Obsługa z wiersza polecenia

Informacje o tym, jak używać wiersza poleceń do wyświetlania, instalowania i usuwania wtyczek ZXP, CCX lub XDX do aplikacji Adobe w systemach Windows i macOS.

Możesz instalować i usuwać wtyczki za pomocą Unified Plugin Installer Agent (UPIA). Narzędzie wiersza polecenia jest automatycznie instalowane z konsolą Creative Cloud w wersji 5.5 lub nowszej. Do instalacji wtyczek XDX i CCX jest potrzebny program Creative Cloud Desktop w wersji 5.7 lub nowszej.

Podstawowe informacje o korzystaniu z narzędzia Unified Plugin Installer Agent w wierszu poleceń

Wykonaj następujące czynności, aby zarządzać wtyczkami z wiersza poleceń:

 1. Otwórz wiersz polecenia:

  • Windows: Wybierz Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.
  • macOS: Otwórz Terminal, dwukrotnie klikając jego ikonę w folderze Applications/Utilities.
 2. Przejdź do folderu aplikacji Unified Plugin Installer Agent. Możesz skopiować i wkleić poniższe ścieżki do plików bezpośrednio do wiersza polecenia (Windows) lub terminala (macOS):

  • Windows:   

  cd "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent"

  • macOS

  cd "/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. W wierszu poleceń wpisz nazwę pliku wykonywalnego w następujący sposób:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Za nazwą pliku wykonywalnego wpisz odpowiednie polecenie.

  Poniżej opisano dostępne polecenia. Pamiętaj, że te polecenia działają tylko w trybie użytkownika i po zalogowaniu się do aplikacji Creative Cloud Desktop.

  Polecenie w systemie Windows

  Polecenie w systemie macOS

  Wymagane argumenty

  Opis

  /help

  --help

  Wyświetlenie informacji o pomocy z wiersza poleceń.

  /install

  --install

  ścieżka do pliku

  Instalowanie wtyczki.

  /remove

  --remove

  Nazwa_wtyczki

  Usuwanie wtyczki.

  /list

  --list

  all/<Product_name>

  • Wyświetlenie listy wtyczek zainstalowanych na Twoim urządzeniu dla wszystkich produktów lub jednego wybranego.
  • To polecenie działa również bez zalogowania. Wyświetlenie listy wtyczek, które zostały zainstalowane bez zalogowania.

  /version

  Wyświetlenie numeru wersji narzędzia Unified Plugin Installer Agent.

  Poniższa tabela zawiera listę dostępnych argumentów:

  Argumenty

  Opis

  ścieżka do pliku

  Określa nazwę i położenie pliku pakietu w formacie ZXP, CCX lub XDX.

  Nazwa_wtyczki

  Określa nazwę wtyczki (zgodnie z listą wartości zwracaną przez polecenie list).

  Nazwa_produktu

  Określa nazwę produktu, który używa wtyczki.

Instalowanie wtyczki z wiersza poleceń

 1. Przygotuj plik ZXP, CCX lub XDX z wtyczką, którą chcesz zainstalować.

 2. Wprowadź polecenie, podając własną wartość argumentu:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\nazwa_pliku.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /myfolder/mysubfolder/nazwa_pliku.ccx

 3. Przetestuj wtyczkę, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Wyświetlanie listy wtyczek z wiersza poleceń

Wprowadź następujące polecenie:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Użyj argumentu all, aby wyświetlić listę wszystkich wtyczek zainstalowanych w systemie.

Usuwanie wtyczki z wiersza poleceń

Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości argumentów:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove nazwa_wtyczki

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove nazwa_wtyczki 

Zastąp nazwa_wtyczki konkretną nazwą wtyczki, którą chcesz usunąć.

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?