Zarządzanie rozszerzeniami

Za pomocą programu Extension Manager można zarządzać rozszerzeniami programów Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro i Contribute. Upewnij się, że wersja programu Extension Manager jest zgodna z wersją rozszerzanych produktów. Na przykład do zarządzania rozszerzeniami w programie Photoshop CC należy użyć programu Extension Manager CC. W celu zarządzania rozszerzeniami we wcześniejszych wersjach produktów należy użyć programu Extension Manager w wersji, w jakiej został on zainstalowany z tymi produktami.

Uruchamianie programu Extension Manager

 1. Program Extension Manager można uruchomić z menu Start w systemie Windows lub z folderu Applications w systemie Mac OS.

  Można także uruchomić program Extension Manager w programach Dreamweaver, Flash, InDesign itd., wybierając polecenie Pomoc  > Zarządzanie rozszerzeniami.

Zarządzanie zainstalowanymi rozszerzeniami

Wykonaj dowolne z następujących czynności w programie Extension Manager:

 • Posortuj zainstalowane rozszerzenia, klikając nagłówek kolumny, taki jak Nazwa, Wersja lub Autor.

 • Włącz lub wyłącz rozszerzenie, zaznaczając pole wyboru Włączone widoczne obok rozszerzenia.

  Uwaga: Jeśli zainstalowano bardzo wiele rozszerzeń, można je selektywnie włączać lub wyłączać, aby poprawić wydajność aplikacji.

 • Usuń rozszerzenie, zaznaczając aplikację na liście Produkty, a następnie zaznaczając rozszerzenie i klikając przycisk Usuń. Usunięcie rozszerzenia powoduje odinstalowanie go z aplikacji.

  Uwaga: Nie należy ręcznie usuwać wyłączonych rozszerzeń, które znajdują się w folderze Wyłączone. Takie działanie spowoduje, że nie zostaną wykonane niezbędne zmiany w plikach konfiguracyjnych.

Zarządzanie zestawami rozszerzeń (tylko wersja CS6)

Zestawy rozszerzeń służą raczej do zarządzania kolekcjami rozszerzeń, a nie poszczególnymi rozszerzeniami. Rozszerzenia można włączać lub wyłączać w ramach jednego zestawu. To samo rozszerzenie może należeć do wielu zestawów. Można również szybko włączać lub wyłączać wiele rozszerzeń jednocześnie poprzez przełączanie się między zestawami.

 • Aby skonfigurować zestawy rozszerzeń, wybierz polecenia Narzędzia > Zarządzaj zestawami, a następnie utwórz zestaw rozszerzeń, zmień jego nazwę lub usuń go.
 • Aby przełączyć zestaw rozszerzeń, wybierz inny zestaw w wyskakującym menu w prawym górnym rogu.

Możesz również wyeksportować zestaw rozszerzeń jako plik XML, a następnie zaimportować go na innym komputerze.

 • Aby wyeksportować zestaw, kliknij przycisk Eksportuj i wybierz co najmniej jeden zestaw do wyeksportowania.
 • Aby zaimportować zestaw, kliknij przycisk Importuj i wybierz plik XML.

Uzyskiwanie informacji o rozszerzeniu

 1. Aby przejrzeć informacje o rozszerzeniu, zaznacz zainstalowane rozszerzenie na liście w programie Extension Manager. Informacje zostaną wyświetlone w dolnej części przestrzeni roboczej programu. Dostępne są następujące zakładki informacyjne:

Opis

Zawiera opis rozszerzenia i jego lokalizacji w produkcie. Informacje te podaje programista podczas tworzenia rozszerzenia.

Zaawansowane

Zawiera podpis i informacje o ewentualnych zależnościach.

Preferencje

Preferencje obejmują ustawienia dotyczące ostrzeżeń o rozszerzeniach i służą do konfiguracji dostępu programu Extension Manager do Internetu. Aby otworzyć preferencje, wybierz polecenia Narzędzia > Preferencje.

Ostrzeżenia

Zawiera opcję umożliwiającą wyświetlanie ostrzeżenia o tym, że instalowane rozszerzenie ZXP jest niepodpisane. Podpisane rozszerzenie zawiera informacje o wydawcy. Jeśli program Extension Manager może określić informacje o wydawcy rozszerzenia, instaluje takie rozszerzenie bez ostrzeżeń. W zakładce Zaawansowane można wyświetlić informacje o podpisie. W przeciwnym razie wyświetlane jest ostrzeżenie. Użytkownik może zdecydować się na kontynuowanie instalacji lub anulować ją.

Kontrola dostępu

Określa, czy program Extension Manager może łączyć się z Internetem. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. Jeżeli natomiast nie jest zaznaczona, program Extension Manager nie będzie mógł korzystać z usługi Adobe Exchange (m.in. do pobierania rozszerzeń i uzyskiwania dostępu do internetowej pomocy i forum).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto