3D-panelinnstillinger

Oversikt over 3D-panelet

Når du velger et 3D-lag, viser 3D-panelet komponentene i den tilknyttede 3D-filen. Den øverste delen av panelet viser nett, materialer og lys i filen. Den nederste delen av panelet viser innstillinger og alternativer for 3D-komponenten som er valgt i den øverste delen.

3D-panelet i Photoshop med scenealternativer
3D-panel som viser scenealternativene

A. Vis alternativer for scene, nett, materialer eller lys B. Meny med forhåndsinnstilte gjengivelser C. Tilpasse gjengivelsesinnstillinger D. Velg en tekstur å male på E. Innstillinger for tverrsnitt F. Slå overlappinger av og på G. Legg til nytt lys H. Slett lys 

Du kan bruke knappene øverst i 3D-panelet til å filtrere komponentene som vises i den øverste delen. Klikk Scene-knappen for å vise alle komponentene, klikk Materialer for bare å se materialene osv.

Vise 3D-panelet

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Vindu > 3D.

  • Dobbeltklikk 3D-lagikonet  i lagpanelet.

  • Velg Vindu > Arbeidsområde > Avansert 3D.

Filtrere 3D-alternativene som vises

 1. Klikk knappen Scene, Nett, Materialer eller Lys øverst i 3D-panelet.

Vise eller skjule et 3D-nett eller lys

 1. Klikk øyeikonet ved siden av nett- eller lysoppføringen i den øverste delen av 3D-panelet.

  Merk:

  Materialvisningen kan ikke slås av eller på i 3D-panelet. Hvis du vil vise eller skjule materialer, må du endre synlighetsinnstillingene for de tilknyttede teksturene i lagpanelet. Se Innstillinger for 3D-materialer.

Få tilgang til innstillinger for 3D-scenen

 1. Klikk Scene-knappen.

 2. Hvis den ikke allerede er valgt, klikker du Scene-oppføringen øverst i komponentlisten.

Få tilgang til innstillinger for et nett, materiale eller lys

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Scene-knappen for å vise alle scenekomponentene. Velg deretter et nett, materiale eller lys i den øverste delen.

  • Klikk knappen Nett, Materialer eller Lys for å vise bare disse komponentene midlertidig. Velg deretter ett enkelt nett, materiale eller lys.

Vise eller skjule materialer for et nett

 1. Klikk Scene-knappen.

 2. Klikk trekanten til venstre for et nettikon.

Vise grunnplanet

Grunnplanet i et rutenett gjenspeiler grunnens posisjon i forhold til 3D-modellen.

 • Hvis du vil vise grunnplanet, klikker du på bryterikonet nederst i 3D-panelet, og velger deretter 3D-grunnplan.

Merk:

Bryterikonet er kun aktivt når OpenGL er tilgjengelig på systemet.

Vise eller skjule hjelpelinjer for lys

 1. Nederst i 3D-panelet klikker du på bryterikonet og velger 3D-lys

Skissere det valgte materialet eller nettet i dokumentvinduet

 1. Nederst i 3D-panelet klikker du på bryterikonet og velger 3D-markering.

Når du velger materialer eller nett i panelet, vises en farget ramme i dokumentvinduet, slik at du kan identifisere det gjeldende elementet.

Merk:

Hvis du vil endre fargen på 3D-overlappinger som material- eller nettrammer, endrer du alternativene i 3D-delen av dialogboksen Innstillinger.

Lage omriss rundt markerte elementer i Photoshop
Lag omriss rundt markerte elementer i dokumentvinduet

A. Et materiale er omgitt av en farget strek B. Nett av en markeringsramme 

Innstillinger for 3D-scene

Bruk innstillingene for 3D-scene til å endre gjengivelsesmodi, velge en tekstur du vil male på, eller opprette tverrsnitt. Du får tilgang til sceneinnstillingene ved å klikke Scene-knappen  i 3D-panelet og deretter velge Scene-oppføringen i den øverste delen av panelet.

Innstillinger for gjengivelse

Angir den forhåndsinnstilte gjengivelsen for modellen. Klikk Rediger hvis du vil tilpasse alternativene.

Kvalitet

Velg en innstilling som gir best mulig balanse mellom visningskvalitet og ytelse:

Interaktiv (maling)

Gjengir med OpenGL ved hjelp av gpu-en på skjermkortet. Resultatet blir av høy kvalitet, men mangler detaljert refleksjon og skygger. Dette alternativet passer best til redigering på de fleste systemer.

Strålesporet kladd

Gjengir ved hjelp av cpu-en på hovedkortet til datamaskinen. Refleksjon og skygger blir av kladdekvalitet. Hvis systemet har et kraftig skjermkort, kan alternativet Interaktiv gi raskere resultater.

Strålesporet endelig

Dette alternativet passer best til det endelige produktet, og gjengir refleksjon og skygger fullt ut.

Merk:

Det tegnes midlertidige fliser på bildet når du bruker strålesporet gjengivelse. Du avbryter gjengivelsesprosessen ved å klikke med musen eller trykke på mellomromstasten. Hvis du vil endre antall overganger mellom fliser, og dermed senke hastigheten, men øke kvaliteten, kan du endre innstillingen Grenseverdi for høy kvalitet i 3D-innstillingene.

Fliser tegnet over bildet midlertidig i Photoshop
Det tegnes midlertidige fliser på bildet når du bruker strålesporet gjengivelse.

Mal på

Når du skal male direkte på 3D-modellen, bruker du denne menyen til å velge teksturkartet du vil male på. Se 3D-akse.

Merk:

Du kan også velge målteksturen fra menyen 3D > 3D-malemodus.

Farge på globalt omgivelseslys

Angir fargen på det globale omgivelseslyset som vises på reflekterende overflater. Denne fargen fungerer i samspill med omgivelseslyset for bestemte materialer. Se Innstillinger for 3D-materialer.

Tverrsnitt

Velg dette alternativet for å opprette et plant tverrsnitt som kan krysse modellen ved en vinkel du angir. Du kan skjære gjennom en modell for å se innsiden av modellen. Se Vise tverrsnitt.

Vise tverrsnitt

Du kan vise et tverrsnitt av en 3D-modell ved å snitte den med et usynlig plan som skjærer gjennom modellen i en hvilken som helst vinkel og bare viser innhold på én side av planet.

 1. Velg Tverrsnitt i den nederste delen av fanen Scene.

 2. Velg alternativer for justering, posisjon og retning:

  Plan

  Velg dette alternativet for å vise snittplanet som danner tverrsnittet. Du kan velge planfarge og -tetthet.

  Skjæringspunkt

  Velg dette alternativet for å merke de modellområdene som krysses av tverrsnittsplanet. Klikk i fargekartet for å velge markeringsfarge.

  Vend tverrsnitt

  Endrer modellområdet som vises, til den motsatte siden av snittplanet.

  Forskyvning og Vinkel

  Bruk forskyvning til å flytte planet langs sin egen akse uten å endre vinkelen. Med en standardforskyvning på 0 snitter planet 3D-modellen ved midtpunktet. Med maksimal positiv eller negativ forskyvning, flyttes planet ut over et snitt med modellen. Bruk vinkelinnstillinger til å rotere planet med opptil 3600 i én av dets mulige vinkelretninger. For en bestemt akse roterer vinkelinnstillingene planet langs de to andre aksene. Et plan som er justert etter y-aksen, kan for eksempel roteres rundt x-aksen (Vinkel 1) eller z-aksen (Vinkel 2).

  Justering

  Velg en akse (x, y eller z) for snittplanet. Dette planet står vinkelrett på den valgte aksen.

Bruke forskjellig gjengivelsesmodus på hvert tverrsnitt

Du kan variere gjengivelsesinnstillingene for hver side av et tverrsnitt for å sette sammen forskjellige visninger av samme 3D-modell, for eksempel Trådramme og Heldekkende.

 1. Velg Tverrsnitt, og velg deretter alternativer i den nederste delen av fanen Scene. Gjeldende gjengivelsesinnstillinger brukes på det synlige tverrsnittet.

 2. Klikk Innstillinger for gjengivelse, eller velg 3D > Innstillinger for gjengivelse.

 3. Klikk den ikke-valgte Tverrsnitt-knappen  øverst i dialogboksen.

  Som standard er alle gjengivelsesinnstillinger deaktivert for det alternative tverrsnittet, og tverrsnittet vises derfor ikke.

 4. Velg gjengivelsesalternativer for det alternative tverrsnittet, og klikk deretter OK.

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Merk:

I Photoshop CS6 var 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Innstillinger for 3D-nett

Hvert nett i 3D-modellen vises på en egen linje i den øverste delen av 3D-panelet. Velg et nett for å få tilgang til nettinnstillinger og informasjon i den nederste delen av 3D-panelet.

Informasjon omfatter antall materialer og teksturer som er brukt i nettet, i tillegg til antallet toppunkter og flater i nettet. Du kan også angi følgende visningsalternativer for nettet:

Merk:

Hvis du vil se skygger, må du angi lyssetting og velge Strålekontur som gjengivelseskvalitet. Se Innstillinger for 3D-scene.

Fang skygger

Styrer om det valgte nettet skal vise skygger fra andre nett på overflaten.

Merk:

Hvis du vil fange opp skygger fra grunnplanet på nett, går du til 3D > Skyggefanger for grunnplan. Hvis du vil at skyggene skal stilles i forhold til objekter, går du til 3D > Fest objekt til grunnplan

Kast skygger

Styrer om det valgte nettet kaster skygger på andre netts overflater.

Usynlig

Skjuler nettet, men viser eventuelle skygger på nettoverflaten.

Skyggetetthet

Angir mykheten til skyggen som kastes av det valgte nettet. Denne innstillingen er nyttig når du skal skape en overgang mellom 3D-objekter og lagene nedenfor.

Vise eller skjule et nett

 1. Klikk øyeikonet ved siden av et nettnavn i den øverste delen av 3D-panelet.

Behandle individuelle nett

Bruk nettposisjonsverktøyene til å flytte, rotere eller skalere et valgt nett uten å flytte hele modellen. Posisjonsverktøyene fungerer på samme måte som de vanlige 3D-verktøyene for posisjonering i verktøypanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert av verktøyene, kan du se Flytte, rotere eller skalere en 3D-modell.

 1. Velg et nett i den øverste delen av 3D-panelet. Det valgte nettet merkes med en rød boks i den nederste delen av panelet.

 2. Velg og bruk et nettposisjoneringsverktøy i den nederste delen av panelet for å flytte nettet.

Merk:

Hvis du vil behandle hele modellen mens et enkeltnett er valgt, bruker du 3D-verktøyene i verktøypanelet.

Innstillinger for 3D-materialer

Den øverste delen av 3D-panelet viser en liste over materialene som brukes i 3D-filen. Ett eller flere materialer kan brukes til å skape det overordnede utseendet til modellen. Hvis en modell inneholder flere nett, kan hvert av nettene være tilordnet et bestemt materiale. Alternativt kan en modell bestå av ett nett, men benytte ulike materialer på ulike steder.

Valgt materiale og tilknyttede teksturkart i Photoshop
Et valgt materiale og tilknyttede teksturkart.

A. Viser materialalternativer B. Valgt materiale C. Materialvelger D. Verktøy for å slippe og velge materialer E. Ikon for teksturkartmeny F. Typer teksturkart 

For et valgt materiale i den øverste delen av 3D-panelet viser den nederste delen de spesifikke teksturkartene som brukes av det materialet. Enkelte teksturtyper, for eksempel Diffus og Dybdetekstur, bruker ofte farger eller mønstre fra 2D-filer til å skape teksturen. Det er ikke sikkert du trenger en separat 2D-fil for andre teksturtyper. Du kan f.eks. justere glans, gjenskinn, tetthet og speilbilde direkte ved å angi verdier.

Teksturkartene som brukes av et materiale, vises som teksturer i lagpanelet, gruppert etter teksturkartkategori.

Merk:

Du kan se en miniatyr av et teksturkartbilde ved å holde markøren over teksturnavnet (f.eks. Speilbilde eller Opplysning).

Diffus

Fargen på materialet. Diffuskartet kan være en heldekkende farge eller et 2D-innhold. Diffus-fargeverdien angir den diffuse fargen hvis du velger å fjerne diffusteksturkartet. Du kan også opprette et diffuskart ved å male direkte på modellen. Se 3D-akse.

Tetthet

Øker eller reduserer materialtettheten (0 til 100 %). Du kan styre tettheten ved hjelp av et teksturkart eller skurehåndkontrollen. Gråtoneverdiene i teksturkartet styrer materialtettheten. Hvite verdier gir full ugjennomsiktighet, og svarte verdier gir full gjennomsiktighet.

Dybdetekstur

Oppretter dybdeteksturer på materialoverflaten uten å endre det underliggende nettet. Et dybdeteksturkart er et gråtonebilde der lysere verdier danner hevede overflateområder og mørkere verdier flate overflateområder. Du kan opprette eller laste inn en fil med et dybdeteksturkart eller begynne å male på modellen for å opprette en slik kartfil automatisk. Se 3D-akse.

Dybdeteksturen økes eller reduseres ved hjelp av dybdeteksturfeltet. Feltet er bare aktivt hvis det finnes et dybdeteksturkart. Skriv inn et tall i feltet, eller bruk skurehåndkontrollen til å øke eller redusere teksturdybden.

Merk:

Dybdeforskjellene kommer tydeligst frem når en overflate vises rett forfra, ikke i en vinkel.

Normal

I likhet med et dybdeteksturkart øker et normalkart overflatedetaljene. Men i motsetning til et dybdeteksturkart, som er basert på et gråtonebilde med én kanal, er et normalkart basert på et bilde (RGB) med flere kanaler. Verdiene for hver fargekanal representerer x-, y- og z-komponenten i en normal på modelloverflaten. Et normalkart kan brukes til å jevne ut overflatene i lave mangekantnett.

Merk:

Photoshop benytter kart etter World-space-normalen, som gir raskest behandling.

Miljø

Lagrer bildet av miljøet rundt 3D-modellen. Miljøkart brukes som sfæriske panoramaer. Innholdet i miljøkartet kan ses i de reflekterende områdene av modellen.

Merk:

For å hindre at et miljøkart reflekteres på et gitt materiale, kan du endre Reflektivitet til 0 %, legge til et reflektivitetskart som maskerer materialområdet, eller fjerne miljøkartet for materialet.

Speilbilde

Øker refleksjonen fra andre objekter i 3D-scenen, og miljøkartet, på materialoverflaten.

Opplysning

Definerer en farge som ikke trenger lys for å vises. Skaper en effekt som ser ut som om 3D-objektet lyses opp innenfra.

Glans

Angir hvor mye lys fra en kilde som skal reflekteres fra overflaten. Du kan justere glansen ved å skrive inn en verdi i feltet eller bruke skurehåndkontrollen. Hvis du oppretter et separat glanskart, avhenger glansen i materialet av intensiteten til fargene i kartet. Svarte områder gir full glans, hvite områder fjerner all glans, og mellomverdier reduserer størrelsen på høylyset.

Gjenskinn

Angir spredningen av det reflekterte lyset som genereres av Glans-innstillingen. Lav blankhet (høy spredning) gir mer fremtredende lys, med mindre fokus. Høy blankhet (lav spredning) gir mindre fremtredende lys og klarere og skarpere høylys.

Eksempler på forskjellige prosentandeler av glans og gjenskinn i Photoshop
Justering av glans (venstre tall) og gjenskinn (høyre tall)

Merk:

Hvis et 3D-objekt har mer enn de ni teksturtypene som støttes i Photoshop, vises ekstrateksturene i lagpanelet og 3D-malemoduslisten. (Du viser sistnevnte ved å velge 3D > 3D-malemodus eller bruke Mal på-menyen under Scene i 3D-panelet.)

Spektrisk

Fargen som vises for spektriske egenskaper (for eksempel glans eller blankhet for høylys).

Omgivelseslys

Angir fargen på omgivelseslyset som vises på reflekterende overflater. Denne fargen fungerer i samspill med det globale omgivelseslyset for hele scenen. Se Innstillinger for 3D-scene.

Refraksjon

Angir brytningsindeksen når scenekvaliteten er satt til Strålesporet og Refraksjoner er valgt i 3D > dialogboksen Innstillinger for gjengivelse. Refraksjon er endringen i lysretningen i skjæringspunktet mellom to medier (for eksempel luft og vann) med forskjellige brytningsindekser. Standardverdien for nye materialer er 1,0 (den omtrentlige verdien for luft).

Prøve og bruke materialer direkte på objekter

Verktøyet Slipp materiale i 3D fungerer i grove trekk på samme måte som det tradisjonelle malingsspannet. Du kan teste og bruke materialer direkte på 3D-objekter.

 1.  Velg Slipp materiale i 3D i 3D-panelet .

 2.  Beveg markøren over 3D-objektet i dokumentvinduet. Når materialet du ønsker å teste, får et omriss, holder du nede Alt-tasten og klikker (Windows) eller Tilvalg-tasten og klikker (Mac).

 3.  Flytt markøren for å gi et omriss til materialet du vil endre, og klikk deretter med musen.

Merk:

Se Skissere det valgte materialet eller nettet i dokumentvinduet hvis du vil se et visuelt eksempel på et material med omriss.

Velge materialer direkte på objekter

 1.  Hold nede Slipp materiale i 3D i 3D-panelet , og velg deretter Marker materiale i 3D .

 2.  Beveg markøren over 3D-objektet i dokumentvinduet. Klikk når du får se et omriss rundt det materialet du vil bruke.

Bruke, lagre eller laste inn forhåndsinnstillinger for materialer

Med forhåndsinnstillinger for materialer kan du raskt bruke sett med teksturinnstillinger. Standard forhåndsinnstillinger inneholder et bredt utvalg av materialer, som stål, tekstil og treverk.

Bruke, lagre eller laste inn forhåndsinnstillinger for materialer i Photoshop
Klikk forhåndsvisningen av materialet for å vise forgrunnspanelet for forhåndsinnstillinger.

 1. I 3D-panelet klikker du på forhåndsvisningen av materialet.

 2. I forgrunnspanelet for forhåndsinnstillinger har du følgende valgmuligheter:

  • Dobbeltklikk en miniatyrforhåndsvisning for å bruke en forhåndsinnstilling.

  • Hvis du vil opprette en forhåndsinnstilling fra de gjeldende teksturinnstillingene, klikker du på popup-menyikonet og velger Nytt material.

  • Hvis du vil endre navn på en valgt forhåndsinnstilling, eller hvis du vil slette den, klikker du på popup-menyikonet og velger Gi material et nytt navn eller Slett material.

  • Du lagrer den gjeldende gruppen med forhåndsinnstillinger ved å klikke forgrunnsmenyikonet og velge Lagre materialer.

  • Klikk forgrunnsmenyikonet dersom du vil endre den viste gruppen. Deretter velger du enten Tilbakestill materialer for å gjenopprette en lagret gruppe, Last inn materialer for å legge til en lagret gruppe, eller Erstatt materialer.

Opprette et teksturkart

 1. Klikk mappeikonet ved siden av teksturkarttypen.

 2. Velg Ny tekstur.

 3. Skriv inn navnet, dimensjonene, oppløsningen og fargemodusen for det nye kartet, og klikk deretter OK.

  Merk:

  Hvis du vil tilpasse proporsjonene for et eksisterende teksturkart, kan du vise kartdimensjonene ved å holde musepekeren over kartnavnet i lagpanelet.

  Navnet på det nye teksturkartet vises ved siden av teksturkarttypen i materialpanelet. Det blir også lagt til i teksturlisten under 3D-laget i lagpanelet. Standardnavnet er materialnavnet etterfulgt av teksturkarttypen.

Laste inn et teksturkart

Du kan laste inn en eksisterende 2D-teksturfil for alle de ni typene teksturkart som er tilgjengelige.

 1. Klikk mappeikonet ved siden av teksturtypen.

 2. Velg Last inn tekstur, og velg og åpne deretter 2D-teksturfilen.

Opprette et dybdeteksturkart

Et dybdeteksturkart som er fylt med en nøytral gråtoneverdi, gir større bredde ved maling på kartet.

 1. Klikk Angi bakgrunnsfarge-ruten i verktøypanelet.

 2. I fargevelgeren setter du lysstyrken til 50 % og R-, G- og B-verdien til identiske verdier. Klikk OK.

 3. I 3D-panelet klikker du på mappeikonet ved siden av Dybdetekstur.

 4. Velg Ny tekstur.

 5. Velg følgende innstillinger i dialogboksen Ny:

  • Velg Gråtone under Fargemodus

  • Velg Bakgrunnsfarge under Bakgrunnsinnhold.

  • (Valgfritt) Sett Bredde og Høyde til de samme verdiene som dimensjonene i diffusteksturkartet for materialet.

 6. Klikk OK.

Dybdeteksturkartet opprettes og blir lagt til i teksturkartfilene i materialpanelet. Det vises også som en tekstur i lagpanelet.

Åpne et teksturkart for redigering

 1. Klikk bildeikonet , og velg Åpne tekstur.

  Teksturkartet åpnes som et smart objekt i et eget dokumentvindu. Når du er ferdig med å redigere teksturen, gjør du 3D-modellvinduet til det aktive vinduet for å se oppdateringene i modellen. Se 3D-teksturredigering.

Slette et teksturkart

 1. Klikk bildeikonet ved siden av teksturtypen.

 2. Velg Fjern tekstur.

Merk:

Hvis den slettede teksturen er en ekstern fil, kan du laste den inn igjen med kommandoen Last inn tekstur på teksturkartmenyen. For teksturer som det refereres til internt av 3D-filen, velger du Angre eller Gå tilbake for å gjenopprette en slettet tekstur.

Redigere teksturegenskaper

Et teksturkart brukes på et bestemt overflateområde i modellen, avhengig av kartets parametere for UV-tilordning. Du kan om nødvendig justere UV-skalaen og -forskyvningen for å få bedre tilordning mellom teksturen og modellen.

 1. Klikk bildeikonet ved siden av teksturtypen.

 2. Velg Rediger egenskaper.

 3. Velg et mållag, og angi verdier for UV-skalering og -forskyvning. Du kan angi verdier direkte eller bruke skurehåndkontrollene.

  Mål

  Angir om innstillinger brukes på et bestemt lag eller på det sammensatte bildet.

  U- og V-skala

  Endrer størrelsen på tilordnede teksturer. Reduser verdien hvis du vil opprette et gjentakende mønster.

  U- og V-forskyvning

  Flytter tilordnede teksturer.

Innstillinger for 3D-lys

3D-lys lyser opp modeller fra forskjellige vinkler og tilfører realistisk dybde og skyggelegging.

Legge til eller slette individuelle lys

 1. Gjør ett av følgende i 3D-panelet:

  • Hvis du vil legge til et lys, klikker du knappen Opprett et nytt lys  og velger lystype:

   • Punktlys skinner i alle retninger, lik lyspærer.

   • Spotlys skinner i et konusformet mønster som du kan justere.

   • Uendelige lys skinner fra ett retningsplan, lik sollys.

   • Bildebaserte lys arrangerer et opplyst bilde rundt 3D-scenen.

  • Hvis du vil slette et lys, velger du lyset fra listen øverst under Lys . Deretter klikker du Slett-knappen  nederst i panelet.

Justere lysegenskaper

 1. Velg et lys fra listen under Lys  i 3D-panelet.

 2. Angi følgende alternativer i nedre del av panelet:

  Forhåndsinnstilling-

  Tar i bruk et lagret sett med lys og innstillinger. (Se Lagre, erstatte eller legge til grupper med lys.)

  Lystype

  Du kan velge blant alternativene som er beskrevet under Legge til eller slette individuelle lys.

  Intensitet

  Justerer lysstyrken.

  Farge

  Angir fargen på lyset. Klikk i boksen for å åpne fargevelgeren.

  Bilde

  Du må angi et punktgrafikkbilde eller en 3D-fil for å kunne bruke bildebaserte lys. (Ønsker du en dramatisk effekt, bør du prøve 32-biters HDR-bilder.)

  Opprett skygger

  Kaster skygger fra forgrunnsflater til bakgrunnsflater, fra et enkeltnett til seg selv, eller fra ett nett til et annet. Ytelsen kan være litt bedre når dette alternativet ikke er aktivert.

  Mykhet

  Gjør kanten på skyggene uskarpe, noe som skaper en gradvis skygge.

 3. Angi følgende alternativer for punkt- eller spotlys:

  Aktiveringspunkt

  (Bare spotlys) Angir bredden på det klare midtlyset.

  Fallvinkel

  (Bare spotlys) Angir den ytre bredden på lyset.

  Bruk lysdemping

  Alternativene Indre og Ytre angir konusen for lysdempingen og hvor raskt lysintensiteten skal falle etter hvert som avstanden fra objektene øker. Når et objekt er nærmere enn Indre-grensen, har lyset full styrke. Når et objekt er lenger unna enn Ytre-grensen, har lyset null styrke. Ved middels avstander dempes lyset lineært fra full styrke til null.

  Merk:

  Hold pekeren over Aktiveringspunkt, Fallvinkel og lysdempingsalternativene Indre og Ytre. Røde omriss rundt ikonet til høyre angir hvilket lyselement som berøres.

Posisjoneringslys

 1. Velg blant følgende under Lys  i 3D-panelet:

  Roteringsverktøyet

  (Spotlys, uendelig lys og bildebasert lys) Roterer lyset og beholder lysposisjonen i 3D-rom.

  Merk:

  Hvis du vil rette et lys mot et bestemt område raskt, kan du bruke kommandoene Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) i dokumentvinduet.

  Panorer

  (Bare spot- og punktlys) Flytter lyset til en annen posisjon på samme 3D-plan.

  Skyveverktøyet

  (Bare spot- og punktlys) Flytter lyset til et annet 3D-plan.

  Punktlys ved utgangspunkt

  (Bare spotlys) Retter lyset mot midten av modellen.

  Flytt til gjeldende visning

  Plasserer lyset i samme posisjon som kameraet.

Merk:

Du benytter 3D-aksen dersom du vil plassere bildebaserte lys nøyaktig. Denne funksjonen omgir en sfære med lys. (Se 3D-akse.)

Legge til hjelpelinjer for lys

Hjelpelinjer for lys gir romlige referansepunkter for justeringer. Hjelpelinjene reflekterer type, vinkel og demping for hvert lys. Punktlys ser ut som en ball, spotlys som en konus, og uendelige lys som en linje.

 1. Nederst i 3D-panelet klikker du på bryterikonet og velger 3D-lys.

Merk:

Du kan endre fargen på hjelpelinjene i 3D-delen i dialogboksen Innstillinger.

Forskjellige hjelpelinjer for lys i Photoshop
Hjelpelinjer for lys:

A. Punktlys B. Spotlys C. Uendelig lys 

Lagre, erstatte eller legge til grupper med lys

Du kan lagre grupper med lys for senere bruk ved å lagre dem som en forhåndsinnstilling. Når du vil bruke lysene i andre prosjekter, legger du dem til gjeldende lys, eller erstatter disse.

 1. Velg blant følgende på 3D-panelmenyen :

  Lagre forhåndsinnstilling for lys

  Lagrer gjeldende gruppe med lys som en forhåndsinnstilling du kan laste inn igjen ved hjelp av følgende kommandoer.

  Legg til lys

  Legger et valgt forhåndsinnstilt lys til eksisterende lys.

  Erstatt lys

  Erstatter eksisterende lys med en valgt forhåndsinnstilling.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet