Marker den eksisterende verdien i et panel eller i en dialogboks, og skriv inn den nye verdien ved å bruke notasjonen i følgende tabell:

  Hvis du vil angi:

  Skriver du inn følgende etter verdien:

  Eksempler

  Resultat

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tommer

  i

  in

  tommer

  "

  5,25i

  5,25in

  5,25tommer

  5,25”

  5,25 tommer

  Millimeter

  mm

  48 mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12 cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkt

  pkt

  p (før verdi)

  6 pkt

  p6

  6 punkt

  Amerikanske punkt

  ap

  6ap

  6 amerikanske punkt

  Pica og punkt

  p (mellom verdier)

  3p6

  3 pica, 6 punkt

  Piksler

  px

  5 px

  5 piksler

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Spaltemillimeter

  sm

  5 sm

  spaltemillimeter

Japanske målenheter

Q og Ha er enheter som brukes i japanske manualer eller automatiske bildejusteringsmetoder for å vise skriftstørrelse, sporing eller lengde for linjeavstand. Hver enhet har en verdi på 0,25 mm. Q brukes bare for å uttrykke skriftstørrelse, mens Ha kan brukes til å uttrykke retning og lengde for linjeavstand, objektavstand og lignende elementer.

Du kan også bruke punkt (også kjent som amerikanske punkt) for å indikere skriftstørrelsen på datamaskiner, eller Adobe PostScript®-punkt for å vise linjeavstand eller avstand. Ett amerikansk punkt er 0,35146 millimeter, og det er 72,27 amerikanske punkt i 1 tomme og 72 PostScript-punkt i 1 tomme.

Endre nullpunktet

Nullpunktet er stedet der nullene på den horisontale og den vertikale linjalen møtes. Som standard er nullpunktet i øvre venstre hjørne på første side av hvert oppslag. Dette betyr at standardplasseringen av nullpunktet alltid er den samme i forhold til et oppslag, men den kan variere noe i forhold til montasjebordet.

X- og Y-posisjonskoordinatene i kontrollpanelet, Info-panelet og Transformering-panelet vises i forhold til nullpunktet. Du kan flytte nullpunktet hvis du vil måle avstander, lage et nytt referansepunkt for måling eller sette store sider ved siden av hverandre. Som standard har hvert oppslag et nullpunkt i øvre venstre hjørne på første side, men du kan også plassere det på bokryggen eller angi at hver side i et oppslag har et eget nullpunkt.

Justere nullpunktet

Når du flytter nullpunktet, flyttes det til den samme relative plasseringen i alle oppslag. Hvis du for eksempel flytter nullpunktet til øvre venstre hjørne på den andre siden i et tosidig oppslag, vises det på samme sted på den andre siden av alle andre oppslag i dokumentet.

 • Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte nullpunktet, drar du fra punktet der den horisontale og den vertikale linjalen møtes, til den layoutposisjonen der du vil angi nullpunktet.
  Opprette et nytt nullpunkt
  • Hvis du vil tilbakestille nullpunktet, dobbeltklikker du der den horisontale og vertikale linjalen møtes .

  • Hvis du vil låse eller låse opp nullpunktet, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du nullpunktet på linjalene og velger Lås nullpunkt på hurtigmenyen.

Endre standard nullpunkt

På Nullpunkt-menyen i dialogboksen Innstillinger kan du angi standard nullpunkt for linjaler og definisjonsområdet for den horisontale linjalen. Omfanget avgjør om linjalen måler på tvers av siden, på tvers av hele oppslaget eller, for flere sider, fra midten av ryggen.

Hvis du angir linjalens nullpunkt ved bokryggen til hvert oppslag, låses det til bokryggen. Du kan bare flytte linjalens nullpunkt ved å dra det fra skjæringspunktet til linjalene hvis du angir et annet valg for linjalens nullpunkt.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).
 2. Velg ett av følgende på Nullpunkt-menyen under Linjalenheter:
  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre i hvert oppslag, velger du Oppslag. Den horisontale linjalen går på tvers av hele oppslaget.

  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre på hver side, velger du Side. Den horisontale linjalen starter på null på hver side i et oppslag.

  • Hvis du vil angi linjalnullpunktet i midten av ryggen, velger du Bokrygg. Den horisontale linjalen måler i negative tall til venstre for ryggen og positive tall til høyre for ryggen.

Merk:

Du kan også endre innstillingen for horisontalt nullpunkt for linjalen ved å bruke hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (Windows) eller holder Ctrl nede og klikker (Mac OS) på den horisontale linjalen.

Bruke rutenett

I layoutvisning kan du vise (eller skjule) et nettverk av rutenett og hjelpelinjer for å vise plassering og justering av objekter. I de fleste arbeidssystemer er det en designer som arbeider med InDesign, som setter opp rutenett og hjelpelinjer for trykksaken. InCopy-brukere kan vise disse layouthjelpemidlene når en InCopy-artikkel er koblet til InDesign-dokumentet.

Du kan opprette rutenett i InCopy. Men fordi InDesign-rutenett overstyrer InCopy-innstillinger når filer er koblet, er denne funksjonen nyttigst i enkeltstående dokumenter som du publiserer direkte fra InCopy.

Disse rutenettene og hjelpelinjene vises aldri på utskrifter eller i eksportresultatet. Det finnes ett sett av linjaler og rutenett per side, mens en hjelpelinje kan vises på alle sidene i et oppslag eller bare på én enkelt side.

Merk:

Rutenett, linjaler og hjelpelinjer er ikke tilgjengelige i korrektur- eller artikkelvisning.

Angi registerlinjer

Angi registerlinjer for hele dokumentet i innstillingene for rutenett.

Merk:

Du kan angi et registerlinjeoppsett for en ramme i Valg for tekstramme. (Se Endre egenskaper for tekstrammer.)

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Rutenett (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Rutenett (Mac OS).

 2. Angi en registerlinjefarge ved å velge en farge fra Farge-menyen. Du kan også velge Egendefinert på Farge-menyen.

 3. For I forhold til angir du om du vil at rutenettet skal begynne øverst på siden eller fra toppmargen.

 4. Angi en verdi for Start hvis du vil forskyve rutenettet fra toppen av siden eller toppmargen på siden, avhengig av hva du velger på menyen i forhold til. Hvis du får problemer med å justere den vertikale linjalen etter dette rutenettet, kan du prøve med å starte med verdien null.

 5. Angi en verdi for avstanden mellom rutenettlinjene under Øk hver. I de fleste tilfeller angir du en verdi som er lik verdien for linjeavstand for brødteksten, slik at tekstlinjene er perfekt justert til dette rutenettet.

  Registerlinjer i dokumentvindu

  A. Første rutenett B. Økning mellom rutenettlinjer 
 6. Angi en verdi for Visningsgrense hvis du vil angi den største forstørrelsen der rutenettet ikke vises. Øk verdien hvis du vil forhindre at linjene vises for nært hverandre ved små forstørrelser.

  Registerlinjer med forstørrelse under visningsgrensen (til venstre) og over visningsgrensen (til høyre)
 7. Velg OK.

Merk:

Valget Fest til hjelpelinjer kontrollerer både festing til hjelpelinjer og til registerlinjer.

Angi et dokumentrutenett

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Rutenett (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Rutenett (Mac OS).

 2. Angi en farge for dokumentrutenettet ved å velge en farge fra Farge-menyen. Du kan også velge Egendefinert på Farge-menyen.

 3. Hvis du vil angi horisontal rutenettavstand, angir du en verdi for Rutenett hver under Horisontal under Dokumentrutenett, og deretter angir du en verdi for Ruter mellom hver linje.

 4. Hvis du vil angi vertikal rutenettavstand, angir du en verdi for Rutenett hver under Vertikal under Dokumentrutenett, og deretter angir du en verdi for Ruter mellom hver linje.

 5. Gjør ett av følgende, og velg OK:

  • Hvis du vil plassere dokumentet og registerlinjene bak alle andre objekter, kontrollerer du at Rutenett i bakgrunnen er valgt.

  • Hvis du vil plassere dokumentet og registerlinjene foran alle andre objekter, slår du av Rutenett i bakgrunnen.

Merk:

Hvis du vil ha hjelpelinjer bak alle andre objekter, kan du også velge Hjelpelinjer i bakgrunnen på hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS), på et tomt område i dokumentvinduet.

Vise eller skjule rutenett

 • Hvis du vil vise eller skjule registerlinjene, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer / Skjul registerlinjer.

 • Hvis du vil vise eller skjule dokumentrutenettet, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis dokumentrutenett / Skjul dokumentrutenett.

 • Hvis du vil vise eller skjule rutenettet for layouten, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis/skjul rutenett for layout.

 • Hvis du vil vise eller skjule rammerutenettet, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis/skjul rammerutenett.

Vise hjelpelinjer

Hjelpelinjer er forskjellige fra rutenett ved at de kan plasseres fritt på en side eller et montasjebord. InDesign-brukere kan lage to forskjellige hjelpelinjer: hjelpelinjer for sider, som bare vises på siden de lager dem på, eller hjelpelinjer for oppslag, som vises på alle sider og på montasjebordet til et flersidig oppslag. Du kan vise hjelpelinjer hvis de finnes i InDesign-dokumentet eller oppdragsfilen, men du kan ikke opprette dem i InCopy.

Hjelpelinjer

A. Hjelpelinje for oppslag B. Hjelpelinje for side 

Vise eller skjule hjelpelinjer

 1. Kontroller at du er i layoutvisning. Hvis ikke velger du flippen Layout øverst i redigeringsruten.
 2. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis/Skjul hjelpelinjer.

Vise hjelpelinjer bak objekter

Som standard vises hjelpelinjer for linjaler foran alle andre hjelpelinjer og objekter. Det kan imidlertid hende at noen hjelpelinjer dekker til objekter, for eksempel tynne linjer.

Du kan endre innstillingen Hjelpelinjer i bakgrunnen hvis du vil vise hjelpelinjer foran eller bak alle andre objekter. Uavhengig av Hjelpelinjer i bakgrunnen vises imidlertid objekter og hjelpelinjer for linjaler alltid foran hjelpelinjer for marger og spalter.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS).
 2. Merk av for Hjelpelinjer i bakgrunnen, og velg OK.

Tilpasse montasjebord og hjelpelinjer

 1. Velg Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord på Rediger-menyen (Windows) eller InCopy-menyen (Mac OS).
 2. Hvis du vil endre fargen på hjelpelinjene for marger og spalter, velger du en forhåndsdefinert farge på menyen eller velger Egendefinert og angir en farge med fargevelgeren.
 3. Hvis du vil gjøre montasjebordet større eller mindre, angir du en verdi for Minste vertikale forskyvning.
 4. Velg OK.

Bruke lag

Lag er som transparente ark som er stablet oppå hverandre. Hvis et lag ikke har objekter, kan du se gjennom det på alle objekter på lag bakenfor.

Bare InDesign-brukere kan opprette lag. InCopy-brukere kan vise eller skjule lag, vise eller skjule objekter på lag og endre laginnstillinger. Hvis InDesign-brukeren har laget flere lag i dokumentet, kan du skjule lag i InCopy slik at du kan redigere bestemte områder eller typer innhold i dokumentet, uten å påvirke andre områder eller innholdstyper. Hvis dokumentet for eksempel skrives ut sakte fordi det inneholder mye stor grafikk, kan du skjule alle andre lag og skrive ut tekstlaget raskt når teksten skal korrekturleses.

Merknader til flere lag:

 • Malobjekter vises nederst i hvert lag. Malobjekter kan vises foran dokumentsideobjekter hvis malsideobjektene er på et høyere lag.

 • Et lag eksisterer på alle sider i et dokument, også i maler. Hvis du for eksempel skjuler lag 1 når du redigerer side 1 i dokumentet, skjules laget på alle sidene helt til du bestemmer deg for å vise det igjen.

I Lag-panelet vises en liste over lag. Det fremste laget vises øverst i panelet.

Vise og skjule lag

 1. Velg Vindu > Lag.
 2. Gjør ett av følgende i Lag-panelet:
  • Hvis du vil skjule et bestemt lag, klikker du på øyeikonet til venstre for lagnavnet.

  • Hvis du vil vise et bestemt lag, klikker du på øyeikonet til venstre for lagnavnet.

  • Klikk en trekant ved siden av et lagnavn for å vise lagobjektene. Klikk øyeikonet for å vise eller skjule enkeltobjekter.

  • Hvis du vil vise eller skjule alle lag samtidig, velger du Vis/Skjul alle lag på panelmenyen.

Merk:

Bare synlige lag og objekter skrives ut.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet