Zarządzanie konfliktami przestrzeni dyskowej

Administrator organizacji w serwisie Adobe Admin Console będzie współpracować z firmą Adobe nad przygotowaniem swojej organizacji do aktualizacji do nowego modelu zarządzania przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw i kontami użytkowników.

Ważną korzyścią płynącą z nowego modelu przestrzeni dyskowej w chmurze jest pewność, że firma jest właścicielem treści tworzonych przez jej pracowników za pomocą narzędzi Adobe. W ramach aktualizacji zasoby każdego użytkownika są przenoszone do przestrzeni dyskowej należącej do organizacji. Proces automatycznej aktualizacji nie może dzielić zasobów użytkowników, więc zanim można będzie przeprowadzić aktualizację, administrator musi określić, czy wśród użytkowników nie ma żadnych konfliktów przestrzeni dyskowej.

Konflikt przestrzeni dyskowej występuje wtedy, gdy użytkownik przechowuje zasoby dla co najmniej dwóch różnych organizacji. Konflikty w ramach kohorty powiązanych organizacji muszą zostać rozwiązane, aby możliwe było zaplanowanie aktualizacji dla danej kohorty.

Inżynierowie firmy Adobe będą współpracować z administratorami w danej organizacji, aby upewnić się, że istniejące zasoby wszystkich użytkowników zostaną przeniesione do przestrzeni dyskowej należącej do właściwej organizacji.

  • Zespół Adobe uruchomi zautomatyzowane raporty w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów wśród użytkowników w kohorcie i udostępni administratorowi wyniki.

Administrator rozwiązuje konflikty, przypisując użytkownika do jednego i tylko jednego źródła firmowej przestrzeni dyskowej. Po otrzymaniu raportu o konfliktach administrator musi określić, która organizacja ma większe prawo do zasobów danego użytkownika.  

  • Zespół Adobe pomoże przypisać każdego użytkownika do jednej organizacji.
  • Za pomocą serwisu Admin Console administrator może usunąć użytkownika z innych organizacji, które udostępniają firmowe przestrzenie dyskowe.
  • Zespół Adobe będzie kontynuować sprawdzanie potencjalnych konfliktów, dopóki nie będzie ani jednego.
  • Po zakończeniu aktualizacji można przywrócić członkostwo w innych organizacjach, a użytkownik może w razie potrzeby przenieść określone zasoby do innej przestrzeni dyskowej.

Przygotowanie do aktualizacji

W ramach przygotowania do aktualizacji administrator będzie współpracować z zespołem Adobe w celu zidentyfikowania i rozwiązania konfliktów przestrzeni dyskowej. Zespół wygeneruje raporty, w których zidentyfikowane będą potencjalne konflikty wśród użytkowników, i pomoże przeanalizować wyniki.

Aby rozwiązać konflikty, administrator:

  1. Określa, która organizacja ma największe prawa do zasobów użytkownika.
  2. Współpracuje z zespołem Adobe, aby utworzyć plik odwzorowań, w którym każdy użytkownik skojarzony jest z pojedynczą organizacją. 
  3. Za pomocą serwisu Admin Console usuwa użytkownika ze wszystkich innych organizacji, które udostępniają przestrzenie dyskowe w chmurze.

Po sprawdzeniu, że nie ma już żadnego konfliktu, zespół rejestruje plik odwzorowań i planuje aktualizację. Zautomatyzowany proces aktualizacji wykorzysta następnie plik odwzorowań do przeniesienia wszystkich zasobów użytkownika do przestrzeni dyskowej należącej do skojarzonej z nim organizacji. Po zakończeniu aktualizacji można przywrócić konto użytkownika w innych organizacjach, a użytkownik może w razie potrzeby przenieść zasoby do osobistej przestrzeni dyskowej lub przekazać je do innej organizacji.

Format pliku odwzorowań użytkownik–organizacja

Plik odwzorowań użytkownik–organizacja to plik CSV, który musi nazywać się usersOrgs_mapping.csv.
Są w nim dwie kolumny w każdym wierszu. Pierwsza kolumna służy do określenia użytkownika, a druga — organizacji, do której przestrzeni dyskowej zostaną przypisane zasoby tego użytkownika.

  • Pierwszą wartością jest identyfikator GUID użytkownika. Jest to niepowtarzalny identyfikator użytkownika z konfliktami przestrzeni dyskowej.
  • Drugą wartością jest Identyfikator organizacji. Jest to identyfikator organizacji, do której zostaną przeniesione zasoby użytkownika, bez względu na wszelkie inne organizacje pozostające w konflikcie.

Raport o konfliktach zawiera wartości tych identyfikatorów dla każdego użytkownika z potencjalnym konfliktem. 

Załóżmy na przykład, że użytkownik posiada zasoby przechowywane w trzech organizacjach. Dla tego użytkownika w pliku odwzorowań zostanie wprowadzony jeden wiersz zawierający identyfikator GUID użytkownika w pierwszej kolumnie i identyfikator organizacji w drugiej kolumnie wskazujący organizację, której przestrzeń dyskowa będzie miejscem docelowym przechowywania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online