Korporacyjny katalog stylów z użyciem bibliotek Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Informacje o tworzeniu, udostępnianiu, aktualizowaniu i współużytkowaniu korporacyjnego katalogu stylów z użyciem bibliotek Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Tworzenie biblioteki

Bibliotekę można utworzyć bezpośrednio w wybranej aplikacji kreatywnej, korzystając z panelu Biblioteki. Aby utworzyć bibliotekę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz panel Biblioteki:

  • W większości aplikacji Creative Cloud znajduje się on w menu Okno > Biblioteki.
  • W programach Animate, InDesign i Dreamweaver panel ten można znaleźć w menu Okno > Biblioteki CC.
  • W programie Adobe XD panel ten znajduje się w menu Plik > Otwórz biblioteki CC.
 2. Wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę na panelu Biblioteki.

  Tworzenie nowej biblioteki

 3. Podaj nazwę biblioteki i kliknij przycisk Utwórz. Teraz można wypełnić bibliotekę elementami projektu.

  Tworzenie

Dodawanie zasobów projektu do biblioteki

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają rejestrowanie elementów projektu z różnych aplikacji: Photoshop, Illustrator, InDesign, XD itd. Nie ogranicza się to tylko do aplikacji komputerowych. Inspirację można uchwycić w każdej chwili za pomocą rodziny aplikacji mobilnych, takich jak Adobe Capture. Można również pobierać zasoby z usługi Adobe Stock.

W tym przykładzie użyto programu Illustrator.

 1. Zaznacz kompozycję w programie Illustrator, a następnie kliknij przycisk Dodaj zawartość [+] i wybierz opcję Grafika, aby dodać tę kompozycję do biblioteki jako grafikę.

  Można także przeciągnąć kompozycję ze strony programu Illustrator do biblioteki, jednak kliknięcie przycisku Dodaj zawartość [+] zapewnia większą kontrolę nad właściwościami kompozycji, które są dodawane do biblioteki.

  Dodawanie grafiki

 2. Kliknij nazwę zasobu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień nazwę, aby nadać elementowi nazwę przekazującą odpowiednie informacje.

  Zmiana nazwy zasobu

Dodawanie próbek koloru

Dodając próbki kolorów do biblioteki, można znacznie uprościć procesy zapewniania spójności pomiędzy zespołami. Wytyczne marki często określają każdy kolor w postaci RGB, CMYK, HEX oraz kolorów dodatkowych. Przedsiębiorstwo może utworzyć wiele bibliotek (po jednej na każdy tryb koloru) lub jedną bibliotekę z kolorami zorganizowanymi w grupy.

W tym przykładzie użyto programu Illustrator.

 1. Zaznacz obiekt, który ma kolorowe wypełnienie lub obrys w programie Illustrator, a następnie kliknij przycisk Dodaj zawartość [+] i wybierz opcję Kolor wypełnienia lub Kolor obrysu, aby dodać odpowiedni kolor do biblioteki.

  Kolor wypełnienia

 2. Zasób otrzymuje automatycznie nazwę odpowiadającą wartości szesnastkowej koloru. Kliknij tę nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień nazwę, jeśli chcesz zmienić ją na inną.

  Zmiana nazwy zasobu

 3. Zatrzymaj kursor nad kolorem. Zostanie wyświetlona wartość CMYK lub RGB tego koloru. Kolor jest dodawany do biblioteki jako kolor CMYK, jeśli pochodzi z dokumentu o przestrzeni kolorów CMYK; jako kolor RGB, jeśli pochodzi z dokumentu RGB; lub jako kolor dodatkowy, jeśli jest takim kolorem. Można także kliknąć próbkę koloru prawym przyciskiem myszy, aby dodać notatkę. Pomocne może być podanie kontekstu wskazującego, kiedy należy użyć tego koloru.

  Dodawanie próbki koloru do biblioteki

Dodawanie stylów tekstu

Spójne użycie stylów typograficznych ma ważne znaczenie dla zachowania zgodności z wytycznymi marki. Stosowanie stylów akapitowych i znakowych w układach zmniejsza nakład pracy, a zwiększa produktywność. Style akapitowe w bibliotekach są obsługiwane w przypadku programów Illustrator i InDesign. Style znakowe w bibliotekach są obsługiwane w przypadku programów Photoshop, Illustrator, InDesign i XD.

W tym przykładzie użyto programu InDesign.

 1. Zaznacz tekst w dokumencie, a następnie kliknij przycisk Dodaj zawartość. Wybierz opcję Styl znakowy lub Styl akapitowy, aby dodać do biblioteki odpowiedni styl.

  Zaznaczanie tekstu

 2. Kliknij nazwę zasobu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień nazwę, aby nadać elementowi nazwę przekazującą odpowiednie informacje.

  Zmiana nazwy zasobu

 3. Jeśli dokument zawiera nazwane style akapitowe lub znakowe na panelach Style akapitowe lub Style znakowe, to można dodać te style do biblioteki, zaznaczając je na panelu i klikając przycisk Dodaj do biblioteki, znajdujący się u dołu panelu.

  Dodawanie stylów tekstu

Korzystanie z zasobów w bibliotece

Po zapisaniu zasobów w bibliotekach Adobe Creative Cloud można używać ich wielokrotnie — zarówno w tym samym pliku, jak i w innym projekcie lub w innej aplikacji — bez obawy, że wybierze się niewłaściwe wersje.

Aby dodać zasób graficzny do projektu, można przeciągnąć go bezpośrednio z biblioteki do programu Illustrator, Photoshop lub InDesign albo do projektów w innych aplikacjach Creative Cloud.

Aby zastosować kolory, style tekstu, style warstw i pewne inne typy zasobów, zaznacz obiekt, tekst lub inny element i kliknij miniaturę zasobu na panelu Biblioteki.

W tym przykładzie użyto programu Photoshop.

 1. W istniejącym lub nowym dokumencie programu Photoshop przeciągnij grafikę z panelu Biblioteki na obszar roboczy. Dostosuj uchwyty przekształcania, aby zmienić rozmiar elementu, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź lub naciśnij klawisz Enter.

  Przeciągnie grafiki

 2. Kliknij ikonę koloru zapisanego w bibliotece. Kolor ten zostanie zastosowany jako bieżący kolor pierwszego planu w programie Photoshop.

  Używanie zasobu

Dodawanie do współpracy osób, które mogą edytować i wyświetlać zasoby

Do współpracy w ramach utworzonych przez siebie bibliotek można zapraszać innych użytkowników Creative Cloud z organizacji lub spoza niej. Każdemu zaproszonemu współpracownikowi można nadać uprawnienie „Możliwość edycji” lub „Możliwość wyświetlania”.

Uprawnienie „Możliwość edycji” powoduje, że współpracownicy mogą używać zasobów, modyfikować je, zmieniać ich nazwy, a także przenosić i usuwać zawartość biblioteki. Uprawnienie „Możliwość przeglądania” (inaczej: „tylko do odczytu”) umożliwia odbiorcom przeglądanie i używanie zasobów, ale bez prawa do modyfikowania tych zasobów ani samej biblioteki.

Poziom dostępu „Możliwość wyświetlania” gwarantuje, że inni współpracownicy nie będą mogli zmieniać ani usuwać zasobów kreatywnych przechowywanych w chmurze Creative Cloud, a jednocześnie pozwala udostępniać je zespołowi.

 1. Wybierz polecenie Zaproś osoby z menu Biblioteki.

  Wybierz opcję Zaproś osoby

 2. Zostanie uruchomiona domyślna przeglądarka. Wpisz co najmniej jeden adres e-mail współpracownika. Po wpisaniu każdego z adresów wybierz ustawienie Możliwość wyświetlania lub Możliwość edycji, a następnie kliknij przycisk Zaproś.

  Zaproś

  Uwaga:

  Jeśli podczas udostępniania łączy lub zapraszania współpracowników wystąpi następujący błąd, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w przedsiębiorstwie.

  „Włączono ograniczenia udostępniania. Przedsiębiorstwo włączyło ograniczenia udostępniania, dlatego nie można zaprosić tego użytkownika. Więcej informacji”.

 3. Potencjalni współpracownicy otrzymają zaproszenie na e-mail. Współpracownik musi kliknąć odsyłacz w tej wiadomości e-mail, aby zaakceptować zaproszenie (lub odpowiedzieć na powiadomienie otrzymane za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud Desktop). Po przyjęciu zaproszenia w ten sposób udostępniona przez Ciebie biblioteka wraz ze wszystkimi jej zasobami stanie się widoczna na panelu Biblioteki u współpracownika.

  Przyjmowanie zaproszenia

Używanie i aktualizowanie zasobów połączonych

Programy Photoshop, Illustrator i InDesign oferują wyjątkową możliwość wykorzystywania zasobów z biblioteki jako „zasobów połączonych” lub „zasobów skopiowanych” (niepołączonych). Między tymi typami zasobów występują ważne różnice.

Zasoby połączone pozostają powiązane z oryginalnym zasobem w bibliotece. Gdy oryginalny zasób zostanie zmieniony lub zaktualizowany, wszyscy współpracownicy otrzymają ostrzeżenie, że grafika jest nieaktualna, i będą mogli ją zaktualizować. Po zaakceptowaniu zmiany wszystkie wystąpienia tej grafiki w dokumentach programów Photoshop, Illustrator lub InDesign zostaną automatycznie zaktualizowane.

Zasoby skopiowane (niepołączone) w dokumentach programów Photoshop, Illustrator lub InDesign nie ulegają zmianie w wyniku modyfikacji oryginalnego zasobu w bibliotece.

W tym przykładzie użyto programu Photoshop.

 1. W istniejącym lub nowym dokumencie programu Photoshop kliknij prawym przyciskiem myszy zasób graficzny w bibliotece i wybierz polecenie Umieść połączone.

  Opcja Umieść połączone

 2. Obok warstwy na panelu Warstwy pojawi się ikona chmury, co oznacza, że zasób jest połączony z biblioteką. Kiedy współpracownik zmodyfikuje taki zasób w bibliotece, zostanie on zaktualizowany w tym dokumencie.

  Współpraca

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy inny zasób graficzny w bibliotece i wybierz opcję Umieść kopię.

  Opcja Umieść kopię

 4. Obok warstwy na panelu Warstwy zostanie wyświetlona ikona obiektu inteligentnego, co oznacza, że ten zasób jest osadzony w dokumencie programu Photoshop jako obiekt inteligentny. Zasób nie jest połączony z biblioteką i nie zostanie zaktualizowany w dokumencie, jeśli jego wersja w bibliotece ulegnie zmianie.

  Zasób osadzony

Aktualizacja zasobów biblioteki w procesie współpracy

Korzystanie z połączonych zasobów graficznych w ramach współpracy otwiera ogromne możliwości. Procedura korzystania z takich zasobów za pomocą panelu Biblioteki w programach InDesign, Illustrator, Photoshop, XD i Dimension przebiega w podobny sposób.

 1. Współpracownik o uprawnieniu Możliwość wyświetlania korzystający z udostępnionej biblioteki umieszcza za jej pomocą grafikę z programu Illustrator w układzie dokumentu InDesign jako zasób połączony.

  Umieszczanie grafiki

 2. Ty natomiast masz w tej bibliotece udostępnionej uprawnienie Możliwość edycji, dzięki czemu możesz zmienić kolor użytego zasobu. Aby zmodyfikować ten zasób, kliknij go dwukrotnie w bibliotece. Grafika zostanie otwarta w programie Illustrator, gdzie będzie można zmienić jej kolor.

  Zmiana koloru

 3. Zapisz zmiany w programie Illustrator i zamknij plik. Element biblioteki zostanie zaktualizowany na dysku lokalnym i zsynchronizowany w chmurze Creative Cloud oraz u wszystkich współpracowników.

  Synchronizowanie zmian

 4. Współpracownicy otrzymają ostrzeżenie, że grafika jest nieaktualna. Za pomocą tego ostrzeżenia mogą albo zaakceptować zmodyfikowany zasób, albo go odrzucić — w takim przypadku pozostanie niezmieniony.

  Jeśli zaakceptują zmianę, na ich panelu Biblioteki pojawi się nowa wersja tego elementu.

  Aktualizowanie zasobu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto