Redigere tekst

Marker tekst

 1. Velg typeverktøyet, og gjør ett av følgende:
  • Dra I-linjemarkøren over et tegn, et ord eller en tekstblokk for å markere den.

  • Dobbeltklikk på et ord for å markere det. Mellomrommene ved siden av ordet markeres ikke.

  • Dobbeltklikk på et tegn for å velge sammenhengende tegn av samme type. Hvis for eksempel latinsk tekst, kanji og hiragana vises i et avsnitt, og du dobbeltklikker på en kanji, merkes tilstøtende kanji i samme strengen.

  • Trippelklikk hvor som helst på en linje for å markere den. Hvis innstillingen Trippelklikk for å markere en linje er deaktivert, markeres hele avsnittet hvis du trippelklikker.

  • Hvis Trippelklikk for å markere en linje er valgt, klikker du fire ganger hvor som helst i et avsnitt for å markere hele avsnittet.

  • Klikk fem ganger for å markere hele artikkelen, eller klikk hvor som helst i en artikkel, og velg Rediger > Marker alt.

Merk:

Hvis du markerer tekst som inneholder et merknadsanker, markeres også merknaden og innholdet hvis du følger en av fremgangsmåtene ovenfor.

Hvis du ikke kan markere tekst i en ramme, kan det hende at tekstrammen er på et låst lag eller på en malside. Prøv å låse opp laget eller gå til malsiden. Tekstrammen kan også befinne seg under en annen tekstramme eller et gjennomsiktig objekt. Se Markere tekst i en ramme som ligger bak andre elementer.

Angi hvilken handling som utføres ved trippelklikking

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Trippelklikk for å markere en linje hvis du vil bruke trippelklikking til å markere en linje (dette er standardinnstillingen). Deaktiver dette valget hvis du vil trippelklikke for å markere et avsnitt.

Markere tekst i en ramme som ligger bak andre elementer

 1. Bruk markeringsverktøyet , hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk for å markere tekstrammen.
 2. Velg typeverktøyet, og klikk i tekstrammen eller marker tekst.

Lime inn tekst

Du kan lime inn tekst fra et annet program eller fra Adobe InCopy.

Hvis innsettingspunktet ikke er inne i en tekstramme når du limer inn tekst i InDesign, opprettes en ny vanlig tekstramme. Hvis innsettingspunktet er inne i en tekstramme, limes teksten inn i denne rammen. Hvis du har markert tekst når du limer inn, overskrives den markerte teksten av teksten som limes inn.

Når du bruker Rediger > Lim inn uten rutenettformat for å lime inn tekst i et rammerutenett, beholder den innlimte teksten skrifttypen, skriftstørrelsen og tegnavstandsinnstillingene til den kopierte teksten. Du kan merke tekst og velge Rediger > Bruk rutenettformat til å formatere den innlimte teksten i henhold til tegnattributtene for rammerutenettet.

Lime inn tekst fra et annet program

 1. Hvis du vil beholde formatering og informasjon, for eksempel maler og stikkordmerker, åpner du delen Utklippstavlebehandling i dialogboksen Innstillinger og velger All informasjon under Lim inn. Hvis du vil fjerne disse objektene og annen formatering når du limer inn, velger du Ren tekst.
 2. Klipp ut eller kopier tekst i et annet program eller i et InCopy-dokument.
 3. Hvis du vil, markerer du tekst eller klikker i en tekstramme. Ellers limes teksten inn i en ny ramme.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Lim inn. Hvis teksten som limes inn, mangler formatering, må du kanskje endre innstillingene i dialogboksen for importvalg for RTF-dokumenter.

  • Velg Rediger > Lim inn uten formatering. (Valget Lim inn uten formatering er nedtonet hvis du limer inn tekst fra et annet program når Ren tekst er valgt i innstillingene for Utklippstavlebehandling.)

  • Velg Rediger > Lim inn uten rutenettformat.

Merk:

Du kan også dra tekst fra et annet program og slippe den i et InDesign-dokument, eller du kan sette inn en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et InDesign-dokument direkte fra Windows Utforsker eller Mac OS Finder. Teksten legges til i en ny ramme. Hvis du holder nede Skift og drar, fjerner du formateringen. Valget du angir i delen Utklippstavlebehandling i dialogboksen Innstillinger, angir om informasjon som stikkordmerker og fargeprøver bevares.

Justere avstanden automatisk når du limer inn tekst

Når du limer inn tekst, kan det hende at mellomrom legges til eller fjernes automatisk avhengig av konteksten. Hvis du for eksempel klipper ut et ord og limer det inn mellom to ord, vises det et mellomrom før og etter ordet. Hvis du limer inn ordet før et punktum på slutten av en setning, legges det ikke til et mellomrom etter ordet.

Merk:

Denne funksjonen brukes primært for arbeid med latinsk tekst. Dessuten er denne funksjonen bare tilgjengelig når den latinske teksten som skal limes inn er satt til et latinsk språk i Tegn-panelet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Juster mellomrom automatisk ved utklipping og innliming av ord, og velg deretter OK.

Lime inn tekst i et rammerutenett

Du kan lime inn tekst slik at den beholder originale formateringsattributter. Når du kopierer tekst med endrede attributter fra ett rammerutenett og limer det inn i et annet rammerutenett, vil teksten limes inn, og kun de endrede attributtene vil beholdes. Du kan også lime inn uten rutenettformatering.

 1. Klipp ut eller kopier tekst i et annet program eller i et InCopy-dokument.
 2. Vis innsettingspunktet for tekst, eller velg en tekstblokk i rammerutenettet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lime inn tekst som samsvarer med rutenettformatet, velger du Rediger > Lim inn.

  • Hvis du vil lime inn tekst uten rutenettformatering, velger du Rediger > Lim inn uten rutenettformat.

Du kan alltid legge til rutenettformatering senere ved å velge Rediger > Bruk rutenettformat. Formateringsattributtene for rutenett som er angitt i panelet Navngitte rutenett brukes på teksten.

Bruk rutenettformat på tekst

Du kan bruke rutenettformatet på all tekst som ikke samsvarer med rutenettformatet.

 1. Marker teksten.
 2. Velg Rediger > Bruk rutenettformat.

Endre tekstretningen

 1. Marker tekstrammen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Skriveretning > Vannrett eller loddrett.

  • Velg Tekst > Artikkel for å vise Artikkel-panelet. Velg Vannrett eller Loddrett for artikkelretning.

I korrektur- og artikkelvisning vises tekst som vannrett, selv om Loddrett er valgt. I Layoutvisning er teksten loddrett hvis Loddrett er valgt.

En loddrett tekstramme eller rammerutenett konverteres til vannrett retning, eller en vannrett tekstramme eller rammerutenett konverteres til loddrett retning. Hvis du endrer dette vil hele artikkelen endres, og alle rammer som er koblet til de valgte rammene påvirkes.

Merk:

Hvis du vil endre retning på de enkelte tegnene i en ramme, bruker du funksjonen Tate-chu-yoko, eller bruker roteringsfunksjonen for tegn i Tegn-panelet.

Dra og slippe tekst

Du kan bruke musen til å dra og slippe tekst i Artikkelredigering eller i layoutvisningen. Du kan til og med dra tekst fra Artikkelredigering til layoutvinduet (eller motsatt), og til noen dialogbokser, for eksempel Finn/endre. Når du drar tekst fra en artikkel som er låst eller sjekket inn, blir teksten kopiert, ikke flyttet. Du kan også kopiere tekst eller opprette en ny ramme når du drar og slipper tekst.

Du kan bruke musen til å dra og slippe tekst i korrektur-, artikkel- eller layoutvisning. Du kan til og med dra teksten til noen dialogbokser, for eksempel Finn/endre. Når du drar tekst fra en artikkel som er låst eller sjekket inn, blir teksten kopiert, ikke flyttet. Du kan også kopiere tekst når du drar.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om å dra og slippe på Dra og slippe tekst i InDesign.

 1. Du aktiverer dra og slipp-funksjonen ved å velge Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Tekst (Mac OS), og velge Aktiver i layoutvisning, Aktiver i Artikkelredigering (InDesign) eller Aktiver i korrektur- og artikkelvisning (InCopy) og deretter velge OK.
 2. Marker teksten du vil flytte eller kopiere.
 3. Hold pekeren over den markerte teksten til dra og slipp-ikonet  vises, og dra deretter teksten.

  Mens du drar, står den markerte teksten på samme sted, men det vises en loddrett linje der teksten settes inn hvis du slipper museknappen. Den loddrette linjen vises i alle tekstrammer du drar musen over.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil slippe teksten på et nytt sted, plasserer du den loddrette linjen der du vil sette inn teksten, og slipper museknappen.

  • Hvis du vil slippe teksten i en ny ramme, trykker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

  • Hvis du vil slippe teksten uten å formatere, trykker du på Skift etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

  • Hvis du vil kopiere teksten, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

Merk:

Du kan også bruke en kombinasjon av disse endringstastene. Hvis du for eksempel vil kopiere uformatert tekst til en ny ramme, trykker du på Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Skift+Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten.

Hvis avstandsjusteringen er feil for teksten du slapp, velger du Juster mellomrom automatisk i under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Transponere tegn

Hvis du transponerer to tilstøtende tegn mens du skriver, kan du korrigere dem med kommandoen Transponer. Hvis du f.eks. skrev inn 1243 i stedet for 1234, bytter kommandoen Transponer om på 4 og 3.

 1. Plasser innsettingspunktet mellom de to tegnene du vil transponere.
 2. Velg Rediger > Transponer.
Merk:

Kommandoen Transponer påvirker bare tegn og tall i artikler. Den kan ikke flytte merknadsankere, tabeller, mellomrom eller andre tegn som ikke skrives ut, i InCopy. Du kan ikke bruke Transponer i en låst artikkel.

Vise skjulte tegn

Når du redigerer tekst, er det ofte nyttig å kunne se tegn som ikke skrives ut, f.eks. mellomrom, tabulatorer og avsnittsmerker. Disse tegnene er bare synlige i et dokumentvindu og vises ikke på utskriften.

Skjuling (øverst) og visning (nederst) av tegn som ikke skrives ut

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Vis skjulte tegn. Et merke vises ved siden av menykommandoen.

  • Velg knappen Vis skjulte tegn  på den horisontale verktøylinjen.

Redigere tekst på en malside

I InDesign-dokumenter er en malside en slags mal som brukes på flere sider. Malsider angir vanligvis bare vanlige layoutelementer som finnes på alle sidene i dokumentet, f.eks. marger, sidetall og topp- og bunntekst. Du kan bruke InCopy til å redigere tekst på en InDesign-malside hvis teksten er en koblet fil. Du kan imidlertid ikke endre rammeattributter som styres av malsiden, og du kan ikke redigere tekst på malsiden fra andre (vanlige) sider i dokumentet.

Merk:

Hvis du ikke kan klikke på et innsettingspunkt i en ulåst tekstramme på en vanlig side, er det mulig at teksten finnes på en malside. Kontakt personen som satte opp rammene, og designteamet.

 1. Velg Vis > Layoutvisning hvis dokumentet ikke allerede er i layoutvisning.
 2. Velg malsiden fra sideboksen nede til venstre i dokumentvinduet.
  Markere InDesign-malsiden

 3. Marker teksten du vil redigere på malsiden, og utfør endringene.

Hvis du vil redigere tekst på malsiden, må malsiden inkludere utsjekkede artikler.

Angre handlinger

Du kan angre eller gjenta opptil flere hundre av de siste handlingene. Det nøyaktige antallet handlinger du kan angre, er begrenset av hvor mye RAM som er tilgjengelig, og hvilke typer handlinger du har utført. Oversikten over de siste handlingene slettes når du arkiverer, lukker eller avslutter, og da kan de ikke lenger angres. Du kan også avbryte en operasjon før den er ferdig, eller gå tilbake til en tidligere arkivert versjon.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling]. (Det er enkelte handlinger du ikke kan angre, for eksempel rulling.)

  • Hvis du likevel vil utføre en handling du akkurat har angret, velger du Rediger > Utfør likevel [handling].

  • Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden forrige gang du arkiverte prosjektet, velger du Fil > Gjenopprett innhold.

  • Hvis du vil stoppe en endring som InCopy ikke har fullført (f.eks. hvis du ser en framdriftslinje), trykker du på Esc-tasten.

  • Hvis du vil lukke en dialogboks uten å iverksette endringene, velger du Avbryt.

Hoppe til et plasseringsmerke

Et plasseringsmerke er et slags bokmerke som brukes til å markere et sted i et dokument. Dette er nyttig når du må gå tilbake til dette stedet raskt eller ofte. Et dokument kan bare ha ett plasseringsmerke.

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil sette inn plasseringsmerket.
 2. Velg Rediger > Plasseringsmerke > Sett inn merke. (Hvis du allerede har satt inn et merke, velger du Erstatt merke.)

Hvis du vil hoppe til merket fra et annet sted i dokumentet, velger du Rediger > Plasseringsmerke > Gå til merke.

Hvis du vil fjerne merket, velger du Rediger > Plasseringsmerke > Fjern merke. Merket fjernes automatisk når du lukker og åpner dokumentet på nytt.

Legge til spalte-, ramme- og sideskift

Du kontrollerer spalte-, ramme- og sideskift ved å sette inn spesielle skifttegn i teksten.

 1. Velg tekstverktøyet, og plasser innsettingspunktet der du vil plassere skiftet.
 2. Velg Tekst > Sett inn skifttegn, og marker et skifttegn på undermenyen.
Merk:

Du kan også angi skift ved å trykke på Enter på det numeriske tastaturet. Hvis du vil lage et spalteskift, trykker du på Enter. Hvis du vil lage et rammeskift, trykker du på Skift+Enter. Hvis du vil lage et sideskift, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

Hvis du vil fjerne et skifttegn, velger du Tekst > Vis skjulte tegn, slik at de ikke-utskrivbare tegnene vises. Deretter markerer og sletter du skifttegnet.

Merk:

Hvis du lager et skift ved å endre avsnittsinnstillingene (for eksempel i dialogboksen Valg for tekstlinjer), kommer skiftet foran avsnittet som inneholder innstillingen. Hvis du lager et skift ved å bruke et spesialtegn, kommer skiftet like etter spesialtegnet.

Skiftvalg

Følgende valg vises på menyen Tekst > Sett inn skifttegn:

Kolonneskift 

Lar teksten flyte til neste spalte i den gjeldende tekstrammen. Hvis det bare er én spalte i rammen, går teksten til den neste koblede rammen.

Rammeskift 

Lar teksten flyte til den neste koblede tekstrammen uavhengig av spalteoppsettet i den gjeldende rammen.

Sideskift 

Lar teksten flyte til den neste siden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Oddetallssideskift 

Lar teksten flyte til den neste oddetallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Partallssideskift 

Lar teksten flyte til den neste partallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Avsnittsskift 

Setter inn et avsnittsskift (samme som å trykke på Enter eller Retur).

tvunget linjeskift 

Linjeskift brukes der tegnet settes inn, slik at det blir satt inn en ny linje, men ikke et nytt avsnitt (det samme som å trykke på Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kalles også et mykt linjeskift.

Mykt linjeskift 

Angir hvor en linje med tekst skal brytes hvis en linje må brytes. Et mykt linjeskift ligner på en myk bindestrek, bortsett fra at det ikke legges til noen bindetrek der linjen brytes.

Du finner beslektede valg for skift i dialogboksen Valg for tekstlinjer og i dialogboksen Valg for avsnittstil.

Bruke betinget tekst

Ved hjelp av betinget tekst kan du opprette forskjellige versjoner av samme dokument. Når du har opprettet betingelser, bruker du dem på tekstområder. Deretter kan du opprette forskjellige versjoner av dokumenter ved å vise og skjule betingelser. Hvis du for eksempel oppretter en håndbok for en datamaskin, kan du opprette egne betingelser for Mac OS og Windows. Før du skriver ut Mac OS-versjonen av brukerhåndboken, kan du vise all teksten som Mac-betingelsen gjelder for, og skjule all tekst som Windows-betingelsen gjelder for. Deretter kan du reversere betingelsestilstandene for å skrive ut brukerhåndboken for Windows.

Betinget tekst vises

A. Alle betingelser vises B. Betingelsesindikatorer 

Betinget tekst skjult

A. “Mac”-betingelse skjult B. Symboler for skjult betingelse 

Betingelser kan bare brukes på tekst. Du kan angi at forankrede objekter skal være betingede, men bare ved å velge merket for forankret objekt. Du kan bruke betingelser på tekst i tabellceller, men du kan ikke bruke betingelser på tabellceller, -kolonner eller -rader. Du kan ikke bruke betingelser på tekst i låste InCopy-artikler.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av betinget tekst, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planlegge betingede dokumenter

Når du planlegger et prosjekt med betinget tekst, må du vurdere typen materiale og se på hvordan flere personer kan bytte på å arbeide med det hvis dokumentet leveres. Planlegg å behandle betinget tekst konsekvent for å gjøre dokumentet enklere å bruke og vedlikeholde. Følg retningslinjene nedenfor.

Antall versjoner

Definer hvor mange versjoner det ferdige produktet skal inneholde. Hvis du for eksempel oppretter en brukerhåndbok som beskriver et program som kjører på både Windows- og Mac OS-plattformen, bør du kanskje lage minst to versjoner, en Windows-versjon og en Mac OS-versjon. Hvis du vil lage disse versjonene med redigeringskommentarer i teksten under gjennomgangen, bør du opprette enda flere versjoner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uten kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uten kommentarer.

Hvis du har dokumenter med mange betingelser, kan du definere betingelsessett som kan brukes på dokumentet for å kjøre en rask versjonskontroll.

Antall betingelseskoder som er nødvendig

Finn ut hvor mange betingelseskoder du trenger for å lage de ønskede versjonene. En versjon av dokumentet defineres av et unikt sett med betingelseskoder. En versjon av en ferdig Windows-håndbok kan for eksempel defineres ved å ha en Windows-betingelseskode som vises, en Mac OS-betingelseskode som er skjult, og en kommentarbetingelseskode som er skjult. I dette eksemplet må du angi om du skal bruke én betingelseskode for Windows-kommentarer og en annen for Mac OS-kommentarer, eller om du skal bruke én enkelt betingelseskode for både Windows- og Mac OS-kommentarer.

Organisering av innhold

Vurder i hvor stor grad dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet for å forenkle utvikling og vedlikehold. Du kan for eksempel organisere en bok slik at betinget tekst er begrenset til noen få dokumenter. Eller du kan velge å beholde versjoner av et bestemt kapittel i atskilte filer fremfor i betinget tekst og deretter bruke forskjellige bokfiler for hver versjon av boken.

Av og til, for eksempel når du arbeider med flere språk, vil du kanskje opprette separate lag som du kan vise eller skjule, i stedet for å bruke betingelser, der ett lag inneholder tekst fra ett språk.

Strategi for å angi koder

Angi hva som er den minste enheten av betinget tekst. Hvis for eksempel et dokument skal oversettes til en annet språk, bør en hel setning være den minste enheten med tekst som du angir som betinget. Siden rekkefølgen på ord ofte endres under oversetting, kan bruk av betinget tekst for en del av en setning ofte gjøre oversettingen vanskeligere.

Inkonsekvens ved bruk av betingelser på mellomrom og punktsetting kan føre til ekstra avstand eller feilstavede ord. Bestem om mellomrom og skilletegn skal angis som betinget. Hvis betinget tekst begynner eller slutter med skilletegn, må du angi at skilletegn også skal være betinget. Da blir teksten enklere å lese når du viser mer enn én versjon.

Du kan unngå problemer med ordmellomrom, for eksempel det å ha et ubetinget mellomrom etterfulgt av et betinget mellomrom, ved å angi standarder for håndtering av mellomrom som følger etter betinget tekst (enten alltid betinget eller alltid ubetinget).

Du kan unngå forvirring ved å angi hvilken rekkefølge betinget tekst skal vises i, og bruke denne rekkefølgen gjennom hele dokumentet.

Stikkordregistre og kryssreferanser

Når du indekserer et dokument, må du være oppmerksom på om stikkordmerket plasseres i eller utenfor betinget tekst. Husk at stikkordmerker i skjult betinget tekst ikke tas med i et stikkordregister som genereres.

Hvis du oppretter en kryssreferanse til betinget tekst, må du passe på at kildeteksten har den samme betingelsen. Hvis du for eksempel legger til en kryssreferanse i et Windows-avsnitt og tekstankeret vises i en Mac-betingelse, fullføres ikke kryssreferansen når Mac-betingelsen er skjult. ST vises ved siden av kryssreferansen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis du oppretter en kryssreferanse til et avsnitt der noe av teksten er betinget, og deretter endrer innstillingene for synligheten for den betingelsen, må du oppdatere kryssreferansen.

Opprette betingelser

Betingelser du oppretter, arkiveres i det gjeldende dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne når du oppretter en betingelse, vises den betingelsen i alle nye dokumenter du oppretter.

Du kan gjøre det enkelt å identifisere betinget tekst ved å angi betingelsesindikatorer, for eksempel bølgete, røde understrekinger.

I behandlede InCopy-filer kan du bruke eksisterende betingelser, men du kan ikke opprette eller slette betingelser. Du kan skjule eller vise betinget tekst i InCopy, men endringene vises ikke i InDesign når den behandlede filen sjekkes inn. I frittstående InCopy-dokumenter kan du opprette, bruke og endre synligheten til betingelser på samme måte som i InDesign.

 1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst for å vise Betinget tekst-panelet.
 2. Velg Ny betingelse på menyen i Betinget tekst-panelet, og skriv inn et navn på betingelsen.
 3. Angi utseendet til indikatoren som betingelser brukes på, i Indikator-gruppen.

  Det er som standard angitt at indikatorer (for eksempel bølgete, røde linjer) skal vises i dokumentet, men ikke skrives ut eller eksporteres. Du kan velge et alternativ på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil at indikatorer skal skjules, eller hvis du vil at de skal skrives ut og eksporteres, noe som kan være nyttig ved gjennomgang.

 4. Velg OK.

Bruke betingelser på tekst

Du kan bruke flere betingelser på samme tekst. Betingelsesindikatorer identifiserer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjult, kan du imidlertid bruke Betinget tekst-panelet til å finne ut hvilke betingelser som er brukt på den gjeldende teksten. Et tydelig merke angir at betingelsen er brukt på den gjeldende teksten. Et nedtonet merke angir at betingelsen bare er brukt på en del av den valgte teksten.

 1. Velg teksten som du vil bruke betingelsen på.
 2. Gjør ett av følgende i Betinget tekst-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst):
  • Hvis du vil bruke en betingelse, klikker du på betingelsen eller klikker i boksen ved siden av betingelsesnavnet.

  • Hvis du vil bruke en betingelse og fjerne andre betingelser som er brukt på teksten, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på en betingelse.

  • Hvis du vil fjerne en betingelse, klikker du i boksen ved siden av navnet på betingelsen for å fjerne merket. Du kan eventuelt velge [Ubetinget] for å fjerne alle betingelser fra den valgte teksten.

Merk:

Du kan ikke bruke tastatursnarveier på bestemte betingelser. Du kan imidlertid bruke betingelser ved hjelp av Hurtigvalg.

Vise eller skjule betingelser

Når du skjuler en betingelse, skjules all teksten som den betingelsen brukes på. Hvis du skjuler betingelser, fører det ofte til at sidenummereringen endres i et dokument eller en bok. Du kan bruke funksjonen Smart tilpassing av tekstflyt til å legge til eller fjerne sider automatisk når du skjuler og viser betingelser.

Skjult betinget tekst blir vanligvis ignorert i dokumentet. Skjult tekst blir for eksempel ikke skrevet ut eller eksportert, stikkordmerker i skjult betinget tekst blir ikke inkludert i et generert stikkordregister, og skjult betinget tekst blir ikke inkludert ved søk i eller stavekontroll av tekst.

Når du skjuler en betingelse, arkiveres den skjulte teksten i et symbol for skjult betingelse . Hvis du markerer tekst som inneholder et symbol for skjult betingelse, og prøver å slette den, ber InCopy deg om å bekrefte at du ønsker å slette den skjulte betingede teksten. Du kan ikke bruke andre betingelser, maler eller formatering på skjult betinget tekst.

Hvis det brukes flere betingelser på en tekst, og minst én av disse betingelsene vises mens en annen er skjult, skjules ikke teksten.

 • Hvis du vil vise eller skjule enkelte betingelser, klikker du i synlighetsboksen ved siden av et betingelsesnavn. Øyeikonet angir at betingelsen vises.
 • Hvis du vil vise eller skjule alle betingelser, velger du Vis alle eller Skjul alle på menyen i Betinget tekst-panelet.

Bruke betingelsessett

Et betingelsessett fanger opp synlighetsinnstillingene for alle betingelser, slik at du raskt kan bruke forskjellige dokumentgjengivelser. Tenk deg for eksempel at du har et komplisert dokument med plattformbetingelser for Mac OS, Windows XP, Vista og UNIX, språkbetingelser for engelsk, fransk, tysk og spansk og redigeringsbetingelser som redaksjonell gjennomgang og interne kommentarer. Hvis du vil gå gjennom Vista-versjonen på fransk, kan du opprette et sett som bare viser betingelsene for Vista, fransk og redaksjonell gjennomgang og skjuler resten.

Det er ikke nødvendig med sett for å gjøre dette, men de hjelper deg med å endre synlighetsinnstillinger for forskjellige betingelser på en rask og pålitelig måte.

 1. Bruk betingelser på tekst etter behov.
 2. Hvis Sett-menyen ikke vises i Betinget tekst-panelet, velger du Vis valg på menyen i Betinget tekst-panelet.
 3. Angi om betingelsene skal være synlige eller skjulte, i Betinget tekst-panelet.
 4. Velg Opprett nytt sett på Sett-menyen, angi et navn på settet, og velg OK.

  Det nye settet blir det aktive settet.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke et betingelsessett på et dokument, velger du navnet på betingelsessettet på Sett-menyen.

  • Hvis du vil overstyre et betingelsessett, velger du settet for å aktivere det, og deretter endrer du synlighetsinnstillingen for de aktuelle betingelsene. Det vises et plusstegn (+) ved siden av betingelsessettet. Velg betingelsessettet én gang til for å fjerne overstyringer. Velg Omdefiner "[Betingelsessett]" for å oppdatere betingelsessettet med de nye synlighetsinnstillingene.

  • Hvis du vil slette et betingelsessett, markerer du betingelsessettet og velger Slett "[Betingelsessett]". Betingelsene for settet slettes ikke når du sletter et betingelsessett, og betingelsene fjernes heller ikke fra stedene der de brukes.

Administrere betingelser

 1. Gjør ett av følgende:

  Slett en betingelse

  Velg en betingelse, og klikk på Slett betingelse-ikonet nederst i Betinget tekst-panelet. Angi en betingelse som skal erstatte den slettede betingelsen, og velg OK. Betingelsen du angir, brukes på all tekst som den slettede betingelsen ble brukt på.

  Hvis du vil slette flere betingelser, holder du nede Skift og klikker for å velge flere betingelser som står under hverandre, eller du kan holde nede Ctrl (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke for å velge én og én betingelse. Deretter velger du Slett betingelse-ikonet.

  Fjerne en betingelse fra tekst

  Hvis du vil fjerne en betingelseskode fra tekst, er det annerledes enn å slette en kode fra et dokument. Når du fjerner en kode fra tekst, forblir koden i dokumentet, slik at den kan brukes igjen senere.

  Hvis du vil fjerne en betingelse fra tekst, merker du teksten og klikker i boksen ved siden av betingelsen for å fjerne merket, eller du kan klikke på [Ubetinget] for å fjerne alle betingelsene fra den valgte teksten.

  Laste inn (importere) betingelser

  Velg Last inn betingelser (for bare å laste inn betingelser), eller velg Last inn betingelser og sett på menyen i Betinget tekst-panelet. Velg InDesign-dokumentet som du vil importere betingelsene fra, og velg Åpne. Betingelser og sett som lastes inn, erstatter alle betingelser og sett som har det samme navnet.

  Du kan ikke laste inn betingelser fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan laste inn betingelser fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

  Sett som lastes inn, ignorerer synlighetsinnstillingene for betingelsene som vises i Betinget sett-panelet.

  Synkroniser betingelser i en bok

  Hvis du vil være sikker på at du bruker de samme betingelsene i alle dokumentene i en bok, oppretter du de betingelsene du ønsker i malkildedokumentet, velger Innstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsvalg, og deretter synkroniserer du boken.

  Vis eller skjul betingelsesindikatorer

  Velg Vis eller Skjul på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil vise eller skjule betingelsesindikatorer. Hvis du viser én versjon og ønsker å se hvilke områder som er betingede, viser du betingelsesindikatorene. Hvis du synes at betingelsesindikatorene er forstyrrende når du ser på layouten, skjuler du betingelsesindikatorene. Velg Vis og skriv ut hvis du vil at betingelsesindikatorene skal skrives ut og leveres.

  Endre et betingelsesnavn

  Klikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, vent litt, og klikk deretter på betingelsesnavnet for å velge det. Skriv inn et annet navn.

  Rediger betingelsesindikatorer

  Dobbeltklikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, eller velg en betingelse og velg Betingelsesvalg på panelmenyen. Angi indikatorinnstillinger, og velg OK.

Finne og endre betinget tekst

Bruk dialogboksen Finn/endre når du vil finne tekst som det er brukt én eller flere betingelser på, og erstatte den eller dem med én eller flere andre betingelser.

 1. Vis all betinget tekst du vil ta med i søket.

  Skjult tekst utelates fra søket.

 2. Velg Rediger > Finn/endre.
 3. Hvis feltene Finn format og Endre format ikke vises nederst i dialogboksen, klikker du Flere valg.
 4. Klikk i feltet Finn format for å vise dialogboksen Finn formatinnstillinger. Velg [Vilkårlig betingelse] under Betingelser hvis du vil søke etter tekst som det er brukt betingelser på, velg [Ubetinget] hvis du vil søke etter tekst som det ikke er brukt noen betingelser på, eller velg den eller de bestemte betingelsene du vil søke etter. Velg OK.

  Denne funksjonen finner tekst som samsvarer nøyaktig med de valgte betingelsene. Hvis du for eksempel velger både Betingelse 1 og Betingelse 2, blir ikke tekst som bare den ene betingelsen brukes på, funnet, og tekst som begge disse betingelsene samt én til er brukt på, blir heller ikke funnet.

 5. Klikk i feltet Endre format for å vise dialogboksen Endre formatinnstillinger. Angi et annet formateringsvalg, for eksempel en betingelse eller en tegnmal, og velg deretter OK.

  Hvis du velger Betingelser-seksjonen i dialogboksen Endre formatinnstillinger, gjøres det ingen endringer i den betingede teksten som blir funnet, hvis [Vilkårlig betingelse] er valgt. Dette valget er nyttig hvis du vil bruke forskjellig formatering, for eksempel en tegnmal. Velg [Ubetinget] hvis du vil fjerne alle betingelser fra teksten som ble funnet. Hvis du velger en bestemt betingelse, må du angi om du vil at den skal erstatte en betingelse som er brukt på teksten som blir funnet, eller om den skal brukes i tillegg.

 6. Velg Finn, og bruk deretter knappen Endre, Endre/finn eller Endre alle til å erstatte betingelsen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din