Du kan bruke malingsverktøyene i Photoshop til å male direkte på en 3D-modell på samme måte som på et 2D-lag. Bruk markeringsverktøyene til å angi spesifikke målområder i modellen, eller la Photoshop identifisere og merke områder som kan males. Bruk 3D-menykommandoene til å rydde unna områder av en modell for å få tilgang til de innvendige eller skjulte delene for å male der.

Når du maler direkte på modellen, kan du velge hvilket underliggende teksturkart malingen skal brukes på. Maling brukes vanligvis på diffusteksturkartet for å definere fargeegenskaper for et modellmateriale. Du kan også male på andre teksturkart, for eksempel et dybdeteksturkart eller tetthetskart. Hvis du maler på et modellområde som ikke har den typen teksturkart du maler på, opprettes det automatisk et teksturkart.

Video | 3D-maling – Neste nivå

Video | 3D-maling – Neste nivå
Corey Barker sammenligner lagprojeksjonsmaling og projeksjonsmaling ...
Corey Barker

Tilgjengelige metoder for 3D-maling

Forskjellige metoder for maling, passer for ulike bruksmåter. Photoshop inneholder følgende metoder for 3D-maling:

Aktiv 3D-maling: (standard i Photoshop) Penselstrøk utført i 3D-modellvisningen eller teksturvisningen, gjenspeiles i sanntid i den andre visningen. Denne metoden for 3D-maling gir høy ytelse og minimal forvrengning.


Lagprojeksjonsmaling: Gradering-verktøyet og filtre bruker denne malingsmetoden. Metoden Lagprojeksjonsmaling involverer sammenslåing av et malt lag med et underliggende 3D-lag. I løpet av sammenslåingen vil Photoshop automatisk projisere malingen på de riktige målteksturene.


Projeksjonsmaling: (Standard i Photoshop Extended CS6) Projeksjonsmaling er passende for maling av flere teksturer samtidig eller for å male sømmen mellom to teksturer. Generelt er det imidlertid en malingsmetode med lavere ytelse og kan resultere i sprekker når du maler avanserte 3D-objekter.

Teksturmaling: Du kan åpne 2D-teksturen og male den direkte.

Aktiv 3D-maling i Photoshop
Aktiv 3D-maling

Noen tips om maling av 3D-modeller

 • Hvis modellen er skjult, kan du midlertidig klippe bort overflateområder som er i veien. Se Vise overflater som skal males.
 • Hvis du skal male på buede eller uregelmessig formede overflater, kan du få visuelle tilbakemeldinger om hvilke områder som er best egnet for maling, før du starter malingen. Se Identifisere områder som kan males. Du kan også velge fallvinkel for malingen for å angi hvor mye maling som skal brukes på vinklede overflater. Se Angi fallvinkelen for maling.
 • Når du maler tekstursømmer påføres et enkelt penselstempel kun på den ene siden av sømmen. Flytt midten av penselen over sømmen for å male på den andre siden.

Male et objekt i modusen Aktiv 3D-maling

 1. Åpne 3D-modellen i visningen 3D-modell.
 2. Åpne teksturdokumentet som du vil male. Dobbeltklikk navnet til teksturen i Lag-panelet.
 3. Velg Vindu > Ordne > Side ved side for å vise 3D-modellvisningen og teksturdokumentet side ved side.
 4. Bruk Pensel-verktøyet for å male 3D-modellen eller teksturdokumentet. Penselstrøkene gjenspeiles automatisk i den andre visningen.

Bytte til modusen Projeksjonsmaling

 1. Opprett eller åpne en 3D-modell.
 2. Velg 3D > Bruk projeksjonsmaling.
 3. Mal 3D-modellen.

Merk:

Photoshop bruker metoden Projeksjonsmaling som standard for maleoperasjoner i hoved-3D-dokumentet.

Pakke ut UV-er til en 3D-modell

Photoshop har et alternativ for automatisk å pakke ut UV-kart for 3D-modellen.

 1. Åpne 3D-modellen.
 2. Velg 3D > Generer UV-er .
 3. Advarselen Når du bruker Generer UV-er, vil alle nettmaterialteksturene bli slått sammen vises. Klikk OK for å fortsette.
 4. I dialogboksen Generer UV-er som vises, velger du følgende materiale og utpakkingsalternativer:

Slå sammen materialer

Hvis flere kart, for eksempel diffuse kart og dybdeteksturkart, finnes på ett nett, kombinerer du dem til ett kart.

Eksempel: kombinere to forskjellige diffuse kart til ett diffust kart.

Hvis du har flere nett, vil hvert av dem fremdeles ha et eget kart. Hvis du for eksempel har tre separate nett med tre diffuse kart, har du fremdeles tre separate diffuse kart for hvert nett.

Preserve Appearance

Beholder utseendet til 3D-modellen og dens teksturer så godt som mulig når nye UV-er genereres. Hvis du velger ikke å aktivere dette alternativet, bevares ikke gjeldende teksturer.

UV-kartstørrelse

Velg ønsket størrelse for det genererte UV-kartet (bildepunkter x bildepunkter). Du kan velge 128, 256, 512, 1024, 2048 eller 4096.

Lav forvrengning

Holder teksturmønsteret mer intakt, men kan resultere i flere skjøter på modelloverflaten.

Færre skjøter

Minimerer antallet skjøter som vises på modellen. Det kan gjøre at teksturen strekkes eller presses sammen, avhengig av modellen.

 1. Klikk OK.
 2. Du kan vise den genererte UV-en under Diffus-delen i lagpanelet.

Merk:

Etter at du har generert UV-er for en Fuse-modell, flyttes modellen fra den opprinnelige plasseringen. Dette er en forventet virkemåte i de fleste riggede modeller, ettersom den riggede plasseringen ikke er lik plasseringen til nettet. Modellen skifter til nettplasseringen fordi riggen fjernes når du genererer UV-er for den modellen.

Merk:

Hvis du vil forhåndsvise noen av de genererte UV-kartene, holder du markøren over lagelementet i lagpanelet. Dobbeltklikk det aktuelle lagelementet to ganger for å åpne UV-kartet i et eget vindu.

Bruke en målteksturtype for maling

Du kan bruke åtte forskjellige målteksturtyper for maling:

 1. Velg 3D > Male på måltekstur når 3D-modellen er åpen.
 2. Velg teksturtypen som du vil male.

Merk:

Hvis du har flere teksturer i 3D-modellen, vil kun teksturen som du åpner og maler på, bli malt.

Photoshop Velge Male på måltekstur fra menyen
Male en målteksturtype

Male i modusen Ubelyst

Du kan velge å male 3D-objektene i modusen Ubelyst. Denne modusen ignorerer all lyssetting i scenen, og legger rå teksturdata av riktig type rundt 3D-objektene. I ubelyst-modus kan du male uten skyggelegging og med større fargenøyaktighet.

Følg disse trinnene:

 1. Velg Scene i 3D-panelet.
 2. Velg Overflate i Egenskaper-panelet.
 3. Velg Ubelyst tekstur på hurtigmenyen Stil.

Vise overflater som skal males

For mer komplekse modeller med innvendige eller skjulte områder kan du skjule deler av modellen for lettere å få tilgang til områdene du vil male. Hvis du for eksempel vil bruke maling på dashboardet i en bilmodell, kan du klippe bort taket eller frontruten midlertidig og deretter zoome inni bilen for å få en uhindret visning.

 1. Velg modellområdet du vil klippe bort. Bruk for eksempel Lasso- eller Markering-verktøyet.

 2. Bruk en av følgende 3D-menykommandoer til å vise eller skjule områder av modellen:

  Skjul nærmeste overflate

  Skjuler bare det første laget med modellmangekanter i 2D-markeringen. Hvis du raskt vil rydde unna overflater i modellen, kan du bruke denne kommandoen flere ganger mens det merkede området er aktivt.

  Merk:

  Når du skjuler overflater, kan du om nødvendig rotere modellen for å plassere overflatene slik at de er vinkelrette i forhold til gjeldende visning.

  Skjul bare omsluttede polygoner

  Når denne kommandoen er valgt, påvirker Skjul nærmeste overflate bare mangekanter som er helt innenfor markeringen. Når kommandoen ikke er valgt, skjules mangekanter som er i berøring med markeringen.

  Inverter synlige overflater

  Gjør synlige områder usynlige og usynlige overflater synlige.

  Vis alle overflater

  Gjør alle skjulte overflater synlige igjen.

Angi fallvinkelen for maling

Når du maler på en modell, styrer fallvinkelen for maling hvor mye maling som påføres en overflate etter hvert som vinkelen bøyes unna fra den forovervendte visningen. Fallvinkelen beregnes basert på en "normal", eller rett linjeprojisering ut fra den delen av modelloverflaten som er vendt mot deg. I en sfærisk modell, for eksempel en fotball, er fallvinkelen i forhold til det eksakte midtpunktet i ballen når den er vendt mot deg, 0 grader. Etter hvert som balloverflaten bøyes unna, reduseres fallvinkelen med opptil 90 grader ved ballkantene.

Photoshop Angi fallvinkelen for maling
A. Øye-/kameravinkel B. Minimumsvinkel C. Maksimumsvinkel D. Start på uttonet maling E. Slutt på uttonet maling 
 1. Velg 3D > Fallvinkel for 3D-maling.

 2. Angi innstillinger for den minste og største vinkelen.

  • Den største fallvinkelen for maling går fra 0 til 90 grader. Ved 0 grader brukes malingen på overflaten bare hvis denne vender direkte fremover, uten fallvinkel. Velg 90 grader kan malingen følge en buet overflate, for eksempel en sfære, til de synlige kantene. Ved 45 grader begrenses det malte området til de områdene av sfæren som ikke bøyes unna med mer enn 45 grader.

  • Den minste fallvinkelen angir et område der malingen gradvis tones ut jo nærmere den største fallvinkelen den kommer. Hvis for eksempel den største fallvinkelen er 45 og den minste fallvinkelen er 30, reduseres malingstettheten fra 100 til 0 prosent mellom 30- og 45-graders fall.

Identifisere områder som kan males

Det er ikke alltid like lett å fastslå om enkelte områder av en 3D-modell kan males, bare ved å se på modellen. Ettersom modellvisningen ikke har et 1:1-forhold med selve 2D-teksturen, er det ikke det samme å male direkte på modellen som å male direkte på et 2D-teksturkart. En pensel som ser tilsynelatende liten ut på modellen, kan faktisk være mye større i forhold til teksturen, avhengig av teksturoppløsningen eller hvor tett du er modellen når du maler.

Områder som er godt egnet for maling, er områder der du kan male på eller justere modelloverflaten med en konsekvent og forutsigbar effekt. I andre områder kan malingen under- eller oversamples på grunn av vinkelen eller avstanden fra modelloverflaten.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg 3D > Merk områder som kan males. En markeringsramme merker de områdene i modellen som er best egnet for maling.

  • Velg MalemaskeForhåndsinnstilling-menyen under Scene-delen  i 3D-panelet.

   I Malemaske-modus angir hvitt hvilke områder som er egnet for maling, blått angir områder der malingen vil undersamples, og rødt angir områder der malingen vil oversamples. (Hvis du vil male på modellen, må du bytte fra gjengivelsesmodusen Malemaske til en gjengivelsesmodus som støtter maling, for eksempel Heldekkende.)

Merk:

Hvilke områder som merkes av Merk områder som kan males, og hvilke malingsegnede områder som vises i Malemaske-modus, avhenger delvis av hvilken innstilling du har valgt for Fallvinkel for maling. En høy fallvinkel øker området som kan males, og en lav innstilling reduserer området som kan males. Se Angi fallvinkelen for maling.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet