Przyciąganie kompozycji do określonej pozycji

Przyciąganie stanowi wygodną metodę automatycznego wyrównywania elementów graficznych. Obiekty umieszczane na stole montażowym programu Animate mogą być wyrównywane na trzy sposoby:

 • Przyciąganie do obiektów umożliwia wyrównywanie obiektów do krawędzi innych obiektów.
 • Przyciąganie do pikseli umożliwia wyrównywanie obiektów do pojedynczych pikseli lub linii pikseli.
 • Przyciąganie z wyrównywaniem daje możliwość określenia tolerancji przyciągania, czyli predefiniowanej odległości między wyrównywanymi obiektami a obiektami odniesienia lub między wyrównywanymi obiektami a krawędzią stołu montażowego.
 • Opcja Przyciągaj bitmapy do pikseli umożliwia przyciąganie bitmap do najbliższych pikseli podczas tworzenia, aby lepiej wyglądały na obszarze roboczym.

 Można też przyciągać do siatek i linii pomocniczych.

Włączanie lub wyłączanie przyciągania do obiektów

Aby włączyć funkcję przyciągania obiektów, należy uaktywnić narzędzie Zaznaczanie i użyć modyfikatora Przyciągaj do obiektów albo przejść do menu Widok i wybrać polecenie Przyciągaj do obiektów.

Jeśli narzędzie Zaznaczanie działa w trybie przyciągania do obiektów, to pod jego kursorem jest wyświetlany mały, czarny pierścień. Kiedy przeciągany obiekt znajdzie się w zasięgu przyciągania innego obiektu, pierścień powiększa się.

 1. Wybierz opcję Widok > Przyciąganie > Przyciągaj do obiektów. Jeśli polecenie jest włączone, obok niego widoczny jest znacznik wyboru.

  Kiedy obiekt jest przesuwany lub przekształcany, położenie narzędzia Zaznaczanie na obiekcie wyznacza punkt odniesienia operacji przyciągania. Jeśli na przykład wypełniony kształt jest przeciągany za punkt znajdujący się blisko jego środka, to ten punkt centralny będzie przyciągany do innych obiektów. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku przyciągania kształtów do ścieżek ruchu w animacjach.

   Najlepszą kontrolę nad położeniem przyciąganego obiektu zapewnia przeciąganie go za punkt narożny lub środkowy.

Przyciąganie bitmap do pikseli

Aby włączyć funkcję przyciągania bitmap do pikseli, przejdź do menu Widok i wybierz polecenie Przyciągaj bitmapy do pikseli. Dzięki temu bitmapy są podczas tworzenia umieszczane w położeniu o współrzędnych całkowitych (bez wartości ułamkowych).

 1. Wybierz opcję Widok > Przyciąganie > Przyciągaj bitmapy do pikseli

 2. Znacznik wyboru znajdujący się obok tej opcji sygnalizuje, że ta funkcja jest włączona. Kiedy znacznik jest wyłączony, bitmapy można umieszczać w dowolnym miejscu.

  Przyciąganie bitmap do pikseli podczas tworzenia

Dopasowywanie tolerancji przyciągania do obiektów

 1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (Mac OS), po czym kliknij przycisk Rysowanie.

 2. W obszarze Wstawienia rysowania dopasuj ustawienie Linie połączenia.

Przyciąganie do pikseli

Aby uaktywnić funkcję przyciągania do pikseli, przejdź do menu Widok i wybierz polecenie Przyciągaj do pikseli. Jeśli opcja przyciągania do pikseli jest włączona, a powiększenie ustawiono co najmniej na 400%, wyświetlana jest siatka pikseli. Siatka pikseli reprezentuje piksele, które będą wyświetlane w aplikacji Animate. Każdy tworzony lub przenoszony obiekt jest dopasowywany do siatki pikseli.

Jeśli krawędzie pewnego kształtu znajdują się pomiędzy granicami pełnych pikseli (np. pewien obrys ma grubość 3,5 piksela), funkcja Przyciągaj do pikseli działa w ten sposób, że obiekty są przyciągane do granic pełnych pikseli, a nie do faktycznych krawędzi kształtu.

 • Aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie do pikseli, wybierz polecenie Widok > Przyciąganie > Przyciągaj do pikseli. Jeśli powiększenie ustawiono na co najmniej 400%, wyświetlana jest siatka pikseli. Jeśli polecenie jest włączone, obok niego widoczny jest znacznik wyboru.

 • Aby tymczasowo włączyć lub wyłączyć przyciąganie do pikseli, naciśnij klawisz C. Po zwolnieniu klawisza C funkcja przyciągania powraca do stanu określonego za pomocą polecenia Widok > Przyciąganie > Przyciągaj do pikseli.

 • aby tymczasowo ukryć siatkę pikseli, naciśnij klawisz X. Po zwolnieniu klawisza siatka pikseli pojawi się ponownie.

Edytowanie przyciągania

Określając ustawienia przyciągania z wyrównywaniem, należy ustawić tolerancję przyciągania między poziomymi lub pionowymi krawędziami obiektów oraz między krawędziami obiektów i krawędzią stołu montażowego. Można także włączyć przyciąganie z wyrównaniem między poziomymi i pionowymi środkami obiektów. Wszystkie ustawienia funkcji Przyciąganie z wyrównywaniem są wyrażane w pikselach.

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciąganie > Edytuj przyciąganie.
 2. W oknie dialogowym Edycja przyciągania wybierz typy obiektów, do których obiekty mają być przyciągane. Wybierz opcję Zapisz domyślne, aby zapisać określone ustawienia w pliku FLA. Zapisane ustawienia aktywnego dokumentu są przenoszone do nowego dokumentu.

  Edytowanie przyciągania

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane i wykonaj dowolne z poniższych czynności:
  • Aby ustawić tolerancję przyciągania między obiektami i krawędzią stołu montażowego, wpisz wartość w polu Krawędzie filmu.

  • Aby ustawić tolerancję przyciągania między poziomymi lub pionowymi krawędziami obiektów, wpisz wartość w polu Pozioma, Pionowa lub w obydwu tych polach.

  • Aby włączyć funkcję wyrównywania do środka w poziomie lub w pionie, zaznacz opcję Wyśrodkuj w pionie, Wyśrodkuj w poziomie lub obydwie te opcje.

Włączanie przyciągania z wyrównywaniem

Kiedy funkcja Przyciąganie z wyrównywaniem jest włączona, to podczas przeciągania obiektu w obszarze tolerancji przyciągania są wyświetlane kropkowane linie. Jeśli na przykład tolerancja przyciągania w poziomie wynosi 18 pikseli (ustawienie domyślne), to po przyciągnięciu obiektu w miejsce odległe o 18 pikseli od innego obiektu wzdłuż krawędzi obiektu przeciąganego pojawi się kropkowana linia. Jeśli zostanie włączona opcja Wyśrodkuj w poziomie, to po dokładnym wyrównaniu wierzchołków dwóch obiektów wzdłuż łączącej je krawędzi pojawi się kropkowana linia.

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciąganie > Przyciągaj z wyrównywaniem. Jeśli polecenie jest włączone, obok niego widoczny jest znacznik wyboru.

Tworzenie warstwy linii pomocniczych

W wyrównywaniu obiektów podczas rysowania pomaga utworzenie warstw linii pomocniczych. Następnie można wyrównywać obiekty na innych warstwach do obiektów utworzonych na warstwach linii pomocniczych. Warstw linii pomocniczych nie można eksportować i nie są one widoczne w opublikowanym pliku SWF. Każda warstwa może być warstwą linii pomocniczych. Warstwy linii pomocniczych są oznaczone ikoną linii pomocniczej po lewej stronie nazwy warstwy.

 1. Kliknij zaznaczoną warstwę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (macOS), a następnie wybierz polecenie Linia pomocnicza z menu kontekstowego. Aby zmienić warstwę z powrotem na zwykłą warstwę, ponownie wybierz polecenie Linia pomocnicza.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?