Problem

Gdy administratorzy IT planują wdrożyć na komputerach klienta zarówno oprogramowanie Reader jak i Acrobat z App-V 5.0 SP3, problem ten może występować podczas korzystania z programu Acrobat, jeśli użytkownik nie uruchamiał nigdy na swoim komputerze narzędzia App-V Reader.

Przyczyna problemu: narzędzie App-V Reader dodaje wiele różnych gałęzi „HKCU/Adobe/*” do listy przekazywanej App-V, która powoduje tworzenie wszystkich tych kluczy rejestru poza VREG na komputerach klienta.

Rozwiązanie

Aby przekazywane klucze rejestru działały poprawnie, wymagana jest obecność HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} w gałęzi lokalnego rejestru w komputerze. Klucz ten jest tworzony przy pierwszym uruchomieniu narzędzia App-V Reader za pomocą skryptu Runtime.bat, podobnego do tego podanego w Instrukcjach sekwencjonowania programu Acrobat Reader DC.

Wypróbuj jeden z poniższych sposobów obejścia problemu:

  • Ręczne utworzenie HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} na komputerach klienta zamiast polegania na skrypcie Runtime.bat narzędzia App-V Reader Na przykład administrator może przesunąć te klucze na klientów za pośrednictwem szablonów ADM itp.
  • Użytkownicy mogą na swoich komputerach uruchomić jednorazowo narzędzie App-V Reader, a następnie będą mogli korzystać z programu Acrobat.
  • Dodanie następującego skryptu Runtime.bat w pliku DeploymentConfig.xml narzędzia App-V Acrobat w obszarze<UserScripts> w przedstawiony poniżej sposób. Skrypt tworzy wyżej wymieniony rejestr w gałęzi HKCU przy pierwszym uruchomieniu programu App-V Acrobat.

Jednakże skrypt jest wykonywany tylko dla użytkowników domeny i jeśli użytkownik lokalny próbuje otworzyć narzędzie App-V Adobe Acrobat DC, wyrzucany jest błąd 534.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online