Błąd podczas uruchamiania aplikacji na komputerze z licencją urządzeń współużytkowanych

Problem

Na niektórych komputerach z licencją urządzeń współużytkowanych (licencją SDL) podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud użytkownicy mogą napotkać następujące ostrzeżenie:

Błąd uruchamiania

Taka sytuacja może wystąpić, jeśli podczas instalacji pakietu licencji urządzeń współużytkowanych wystąpiły problemy z łącznością internetową lub zaporą sieciową lub jeśli pakiet został zainstalowany przez klonowanie lub obrazowanie dysku.

Proces instalacji łączy się z serwerami licencjonowania Adobe w celu sprawdzenia profilu produktowego, do którego jest przypisane urządzenie. Jeśli użytkownicy końcowi widzą ten komunikat, oznacza to, że proces instalacji nie mógł przypisać urządzenia do profilu produktowego. Spowodowało to, że urządzenie zostało przypisane do domyślnego profilu produktowego.

Rozwiązanie

Jeśli pakiet został utworzony przed 22.05.2019 r., użyj następującej metody:

Utwórz pakiet licencji urządzeń współużytkowanych zawierający tylko aplikację Creative Cloud Desktop oraz informacje o licencjach i konfiguracji. Wdróż ten pakiet na komputerach, których dotyczy problem.

W przypadku pakietów SDL utworzonych po 22.05.2019 r. użyj następującej metody, aby rozwiązać problem przypisania urządzenia do profilu produktowego (zgodnie z informacjami w serwisie Admin Console):

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem. Jeśli komputer znajduje się za zaporą, upewnij się, że ustawiono zezwolenie na dostęp do sieciowych punktów końcowych Adobe.

 2. Pobierz program Adobe Licensing Toolkit z następującej lokalizacji (odpowiednio do systemu operacyjnego urządzenia):

 3. Korzystając z wiersza poleceń Windows lub terminala macOS, przejdź do katalogu głównego pobranego programu Toolkit.

 4. Uruchom następujące polecenie z uprawnieniami administratora:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Format skrócony:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Format skrócony:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

 5. Uruchom aplikację Creative Cloud zainstalowaną na komputerze i zaloguj się do niej.

Korzystanie z pakietu narzędzi w systemach Windows i macOS

Narzędzie to działa w wierszu poleceń, dlatego też w celu uruchomienia operacji należy użyć okna wiersza poleceń (Windows) lub terminalu systemu macOS.

Jeśli nie masz pewności, jak uruchamiać polecenia z wiersza polecenia systemu Windows lub z terminalu systemu macOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz poleceń Windows.

 2. Przeciągnij plik adobe-licensing-toolkit.exe (pobrany w poprzedniej procedurze) z okna Eksploratora Windows do okna wiersza poleceń.

Wiersz polecenia będzie teraz wyświetlać nazwę tego pliku. (Może być wyświetlona także pełna ścieżka do folderu z plikiem).

Wszystkie opisane poniżej polecenia wymagają wprowadzenia argumentów programu narzędziowego.

Na przykład aby aktywować licencje urządzeń współużytkowanych, należy wpisać argument --activate (ze spacją między nazwą pliku a --activate) i nacisnąć klawisz Enter.

Korzystanie z narzędzia Shared Device Licensing Toolkit w systemie Windows

 1. Otwórz terminal macOS.

 2. Przeciągnij plik adobe-licensing-toolkit (pobrany w poprzednim kroku) z okna programu Finder do terminalu macOS.

Wiersz polecenia będzie teraz wyświetlać nazwę tego pliku. (Może być wyświetlona także pełna ścieżka do folderu z plikiem).

Wszystkie opisane poniżej polecenia wymagają wprowadzenia argumentów programu narzędziowego.

Na przykład aby aktywować licencje urządzeń współużytkowanych, należy wpisać argument --activate (ze spacją między nazwą pliku a --activate) i nacisnąć klawisz Enter.

Korzystanie z narzędzia Shared Device Licensing Toolkit w systemie macOS

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?