Oversikt over arbeidsområde

Du oppretter og redigerer dokumentene og filene med ulike elementer som paneler, linjer og vinduer. Alle oppsett med disse elementene kalles et arbeidsområde. Arbeidsområdene i de forskjellige programmene i Adobe® Creative Suite® 5 ser like ut, og det er derfor lett å bytte mellom dem. Du kan også tilpasse hvert enkelt program til din måte å arbeide på, ved å velge blant flere forhåndsdefinerte arbeidsområder eller opprette ditt eget arbeidsområde.

Selv om oppsettet for standardarbeidsområdet varierer fra produkt til produkt, kan du bearbeide elementene omtrent på samme måte i alle produktene.

 • Programlinjen langs øvre kant inneholder en arbeidsområdeveksler, menyer (bare Windows) og andre programkontroller. På Mac kan du for bestemte produkter vise eller skjule den ved hjelp av Vindu-menyen.

 • Verktøypanelet inneholder verktøy for å opprette og redigere bilder, grafikk, sideelementer og så videre. Beslektede verktøy er gruppert.

 • Kontrollpanelet viser alternativer for verktøyet som er valgt for øyeblikket. I Illustrator viser kontrollpanelet alternativer for objektet som er valgt for øyeblikket. (I Adobe Photoshop® kalles dette alternativlinjen. I Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® og Adobe Fireworks® kalles dette egenskapsinspektøren (Property Inspector). Den inneholder egenskaper for elementet som er valgt for øyeblikket.)

 • Dokumentvinduet viser filen du arbeider med. Dokumentvinduer kan være faneinndelt og kan i enkelte tilfeller grupperes og forankres.

 • Paneler hjelper deg med å følge med på og gjøre endringer i arbeidet. Eksempler er Timeline i Flash, Brush-panelet i Illustrator, lagpanelet i Adobe Photoshop® og CSS Styles-panelet i Dreamweaver. Paneler kan grupperes, stakkes eller forankres.

 • Programrammen grupperer alle arbeidsområdeelementene i ett enkelt integrert vindu der programmet fungerer som én enkelt enhet. Når du flytter eller endrer størrelse på programrammen eller noen av elementene, samhandler elementene med hverandre slik at ingen overlapper. Paneler forsvinner ikke når du bytter program eller når du utilsiktet klikker utenfor programmet. Hvis du arbeider med to eller flere programmer, kan du plassere dem side ved side på skjermen eller på flere skjermer.

  Hvis du bruker Mac og foretrekker det tradisjonelle friformgrensesnittet, kan du deaktivere programrammen. I Adobe Illustrator® kan du for eksempel velge Windows > Application Frame for å aktivere eller deaktivere den. (I Flash er programrammen på permanent for Mac, og Dreamweaver for Mac bruker ikke noen programramme.)

swa_workarea
Standard arbeidsområde for Illustrator

A. Dokumentvinduer med kategorier B. Programlinje C. Arbeidsområdeveksler D. Tittellinje for panelet E. Kontrollpanel F. Verktøypanel G. Knappen Skjul til ikoner H. Fire panelgrupper, forankret loddrett 

Skjule eller vise alle paneler

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, inkludert verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du Tab.

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, bortsett fra verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du Skift+Tab.

Merk:

Du kan skjule paneler midlertidig hvis Vis skjulte paneler automatisk (Auto-Show Hidden Panels) er valgt i innstillingene for grensesnittet. Det er alltid på i Illustrator. Flytt pekeren til kanten av programvinduet (Windows®) eller kanten av skjermen (Mac OS®) og hold den over stripen som vises

 • (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Trykk på F4 for å skjule eller vise alle paneler.

Vise alternativer for panel

 1. Klikk panelmenyikonet  øverst til høyre i panelet.

  Merk:

  Du kan åpne en panelmeny selv om panelet er minimert.

  Merk:

  I Photoshop kan du endre skriftstørrelsen for tekst i panelene og verktøytipsene. Under innstillinger for grensesnitt velger du en størrelse på menyen Skriftstørrelse i grensesnitt.

(Illustrator) Justere lysstyrken på panelet

 1. Flytt glidebryteren for lysstyrken under User Interface preferences. Denne kontrollen gjelder for alle paneler, også kontrollpanelet.

Omkonfigurere verktøypanelet

Du kan vise verktøyene i verktøypanelet i én enkelt kolonne eller side ved side i to kolonner. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i verktøypanelet i Fireworks og Flash.)

Merk:

I InDesign og InCopy kan du også bytte fra enkel kolonnevisning til dobbel kolonnevisning (eller enkeltrad) ved å angi ønsket alternativ i innstillingene for grensesnittet.

 1. Klikk på den doble pilen øverst i verktøypanelet.

Håndtere vinduer og paneler

Du kan opprette et egendefinert arbeidsområde ved å flytte og tilpasse dokumentvinduer og paneler. Du kan også lagre arbeidsområder og bytte mellom dem. I Fireworks kan det føre til uventede resultater å endre navnet på egendefinerte arbeidsområder.

Merk:

Følgende eksempler bruker Photoshop til å demonstrere. Arbeidsområdet fungerer på samme måte i alle produkter.

Endre rekkefølgen på, forankre eller fristille dokumentvinduer

Når du åpner mer enn én fil, åpnes hver fil i et eget dokumentvindu med fane.

 • Du kan endre rekkefølgen på dokumentvinduene ved å dra ønsket vindusfane til et nytt sted i gruppen.
 • Du kan fristille et dokumentvindu fra en gruppe med vinduer ved å dra vindusfanen ut av gruppen.

Merk:

I Photoshop kan du også velge Vindu > Ordne > Flyt i vindu for å fristille et enkelt dokumentvindu, eller Vindu > Ordne > Flyt i alle vinduer for å fristille alle dokumentvinduene samtidig. Se den tekniske merknaden kb405298 hvis du vil ha mer informasjon.

Merk:

Dreamweaver støtter ikke forankring og fristilling av dokumentvinduer. Bruk minimeringsknappen i dokumentvinduet til å opprette fristilte vinduer (Windows), eller velg Vindu > Side ved side loddrett for å opprette dokumentvinduer side ved side. Søk etter “Tile Vertically” (Side ved side loddrett) i hjelpen for Dreamweaver hvis du vil ha mer informasjon om dette emnet. Arbeidsflyten er litt forskjellig for Macintosh-brukere.

 • Du kan forankre et dokumentvindu i en annen gruppe med dokumentvinduer ved å dra vinduet inn i den nye gruppen.

 • Hvis du vil opprette grupper av dokumenter stablet eller side ved side, drar du vinduet til en av slippsonene øverst, nederst eller på en av sidene i et annet vindu. Du kan også velge et oppsett for gruppen ved hjelp av Oppsett-knappen på programlinjen.

Merk:

Ikke alle produkter har denne funksjonaliteten. Produktet kan imidlertid ha en Overlappet- og Side ved side-kommando på Vindu-menyen for å hjelpe deg med å ordne dokumentene på skjermen.

 • Hvis du vil bytte til et annet dokument i en faneinndelt gruppe når du drar en markering, drar du markeringen over dokumentfanen et øyeblikk.

Merk:

Ikke alle produkter har denne funksjonaliteten.

Forankre og fjerne forankring for paneler

En forankring er en samling paneler eller panelgrupper som vises sammen, vanligvis loddrett. Du forankrer og fjerner forankring for paneler ved å flytte panelene inn og ut av forankringen.

 • Hvis du vil forankre et panel, drar du det inn i dokken etter kategorien, over, under eller mellom andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, drar du den etter tittellinjen (den heltrukne, tomme linjen over kategoriene) inn i forankringen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, drar du dem ut av forankringen etter kategorien eller tittellinjen. Du kan dra dem inn i en annen forankring eller gjøre dem frittflytende.

swa_drag_new_dock
Navigatør-panelet (Navigator) dras ut til en ny forankring, angitt ved blå, loddrett utheving

swa_own_dock
Navigatør-panelet (Navigator) i sin egen forankring

Merk:

Du kan hindre at paneler fyller all plassen i en forankring. Dra den nederste kanten av forankringen opp slik at den ikke møter kanten for arbeidsområdet.

Flytte paneler

Når du flytter paneler, ser du blå, uthevede slippsoner, som er områder du kan flytte panelet til. Du kan for eksempel flytte et panel opp eller ned i en forankring ved å dra det til den smale, blå slippsonen over eller under et annet panel. Hvis du drar til et område som ikke er en slippsone, vil panelet flyte fritt i arbeidsområdet.

Merk:

Slippsonen aktiveres av musepekerposisjonen (ikke panelposisjonen). Hvis du ikke ser slippsonen, kan du prøve å dra musen til stedet der droppsonen skal være.

 • Du flytter et panel ved å dra det etter kategorien.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, drar du tittellinjen.

swa_blue_drop_zone
En smal, blå slippsone betyr at Farge-panelet (Color) vil forankres for seg selv over Lag-panelgruppen (Layers).

A. Tittellinje B. Tabulator C. Slippsone 

Merk:

Hvis du vil forhindre at et panel forankres under flytting, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du flytter panelet. Hvis du vil avbryte operasjonen, trykker du Esc mens du flytter panelet.

Legge til og fjerne paneler

Hvis du flytter alle paneler fra en forankring, forsvinner forankringen. Du kan opprette en forankring ved å flytte paneler til arbeidsområdets høyre kant til en slippsone vises.

 • Hvis du vil fjerne et panel, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du panelfanen og velger Lukk, eller du fjerner merkingen av panelet på Vindu-menyen (Window).

 • Hvis du vil legge til et panel, velger du det på Vindu-menyen og forankrer det der du vil.

Redigere panelgrupper

 • Hvis du vil flytte et panel inn i en gruppe, drar du panelkategorien til den uthevede slippsonen i gruppen.

swa_panel_group
Legge til et panel i en panelgruppe

 • Hvis du vil endre måten paneler er sortert på i en gruppe, drar du panelkategorien til en ny plassering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, slik at det flyter fritt, tar du tak i kategorien og drar panelet ut av gruppen.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, drar du tittellinjen (området over kategoriene).

Stable flytende paneler

Panelet flyter fritt når du drar det ut av forankringen, men ikke inni en slippsone. Du kan plassere det flytende panelet hvor som helst på arbeidsområdet. Du kan stable flytende paneler eller panelgrupper, slik at de kan flyttes som én enhet når du drar den øverste tittellinjen.

swa_free_floating
Frittflytende stakkpaneler

 • Hvis du vil stable flytende paneler, tar du tak i kategorien og drar panelet til slippsonen nederst i et annet panel.

 • Hvis du vil endre stakkrekkefølgen, drar du panelet opp eller ned etter kategorien.

Merk:

Husk å slippe kategorien i den smale slippsonen mellom panelene, og ikke i den brede slippsonen i en tittellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stakken, slik at den flyter for seg selv, tar du tak i kategorien eller tittellinjen og drar den ut.

Endre størrelse på paneler

 • Dobbelklikk en kategori for å minimere eller maksimere et panel, en panelgruppe eller en stabel med paneler. Du kan også dobbeltklikke kategoriområdet (det tomme området ved siden av kategoriene).

 • Hvis du vil endre størrelsen på et panel, drar du en av panelsidene. Noen paneler, blant annet Farge-panelet i Photoshop, kan du ikke endre størrelsen på ved å dra.

Skjule og utvide panelikoner

Du kan skjule paneler til ikoner for å få gjøre arbeidsområdet ryddigere. I enkelte tilfeller er paneler skjult til ikoner i standardarbeidsområdet.

swa_panels_collapsed
Paneler skjult til ikoner

swa_panels_expanded
Paneler utvidet fra ikoner

 • Hvis du vil skjule eller utvide alle panelikonene i en kolonne, klikker du den doble pilen øverst i forankringen.
 • Hvis du vil utvide ett enkelt panelikon, klikker du på det.
 • Hvis du vil endre størrelsen på panelikoner slik at du bare ser ikonene (og ikke etikettene), justerer du bredden på forankringen til teksten forsvinner. Når du vil vise ikonteksten igjen, gjør du forankringen bredere.
 • Hvis du vil skjule et utvidet panel tilbake til et ikon, klikker du panelfanen, panelikonet eller den doble pilen på panelets tittellinje.

Merk:

Hvis du velger Skjul ikonpaneler automatisk (Auto-Collapse Icon Panels) fra innstillingene for grensesnittet i enkelte produkter, vil et utvidet panel automatisk skjules til et ikon når du klikker utenfor panelet.

 • Hvis du vil legge til et flytende panel eller en panelgruppe i en ikonforankring, drar du det inn etter fanen eller tittellinjen. (Paneler skjules automatisk til ikoner når de legges til i en ikonforankring.)

 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en panelikongruppe), drar du ikonet. Du kan dra panelikoner opp og ned i forankringen, inn i andre forankringer (der de vises i forankringens panelstil) eller utenfor forankringen (der de vises som flytende ikoner).

Lagre og veksle mellom arbeidsområder

Ved å lagre gjeldende størrelse og plassering for paneler som et arbeidsområde, kan du gjenopprette arbeidsområdet selv om du flytter eller lukker et panel. Navnene på lagrede arbeidsområder vises i arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

Lagre et egendefinert arbeidsområde

 1. Gjør ett av følgende når arbeidsområdet er konfigurert slik du vil lagre det:

  • (Illustrator) Velg Vindu > Arbeidsområde > Lagre arbeidsområde (Window > Workspace > Save Workspace).

  • (Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Vindu > Arbeidsområde > Nytt arbeidsområde (Window > Workspace > New Workspace).

  • (Dreamweaver) Velg Window > Workspace Layout > New Workspace.

  • (Flash) Velg Choose New Workspace på arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

  • (Fireworks) Velg Save Current på arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

 2. Skriv inn et navn på arbeidsområdet.

 3. (Photoshop, InDesign) Velg ett eller flere alternativer under Hent/Registrer:

  Panelplasseringer

  Lagrer gjeldende panelplasseringer (bare InDesign).

  Tastatursnarveier

  Lagrer gjeldende sett med hurtigtaster (bare Photoshop).

  Menyer eller tilpasning av menyer

  Lagrer gjeldende sett med menyer.

Vise eller veksle mellom arbeidsområder

 1. Velg et arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

Merk:

I Photoshop kan du tilordne hurtigtaster til hvert arbeidsområde, slik at du raskt kan navigere mellom dem.

Slette et egendefinert arbeidsområde

 • Velg Behandle arbeidsområder på arbeidsområdeveksleren på programlinjen, velg arbeidsområdet, og klikk deretter Slett. (Alternativet er ikke tilgjengelig i Fireworks.)

 • (Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Slett arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren.

 • (Illustrator) Velg Window > Workspace > Manage Workspaces, velg arbeidsområdet og klikk deretter sletteikonet.

 • (Photoshop, InDesign) Velg Vindu > Arbeidsområde > Slett arbeidsområde, velg arbeidsområdet og klikk deretter Slett.

Gjenopprette standardarbeidsområdet

 1. Velg Standard eller Viktigste fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen. For Fireworks ser du artikkelen http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html.

  Merk:

  I Dreamweaver er Designer standardarbeidsområdet.

 2. For Fireworks (Windows) sletter du disse mappene:

  Windows Vista

  \\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

  Windows XP

  \\Documents and Settings\<brukernavn>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Velg Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill (Window > Workspace > Reset) [navn på arbeidsområde].

(Photoshop) Gjenopprette et lagret arbeidsområdeoppsett

I Photoshop vises arbeidsområder automatisk slik du sist ordnet dem, men du kan gjenopprette det opprinnelige, lagrede oppsettet for paneler.

 • Du kan gjenopprette et enkelt arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill Navn på arbeidsområde.

 • Hvis du vil gjenopprette alle arbeidsområdene som er installert med Photoshop, klikker du Gjenopprett standardarbeidsområder i innstillingene for grensesnitt.

Merk:

Hvis du vil endre rekkefølgen på arbeidsområdene på programlinjen, drar du dem.

Endre innstillinger for grensesnitt

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

 2. Velg innstillingene du vil angi, og velg OK.

Verktøyinfo

Det vises verktøyinformasjon når du holder musepekeren over grensesnittelementer som verktøy på verktøylinjen eller valg i kontrollpanelet. Velg Ingen for å slå av verktøyinfo.

Vis miniatyrer ved montering

Når du monterer grafikk, vises det en miniatyr av bildet i markøren for den lastede grafikken. Må samme måte vises det en miniatyr av de første linjene i en tekst i markøren for lastet tekst. Deaktiver dette valget hvis du ikke vil at miniatyrer skal vises ved montering av grafikk eller tekst.

Vis transformeringsverdier

Når du oppretter, endrer størrelse på eller roterer et objekt, viser markøren [x,y]-koordinatene, bredden og høyden eller informasjon om rotasjonen.

Aktiver flerberøringsbevegelser

Velg dette alternativet hvis du vil at flerberøringsbevegelser med musen i Windows og Mac OS skal virke i InDesign. Når du for eksempel bruker den magiske musen i Mac OS, ruller sveipebevegelsen opp eller ned eller går til forrige eller neste siste eller oppslag, og rotasjonsbevegelsen roterer oppslaget.

Marker objekt under markeringsverktøy

Velg dette alternativet for å markere rammekantene på objekter når segmentverktøyet beveges over det.

Flytende verktøypanel

Angi om verktøylinjen skal vises som en enkeltkolonne, en dobbeltkolonne eller en enkeltrad.

Skjul ikonpaneler automatisk

Når det er merket av for dette valget, lukkes det åpne panelet automatisk når du klikker i dokumentvinduet.

Vis skjulte paneler automatisk

Når du skjuler paneler ved å trykke på tabulatortasten, vises panelene midlertidig når du holder musepekeren over siden av dokumentvinduet, hvis det er merket av for dette valget. Hvis det ikke er merket av for dette valget, må du trykke på tabulatortasten en gang til for å vise paneler.

Åpne dokumenter som faner

Når det er ikke er merket av for dette valget, vises dokumenter som du oppretter eller åpner, som flytende vinduer i stedet for fanebaserte vinduer.

Aktiver parkering av flytende dokumentvindu

Når dette alternativet er valgt, kan du forankre flytende dokumentvinduer sammen som fanebaserte vinduer. Når dette alternativet ikke er valgt, forankres ikke flytende dokumentvinduer sammen med andre dokumentvinduer, med mindre du holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar.

Håndverktøy

Hvis du vil velge om du vil bruke blindtekst på tekst og bilder når du ruller i et dokument, drar du glidebryteren for håndverktøyet til ønsket nivå for ytelse i forhold til kvalitet.

Live skjermtegning

Velg et alternativ for å angi om bildet skal tegnes på nytt når du drar et objekt. Hvis du velger Øyeblikkelig, tegnes bildet på nytt mens du drar. Hvis du velger Aldri, flyttes bare rammen når du drar et bilde, mens bildet flyttes når du slipper museknappen. Hvis du velger Forsinket, tegnes bildet på nytt bare når du venter litt før du drar. Forsinket fungerer på samme måte som i InDesign CS4.

Bruke verktøylinjer

De grunnleggende verktøylinjene innholder knapper for mange vanlige verktøy og kommandoer, som f.eks. brukes til å åpne, arkivere, skrive ut, rulle eller zoome. Det vises verktøyinformasjon for hver knapp.

Vise eller skjule en verktøylinje

 1. Velg verktøylinjenavnet på Vindu-menyen. Det vises en hake ved navnene på verktøylinjer som allerede vises.

Tilpasse en verktøylinje

Du kan angi hvilke verktøy som skal vises på en verktøylinje, snu om på verktøylinjen og slå sammen eller skille verktøylinjer.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi hvilke verktøy som skal vises på en verktøylinje, klikker du på trekanten ytterst på verktøylinjen og velger Tilpass. Deretter velger du de aktuelle verktøyene. Menyen innholder valg som er spesifikke for verktøylinjen.

  • Hvis du vil flytte en verktøylinje, drar du tittellinjen for den.

  • Hvis du vil slå sammen verktøylinjer, klikker du på gripeområdet til en verktøylinje og drar den over en annen eller plasserer den langs samme kant av programvinduet (Windows®) eller skjermen (Mac OS®).

  la_01
  Gripeområdet på verktøylinjen

  la_02
  Slå sammen verktøylinjer

  • Hvis du vil gjøre en verktøylinje om til et flytende panel, klikker du på gripeområdet til verktøylinjen og drar den bort fra kanten av programvinduet (Windows) eller skjermen (Mac OS).

  • Hvis du vil skille en verktøylinje fra en gruppe, klikker du på gripeområdet på verktøylinjen og drar den bort fra gruppen. Det opprettes en ny verktøylinje når du drar en verktøylinje ut av en gruppe.

Vise verktøytips

Verktøytips-panelet beskriver hvordan endringstaster fungerer med det valgte verktøyet.

 1. Velg Vindu > Diverse > Verktøytips for å vise Verktøytips-panelet.

 2. Velg et verktøy i verktøykassen for å vise en beskrivelse av verktøyet og tilhørende endringstaster og snarveier.

Bruke hurtigmenyer

Til forskjell fra menyene som vises øverst på skjermen, inneholder hurtigmenyer kommandoer som varierer i henhold til det aktive verktøyet eller markeringen. Du kan bruke hurtigmenyer som en rask måte å velge vanlige kommandoer på.

 1. Plasser pekeren over dokumentet, objektet eller panelet.
 2. Klikk med høyre museknapp.

Merk:

Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du vise en hurtigmeny ved å trykke på Ctrl mens du klikker med musen (Mac OS).

Tilpasse menyer

Ved å bruke menykommandoer for skjuling og fargelegging unngår du uoversiktlige menyer og kan betone kommandoer du bruker ofte. Vær oppmerksom på at når du skjuler menykommandoer, fjernes menykommandoen fra visningen uten at noen av funksjonene blir deaktivert. Du kan når som helst vise skjulte kommandoer ved å velge kommandoen Vis alle menyelementer nederst på en meny, eller du kan velge Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer for å vise alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan ta med tilpassede menyer i arbeidsområder du arkiverer.

Du kan tilpasse hovedmenyen, hurtigmenyene og panelmenyene. Hurtigmenyer vises når du høyreklikker (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) i et område. Panelmenyer vises når du klikker på ikonet øverst til høyre i et panel.

Merk:

Hvis du velger et annet arbeidsområde, for eksempel Komme i gang, blir noen menykommandoer skjult. Hvis du vil vise menykommandoer, velger du Vis alle menyelementer nederst på menyen eller velger et annet arbeidsområde, for eksempel Avansert.

Lage et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.

  Du kan ikke redigere standard menysett.

 2. Velg Arkiver som, skriv inn navnet på menysettet, og velg OK.
 3. På Kategori-menyen velger du Programmenyer eller Hurtig- og panelmenyer for å angi hvilke menyer som skal tilpasses.
 4. Klikk på pilene til venstre for menykategoriene for å vise underkategoriene eller menykommandoene. For hver kommando du vil tilpasse, klikker du på øyeikonet under Synlighet for å vise eller skjule kommandoen, og deretter velger du Ingen under Farge for å velge en farge på menyen.
 5. Velg Arkiver og OK.

Velge et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.
 2. Velg menysett under Sett, og velg OK.

Redigere eller slette et egendefinert menysett

 1. Velg Rediger > Menyer.
 2. Velg menysett under Sett, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil redigere et menysett, endrer du synlighet eller farge på menykommandoene. Velg deretter Arkiver og OK.

  • Hvis du vil slette et menysett, velger du Slett og deretter Ja. Hvis du har endret menysettet uten å arkivere det, får du beskjed om å arkivere det gjeldende menysettet. Velg Ja for å arkivere menysettet eller Nei for å forkaste endringene.

Vise skjulte menyobjekter

 • Velg Vindu > Arbeidsområde > Vis fullstendige menyer. Denne kommandoen aktiverer alle menyer for det valgte arbeidsområdet. Du kan skjule menyene igjen ved å tilbakestille arbeidsområdet.
 • Velg Vis alle menyelementer nederst på menyen som inneholder skjulte kommandoer.

Merk:

Du kan holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på et menynavn for å midlertidig vise menykommandoer du har skjult ved å tilpasse menyene.

Bruke tastatursnarveissett

InCopy inneholder tastatursnarveier for en rekke menykommandoer, valg, skript og kontroller. Du kan også definere dine egne tastatursnarveier. I dialogboksen Tastatursnarveier kan du

 • angi hvilket sett du vil bruke

 • vise eksisterende snarveiskommandoer

 • generere en fullstendig liste med snarveier

 • lage dine egne snarveier og snarveissett

 • redigere gjeldende snarveier

  Dialogboksen Tastatursnarveier viser også alle kommandoer som støtter snarveier, men som ikke er definert i standardsettet med snarveier.

Endre det aktive snarveissettet

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
 2. Velg et snarveissett under Sett.
 3. Velg OK.

Vise snarveier

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
 2. Velg et snarveissett under Sett.
 3. Velg området som inneholder kommandoene du vil vise, under Produktområde.
 4. Velg en kommando under Kommandoer. Snarveien vises i delen Gjeldende snarveier.

Generere en liste med snarveier

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
 2. Velg et snarveissett under Sett.
 3. Velg Vis sett.

Det vises en tekstfil som inneholder alle gjeldende og udefinerte snarveier for settet.

Opprette et nytt snarveissett

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
 2. Velg Nytt sett.
 3. Skriv inn et navn på det nye settet, velg et snarveissett på menyen Basert på sett, og velg OK.

Opprette eller omdefinere en snarvei

 1. Velg Rediger > Tastatursnarveier.
 2. Velg et snarveissett under Sett, eller velg Nytt sett hvis du vil opprette et nytt sett.

  Merk:

  Du kan endre standard snarveissett, men dette anbefales ikke. Du bør i stedet redigere en kopi av standard snarveissett.

 3. Velg området som inneholder kommandoen du vil definere eller endre, under Produktområde.
 4. Velg kommandoen du vil definere eller endre, fra listen Kommandoer.
 5. Klikk i Ny snarvei-boksen, og trykk på tastene du vil angi som ny tastatursnarvei. Hvis tastekombinasjonen er angitt for en annen kommando, vises denne kommandoen under Gjeldende snarveier. Du kan velge om du vil endre den opprinnelige snarveien eller prøve en annen snarvei.

  Merk:

  Når du tilordner snarveier på bare én tast til menykommandoer, påvirker dette innskriving av tekst. Hvis et innsettingspunkt er aktivt når du angir en snarvei på bare en tast, utfører InCopy kommandoen i stedet for å sette inn tegnet.

 6. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tildel hvis du vil opprette en ny snarvei der det ikke finnes en fra før.

  • Velg Tildel for å legge til en annen snarvei til kommandoen.

 7. Velg OK hvis du vil lukke dialogboksen, eller velg Arkiver hvis du vil angi flere snarveier i dialogboksen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet