Merk:

I Photoshop CS6 er 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Om måling

Med funksjonen Måling i Photoshop kan du måle et hvilket som helst område som er definert med linjalverktøyet eller med et markeringsverktøy, inkludert ujevne områder som er markert med lasso-, hurtigvalg- eller tryllestavverktøyet. Du kan også beregne høyden, bredden, arealet og omkretsen eller spore mål for ett bilde eller flere bilder. Måledata registreres i måleloggpanelet. Du kan tilpasse måleloggkolonnene, sortere kolonnedata og eksportere data fra loggen til en tabulatordelt Unicode-tekstfil.

Målskala

Når du angir en målskala, angir du at et bestemt antall bildepunkter i bildet tilsvarer et antall enheter i målskalaen, for eksempel tommer, millimeter eller mikroner. Når du har opprettet en skala, kan du måle områder og få beregninger og loggresultater i den valgte skalaenheten. Du kan opprette flere forhåndsinnstillinger for målskala, men du kan bare bruke én skala om gangen i et dokument.

Skalamarkører

Du kan plassere skalamarkører på et bilde for å vise målskalaen. Skalamarkører kan vises med eller uten en tekst som viser målskalaenheter.

Angi målskala

Bruk linjalverktøyet til å angi målskalaen for et dokument. Du kan opprette forhåndsinnstillinger for målskalaer du bruker ofte. Forhåndsinnstillingene legges til på undermenyen Bilde > Analyse > Angi målskala. Gjeldende målskala for et dokument er avmerket på undermenyen og vises i infopanelet.

Merk:

Målskala angis automatisk for DICOM-filer. Se DICOM-filer.

Velg Bilde > Analyse > Angi målskala > Standard for å gå tilbake til standard målskala, 1 bildepunkt = 1 bildepunkt.

Angi målskala

 1. Åpne et dokument.
 2. Velg Bilde > Analyse > Angi målskala > Egendefinert. Linjalverktøyet velges automatisk. Dra verktøyet for å måle en bildepunktavstand i bildet, eller angi en verdi i tekstboksen Bildepunktlengde. Gjeldende verktøyinnstilling gjenopprettes når du lukker dialogboksen Målskala.

 3. Angi den logiske lengden og de logiske enhetene du vil skal være lik bildepunktlengden.

  Hvis for eksempel bildepunktlengden er 50 og du vil angi en skala på 50 bildepunkter per mikron, skriver du inn 1 for logisk lengde og mikroner for logiske enheter.

 4. Klikk OK i dialogboksen Målskala for å bruke målskalaen på dokumentet.
 5. Velg Fil > Lagre for å lagre gjeldende målskalainnstilling sammen med dokumentet.

  Hvis du vil vise skalaen i infopanelet, velger du Panelvalg på panelmenyen , og deretter velger du Målskala under Statusinformasjon.

  Merk:

  Hvis du vil vise målskalaen nederst i dokumentvinduet, velger du Vis > Målskala på menyen i dokumentvinduet.

Opprette en forhåndsinnstilling for målskala

 1. Åpne et dokument.
 2. Velg Bilde > Analyse > Angi målskala > Egendefinert.

 3. Opprett en målskala.
 4. Klikk Lagre forhåndsinnstilling, og gi navn til forhåndsinnstillingen.
 5. Klikk OK. Forhåndsinnstillingen du opprettet, legges til på undermenyen Bilde > Analyse > Angi målskala.

Slette en forhåndsinnstilling for målskala

 1. Velg Bilde > Analyse > Angi målskala > Egendefinert.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil slette.
 3. Klikk Slett forhåndsinnstilling, og klikk OK.

Bruke skalamarkører

Målskalamarkører viser målskalaen som er i bruk i dokumentet. Angi målskalaen for et dokument før du oppretter en skalamarkør. Du kan angi markørlengden i logiske enheter, inkludere en tekst som angir lengden, og angi fargen svart eller hvit for markøren og teksten.

Opprette en skalamarkør

 1. Velg Bilde > Analyse > Plasser skalamarkør.

 2. Angi følgende alternativer i dialogboksen Målskalamarkør:

  Lengde

  Angi en verdi for lengden på skalamarkøren. Lengden på markøren i bildepunkter avhenger av målskalaen som er valgt for dokumentet.

  Skrift

  Velg skrifttype for skjermteksten.

  Skriftstørrelse

  Velg skriftstørrelse for skjermteksten.

  Vis tekst

  Velg dette alternativet for å vise logisk lengde og logiske enheter for skalamarkøren.

  Tekstplassering

  Viser tekst over eller under skalamarkøren.

  Farge

  Angir fargen svart eller hvit for skalamarkøren og teksten.

 3. Klikk OK.

Skalamarkøren plasseres i nedre venstre hjørne av bildet. Markøren legger til en laggruppe i dokumentet, som inneholder et tekstlag (hvis alternativet Vis tekst er valgt) og et grafikklag. Du kan bruke flytteverktøyet til å flytte skalamarkøren, eller tekstverktøyet til å redigere teksten eller endre størrelse, skrift eller farge for teksten.

Legge til eller erstatte skalamarkører

Du kan plassere flere skalamarkører i et dokument, eller erstatte eksisterende markører.

Merk:

Flere skalamarkører plasseres på samme sted i bildet, og de kan skjule hverandre, avhengig av hvor lange de er. Hvis du vil vise en underliggende markør, slår du av lagsettet for skalamarkøren.

 1. Velg Bilde > Analyse > Plasser skalamarkør.

 2. Klikk Fjern eller Behold.
 3. Angi innstillinger for den nye markøren, og klikk OK.

Slette en skalamarkør

 1. I lagpanelet velger du laggruppen Målskalamarkør for skalamarkøren du vil slette.
 2. Høyreklikk laggruppen, og velg Slett gruppe på hurtigmenyen, eller klikk Slett lag.
 3. Klikk Gruppe og innhold.

Utføre en måling

Du kan måle ved hjelp av Photoshops markeringsverktøy, linjalverktøy eller telleverktøy. Velg et måleverktøy som samsvarer med typen data du vil registrere i måleloggen.

 • Opprett et merket område for å måle verdier som høyde, bredde, omkrets, område og gråverdier for piksler. Du kan måle én markering eller flere markeringer på én gang.

 • Tegn en linje med linjalverktøyet for å måle lineær avstand og vinkel.

 • Bruk telleverktøyet til å telle elementer på bildet, og registrer deretter antall elementer. Se Telle objekter i et bilde.

  Hver måling måler ett eller flere datapunkter. Datapunktene du velger, avgjør hvilken informasjon som registreres i måleloggen. Datapunktene samsvarer med typen verktøy du bruker til målingen. Område, omkrets, høyde og bredde er tilgjengelige datapunkter for måling av merkede områder. Lengde og vinkel er tilgjengelige datapunkter for måling med linjalverktøyet. Du kan opprette og lagre sett med datapunkter for bestemte typer målinger for å gjøre arbeidsflyten raskere.

 1. Åpne et eksisterende dokument.
 2. Velg Bilde > Analyse > Angi målskala, og velg en forhåndsinnstilling for målskala for dokumentet (se Angi målskalaen), eller velg Egendefinert og angi en egendefinert målskala.

  Målinger beregnes og registreres i måleloggen med skalaenhetene som gjelder når målingen registreres. Hvis det ikke finnes noen målskala, er standardskalaen 1 bildepunkt = 1 bildepunkt.

 3. (Valgfritt) Velg Bilde > Analyse > Velg datapunkter, og gjør ett av følgende:

  • Velg Egendefinert for å velge datapunkter som skal måles.

  • Velg en eksisterende forhåndsinnstilling for datapunkter på undermenyen.

  I dialogboksen Angi datapunkter er datapunkter gruppert ut fra måleverktøyet som kan brukes til å måle dem. De vanlige datapunktene er tilgjengelige for alle verktøy. De legger til nyttig informasjon i måleloggen, for eksempel navnet på filen som måles, målskalaen og dato/klokkeslett for målingen.

  Alle datapunkter velges som standard. Du kan velge et delsett med datapunkter for en bestemt type måling og deretter lagre kombinasjonen som en forhåndsinnstilling for datapunkt.

  Merk:

  Når du måler med et bestemt verktøy, viser loggen bare de datapunktene som er knyttet til verktøyet, selv om andre datapunkter er valgt. Hvis du for eksempel foretar en måling med linjalverktøyet, vises bare datapunktene for linjalverktøyet i måleloggen, sammen med eventuelle vanlige datapunkter som er valgt.

 4. Velg en bildefunksjon og et måleverktøy som samsvarer med de valgte datapunktene. Gjør ett av følgende:
  • Opprett ett eller flere merkede områder på bildet.

  • Velg Bilde > Analyse > Linjalverktøy, eller klikk linjalverktøyet i verktøykassen, og bruk deretter verktøyet til å måle lengden på et bildeområde.

  • Velg Bilde > Analyse > Telleverktøy, eller klikk telleverktøyet i verktøykassen, og tell deretter elementer i bildet.

 5. Velg Vindu > Målelogg for å åpne måleloggpanelet.
 6. Velg Bilde > Analyse > Registrer mål, eller klikk Registrer mål i måleloggpanelet.

  Merk:

  Hvis de valgte datapunktene ikke samsvarer med gjeldende måleverktøy, blir du bedt om å velge datapunkter for verktøyet.

  Måleloggen har kolonner for hvert datapunkt du valgte i dialogboksen Måledatapunkter. For hver måling du foretar, legges en ny rad med data til i måleloggen.

  Hvis du måler flere merkede områder på bildet, opprettes det en datarad i loggen som inneholder et sammendrag for alle merkede områder, etterfulgt av en datarad for hvert av de merkede områdene. Hvert av de merkede områdene føres opp som en egen funksjon i Etikett-kolonnen i loggen, og blir tilordnet et unikt nummer.

  Du kan gjenta trinnene fra 2 til 6 for flere merkede områder i samme dokument eller i flere dokumenter. Dokument-kolonnen i måleloggen viser kilden for måledataene.

Datapunkter for måling

Vinkel

Retningsvinkelen (±0–180) til linjalverktøyet.

Område

Det merkede området angitt i kvadratiske bildepunkter eller i kalibrerte enheter ut fra gjeldende målskala (for eksempel kvadratmillimeter).

Rundhet

4pi (område/omriss2). En verdi på 1,0 angir en perfekt sirkel. Når verdien nærmer seg 0,0, angir den en stadig mer avlang mangekant. Det kan hende at verdiene ikke er gyldige for veldig små merkede områder.

Antall

Varierer ut fra hvilket måleverktøy som brukes. Markeringsverktøy: antallet usammenhengende merkede områder på bildet. Telleverktøy: antallet telte elementer på bildet. Linjalverktøy: antallet synlige linjallinjer (1 eller 2).

Dato og klokkeslett

Påfører et dato-/tidsstempel for når målingen fant sted.

Dokument

Identifiserer dokumentet (filen) som ble målt.

Gråverdi

Dette er et mål på lysstyrke, enten fra 0 til 255 (for 8-biters bilder), fra 0 til 32 768 (for 16-biters bilder) eller 0,0 til 10 (for 32-biters bilder). For alle målinger knyttet til gråverdier blir bildet konvertert internt til gråtoner (tilsvarer valg av Bilde > Modus > Gråtone) ved hjelp av standard gråtoneprofil. De forespurte beregningene (snitt, middelverdi, minimum, maksimum) beregnes deretter for hver funksjon og for sammendraget.

Høyde

Høyden til det merkede området (maks. x - min. x), i enheter som samsvarer med gjeldende målskala.

Histogram

Genererer histogramdata for hver kanal i bildet (tre for RGB-bilder, fire for CMYK-bilder osv.). Registrerer antall piksler med for hver verdi fra 0 til 255 (16-biters eller 32-biters verdier konverteres til 8 biter). Når du eksporterer data fra måleloggen, eksporteres de numeriske histogramdataene til en CSV-fil (kommadelt). Filen plasseres i en egen mappe på samme sted som den tabulatordelte tekstfilen for måleloggen eksporteres til. Histogramfiler tilordnes et unikt nummer. Nummereringen starter på 0 og fortsetter i trinn på 1. Hvis du måler flere merkede områder samtidig, genereres én histogramfil for det samlede området som er merket, samt én histogramfil for hvert av de merkede enkeltområdene.

Integrert tetthet

Summen av verdiene av bildepunktene i det merkede området. Dette tilsvarer produktet av området (i bildepunkter) og den gjennomsnittlige gråverdien.

Etikett

Identifiserer hver måling og nummererer dem som Måling 1, Måling 2 og så videre. Hvis du måler flere merkede områder samtidig, får hvert av de merkede områdene i tillegg en funksjonsetikett og et funksjonsnummer.

Lengde

Lineær avstand definert av linjalverktøyet på bildet, i enheter som samsvarer med gjeldende målskala.

Omriss

Omrisset til det merkede området. Hvis du måler flere merkede områder samtidig, genereres én måling for det samlede omrisset for alle de merkede områdene, i tillegg til målinger for hvert av de merkede områdene.

Skala

Målskalaen for kildedokumentet (for eksempel 100 bildepunkter = 3 kilometer).

Skalaenheter

De logiske enhetene i målskalaen.

Skalafaktor

Antall bildepunkter som er tilordnet skalaenheten.

Kilde

Kilde for målingen: linjalverktøy, telleverktøy eller merket område.

Bredde

Bredden til det merkede området (maks. x - min. x), i enheter som samsvarer med gjeldende målskala.

Opprette en forhåndsinnstilling for datapunkt

 1. Velg Bilde > Analyse > Velg datapunkter > Egendefinert.

 2. Velg datapunkter som skal tas med i forhåndsinnstillingen.
 3. Klikk Lagre forhåndsinnstilling, og gi navn til forhåndsinnstillingen.
 4. Klikk OK. Forhåndsinnstillingen lagres og er nå tilgjengelig på undermenyen Analyse > Velg datapunkter.

Redigere en forhåndsinnstilling for datapunkt

 1. Velg Bilde > Analyse > Velg datapunkter > Egendefinert.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil redigere, på menyen Forhåndsinnstilling.
 3. Merk eller fjern merket for datapunkter. Navnet på forhåndsinnstillingen endres til Egendefinert.
 4. Klikk Lagre forhåndsinnstilling. Skriv inn det opprinnelige forhåndsinnstillingsnavnet for å erstatte den eksisterende forhåndsinnstillingen, eller skriv inn et nytt navn for å opprette en ny forhåndsinnstilling.

Slette en forhåndsinnstilling for datapunkt

 1. Velg Bilde > Analyse > Velg datapunkter > Egendefinert.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil slette, på menyen Forhåndsinnstilling.
 3. Klikk Slett forhåndsinnstilling, og klikk deretter Ja for å bekrefte slettingen.
 4. Klikk OK.

Bruke måleloggen

Når du måler et objekt, registreres måledataene i måleloggpanelet. Hver rad i loggen representerer et målesett. Kolonner representerer datapunktene i et målesett.

Når du måler et objekt, vises en ny rad i måleloggen. Du kan endre rekkefølgen på kolonner i loggen, sortere data i kolonner, slette rader eller kolonner eller eksportere data fra loggen til en kommadelt tekstfil.

Vise måleloggen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Bilde > Analyse > Registrer mål.

  • Velg Vindu > Målelogg.

Velge rader i loggen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en rad i loggen for å velge den.

  • Hvis du vil velge flere sammenhengende rader, klikker du den første raden og drar gjennom de andre radene. Du kan også klikke den første raden og deretter Skift-klikke den siste raden.

  • Hvis du vil velge rader som ikke er sammenhengende, klikker du den første raden, og deretter Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac) du flere rader.

  • Klikk Marker alle for å merke alle radene.

  • Klikk Fjern merking for å fjerne merkingen for alle radene.

Velge kolonner i loggen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en kolonneoverskrift.

  • Hvis du vil velge sammenhengende kolonner, klikker du en kolonneoverskrift og drar gjennom flere rader. Du kan også klikke den første kolonneoverskriften og deretter Skift-klikke den siste kolonneoverskriften.

  • Hvis du vil velge kolonner som ikke er sammenhengende, klikker du den første kolonneoverskriften, og deretter Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac) du flere kolonneoverskrifter.

Endre rekkefølge for, endre størrelse på eller sortere kolonner i loggen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra merkede kolonner for å endre rekkefølgen for dem i loggen. Kolonneplasseringen er angitt med en dobbel svart linje.

  • Hvis du vil endre størrelse på en kolonne, klikker du kolonneoverskriften, og deretter drar du separatoren.

  • Hvis du vil sortere data i en kolonne, klikker du kolonneoverskriften for å endre sorteringsrekkefølgen. Du kan også høyreklikke overskriften og velge Sorter stigende eller Sorter synkende. (Rekkefølgen på rader kan ikke endres manuelt.)

Slette rader eller kolonner fra loggen

 1. Velg én eller flere rader eller kolonner i loggen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett på alternativmenyen for måleloggen.

  • Klikk sletteikonet øverst i panelet.

  • Høyreklikk i en rad eller kolonneoverskrift, og velg deretter Slett på hurtigmenyen.

Eksportere måleloggdata

Du kan eksportere data fra måleloggen til en kommadelt tekstfil. Du kan åpne tekstfilen i et regnearkprogram og foreta statistiske eller analytiske beregninger med måledataene.

 1. Velg én eller flere datarader i loggen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Eksporter på alternativmenyen for måleloggen.

  • Klikk eksportikonet øverst i panelet.

  • Høyreklikk i en rad, og velg deretter Eksporter på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn et filnavn og en plassering, og klikk Lagre.

  Målene eksporteres til en kommadelt UTF-8-tekstfil.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet