Tekstvariabler

Opprette og redigere tekstvariabler

En tekstvariabel er et element som du setter inn i dokumentet, og som varierer avhengig av konteksten. For eksempel viser variabelen Siste sidetall sidetallet til den siste siden i dokumentet. Hvis du legger til eller fjerner sider, oppdateres variabelen i henhold til det.

InCopy omfatter flere forhåndsvariabler som du kan sette inn i dokumentet. Du kan redigere formatet til disse variablene, eller du kan opprette dine egne. Noen variabler, som Løpende topptekst og Kapittelnummer, er spesielt nyttig å legge på malsider for å sikre konsekvent formatering og nummerering. Andre variabler, som Opprettelsesdato og Filnavn, er nyttig å legge til på satslinjeområdet for utskrift.

Merk:

Hvis du legger til for mye tekst i en variabel, kan det føre til skjult eller komprimert tekst. Variabeltekst brytes ikke over flere linjer.

Opprette eller redigere tekstvariabler

Valgene som er tilgjengelige for å opprette variabelen, avhenger av hvilken type variabel du angir. Hvis du for eksempel velger typen Kapittelnummer, kan du angi tekst som skal vises både før og etter tallet, og du kan angi nummereringsstilen. Du kan opprette flere ulike variabler basert på den samme variabeltypen. Du kan for eksempel opprette en variabel som viser "Kapittel 1" og en annen som viser "Kap. 1.”

På tilsvarende måte kan du angi hvilken stil som skal brukes som basis for toppteksten, og du kan angi valg for sletting av sluttegnsetting og endring av bokstavtype.

 1. Hvis du vil opprette tekstvariabler for bruk i alle nye dokumenter som du oppretter, lukker du alle dokumenter. Hvis ikke vises tekstvariablene som du oppretter, bare i det gjeldende dokumentet.

 2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 3. Velg Ny, eller velg en eksisterende variabel og velg Rediger.

 4. Skriv inn et navn på variabelen, for eksempel "Hele kapitlet" eller "Løpende tittel".

 5. Velg en variabeltype på Type-menyen, angi valgene for den typen, og velg OK.

  Ulike valg er tilgjengelige avhengig av hvilken variabeltype du velger.

  Tekst før / Tekst etter

  For alle variabeltyper (bortsett fra Tilpasset tekst) kan du angi tekst som skal legges til før eller etter variabelen. Du kan for eksempel legge til ordet "av" før variabelen Siste sidetall og ordene "sider totalt" etter variabelen for å ta med "av 12 sider totalt". Du kan også lime inn tekst i boksene, men spesialtegn som tabulatorer og automatiske sidetall fjernes. Hvis du vil sette inn spesialtegn, klikker du på trekanten til høyre for tekstboksen.

  Mal

  Du kan angi nummereringsstil for alle nummererte variabeltyper. Hvis [Gjeldende nummereringsstil] er valgt, bruker variabelen den samme nummereringsstilen som den som er valgt i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg for dokumentet.

Variabeltyper

Kapittelnummer

En variabel opprettet med typen Kapittelnummer setter inn kapittelnummeret. Du kan sette inn tekst før eller etter kapittelnummeret, og du kan angi en nummereringsstil.

Hvis dokumentets kapittelnummer er satt til å fortsette fra det forrige dokumentet i boken, må du kanskje oppdatere nummereringen i boken for at det riktige kapittelnummeret skal vises.

Opprettelsesdato, Endret dato og Utskriftsdato

Opprettelsesdato setter inn datoen eller klokkeslettet for da dokumentet først ble arkivert, Endret dato setter inn datoen eller klokkeslettet da dokumentet sist ble arkivert på disken, Utskriftsdato setter inn datoen eller klokkeslettet da dokumentet startet en utskriftsjobb, ble eksportert til PDF eller ble pakket. Du kan sette inn tekst før og etter datoen, og du kan endre datoformatet for alle datovariabler.

Datoformat

Du kan angi datoformater direkte i feltet Datoformat, eller du kan velge formatinnstillinger ved å klikke på trekanten til høyre for feltet. Datoformatet "MM/dd/yy" vises som 12/22/07. Hvis du endrer formatet til "MMM. d, yyyy", vises datoen som Des. 22, 2007.

Datovariabler bruker språket som er brukt på teksten. Opprettelsesdatoen kan for eksempel vises med spansk tekst som "01 diciembre 2007" og på tysk som "01 Dezember 2007".

Forkortelse

Beskrivelse

Eksempel

M

Månedsnummer, uten innledende null

8

MM

Månedsnummer, med innledende null

08

MMM

Forkortet navn på måned

Aug

MMMM

Fullstendig navn på måned

August

d

Dagsnummer, uten innledende null

5

dd

Dagsnummer, med innledende null

05

E.

Navn på ukedag, forkortet

Fre

EEEE

Fullstendig navn på dag

Fredag

yy eller YY

Årstall, de to siste sifrene

07

y (Y) eller yyyy (YYYY)

Fullstendig årstall

2007

G eller GGGG

Æra, i kortversjon eller fullversjon

AD eller Anno Domini

h

Time, uten innledende null

4

hh

Time, med innledende null

04

H.

Time, uten innledende null, 24-timers format

16

HH

Time, med innledende null, 24-timers format

16

m

Minutt, uten innledende null

7

mm

Minutt, med innledende null

07

s

Sekund, uten innledende null

7

ss

Sekund, med innledende null

07

s

AM eller PM, to tegn

PM

z eller zzzz

Tidssone, kortversjon eller fullversjon

PST eller Pacific Standard Time

Filnavn

Denne variabelen setter inn navnet på den gjeldende filen i dokumentet. Den legges som regel til i dokumentets satslinjeområde for utskrift, eller den brukes i topp- eller bunntekster. I tillegg til Tekst før og Tekst etter kan du velge mellom alternativene nedenfor.

Inkluder fullstendig filbane

Velg om du vil inkludere den fullstendige filbanen i filnavnet. Vanlige baneregler for Windows og Mac OS brukes.

Inkluder filtype

Velg om du vil inkludere filtypen.

Variabelen Filnavn oppdateres hver gang du arkiverer filen med et nytt navn eller på en ny plassering. Banen eller filtypen vises ikke i dokumentet før det arkiveres.

Bildenavn

Bildenavn-variabelen er nyttig når du vil generere automatiske bildetekster fra metadata. Variabelen Bildenavn inkluderer variabeltypen Metadata-bildetekst. Hvis en tekstramme som inneholder denne variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser variabelen metadataene for det bildet. Du kan redigere Bildenavn-variabelen for å angi hvilket metadatafelt som skal brukes.

Siste sidetall

Typen Siste sidetall er nyttig for å legge til totalt antall sider i et dokument i topp- eller bunntekster, ved å bruke det vanlige formatet "Side 3 av 12". I dette tilfellet er tallet 12 generert av Siste sidetall, og det oppdateres hver gang sidene legges til eller fjernes. Du kan sette inn tekst før eller etter det siste sidetallet, og du kan angi en nummereringsstil. Angi om det siste sidetallet i seksjonen eller dokumentet skal brukes, på Område-menyen.

Vær oppmerksom på at variabelen Siste sidetall ikke teller sidene i dokumentet.

Løpende topptekst (avsnitts- eller tegnmal)

Løpende topptekst-variablene setter inn den første eller siste forekomsten (på siden) av teksten der den angitte malen brukes. Hvis ingen tekst på en side er formatert med den angitte malen, brukes teksten fra en tidligere side.

Egendefinert tekst

Denne variabelen brukes vanligvis til å sette inn plassholdertekst eller en tekststreng som kanskje må endres raskt. Hvis du for eksempel arbeider på et prosjekt som bruker et kodenavn på et firma, kan du opprette en egendefinert tekstvariabel for kodenavnet. Når du kan bruke det faktiske firmanavnet, kan du bare endre variabelen for å oppdatere alle forekomstene.

Hvis du vil sette inn spesialtegn i en tekstvariabel, klikker du på trekanten til høyre for tekstboksen.

Sette inn tekstvariabler

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at variabelen skal vises.

 2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel, og velg deretter variabelen du vil sette inn.

Variabelen vises på siden som om du har skrevet teksten inn på siden. For eksempel kan variabelen Opprettelsesdato vises som 22. desember 2007. Hvis du velger Tekst > Vis skjulte tegn, bruker variabelforekomsten som er omgitt av en boks, den gjeldende lagfargen.

Merk:

Tekstvariabler brytes ikke over flere linjer.

Slette, konvertere og importere tekstvariabler

Bruk dialogboksen Tekstvariabler til å slette, konvertere og importere tekstvariabler.

Slette tekstvariabler

Hvis du vil slette en forekomst av en tekstvariabel som er satt inn i et dokument, markerer du bare variabelen og trykker på tilbaketasten eller slettetasten. Du kan også slette selve variabelen. Når du gjør det, kan du angi hvordan variabler som er satt inn i dokumentet skal erstattes.

 1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Marker variabelen, og velg Slett.

 3. Angi hvordan variabelen skal erstattes, ved å angi en annen variabel, konvertere variabelforekomstene til tekst eller slette variabelforekomstene helt.

Konvertere tekstvariabler til tekst

 • Hvis du vil konvertere en enkelt forekomst, markerer du tekstvariabelen i dokumentvinduet og velger Tekst > Tekstvariabler > Konverter variabel til tekst.

 • Hvis du vil konvertere alle forekomstene av tekstvariabelen i dokumentet, velger du Tekst > Tekstvariabler > Definer. Marker variabelen og velg Konverter til tekst.

Importere tekstvariabler fra et annet dokument

 1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Velg Last inn, og dobbeltklikk på dokumentet med variablene som du vil importere.

 3. I dialogboksen Last inn tekstvariabler kontrollerer du at du har merket av for variablene du vil importere. Hvis en eksisterende variabel har samme navn som en av de importerte variablene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende tekstvariabel, før du velger OK:

  Bruk innkommende definisjon

  Overskriver den eksisterende variabelen med den innlastede variabelen, og bruker de nye attributtene på all tekst i det gjeldende dokumentet som bruker den gamle variabelen. Definisjonen til de innkommende og eksisterende variablene vises nederst i dialogboksen Last inn tekstvariabler, slik at du kan sammenligne variablene.

  Endre navn automatisk

  Endrer navn på den innlastede variabelen.

 4. Klikk OK og deretter Ferdig.

Merk:

Du kan også kopiere variabler til andre dokumenter når du synkroniserer en bokfil.

Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster

Som standard setter Løpende topptekst-variablene inn den første forekomsten (på siden) av teksten der den angitte malen brukes. Løpende topptekst-variabler er spesielt nyttige når du vil vise gjeldende overskrift eller tittel i topp- eller bunnteksten.

 1. Hvis innholdet ikke er formatert ennå, oppretter og bruker du avsnittsmalen eller tegnmalen på teksten du vil skal vises i toppteksten (for eksempel en tittel- eller overskriftsmal).
 2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.
 3. Velg Ny, og angi deretter et navn på variabelen.
 4. Velg Løpende topptekst (avsnittsmal) eller Løpende topptekst (tegnmal) på Type-menyen.
 5. Angi følgende valg:

  Mal

  Velg malen som skal vises i toppteksten eller bunnteksten.

  Bruk

  Angi om du vil ha den første eller siste forekomsten av malen som er brukt på siden. Først på side er det første avsnittet (eller tegnet) som starter på en side. Hvis det ikke er noen forekomster av malen på siden, brukes den forrige forekomsten av den brukte malen. Hvis det ikke er noen tidligere forekomster i dokumentet, er variabelen tom.

  Slett sluttegnsetting

  Hvis du har angitt dette valget, viser variabelen teksten minus eventuell sluttegnsetting (punktum, kolon, utropstegn og spørsmålstegn).

  Endre små/store bokstaver

  Angi dette valget for å endre små/store bokstaver i topp- eller bunnteksten. For eksempel kan det hende at du vil bruke Stor bokstav etter punktum i bunnteksten, selv om overskriften på siden vises med Store forbokstaver.

 6. Velg OK, og velg deretter Ferdig i dialogboksen Tekstvariabler.

  Du kan nå sette inn variabelen i en topp- eller bunntekst du oppretter på malsiden.

  Hvis tekstrammen for topp- eller bunnteksten er opprettet på malsiden for InDesign-dokumentet, kan du sette inn variabelen i topp- eller bunnteksten. (Se Redigere tekst på en malside.)

Definere variabler for bildetekst

Bildetekstvariabler oppdateres automatisk når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, flyttes til et bilde. Som standard brukes metadataene for navn som variabeltype når du velger Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel > Bildenavn. Du kan redigere variabelen Bildenavn, eller du kan opprette nye variabler som angir bildets metadata.

 1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Velg Ny for å opprette en variabel, eller Rediger for å redigere en eksisterende variabel.

 3. Velg Metadata-bildetekst under Type.

 4. Velg et alternativ på Metadata-menyen.

 5. Angi teksten som skal vises før eller etter metadataene, og klikk deretter OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din