Adobe Sign for Salesforce: Automatiserte flyter med Prosessbygger

Oversikt

Prosessbygger i Salesforce er et grafisk pek-og-klikk-verktøy du kan bruke til å automatisere handlinger basert på utløsende hendelser i Salesforce-miljøet.

Prosesser bygges rundt en “if/then”-type logikkflyt, og inneholder én utløserhendelse, minst én betingelse og minst én handling som kan skje i sanntid og/eller som en planlagt hendelse.

Adobe Sign støtter to handlingstyper: Oppdatere poster og Apex.

Hver handlingstype har flere oppkallbare handlinger:

 • Send
 • Avbryt
 • Slett
 • Påminn
 • Oppdater
 • Last inn (mal) er bare tilgjengelig når handlingstypen Apex brukes.

Prosessbygger er et svært kraftig verktøy, og en full beskrivelse av hvordan det fungerer, ligger utenfor formålet med dette dokumentet.

Dette dokumentet fremhever handlingene som er tilgjengelige via v20 av Adobe Sign for Salesforce-pakken.

Hvis du vil vite mer om Prosessbygger rent generelt, finnes det dokumentasjon og interaktiv Trailhead fra Salesforce.


Prosesser som bruker «Oppdater oppføringer» som handlingstype

Denne tilnærmingen bruker handlingstypen Oppdater poster i Salesforce Prosessbygger til å fastsette valglistefeltet for Bakgrunnshandling i avtaleposten for å starte en handling.

Ny prosess kan opprettes (som utløses basert på postendringshendelser) og deretter starte en handling i en relatert Adobe Sign-avtale. Brukere kan bestemme når handlingen skal skje (dvs. etter hvilken feltoppdatering i hovedposten) og hvilke relaterte avtaler som skal velges for handlingen.

 

I øyeblikket støttes følgende handlinger:

 • Send
 • Avbryt
 • Slett
 • Påminn
 • Oppdater

Ting å være oppmerksom på:

 • Alle feil som oppdages i løpet av prosessen, vil bli lagret i Feilmelding-feltet og kan vises på den tilhørende avtalesiden.
 • Planlagte handlinger støttes.
 • Adobe Sign-biblioteksdokumenter støttes.
 • Én eller flere overordnede eller underordnede avtaler kan velges.
 • Ved oppdatering av en avtalepost er den relaterte posten echosign_dev1-objektet.
  • echosign_dev1-objektet er knyttet til de vanlige Salesforce-objektene (Konto, Salgsmulighet, Kontakt osv.). Hvis avtalene er relatert til et tilpasset objekt, vil dette navnet være unikt for organisasjonen.

 • Handlinger utløses ved å oppdatere Bakgrunnshandling-valglistefeltet i avtaleposten med tilhørende handlingsverdi.

Begrensninger:
 • Avtaleposten må finnes fra før. Den kan ikke opprettes eller lastes inn fra en avtalemal ved bruk av en Oppdater poster-handlingstype.


Prosesser som bruker Apex som handlingstype

Denne tilnærmingen bruker Apex-handlingstypen i Salesforce Prosessbygger til å starte en Oppkallbar metode som er inkludert i den administrerte pakken, til å utføre den tilhørende handlingen. 

Ny prosess kan opprettes (som utløses basert på postendringshendelser) og deretter starte en handling i en relatert Adobe Sign-avtale.

Følgende oppkallbare handlinger er definert:

 • Agreement Template Load Invocable Action
  • AgreementTemplateLoadInvocableAction.load
   • Send inn mal- og hoved-IDer og eventuelle kjøretidsvariabler.
   • Send inn en valgfri parameter for å angi om malgenereringen skal kjøre i asynkron modus.
    • Nødvendig hvis malen inneholder et dokument fra Adobe Sign-biblioteket.
   • Returner den genererte avtalepost-IDen eller en feilmelding.
    • Feil vil ikke være synlige for brukerne som utfører utløserhandlingen.

Ved oppkall av Last avtaletype-klassen, er det fire feltalternativer du kan konfigurere:

 • Hovedpost-ID – Salesforce-post-IDen for objektet som avtalen skal relateres til. 
  • Vanligvis satt til typen Feltreferanse og verdien "[Objekt].Id", der objektet er Salgsmulighet, Konto osv.
 • Avtalemal-ID – Salesforce-post-IDen for avtalemalen som skal lastes inn. Sett typen til "ID" og verdien til post-IDen.
 • Kjøretidsvariabler for avtalemal – Mottakere og/eller dokumenter fra en variabel. 
  • Én variabel: myRecipient=auserguy@adobe.com 
  • To variabler: myRecipient=auserguy@adobe.com,myAttachment=00Pf4000002df0q
 • Asynkron behandling – Valgfri, ikke angi hvis det ikke er nødvendig. Som standard vil denne være usann, så maloppkallet vil kjøre i synkron modus (dvs. samme transaksjon/tråd). 
  • Sett til True hvis avtalemalen laster inn et Adobe Sign-biblioteksdokument.
  • Pass på at verdien er False hvis AutoSend er sann for malen.
  • Du kan ikke ha AutoSend og Adobe Sign-biblioteksdokumenter sammen.
  • Vær oppmerksom på de innebygde Salesforce-begrensningene hvis prosessen kalles opp fra en batch eller en annen asynkron prosess.

 

 • Agreement Cancel Invocable Action
  • AgreementCancelInvocableAction.cancelAgreement
   • Send inn avtale-IDen.
   • Returner eventuell feilmelding.
 • Slett ikke-gjeldende handling for avtale
  • AgreementDeleteInvocableAction.deleteAgreement
   • Send inn avtale-IDen.
   • Returner eventuell feilmelding.
 • Agreement Remind Invocable Action
  • AgreementRemindInvocableAction.sendReminder
   • Send inn avtale-IDen.
   • Returner eventuell feilmelding.
 • Send ikke-gjeldende handling for avtale
  • AgreementSendInvocableAction.sendAgreement
   • Send inn avtale-IDen.
   • Returner eventuell feilmelding.
 • Oppdater ikke-gjeldende handling for avtale
  • AgreementUpdateInvocableAction.updateAgreement
   • Send inn avtale-IDen.
   • Returner eventuell feilmelding.

Handlingene Avbryt, Slett, Påminn, Send og Oppdater krever bare Avtale-ID for avtalen det skal handles på:


Ting å være oppmerksom på:

 • Planlagte handlinger støttes.
 • Avtalemaler med automatisk sending støttes (dvs. generer og send).
 • Alle handlinger kan godta flere forespørsler i ett oppkall.
 • Alle unntak fanges opp og lagres i resultatposten og logges som feil i Apex-feilsøkingsloggen for å unngå å blokkere utføringen av prosessen.
 • Parameteren til funksjonen Template Load (Async Processing) angir om malbehandlingen skjer i synkron eller asynkron modus. Den som kaller opp, må angi om malinnlastingen skal kjøre i synkron eller asynkron modus. 
  • Standardprosessen kjører i synkron modus. Flere prosesser skal kjøres synkront.
  • Hvis AutoSend er aktivert, må prosessen være i synkron modus.
  • Den asynkrone prosessen skal kjøres hvis du må laste inn et Adobe Sign-biblioteksdokument.

 

Begrensninger:

 • Kombinasjonen av AutoSend-maler og Adobe Sign-biblioteksdokumenter støttes ikke på grunn av en begrensning i Salesforce der én tråd ikke kan starte en annen tråd.
 • For eventuelle parametere som sendes inn til den oppkallbare handlingen er det bare overordnede felt (ikke underordnede felt) som kan refereres. Du kan ikke utføre handlinger på underordnede avtaler under en hovedpost.
 • Returverdier fra et Apex-oppkall kan ikke brukes i Prosessbygger. Ingen handlinger som returnerer en verdi, støttes (f.eks. hent dokumentinformasjon eller hent signerings-URL).


Køleggingsbar tjeneste

Det er implementert et nytt tjenestelag for å kalle opp avtalehandlinger gjennom det køleggingsbare grensesnittet i Salesforce. Mer bra informasjon om køleggingsbar er her. Handlingene kaller opp APIer for kjernetjenester, som igjen kaller opp Adobe Sign API. 

Følgende handlinger støttes:

 • Send
 • Avbryt
 • Slett
 • Påminn
 • Oppdater

Den globale echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService er tjeneste-Apex-klassen som tar en parameter av typen echosign_dev1.QueueableServiceParameter, som inneholder handlingen som skal kalles opp og avtalepost-IDen:

 

echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter param = new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter();

param.actionType = EchoSignApiService.ACTION_TYPE.AGREEMENT_REMIND;
param.agreementId = 'a0I0S000000KwkaUAC';

ID jobID = System.enqueueJob(new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService(param));

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?