Formatere tekst

Formatere tekst

Bruk kontrollpanelet til å endre utseendet på tekst. Når tekst er markert, eller når innsettingspunktet er plassert i tekst, viser kontrollpanelet kontrollene for tegnformatering, kontrollene for avsnittsformatering, eller en kombinasjon av begge, avhengig av skjermoppløsningen. Disse tekstformateringskontrollene vises også i Tegn- og Avsnitt-panelet. Du kan også bruke Tegn-panelet og Avsnitt-panelet til å endre utseendet på tekst.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om å formatere tegn, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4275_id. Hvis du vil se en opplæringsvideo om å formatere paragrafer, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Bruk Tegn-panelet og Avsnitt-panelet til å endre utseendet på tekst. I InDesign kan du også bruke kontrollpanelet til å formatere tekst. Kontrollpanelet er ikke tilgjengelig i InCopy.

Legg merke til følgende metoder for formatering av tekst:

 • Du kan bruke typeverktøyet  til å markere tegn for å formatere dem, eller du kan klikke for å plassere innsettingspunktet, velge et formateringsvalg og deretter skrive inn tekst.

 • Du trenger ikke å markere et helt avsnitt når du vil angi avsnittsformatering. Det er nok å markere et ord eller tegn eller plassere innsettingspunktet i et avsnitt. Du kan også markere tekst i et område med flere avsnitt.

 • Hvis du vil angi formatering for alle framtidige tekstrammer du oppretter i gjeldende dokument, kontrollerer du at det ikke er noe innsettingspunkt eller markert tekst i dokumentet, og deretter angir du valg for tekstformatering. Hvis du vil angi standard tekstformatering for alle nye dokumenter, lukker du alle dokumenter og angir tekstinnstillingene. Se Angi standardinnstillinger.

 • Marker en ramme hvis du vil bruke formateringen på all teksten i rammen. Rammen kan ikke være koblet.

 • Du kan formatere tekst raskt og konsekvent ved hjelp av avsnitts- og tegnmaler.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du arbeider med tekst, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0075.

 1. Velg typeverktøyet  .
 2. Velg Typeverktøyet eller Loddrett type-verktøyet .
 3. Klikk for å plassere innsettingspunktet på ønsket sted, eller marker teksten du vil formatere.
 4. I kontrollpanelet velger du ikonet Kontroller for tegnformatering  eller ikonet Kontroller for avsnittsformatering  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. I kontrollpanelet velger du ikonet Kontroller for tegnformatering  eller ikonet Kontroller for avsnittsformatering  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Velg Tekst > Avsnitt eller Tekst > Tegn for å vise Avsnitt- eller Tegn-panelet.
 7. Angi formateringsvalg.

Formateringsprioritet

Du kan bruke flere ulike metoder for å formatere tekst med egenskaper, for eksempel skriftstil og tekstretning. Du kan for eksempel bruke kontrollpanelet, alternativer for rammerutenett, navngitte rutenett eller tekstmaler. Hvis du bruker mer enn én metode og egenskapene konflikterer med hverandre, må InDesign velge hvilke egenskaper som skal brukes. Prioriteringsrekkefølgen er som følger:

 1. Overstyringer av tegnegenskaper

 2. Tegnstil

 3. Overstyringer av paragrafegenskaper

 4. Avsnittstil

 5. Egenskaper for CJK-rutenett (enten fra et navngitt rutenett eller fra dialogboksen Alternativer for rammerutenett)

 6. Applikasjonens standard (roten Avsnittstil)

Hvis du for eksempel angir en skriftstørrelse i dialogboksen Alternativer for rammerutenett og en annen skriftstørrelse i en tegnstil, brukes skriftstørrelsen fra tegnstil. På samme måte vil avsnittstil prioriteres over det navngitte rutenettet, hvis du bruker både en avsnittstil og et rutenett i en objektmal.

Formatere et rammerutenett

Når du velger et rammerutenett, vises alternativer for formatering av rutenettet i kontrollpanelet.

 1. Bruk et markeringsverktøy til å markere et rammerutenett.
 2. Marker et valg i kontrollpanelet.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Kopiere tekstattributter (pipetteverktøyet)

Du kan bruke pipetteverktøyet til å kopiere tekstattributter, for eksempel innstillinger for tegn, avsnitt, fyll og strek, og deretter bruke attributtene på annen tekst. Som standard kopieres alle typer tekstattributter når du bruker pipetteverktøyet. Hvis du vil tilpasse attributtene du vil kopiere med pipetteverktøyet, bruker du dialogboksen Pipettevalg.

Pipetteverktøyet er bare tilgjengelig i layoutvisning.

Kopiere tekstattributter til umarkert tekst

 1. Bruk pipetteverktøyet  til å klikke i teksten som er formatert med attributtene du vil kopiere. (Teksten kan finnes i et annet åpent dokument.) Pipettepekeren vendes i motsatt retning og vises som fylt  for å angi at attributtene du kopierte, er lastet inn. Når du plasserer pipettepekeren over tekst, vises en tekstmarkør ved siden av den fylte pipetten  .
 2. Marker teksten du vil endre, med pipetteverktøyet.

  Tekstattributtene som ble kopiert, brukes på den markerte teksten. Så lenge pipetteverktøyet er valgt, kan du fortsette med å markere tekst du vil formatere.

 3. Velg et annet verktøy for å slå av pipetteverktøyet.
Merk:

Hvis du vil fjerne formateringsattributtene i pipetteverktøyet, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens pipetteverktøyet er fylt. Pipetteverktøyet vendes i motsatt retning og vises som tomt  for å angi at du kan plukke opp nye attributter. Klikk på et objekt med de attributtene du vil kopiere, og slipp deretter de nye attributtene over et annet objekt.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Hvis du bruker pipetteverktøyet til å kopiere en avsnittsmal fra tekst i ett dokument til tekst i et annet dokument, og avsnittsmalen har det samme navnet, men andre sett med attributter, virkes eventuelle malforskjeller som lokale overstyringer på målmalen.

Kopiere tekstattributter til markert tekst

 1. Bruk tekstverktøyet  eller banetekstverktøyet  til å markere teksten du vil kopiere attributter til.
 2. Klikk på teksten du vil kopiere attributter fra med pipetteverktøyet  . (Teksten du vil kopiere attributter fra, må være i det samme InDesign-dokumentet som teksten du vil endre.) Pipetteverktøyet vendes i motsatt retning og vises som fylt  for å angi at attributtene du kopierte, er lastet inn. Attributtene brukes på teksten du markerte i trinn 1.
Type attributes copied to selected text

Endre hvilke tekstattributter pipetteverktøyet skal kopiere.

 1. Dobbeltklikk på pipetteverktøyet i verktøykassen.
 2. Velg Tegninnstillinger eller Avsnittsinnstillinger i dialogboksen Pipettevalg.
 3. Velg attributtene du vil kopiere med pipetteverktøyet, og velg OK.
Merk:

Hvis du bare vil kopiere eller bruke avsnittsattributter uten å måtte endre innstillinger i dialogboksen Pipettevalg, holder du nede Skift mens du klikker på teksten med pipetteverktøyet.

Bruke Hurtigvalg

Bruk Hurtigvalg til å finne og bruke maler, menykommandoer, skript, variabler og de fleste andre kommandoer som du finner i dialogboksen Tastatursnarveier.

 1. Marker teksten eller rammen som du vil bruke malen, menykommandoen, skriptet eller variabelen på.
 2. Velg Rediger > Hurtigvalg, eller trykk på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).
 3. Begynn å skrive inn navnet på objektet du vil bruke.

  Navnet du skriver inn, behøver ikke å være helt identisk med malnavnet. Hvis du for eksempel skriver inn ov, vises maler som Overskrift 1, Overskrift 2 og Underoverskrift samt andre ord som samsvarer med det du har skrevet inn.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Merk:

  Du kan begrense søket til én kategori ved å skrive inn det aktuelle prefikset på begynnelsen av søket, for eksempel m: for menykommandoer (m:) eller a: for avsnittsmaler. Hvis du vil vise en liste over prefikser, velger du nedoverpilen til venstre for tekstboksen Hurtigvalg. Du kan fjerne markeringen for kategorier som du ikke vil vise.

 4. Merk objektet du vil bruke, og gjør deretter følgende:
  • Hvis du vil bruke en mal, menykommando eller variabel, trykker du på Enter eller Retur.

  • Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne overstyringer, trykker du på Alt+Enter (Windows) eller Tilvalg +Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne overstyringer og tegnmaler, trykker du på Alt+Skift+Enter (Windows) eller Tilvalg+Skift+Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil bruke et objekt uten å lukke listen Hurtigvalg, trykker du på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil lukke listen Hurtigvalg uten å bruke et objekt, trykker du på Esc eller klikker hvor som helst i dokumentvinduet.

  • Hvis du vil redigere en mal, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur ( Mac OS).

Merk:

Når listen Hurtigvalg vises, trykker du på tastene for pil venstre og pil høyre for å bla gjennom redigeringsfeltet og på tastene for pil opp og pil ned for å bla gjennom listen over objekter.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din