EPUB-forbedringer i InDesign CC

Tilordning av mal til klassenavn

Når du genererer et klassenavn fra et malnavn, genererer InDesign nå et fullstendig klassenavn: <style group name>_<style name>.

Malklasseeierskap – håndtere konflikter i CSS-klassenavn

Hvis du tilordner to maler til samme klassenavn, oppstår en konflikt når du skal generere CSS for det tilknyttede dokumentet. InDesign flagger nå en advarsel og viser en melding om konflikten under eksporten.

CSS-klassenavnkonflikt

Ryddet kode for sorterte/nummererte lister

Den genererte koden for valgene Tilordne til usorterte lister og Tilordne til sorterte lister under valgene eBook-eksport > Generelt > Tekst har nå ikke noen ekstra klasser. InDesign setter ikke lenger inn noen tegn eller oppretter noe rom og overlater ansvaret for å sette sammen listene til nettleseren eller enheten.

Forbedret heuristikk for bestemmelse av punktmerkings- og nummereringsstruktur

Heuristikken for bestemmelse av punktmerkings- og nummereringsstruktur er vesentlig forbedret for å oppdage den semantiske strukturen i punktmerking og nummerering og uttrykke den riktig i HTML.

For punktmerking:

  • InDesign behandler to avsnitt som deler ALLE de samme punktmerkingsrelaterte attributtene, inkludert venstre innrykk, som om de er en del av den samme listen.
  • Et avsnitt som ikke er en punktmerking, men som etterfølger et punktmerkingsavsnitt og har det samme venstre innrykket, anses nå som et kjedet avsnitt og blir en del av listen.

For nummerering:

  • Ettersom designere kan angi attributtet for Liste som det er en del av, har denne innstillingen høyest prioritet i forhold til venstre innrykk eller andre nummerrelaterte attributter.
  • Selv om InDesign støtter angivelse av verdiattributtet for koden, er det ikke mulig å uttrykke en nummerert liste som krysser Tabell- og Artikkel-grenser, i HTML.

For å oppnå riktig nummerering eksporterer du til EPUB 3.0.

Statisk sortert liste fjernet fra EPUB-eksport

Ettersom InDesign nå tilbyr en sann (ren) kode til lister som tar hensyn til startnummerverdiene, er valget Statisk sortert liste fjernet fra dialogen EPUB-eksport.

Forbedret HTML-kode og CSS for eksportvalget Konverter til tekstliste

HTML-kode og CSS for eksportvalget Konverter til tekst er forbedret. InDesign setter nå inn nødvendige punktmerkings- eller nummereringstegn og overstyrer malen slik at det helhetlige utseendet for listevalg forblir nesten slik det er i InDesign.

Metadata for versjonsstreng

Versjonsnummer er lagt til i generatormetadataene:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Forbedret navnekonvensjon for å gjøre CSS-klasser formålstjenlige

InDesign genererer forskjellige tilleggsklasser for å forbedre den visuelle kvaliteten og den konseptuelle tilordningen mellom InDesign og EPUB.

Klassene har nå fått nye navn for å samsvare med og klargjøre formålet.

Generert CSS-klasseprefiks Beskrivelse
CharOverride-# Tilordning av brukerangitt tegnattributtoverstyring av CSS-egenskaper
ParaOverride Tilordning av brukerangitt avsnittsattributtoverstyring av CSS-egenskaper
TableOverride-#
Tilordning av brukerangitt tabellattributtoverstyring av CSS-egenskaper
CellOverride-#
Tilordning av brukerangitt celleattributtoverstyring av CSS-egenskaper
ObjectOverride-#
Tilordning av brukerangitt objektattributtoverstyring (PageItem) av CSS-egenskaper
_idGenParaOverride-#
Håndter arv av CSS-egenskaper (for eksempel venstre innrykk)
_idGenCharOverride-# Håndter arv av CSS-egenskaper (for eksempel punktstørrelse)
_idGenDropcap-# Gjør initialer mer lik ID
_idGenBNMarker-# Gjør punktmerkings-/nummereringstegn mer lik ID
_idGenRuby-# Endre Ruby-CSS
_idGenStoryDirection Støtt artikkelretning
_idGenTableRowColumn Støtt vekslende tabellstreker og -fyll
_idGenPageitem-# Bruk bredden og høyden for PageItem/Object

CSS genereres for japansk Ruby-kode

InDesign genererer en egen CSS-regel som inneholder bare de Ruby-relaterte attributtene.

Skriptstøtte for EPUB-bokeksport

Skriptstøtten var ikke tilgjengelig i CS6, og den er tilgjengelig nå.

Ny dialog for eksportadvarsel eller -feilmelding

Den nye dialogen gjør det enklere å lese flere advarsler eller feilmeldinger fra eksporten.

Forbedret tilordning av punkt til egenskap for listemaltype

Hvis det blir funnet en annen Unicode-verdi enn verdiene som er oppført i tabellen nedenfor, blir den ikke angitt av CSS, og den blir angitt fra enhet- eller nettleserstandarden (vanligvis disk).

ID for Unicode-verdi

CSS-egenskap

0x2022 (punktliste)

disk

0x25CB (hvit sirkel)

sirkel

0x25A0 (svart kvadrat)

kvadrat

De forskjellige nummererte InDesign-listetypene tilordnes nå til CSS-egenskapene som vist i tabellen nedenfor.

ITextAttrNumberingStyle

CSS-egenskap

1,2,3,4

desimal

01,02,03,

desimal-­‐linjeavstand-­‐null

I, II, III,

store bokstaver-­‐latinsk

i, ii, iii,

små bokstaver-­‐latinsk

A,B,C,D

store bokstaver-­‐alfa

a,b,c,d

små bokstaver-­‐alfa

001,002,003,

desimal-­‐linjeavstand-­‐null

0001,0002,0003,

desimal-­‐linjeavstand-­‐null

Tilordning av skift-før-egenskap

Attributtet for samlede linjer, Begynn avsnitt, tilordnes nå riktig til en gyldig CSS-egenskap. Andre verdier for dette attributtet enn kStartAnywhere tilordnes til pagebreak-before:always.

Skifttegn støttes ikke foreløpig.

Tilgang til skrifter for iBooks-leserenhet

iBooks Reader støtter mange enhetsskrifter (http://iosfonts.com/), og disse skriftene er ikke aktivert som standard når de henvises til via @font-face, med mindre XML-spesialvalgsfilen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml er lagt til i pakken.

Nå er valgfilen lagt til i både EPUB2.0- og EPUB3.0-pakkene.

Skriftinnbygging på iBooks-leser støttes nå

EPUBCheck har blitt endret for å godta det innebygde skriftformatet slik at det kan godtas for iBooks Reader.

Valget EPUB 3.0 med layout fjernet fra EPUB-eksport

Ettersom det er bestemt at DPS Reader ikke skal støtte dette formatet, er valget EPUB 3.0 med layout fjernet fra dialogboksen EPU-eksport.

Tilordning av avsnitt beholder attributter for CSS-avsnittsegenskaper

Avsnittsattributt

CSS-egenskap

Hold sammen med forrige

page-break-before:avoid

Hold linjene samlet

orphans: 99

Hold sammen med første N

orphans: #

Hold sammen med siste N

window: #

Hold sammen med neste N

page-break-after:avoid

I en tidligere endring ble Start avsnitt tilordnet til CSS-egenskapen page-break-before:avoid. Ettersom dette attributtet og Hold sammen med forrige deler den samme tilordnede egenskapen i tilfeller med konflikt, prioriteres Start avsnitt på samme måte som i InDesign.

Merk:

Tilordning av Hold sammen med neste N ignorerer alle andre verdier enn én. Skifttegn (gå til neste N) støttes heller ikke foreløpig.

Støtte for flere CSS-klassenavn i feltene Mal til kode/klasse for avsnitts-, tegn- og objektmaler

Flere klassenavn må skilles med ett eller flere mellomrom, og det første klassenavnet brukes til å generere CSS for malen, hvis Inkluder CSS er aktivert for denne malen.

Eksempel: En avsnittsmal som inneholder følgende:

Class: InDesign er best

Fører til:

<p class=”InDesign er best”>foo</p>

p.InDesign {…}

Formålet med denne funksjonen er å gi designere muligheten til å overstyre eller utvide CSS-egenskaper via mekanismen CSS-tilleggsfil i kategorien Avansert i dialogboksen EPUB-eksport.

Det foretas ingen ytterligere kontroll for de angitte verdiene, og under eksport beholdes de i InDesign bare for kodingsformål. Ellers ignoreres de.

Tomme områder av typen <p> og <li> er fjernet

Tomme avsnitt i InDesign er ikke tomme. De inneholder et linjeskift og satt sammen med vertikal høyde.

I HTML tilordner InDesign avsnitt til koder av typen <p> og <li> slik det passer, og linjeskift er ikke en del av tilordningen som kan føre til tomme koder.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet