Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak tworzyć programy edukacyjne i zarządzać nimi w aplikacji Captivate Prime.

Programy edukacyjne to wyjątkowe kursy spełniające określone cele dla ucznia. Administratorzy mogą je tworzyć dla uczniów. Z kolei uczniowie mogą je wyświetlić, aby się z nimi zapoznać.

Tworzenie programów edukacyjnych

Administratorzy mogą tworzyć programy edukacyjne. Aby utworzyć program edukacyjny, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się jako Administrator. Kliknij Program edukacyjnywlewym panelu. Strona programów edukacyjnych pojawia się wraz z listą istniejących programów, jeśli zostały już utworzone dla organizacji użytkownika.
 2. Kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony. Zostanie wyświetlona strona Dodaj nowy program edukacyjny.
 3. Wprowadź nazwę programu edukacyjnego, ogólny zarys oraz korzyści z niego płynące.
 4. Aby utworzyć programy edukacyjne w innych lokalizacjach, kliknij Dodaj nowy język na górze strony. Wybierz języki i kliknij przycisk Dodaj. Konieczne może być dodanie wszystkich metadanych programu edukacyjnego we wszystkich wybranych językach. Jeśli to działanie nie zostanie wykonane, informacje będą wyświetlane w języku angielskim.
 5. Dla programu wprowadź wyjątkowy identyfikator elementu edukacyjnego. Wyjątkowy identyfikator nie powinien zawierać znakówspecjalnych,a jedynie litery alfabetu i cyfry. Dwa elementy edukacyjne nie mogą mieć tego samego identyfikatora.
 6. Wybierz z następujących rodzajów rejestracji: Rejestracja administratora lubSamodzielna rejestracja,według potrzeb. Wybierz opcjęwyrejestrowaniai ustawiania kolejności kursów, a następnie kliknij opcję Zapisz. Jeśli wybierzesz opcjęSamodzielna rejestracja,uczniowie będą mogli zarejestrować się sami doprogramuedukacyjnego.
  Strona kursów pojawia się, aby umożliwić dodawanie kursów do programów edukacyjnych. Wyświetlą się na niej karty Program nauczania i Katalog. 
  Uwaga
  Do programu edukacyjnego można dodać wszystkie rodzaje kursów, takie jak kursy w klasie i kursy w wirtualnej klasie, aktywności, moduły realizowane w tempie uczestnika, kursy hybrydowe. Kursy wyznaczone izatwierdzone przez przełożonegonie pojawiają się podczas wyboru kursu w programach edukacyjnych.
 7. Należy dodać kursy do programu przed jego publikacją. Kliknij kartę Katalog, aby powiązać kursyzprogramem edukacyjnym. Pojawią się wszystkie dostępne kursy w postaci listy.
 8. Wybierz kursy, które chcesz dodać do programu edukacyjnego poprzez najechanie kursoremmyszyna dowolną kartę kursu i jej kliknięcie. Jeśli kurs nie został jeszcze dodany do programu edukacyjnego, widoczny jest symbol +wśrodku karty kursu.
  Aby dodać więcej kursów, powtórz ten krok.
  Uwaga
  Wyświetlaj listę wszystkich dodanych kursów programu edukacyjnego w zakładce Program nauczania.Dodanaetykieta jest widoczna dla dodanych kursów na dole karty kursu w karcie Katalog.
 9. Kliknij opcję Wróć do programów na górze polewejstronie panelu, aby wyświetlić listę wszystkich programów edukacyjnych. Można tam zobaczyć listę nowo dodanych programów.
 10. Program edukacyjny można opublikować, klikając opcję Przegląd w lewym panelu i wybierając Działania > Publikuj. Program edukacyjny można również opublikować w widoku Kursy i Elementy, klikając przycisk Publikuj w prawym górnym rogu strony.

Dodawanie uczniów do programu edukacyjnego

Więcej informacji o rejestrowaniu uczniów i instrukcjach postępowania przedstawiono w sekcji Rejestracja uczniów.

Tworzenie wielu elementów programów nauczania

Można utworzyć wiele elementów kursu lub programu edukacyjnego.

 1. Kliknij opcję Program edukacyjny w lewym panelu.
 2. Kliknij nazwę programu edukacyjnego na liście miniatur kursów/programów.
 3. Kliknij opcję Elementy w lewym panelu.
 4. Wybierz opcję Dodaj nowy element w prawym górnym rogu informacji o kursie.
 5. Zostanie wyświetlony nowy element programu edukacyjnego.
 6. Kliknij ikony edycji (pokazane czerwoną strzałką na zrzucie ekranu) dla nowego elementu, aby zmodyfikować wartości kursu/programu edukacyjnego, takie jak termin, nazwa elementu, informacja zwrotna i odznaka. Po dokonaniu zmian kliknij haczyk znajdujący się obok zmodyfikowanej wartości, aby zapisać zmiany. Aby anulować wprowadzone zmiany, należy kliknąć krzyżyk.

Administrator może dodać kursy typu klasa i wirtualna klasa do programu edukacyjnego. Każda sesja, którą autor podał podczas tworzenia kursu, staje się elementem domyślnym. Kiedy administrator dodaje kursy do programu edukacyjnego, domyślnie dochodzi do mapowania do domyślnego elementu wszystkich kursów. Administrator może zmienić sposób mapowania elementów. Liczba kursów dodanych do programu edukacyjnego jest również widoczna na stronie elementów, jak pokazano poniżej.

Zmień mapowanie elementu


Aby zmienić mapowanie elementu, kliknij liczbę kursów na stronie Element. Pojawi się okno mapowania elementu kursu z listą elementów. Teraz można wybrać mapowanie elementów.

Zmiana mapowania elementu w programie edukacyjnym
Zmiana mapowania elementu w programie edukacyjnym

Subskrypcja

Administrator może pobrać wynik testu i raporty o statusie ucznia. Może również ustawić częstotliwość wysyłania raportów, temat wiadomości e-mail i adres odbiorcy. W zależności od ustawionej częstotliwości odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z załączonym raportem.

Raporty nt. subskrypcji
Raporty nt. subskrypcji

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij dowolny kafelek programu edukacyjnego
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego programu edukacyjnego według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Według użytkowników albo kartę Według pytania.

Wyniki są wyświetlane osobno dla każdego z kursów. Aby wyświetlić wyniki testu dla innego kursu, należy wybrać z listy rozwijanej jego tytuł. Można również wyeksportować wyniki testu dla każdego kursu.

Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników dla poszczególnych elementów programu edukacyjnego. W tym celu należy wybrać żądany typ elementu z listy rozwijanej.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Administrator może umożliwić informację zwrotną L1 i L3 w przypadku programu edukacyjnego. Informacja zwrotna L1 przekazana przez ucznia będzie widoczna na karcie Informacja zwrotna L1, a informacja zwrotna L3 przekazana przez przełożonego będzie znajdować się na karcie Informacja zwrotna L3.

Wyrejestrowywanie się przez uczniów

Podczas tworzenia programu edukacyjnego Administrator może zdecydować, czy uczniowie będą mogli samodzielnie wyrejestrować się z programu. Jeśli Administrator wybierze tę opcję, uczniowie będą mogli sami się wyrejestrowywać. 

unenrollment

Zaznaczanie ukończenia

Administratorzy mogą oznaczyć program edukacyjny jako ukończony, korzystając z dostępnej dla nich opcji. Aby zaznaczyć ukończenie programu, należy wykonać następujące kroki.

 1. Otworzyć Program edukacyjny.

 2. Otworzyć stronę Uczniowie z menu po lewej stronie.

  Strona Uczniowie otwiera się wraz z listą zapisanych uczniów.

 3. Wybierz jednego ucznia lub wielu/wszystkich uczniów, aby zaznaczyć ukończenie programu edukacyjnego, używając pola wyboru dostępnego dla każdego ucznia.

 4. Kliknij opcje Użytkownicy > Działanie > Zaznaczanie ukończenia.

  Jeśli program edukacyjny obejmuje wiele kursów, wszystkie kursy zostaną zaznaczone jako ukończone.

Ustawianie kolejności kursów w programie edukacyjnym

Administratorzy mogą ustawić kolejność, w jakiej uczniowie powinni podejmować kursy programu edukacyjnego. Po utworzeniu programu można aktualizować kolejność kursów w dowolnym momencie. 

Aby zaktualizować kolejność kursów w programie edukacyjnym, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Kliknij wybraną kartę programu edukacyjnego i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Wyświetlana jest lista kart kursów powiązanych z programem edukacyjnym. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony.
 3. Można zmienić kolejność na liście, klikając i przeciągając każdą kartę kursu na odpowiednią pozycję. 
 4. Kliknij opcję Opublikuj ponownie. 

Edycja opublikowanego programu edukacyjnego

Opublikowany program może edytować Administrator. W takim przypadku Administrator może edytować wszystkie sekcje programu i opublikować je ponownie. 

Aby edytować opublikowany program edukacyjny, kliknij kartę programu i wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony.

Uwaga:

Podczas edycji sekcji programu edukacyjnego, jeśli musisz opuścić stronę, należy ponownie go opublikować. W oknie dialogowym wyskoczy monit o potwierdzenie ponownej publikacji programu. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online