Łączenie z bazą danych MySQL w programie Dreamweaver

Dowiedz się, jak konfigurować program MySQL w programie Adobe Dreamweaver, utwórz połączenie z bazą danych MySQL i używaj narzędzi MySQL.

Ten dokument dotyczy użytkowników programu Dreamweaver Creative Suite z serwerami ze środowiskiem PHP 5x.

Jeśli używasz programu Dreamweaver, informacje o łączeniu się z bazą danych można znaleźć w tych dokumentach:

Opis ogólny

W tym dokumencie opisano kilka ważnych czynników mających znaczenie podczas tworzenia dobrze funkcjonującego połączenia z bazą danych MySQL w przypadku korzystania z modelu serwera PHP w programie Dreamweaver. Przedstawiono tu również niektóre podstawowe ustawienia konta użytkownika programu MySQL. Przyjmuje się, że program MySQL został zainstalowany i skonfigurowany na komputerze lokalnym lub zdalnym.

Jeśli konfiguracja nie zostanie zakończona pomyślnie, w programie Dreamweaver wystąpią błędy. Częstym błędem, który może wystąpić podczas testowania połączenia z programem MySQL w programie Dreamweaver jest: „Wystąpił niezidentyfikowany błąd.”

Uwaga: Przedstawione informacje stanowią jedynie wprowadzenie do tematu. Aby dostosować ustawienia konta MySQL do określonych wymagań związanych z zabezpieczeniami, zapoznaj się z dokumentacją programu MySQL oraz zasobami innych firm. Aby pobrać i zainstalować program MySQL, odwiedź witrynę programu MySQL.

Konfiguracja programu MySQL

Domyślna instalacja systemu baz danych MySQL obejmuje dwie bazy danych o nazwie mysql i test. Baza danych mysql obejmuje sześć tabel, które zawierają informacje dotyczące przywilejów. W tym rozdziale omówiono dwie z tych tabel: tabelę user i tabelę db.

Tabela user zawiera informacje na temat tego, kto może połączyć się z serwerem MySQL oraz tego, czy użytkownik ma jakieś przywileje na poziomie globalnym. Ze względu na to, że przywileje z tabeli user mają wpływ na wszystkie bazy danych na serwerze MySQL, zwykle w przypadku administratorów pola przywilejów będą zawierały litery Y („yes” — „tak”), natomiast w przypadku większości użytkowników standardowych będą one zawierały tylko litery N („no” — „nie”). Tabela db zawiera bazy danych na serwerze MySQL, do których użytkownicy mają uprawnienia dostępu i to ta tabela zawiera większość przywilejów użytkowników standardowych.

Uwaga: Jest wiele dostępnych narzędzi interfejsu graficznego ułatwiających zarządzanie graficzne baz danych MySQL, jednak ten dokument odnosi się do natywnego klienta wiersza polecenia programu MySQL.

Okna wiersza polecenia można używać do administrowania programem MySQL, niezależnie od tego, czy program MySQL jest instalowany na urządzeniu z systemem UNIX, Windows lub Mac OS X. W systemie Windows uruchom wiersz poleceń, wybierając kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia. (W niektórych systemach opcję Wiersz poleceń można wyszukać w obszarze Akcesoria w menu Start > Programy.)

Zmień na katalog mysql\bin, wprowadzając następujące polecenia w wierszu poleceń:

> cd\> cd mysql\bin

Podczas instalacji programu MySQL program MySQL tworzy konto o nazwie root bez hasła, którego można używać do logowania w bazie danych. Firma Adobe stanowczo zaleca przypisanie hasła do tego konta, gdyż konto root ma pełną kontrolę nad bazami danych MySQL. Aby przypisać hasło do konta root, uruchom następujące polecenie, które spowoduje ustawienie hasła root na new-password (nowe hasło). Należy zastąpić hasło new-password dowolnie wybranym hasłem, które będzie trudniejsze do odgadnięcia.

> mysqladmin -u root password new-password

Utwórz oddzielne konta MySQL do poszczególnych aplikacji sieci Web PHP. Możesz utworzyć dowolnie dużo kont MySQL i przypisać do nich różne uprawnienia. Użytkownicy aplikacji sieci Web nie potrzebują tego samego poziomu przywilejów co użytkownicy konta root.

Aby utworzyć oddzielne konto użytkownika dla aplikacji sieci Web, połącz się z programem MySQL i zaloguj się na koncie superużytkownika przy użyciu jednej z następujących metod. W przykładzie poniżej konto z przywilejami superużytkownika to konto root. Po naciśnięciu klawisza Enter program MySQL wyświetli monit o wpisanie hasła:

> mysql --user=root --password

lub

> mysql -uroot -p

Po zalogowaniu w programie MySQL utworzysz użytkownika o nazwie dbuser (nazwa jest dowolna) do aplikacji sieci Web. Poniżej znajdują się cztery przykładowe sposoby konfiguracji tego nowego użytkownika. We wszystkich czterech przykładach zostaje utworzony nowy użytkownik o nazwie dbuser. Zostają mu przyznane cztery przywileje, WYBIERZ, WSTAW, AKTUALIZUJUSUŃ, mające zastosowanie w dowolnej tabeli w bazie danych pracowników (ta baza danych w następujących przykładach jest nazywana emp). Hasło myPassword jest szyfrowane w bazie danych MySQL.

 • W tym przykładzie użytkownik dbuser może uzyskać dostęp do bazy danych tylko z pozycji localhost:
  PRZYZNAJ WYBIERZ, WSTAW, AKTUALIZUJ, USUŃ NA emp.* TO dbuser@localhost IDENTIFIED BY "myPassword";
 • W tym przykładzie użytkownik dbuser może uzyskać dostęp do bazy danych tylko z pozycji mySite:
  PRZYZNAJ WYBIERZ, WSTAW, AKTUALIZUJ, USUŃ NA emp.* TO dbuser@mySite IDENTIFIED BY "myPassword";
 • W tym przykładzie użytkownik dbuser może uzyskać dostęp do bazy danych tylko z pozycji mySite.myDomain.com:
  PRZYZNAJ WYBIERZ, WSTAW, AKTUALIZUJ, USUŃ NA emp.* TO dbuser@mySite.myDomain.com IDENTIFIED BY "myPassword";
 • W tym przykładzie użytkownik dbuser może uzyskać dostęp do bazy danych z dowolnego hosta:
  PRZYZNAJ WYBIERZ, WSTAW, AKTUALIZUJ, USUŃ NA emp.* TO dbuser@"%" IDENTIFIED BY "myPassword";

Po uruchomieniu instrukcji PRZYZNAJ przełącz się z bazy danych emp z powrotem do bazy danych mysql, uruchamiając następujące polecenie:

>use mysql

Aby sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone do tabeli db w głównej bazie danychmysql, wykonaj następującą instrukcję SQL:

SELECT Host, Db, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM db  WHERE User='dbuser';

Tabela db będzie wyglądała w następujący sposób, jeśli zostaną uruchomione wszystkie instrukcje PRZYZNAJ podane powyżej:

Host

Db

Użytkownik

Wybierz_

pryw

Wstaw_

pryw

Aktualizuj_

pryw

Usuń_

pryw

localhost

emp

dbuser

T

T

T

T

mySite

emp

dbuser

T

T

T

T

mySite.

myDomain.com

emp

dbuser

T

T

T

T

%

emp

dbuser

T

T

T

T

Aby sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone w tabeli użytkownika w głównej bazie danych mysql, wykonaj następującą instrukcję SQL:

SELECT Host, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM user  WHERE User='dbuser';

Tabela user będzie wyglądała w następujący sposób, jeśli zostaną uruchomione wszystkie instrukcje PRZYZNAJ podane powyżej:

Host

Użytkownik

Wybierz_

pryw

Wstaw_

pryw

Aktualizuj_

pryw

Usuń_

pryw

localhost

dbuser

N

N

N

N

mySite

dbuser

N

N

N

N

mySite.

myDomain.com

dbuser

N

N

N

N

%

dbuser

N

N

N

N

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa konto dbuser w tabeli user nie powinno być modyfikowane, chyba że konto wymaga praw administratora podobnych do kontaroot lub konta administratora MySQL. Jeśli te przywileje zostaną przyznane, użytkownik dbuser będzie miał dostęp do bazy danych systemu.

Program MySQL automatycznie odczytuje tabele userdb podczas uruchamiania i gdy są wydawane instrukcje PRZYZNAJ i ODWOŁAJ. Jeśli wprowadzasz ręcznie zmiany w tabelach user i db, załaduj ponownie tabele, aby przetworzyć zmiany przy użyciu polecenia:

> flush privileges;

Wprowadzanie definicji lokalizacji PHP/MySQL w programie Dreamweaver

Możliwość skutecznego połączenia się z bazą danych MySQL w programie Dreamweaver zależy od wprowadzenia poprawnej definicji lokalizacji. Poniżej przedstawiono próbkę definicji witryny PHP/MySQL, która wykorzystuje serwer Linux PHP uruchamiany na urządzeniu o nazwie mySite.myDomain.com. Program MySQL został uruchomiony na innym urządzeniu o nazwie mysql1.myDomain.com, a program Dreamweaver został uruchomiony w lokalnej stacji roboczej. Protokół FTP jest używany do transferu plików pomiędzy stacją roboczą a serwerem sieci Web w systemie Linux.

 • Informacje lokalne:
  • Nazwa witryny: mySite
  • Lokalny folder główny: C:\mySite\
 • Informacje zdalne:
  • Dostęp: FTP
  • Host FTP: mySite.myDomain.com
  • Katalog hosta: /htdocs/
  • Identyfikator logowania: webadmin
  • Hasło: *********
 • Serwer testowy:
  • Model serwera: PHP/MySQL
  • Dostęp: FTP
  • Host FTP: mySite.myDomain.com
  • Katalog hosta: /htdocs/
  • Identyfikator logowania: webadmin
  • Hasło: *********
  • Prefiks adresu URL: http://mySite.myDomain.com/

Tworzenie połączenia z bazą danych MySQL w programie Dreamweaver

Po skonfigurowaniu konta użytkownika MySQL i zdefiniowaniu witryny możesz połączyć się z bazą danych MySQL w programie Dreamweaver. Z uwzględnieniem ustawień powyżej, oto przykładowe ustawienia dla okna dialogowego Połączenie z programem MySQL w programie Dreamweaver:

Nazwa połączenia: Wybierz nazwę (np. connEmp} Serwer MySQL:
mysql1.myDomain.com
Nazwa użytkownika: dbuser
Hasło: myPassword
Baza danych: wprowadź nazwę bazy danych lub kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać ją z listy baz danych MySQL uruchomionych na serwerze.

Uwaga: W polu Serwer MySQL musisz wprowadzić localhost, jeśli PHP i MySQL są uruchomione na tym samym urządzeniu.

Narzędzia MySQL

Narzędzia innych firm mogą ułatwić konfigurację bazy danych MySQL oraz zarządzanie nią bez znajomości języka SQL. Narzędzia te są przydatne, jeśli wolisz pracować na bazach danych, używając interfejsu graficznego zamiast interfejsu z wierszem poleceń. Możesz te narzędzia pobrać i zainstalować na urządzeniu z uruchomioną bazą danych MySQL lub na lokalnej stacji roboczej. Do popularnych narzędzi należą m.in. PHPMyAdminEMS MySQL Manager, urSQL oraz PremiumSoft MySQL Studio.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto