Tabell- og cellemaler

Om tabell- og cellemaler

På samme måte som du bruker tekstmaler til å formatere tekst, kan du bruke tabell- og cellemaler til å formatere tabeller. En tabellmal er en samling med attributter for tabellformatering, for eksempel tabellrammer og rad- og kolonnestreker, som kan brukes i et enkelt trinn. En cellemal inneholder formatering som for eksempel cellerammemarger, avsnittsmaler og streker og fyll. Når du redigerer en mal, oppdateres alle tabeller eller celler som malen er brukt på, automatisk.

Merk:

Det er én viktig forskjell på tekstmaler og tabellmaler. Mens alle tegnmalattributter kan være en del av en avsnittsmal, er ikke cellemalattributter en del av tabellmalen. Du kan for eksempel ikke bruke en tabellmal til å endre rammefargen for celler inne i tabellen. I stedet kan du opprette en cellemal og inkludere den i tabellmalen.

Malene [Enkel tabell] og [Ingen]

Som standard inneholder alle nye dokumenter en [Enkel tabell]-mal som kan brukes på tabeller du oppretter, og en [Ingen]-mal som kan brukes til å fjerne cellemaler som er brukt på celler. Du kan redigere [Enkel tabell]-malen, men du kan ikke gi nytt navn til eller slette [Enkel tabell] eller [Ingen].

Bruke cellemaler i tabellmaler

Når du oppretter en tabellmal, kan du angi hvilke cellemaler som skal brukes på ulike regioner i tabellen; topp- og bunntekstrader, venstre og høyre kolonner og brødtekstrader. For topptekstraden kan du for eksempel tilordne en cellemal som bruker en avsnittsmal, og for de venstre og høyre kolonnene kan du tilordne andre cellemaler som bruker skyggelagte bakgrunner.

Cellemaler brukt på regioner i tabellmal

A. Topptekstrad formatert med cellemal som inneholder avsnittstil B. Venstre kolonne C. Brødtekstceller D. Høyre kolonne 

Cellemalattributter

Cellemaler inneholder ikke nødvendigvis alle formateringsattributtene i en markert celle. Når du oppretter en cellemal, kan du angi hvilke attributter som skal inkluderes. På den måten endrer bruken av cellemalen bare de ønskede attributtene, for eksempel cellefyllfarge, og alle andre celleattributter ignoreres.

Formateringsprioritet i maler

Hvis det oppstår en konflikt i formateringen som brukes på en tabellcelle, brukes følgende forrangsrekkefølge til å avgjøre hvilken formatering som skal brukes:

Forrang for cellemal

1. Topptekst/bunntekst 2. Venstre kolonne / høyre kolonne 3. Brødtekstrader. Hvis for eksempel en celle vises i både toppteksten og i venstre kolonne, brukes formateringen fra cellemalen for toppteksten.

Forrang for tabellmal

1. Celleoverstyringer 2. Cellemal 3. Cellemaler brukt fra en tabellmal 4. Tabelloverstyringer 5. tabellmaler. Hvis du for eksempel bruker ett fyll med dialogboksen Cellevalg og et annet fyll med cellemalen, brukes fyllet fra dialogboksen Cellevalg.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av tabellmaler, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0084_no.

Oversikt over panelene Tabellmaler/Cellemaler

Bruk Tabellmaler-panelet (Vindu > Maler > Tabellmaler) til å opprette og gi navn til tabellmaler, og til å bruke malene på eksisterende tabeller eller tabeller du oppretter eller importerer. Bruk Cellemaler-panelet (Vindu > Maler > Cellemaler) til å opprette og gi navn til cellemaler, og til å bruke malene på tabellceller. Maler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet. Du kan arkivere tabell- og cellemaler i grupper for enklere administrasjon.

Når du plasserer innsettingspunktet i en celle eller en tabell, utheves alle malene som er brukt, i et av panelene. Navnet på en eventuell cellemal som er brukt i en tabellmal, vises nede til venstre i Cellemaler-området. Hvis du markerer et celleområde som inneholder flere maler, utheves ingen mal, og Cellemaler-panelet viser "(Blandet)".

Åpne Tabellmaler- eller Cellemaler-panelet

 1. Velg Vindu > Maler, og velg deretter Tabellmaler eller Cellemaler.

Endre hvordan maler vises i panelet

 • Velg Små panelrader for å vise en komprimert versjon av malene.
 • Dra malen til et annet sted. Du kan også dra maler til grupper du oppretter.
 • Velg Sorter etter navn på panelmenyen for å vise malene alfabetisk.

Definere tabell- og cellemaler

Hvis du arbeider med en frittstående artikkel, kan du definere, endre og bruke tabell- og cellemaler i InCopy. Hvis malene du vil bruke, finnes i et annet InCopy-dokument, kan du importere malene til gjeldende dokument. Du kan ikke importere tabell- eller cellemaler fra et InDesign-dokument.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av tabellmaler, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0084_no.

 1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i en eksisterende tabell eller celle, plasserer du innsettingspunktet i en celle.
 2. Hvis du vil, definerer du en avsnittsmal for cellemalen.
 3. Velg Vindu > Maler > Tabellmaler for å åpne Tabellmaler-panelet, eller velg Vindu > Maler > Cellemaler for å åpne Cellemaler-panelet.
 4. Velg Ny tabellmal på menyen i Tabellmaler-panelet, eller velg Ny cellemal på menyen i Cellemaler-panelet.
 5. Skriv inn et navn for Malnavn.
 6. I Basert på angir du hvilken mal den aktive malen er basert på.
 7. Hvis du vil definere en snarvei til malen, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-feltet og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å definere tastatursnarveier for maler.
 8. Klikk på en kategori til venstre, og angi ønskede formateringsattributter. Hvis du for eksempel vil tilordne en avsnittsmal til en cellemal, velger du kategorien Generelt og velger deretter avsnittsmalen på Avsnittsmal-menyen.

  Valg som det ikke er angitt noen innstilling for, ignoreres i malen for cellemaler. Hvis du ikke vil at en innstilling skal være med i malen, velger du (Ignorer) på innstillingsmenyen, sletter innholdet i feltet, eller klikker i en avmerkingsboks til en liten boks vises i Windows eller en bindestrek (-) vises i Mac OS.

 9. Hvis du vil at den nye malen skal vises i en malgruppe du har opprettet, drar du den til malgruppemappen.

Laste inn (importere) tabellmaler fra andre dokumenter

Du kan importere tabell- og cellemaler fra et annet InDesign-dokument til det aktive dokumentet. Under importen kan du bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som malen i det aktuelle dokumentet. Du kan også importere maler fra et InCopy-dokument.

Du kan importere tabell- og cellemaler fra et InDesign- eller InCopy-dokument til et frittstående InCopy-dokument eller til InCopy-innhold som er koblet til InDesign. Du kan bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som malen i det aktuelle dokumentet.

Merk:

Hvis du importerer maler til koblet innhold, legges nye maler til i InDesign-dokumentet når innholdet oppdateres, og eventuelle maler som kommer i navnekonflikt med andre maler, overstyres av InDesign-malen med det samme navnet.

 1. Velg Last inn cellemaler, Last inn tabellmaler eller Last inn tabell- og cellemaler på menyen i Cellemaler- eller Tabellmaler-panelet.
 2. Dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malene du vil importere.
 3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis en eksisterende mal har samme navn som en av de importerte malene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal, før du velger OK:

  Bruk definisjon av innkommende mal

  Overskriver den eksisterende malen med den innlastede malen, og bruker de nye attributtene på alle celler i det gjeldende dokumentet som brukte den gamle malen. Definisjonene for de innkommende og eksisterende malene vises nederst i dialogboksen Last inn maler, slik at du kan sammenligne dem.

  Endre navn automatisk

  Endrer navn på den innlastede malen. Hvis for eksempel begge dokumentene inneholder en mal kalt "Tabellmal 1", får den innlastede malen det nye navnet "Tabellmal 1 kopi" i gjeldende dokument.

Bruke tabell- og cellemaler

I motsetning til avsnitts- og tegnmaler deler ikke tabell- og cellemaler attributter, så bruk av en tabellmal overstyrer ikke celleformateringen, og bruk av en cellemal overstyrer ikke tabellformateringen. Som standard fjerner bruk av en cellemal formateringen som er brukt av tidligere cellemaler, men lokal celleformatering fjernes ikke. På samme måte fjerner bruk av en tabellmal formatering som er bruk av tidligere tabellmaler, men overstyringer som er opprettet i dialogboksen Tabellvalg, fjernes ikke.

I Maler-panelet vises et plusstegn (+) ved siden av gjeldende celle- eller tabellmal hvis den markerte cellen eller tabellen har tilleggsformatering som ikke er med i den brukte malen. Slik tilleggsformatering kalles en overstyring.

 1. Plasser innsettingspunktet i en tabell, eller marker cellene du vil bruke malen på.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk tabell- eller cellemalen i Tabellmaler- eller Cellemaler-panelet (Vindu > Maler > Tabellmaler eller Cellemaler). Hvis malen finnes i en malgruppe, utvider du malgruppen for å finne stilen.

  • Trykk på snarveien du definerte for malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

Basere én tabell- eller cellemal på en annen

Ved å opprette en hovedmal, eller overordnet mal, kan du enkelt lage koblinger mellom maler som ligner hverandre. Når du redigerer den overordnede malen, endres eventuelle endrede attributter som vises i den underordnede malen, også. Som standard er tabellmaler basert på [Ingen tabellmal], og cellemaler er basert på [Ingen].

 1. Opprett en ny mal.
 2. Velg den overordnede malen på Basert på-menyen i dialogboksen Ny tabellmal eller Ny cellemal. Den nye malen blir den underordnede malen.
 3. Angi formatering for den nye malen for å skille den fra den overordnede malen.

Redigere tabell- og cellemaler

En av fordelene med å bruke maler er at når du endrer maldefinisjonen, oppdateres alle tabeller og celler som er formatert med malen, til den nye maldefinisjonen.

Merk:

Hvis du redigerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet oppdateres.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke vil bruke malen på den markerte tabellen eller cellen, høyreklikker du (Windows) eller holder du nede Ctrl og klikker (Mac OS) på malen i Maler-panelet og velger Rediger [malnavn].

  • Dobbeltklikk på malen i Maler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Vær klar over at med denne metoden brukes cellemalen på alle markerte celler eller tabellmalen på alle markerte tabeller. Hvis ingen tabell er markert, kan du dobbeltklikke på en tabellmal for å angi den som standardmal for tabeller du oppretter.

 2. Juster innstillingene i dialogboksen, og velg OK.

Slette tabell- og cellemaler

Når du sletter en mal, kan du erstatte den med en annen mal, og du kan velge om du vil beholde formateringen.

 1. Velg malen i Maler-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett mal på panelmenyen.

  • Klikk på sletteikonet  nederst i panelet, eller dra malen til sletteikonet.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen, og velg deretter Slett mal. Denne metoden er særlig nyttig når du sletter en mal uten å bruke den på den markerte cellen eller tabellen.

 3. Velge malen som skal erstatte den.

  Hvis du velger at [Ingen tabellmal] skal erstatte en tabellmal eller at [Ingen] skal erstatte en cellemal, må du velge Behold formatering for å beholde formateringen av tabellen eller cellen malen er brukt på. Tabellen eller cellen beholder formateringen, men er ikke lenger tilknyttet en mal.

 4. Velg OK.

Definere tabell- eller cellemaler basert på gjeldende formatering

Når du har tatt i bruk en mal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Hvis du liker endringene, kan du omdefinere malen for å beholde den nye formateringen.

Merk:

Hvis du omdefinerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet oppdateres.

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen eller cellen som er formatert med malen du vil omdefinere.
 2. Gjør endringer i tabellen eller cellen etter behov.
 3. Velg Omdefiner mal på menyen i Maler-panelet.
Merk:

I cellemaler vil endringer i bare de attributtene som er med i cellemalen, aktivere kommandoen Omdefiner mal. Hvis for eksempel cellemalen inneholder et rødt fyll, og du overstyrer en celle til å bruke blått fyll, kan du omdefinere malen basert på den cellen. Hvis du imidlertid endrer et attributt som ignoreres i cellemalen, kan du ikke omdefinere malen med det attributtet.

Overstyre tabell- og cellemaler

Når du har tatt i bruk en tabell- eller cellemal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Du kan overstyre en tabellmal ved å endre valgene i dialogboksen Tabellvalg. Hvis du vil overstyre en celle, kan du endre valg i dialogboksen Cellevalg eller bruke andre paneler til å endre streken eller fyllet. Hvis du markerer en tabell eller celle som har en overstyring, vises et plusstegn (+) ved siden av malen i Maler-panelet.

Du kan fjerne tabell- eller celleoverstyringer når du bruker en mal. Du kan også fjerne overstyringer fra en tabell eller celle som malen allerede er brukt på.

Merk:

Hvis det er et plusstegn (+) ved siden av en mal, holder du pekeren over malen for å vise beskrivelsen av overstyringsattributtene.

Beholde eller fjerne overstyringer ved bruk av en tabellmal

 • Hvis du vil bruke en tabellmal og beholde cellemalene, men fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.
 • Hvis du vil bruke en tabellmal og fjerne både cellemaler og overstyringer, holder du nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS) mens du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.
Merk:

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Kontroll og klikk (Mac OS) på malen i Tabellmaler-panelet, og velg deretter Bruk [tabellmal], fjern cellemaler for å bruke en mal og fjerne cellemalene.

Fjerne overstyringer ved bruk av en cellemal

 1. Hvis du vil bruke en cellemal og fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på malnavnet i Cellemaler-panelet.
  Merk:

  Bare attributtene som er med i cellemalen, anses som overstyringer. Hvis cellemalen for eksempel inneholder et rødt fyll, og alle andre attributter ignoreres, anses det ikke som en overstyring når du endrer et annet cellevalg.

Fjern attributter som ikke er definert etter en cellemal

 1. Velg Fjern attributter som ikke er definert etter mal på menyen i Cellemaler-panelet.

Fjerne tabell- og celleoverstyringer

 1. Marker tabellen eller cellene som inneholder overstyringene.
 2. Velg Fjern overstyringer i utvalg  i Maler-panelet, eller velg Fjern overstyringer på menyen i Maler-panelet.

Når du bryter koblingen mellom tabeller eller celler, og malen brukes på disse, beholder tabellene eller cellene gjeldende formatering. De blir imidlertid ikke påvirket av fremtidige endringer i den malen.

 1. Marker cellene som malen er brukt på.
 2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Maler-panelet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?