Eksportere innhold til HTML | CS6 og CS5.5

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Eksport til HTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til HTML, kan du kontrollere hvordan tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet, ved å markere HTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

Hva som eksporteres

InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst), punktmerkede og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller nettsider. Tabeller eksporteres også, men noe formatering, som tabell- og cellestreker, eksporteres ikke. Tabeller tilordnes unike ID-er, slik at de kan refereres til som Spry-datasett i Dreamweaver. Innebygde lyd- og h.264-videofiler er omgitt av HTML5-kodene <audio> og <video>.

Ting som ikke eksporteres

InDesign eksporterer ikke objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), hyperkoblinger (bortsett fra de som hopper til websider, og koblinger som brukes på tekst som hopper til tekstankere i samme objekt), innlimte objekter (inkludert innlimte Illustrator-bilder), tekst som er gjort om til vektorer, XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter, sideoverganger, stikkordmerker, objekter på montasjebordet som ikke er markert, og som ikke berører siden, eller objekter på en malside (med mindre de er overstyrt eller markert før eksport).

  1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.
  2. Velg Fil > Eksporter, og velg HTML fra Lagre som-listen.
  3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Lagre.
  4. I dialogboksen Eksportvalg for HTML angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert og klikker deretter OK.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel Internett-bilder til nyhetsbrev) lagres på samme sted hvis det er angitt.

HTML-eksportvalg

Angi følgende valg i dialogboksen HTML.

Generelle valg

Generelt-området inneholder følgende valg.

Eksportere

Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele artikkelen, inkludert overskytende tekst.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malside-objekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

Innholdsrekkefølge/rekkefølge

Brukes til å angi leserekkefølgen på sideobjektene.

Basert på sidelayout

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Samme som XML-struktur

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen. Hvis innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre rekkefølgen for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen slettes ikke selv om du sletter en kode.) Se Kode sideobjekter.

Samme som artikkelpanel

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Marg

Angi en enkel marg i Ems eller piksler. Hvis du ønsker kompatibilitet for flere skjermer, er det best å angi margene i Ems. Den samme verdien brukes for alle marger: topp, bunn, venstre og høyre.

Punkter

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden. Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tall

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tilordne til ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende nummer for avsnittet i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Vis HTML etter eksport

Starter nettleseren, hvis den finnes.

Bildevalg

Kopier bilder

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML.

Original

Eksporterer originalbildet til undermappen “<document_name>-webbilder”. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.

Optimalisert

Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

Kobling til serverbane

I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for eksempel "bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt effektivt når du selv konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.

Behold utseende fra layout

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Oppløsning (ppt)

Angi oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan angi en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Bildestørrelse

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Bildejustering og mellomrom

Angi bildejustering, venstre, midten, høyre og mellomrom foran og bak.

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Bildekonvertering

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering.Bruk PNG til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis dette alternativet ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg (bildekvalitet)

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

JPEG-valg (formateringsmetode)

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Avanserte valg

Bruk Avansert-området for å angi valg for CSS og JavaScript.

CSS-valg

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan for eksempel angi andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på en Internett-side.

Innebygd CSS

Når du eksporterer til XHTML, kan du lage en liste over CSS-maler som vises i overskriftsdelen av HTML-filen med deklarasjoner (attributter).

Hvis Inkluder maldefinisjoner er valgt, prøver InDesign å tilpasse attributtene for InDesign-tekstformateringen til de tilsvarende CSS-attributtene. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, vil HTML-filen inneholde tomme deklarasjoner. Disse deklarasjonene kan du redigere senere i Dreamweaver.

Hvis Behold lokale overstyringer er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Uten CSS

Velg denne innstillingen for å utelate CSS-delen fra HTML-filen.

Ekstern CSS (CS5.5)

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel "/maler/mal.css". InDesign sjekker ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig, så du bør bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

Tilleggs-CSS (CS6)

Angi CSS ved hjelp av knappen Legg til stilark.

JavaScript-valg

Velg Kobling til eksternt JavaScript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. Angi URL-adressen for JavaScript. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er gyldig.

Mer som dette

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet