Streker og fyll i tabeller

Om streker og fyll i tabeller

Det finnes mange måter å legge til streker og fyll i tabeller på. Bruk dialogoksen Tabellvalg til å endre streken for tabellrammen og til å legge til vekslende streker og fyll for kolonner og rader. Hvis du vil endre streker og fyll for enkeltceller eller topptekst-/bunntekstceller, bruker du dialogboksen Cellevalg eller panelene Fargeprøver, Strek og Farge.

Som standard overstyrer formateringen du velger i dialogboksen Tabellvalg, all tilsvarende formatering du tidligere har brukt i tabellceller. Hvis du imidlertid velger Behold lokal formatering i dialogboksen Tabellvalg, overstyres ikke strekene og fyllet som brukes i enkeltceller.

Hvis du bruker samme formatering flere ganger for tabeller eller celler, bør du opprette og bruke tabell- eller cellemaler.

Endre tabellrammen

Du kan endre tabellrammen ved hjelp av enten dialogboksen Tabelloppsett eller Strek-panelet.

 1. Mens innsettingspunktet er i en celle, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
 2. Angi innstillinger for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd under Tabellramme. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
 3. Velg mellom følgende valg for opptegningsrekkefølge under Rekkefølge for strekopptegning:

  Beste hjørner

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen der streker med ulike farger møtes. Når streker, for eksempel doble linjer, krysses, slås de sammen og krysspunktene forbindes.

  Radstreker i forgrunnen

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen.

  Kolonnestreker i forgrunnen

  Når dette valget er aktivert, vises kolonnestreker i forgrunnen.

  InDesign 2.0-kompatibilitet

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen. Når streker, for eksempel dobbeltlinjer, krysses, slås de sammen og krysspunktene forbindes bare på de punktene der strekene krysser i T-form.

 4. Hvis du ikke vil at strekformatering for enkeltceller skal overstyres, velger du Behold lokal formatering.
 5. Velg OK.
Merk:

Hvis du fjerner streker og fyll fra en tabell, kan du velge Vis > Tillegg > Vis rammekanter for å vise cellegrensene for en tabell.

Legge til strek og fyll i celler

Du kan legge til strek og fyll i celler med dialogboksen Cellevalg, Strek-panelet eller Fargeprøver-panelet.

Legge til strek og fyll ved hjelp av Cellevalg

Du kan bestemme hvilke cellelinjer som skal formateres med en strek eller fyll ved å velge eller oppheve valget av linjer i forhåndsvisningen. Hvis du vil endre utseendet på alle radene eller kolonnene i tabellen, bruker du et vekslende strek- eller fyllmønster der det andre mønsteret er satt til 0.

 1. Velg typeverktøyet  , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til en strek eller fyll for. Hvis du vil legge til strek eller fyll i topptekst-/bunntekstrader, markerer du topptekst-/bunntekstcellene i starten av tabellen.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Streker og fyll.
 3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning. Hvis du for eksempel vil legge til en tykk strek for de utvendige linjene, men ikke for de innvendige linjene til de markerte cellene, klikker du på en innvendig linje for å fjerne markeringen av den. (Markerte linjer er blå, mens linjer uten markering er grå.)
  Marker linjene endringen skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.

  Merk:

  Dobbeltklikk på en utvendig linje i området for forhåndsvisning hvis du vil markere hele det utvendige rektangelet. Dobbeltklikk på en innvendig linje hvis du vil markere de innvendige linjene. Trippelklikk hvor som helst i forhåndsvisningen hvis du vil markere eller fjerne markeringen av alle linjene.

 4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd, under Cellestrek. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
 5. Angi innstillingene du vil bruke for farge og nyanse, under Cellefyll.
 6. Velg eventuelt Overtrykk strek og Overtrykk fyll, og velg OK.

Legge til en strek i celler ved hjelp av Strek-panelet

Strek-panelet er tilgjengelig i InDesign, men ikke i InCopy.

 1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke en strek i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
 3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.
 4. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt i Verktøy-panelet. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker strekendringene teksten, ikke cellene.)
 5. Angi en tykkelse og en strektype.

Legge til fyll i celler ved hjelp av Fargeprøver-panelet

 1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke fyll i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Farge > Fargeprøver for å vise Fargeprøver-panelet.
 3. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker fargeendringene teksten, ikke cellene.)
 4. Velg en fargeprøve.

Legge til en forløpning i celler ved hjelp av Forløpning-panelet

 1. Marker cellene du vil endre. Hvis du vil bruke en forløpning i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Farge > Forløpning for å vise Forløpning-panelet.
 3. Klikk i forløpningssøylen for å bruke en forløpning på de markerte cellene. Juster innstillingene for forløpningen etter behov.

Legge til diagonale linjer i en celle

 1. Velg typeverktøyet  , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til diagonale linjer i.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Diagonale linjer.
 3. Velg knappen for typen diagonal linje du vil legge til.
 4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge og brudd, under Linjestrek. Angi deretter en nyanseprosent og overtrykksvalg.
 5. Velg Diagonal i forgrunnen på Tegn-menyen hvis du vil plassere den diagonale linjen foran innholdet i cellen, eller velg Innhold i forgrunnen hvis du vil plassere den diagonale linjen bak innholdet i cellen. Velg deretter OK.

Strek- og fyllvalg for tabeller

Bruk følgende valg når du angir streker og fyll for tabellen eller cellene:

Tykkelse

Angir linjetykkelsen for tabell- eller cellerammen.

Type

Angir linjetypen, for eksempel tykk – tynn.

Farge

Angir fargen på tabell- eller cellerammen. Valgene som vises, er de som er tilgjengelige i Fargeprøver-panelet.

Nyanse

Angir hvor stor prosentdel trykkfarge av den gjeldende fargen som skal brukes på streken eller fyllet.

Bruddfarge

Bruker en farge på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for Type.

Bruddnyanse

Bruker en nyanse på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for Type.

Overtrykk

Når dette valget er aktivert, brukes trykkfargen som er angitt for Farge, over alle underliggende farger i stedet for at disse trykkfargene utmaskes.

Veksle mellom streker og fyll i en tabell

Du kan veksle mellom streker og fyll hvis du vil øke lesbarheten eller forbedre utseendet på tabellen. Vekslende streker og fyll i tabellrader påvirker ikke topp- og bunntekstrader. Vekslende streker og fyll i kolonner påvirker imidlertid topp- og bunntekstrader.

Innstillinger for vekslende streker og fyll overstyrer formatering for cellestreker, med mindre du velger Behold lokal formatering i dialogboksen Tabellvalg.

Merk:

Hvis du vil bruke fyll eller streker på alle brødtekstcellene i tabellen og ikke bare vekslende mønstre, kan du likevel bruke innstillingen for vekslende streker og fyll til å opprette slik mønstre. Hvis du vil gjøre det, angir du 0 for Neste i det andre mønsteret.

Før (til venstre) og etter (til høyre) vekslende fyll i en tabell

Legge til vekslende streker i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker eller Bytter mellom kolonnestreker.
 2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én kolonne med en tykk, svart linje fulgt av tre kolonner med tynne, gule linjer.
 3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det neste mønsteret. Du kan for eksempel legge til en heltrukket strek i den første kolonnen og en linje av typen tykk–tynn i den neste kolonnen, slik at de veksler. Angi 0 for Neste hvis du vil at strekene skal påvirke alle rader eller kolonner.
  Merk:

  I tabeller som dekker flere rammer, starter ikke vekslende streker og fyll for rader på nytt ved begynnelsen av de andre rammene i artikkelen. (Se Bryte tabeller over rammer.)

 4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte streker som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
 5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at strekattributter skal vises. Velg deretter OK.

Legge til vekslende fyll i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom fyll.
 2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én rad med grå skyggelegging fulgt av tre rader med gul skyggelegging.
 3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det etterfølgende mønsteret. Hvis du for eksempel valgte To kolonner om gangen under Vekslende mønstre, kan du skyggelegge de to første kolonnene med en grå nyanse og la de neste to kolonnene være tomme. Angi 0 for Neste hvis du vil at fyllet skal brukes på alle radene.
 4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte fyll som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
 5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at fyllattributter skal vises. Velg deretter OK.

Deaktivere vekslende streker og fyll i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen.
 2. Velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker, Bytter mellom kolonnestreker eller Bytter mellom fyll.
 3. Velg Ingen under Vekslende mønstre, og velg OK.

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?