Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni

Program InCopy pozwala sprawdzać pisownię w dokumencie lub we wszystkich otwartych wątkach. Podczas sprawdzania są podświetlane słowa niepoprawne i nieznane, słowa powtarzane (np. „lub lub”), słowa rozpoczynające się błędnie od małej litery oraz zdania nie zaczynające się od wielkiej litery. Program InCopy sprawdza całą zawartość XML oraz wszystkie rozwinięte notatki.

Pisownia jest sprawdzana na podstawie słownika dla języków przypisanych do tekstu w dokumencie. Program InCopy sprawdza pisownię i dzieli wyrazy na podstawie słowników Proximity. Każdy słownik zawiera tysiące słów ze standardowym podziałem na sylaby.

W przypadku wątków autonomicznych (wątków nie połączonych z układem programu InDesign) słowniki można dostosowywać, tak aby nietypowe słowa były rozpoznawane i odpowiednio traktowane. Na przykład, po zainicjowaniu sprawdzania pisowni (Edycja > Pisownia > Sprawdzanie pisowni) można kliknąć przycisk Dodaj i wprowadzić własne ustawienia.

Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Pisownia (w systemie Windows) lub InCopy > Preferencje > Pisownia (w systemie Mac).
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcję Słowa z błędami, aby wyszukać wyrazy, których nie ma w słowniku językowym.

  • Zaznacz opcję Powtórzone wyrazy, aby wyszukać duplikaty słów, jak np. „oraz oraz”.

  • Zaznacz opcję Wyrazy małymi literami, aby wyszukać słowa (np. „niemcy”) które w słowniku znajdują się tylko w formie pisanej wielką literą („Niemcy”).

  • Zaznacz opcję Zdania małymi literami, aby wyszukać słowa małymi literami, które występują za kropkami, wykrzyknikami i pytajnikami.

 3. Zaznacz opcję Włącz dynamiczne sprawdzanie pisowni, aby program podkreślał słowa z błędami podczas ich wpisywania.
 4. Można wybrać kolor, którym podkreślane będą słowa z błędami (czyli te, których nie znaleziono w słownikach użytkownika), słowa podkreślone (np. „oraz oraz”), słowa małymi literami (np. „nigeria” zamiast „Nigeria”) oraz zdania małymi literami (zdania nie zaczynające się wielką literą).
Uwaga:

Aby była sprawdzana pisownia notatek, upewnij się, że w preferencjach notatek jest zaznaczona opcja Podczas sprawdzania pisowni uwzględniaj zawartość notatek. Aby sprawdzić pisownię wykasowanego tekstu, upewnij się czy opcja Uwzględnij wykasowany tekst przy sprawdzaniu pisowni jest zaznaczona w preferencjach funkcji Przeglądaj zmiany.

Sprawdzanie pisowni

 1. Jeżeli dokument zawiera tekst w języku obcym, zaznacz ten tekst i skorzystaj z menu Język w panelu Typografia, aby ustawić język dla tego tekstu.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię.

  Rozpocznie się sprawdzanie pisowni.

  Uwaga:

  Polecenie Sprawdź pisownie nie powoduje sprawdzania zwiniętych wątków w pliku wielowątkowym. Ale warto pamiętać, że wybranie polecenia Zmień wszystko lub Pomiń wszytko powoduje sprawdzenie pisowni także w tabelach i zwiniętych wątkach.

 3. Aby zmienić zakres sprawdzania pisowni, wykonaj jedną z opisanych dalej czynności i kliknij opcję Włącz, aby rozpocząć sprawdzanie pisowni:
  • Opcja Dokument sprawdza cały dokument. Opcja Wszystkie dokumenty sprawdza wszystkie otwarte dokumenty.

  • Opcja Wątek sprawdza cały tekst w zaznaczonej ramce oraz w powiązanych z nią ramkach tekstowych, łącznie z tekstem zakrytym. Opcja Wątki sprawdza wątki we wszystkich zaznaczonych ramkach.

  • Opcja Do końca wątku sprawdza tekst od punktu wstawiania.

  • Opcja Zaznaczenie sprawdza tylko zaznaczony tekst. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono jakiś tekst.

 4. Jeśli na ekranie pojawi się nieznane lub błędnie napisane słowo, albo inne błędy, wybierz jedną z opcji:
  • Kliknij przycisk Pomiń, aby kontynuować sprawdzanie bez zmiany wyróżnionego słowa. Kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, aby ignorować wszystkie wystąpienia wyróżnionego słowa do czasu ponownego uruchomienia programu InCopy.

  • Wybierz słowo z listy Sugerowane poprawki lub wpisać poprawne słowo w pole Zamień na, a następnie nacisnąć przycisk Zamień, aby zmienić tylko to wystąpienie błędnie napisanego słowa. Możesz także kliknąć przycisk Zamień wszystkie, aby zmienić wszystkie wystąpienia błędnie napisanego słowa w dokumencie.

  • Aby dodać słowo do słownika, wybierz słownik z menu Dodaj do, a potem kliknij przycisk Dodaj.

  • Kliknij przycisk Słownik, aby wyświetlić okno dialogowe Słownik. Można w nim wybrać docelowy słownik i język oraz określić sposób przenoszenia dodanego słowa między wierszami. Aby dodać słowo do wszystkich języków, z menu Język wybierz polecenie Wszystkie języki. Kliknij przycisk Dodaj.

Korekta błędów ortograficznych podczas pisania

Po włączeniu funkcji autokorekty błędy w użyciu małych i wielkich liter oraz typowe błędy ortograficzne będą poprawiane już w trakcie wpisywania tekstu. Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, trzeba utworzyć listę typowych błędów pisowni i powiązać je z prawidłowo napisanymi słowami.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Autokorekta (w systemie Windows) lub InCopy > Preferencje > Autokorekta (w systemie Mac).
 2. Zaznaczyć opcję Włącz autokorektę. Funkcję tę można również szybko włączyć lub wyłączyć, wybierając polecenie Edycja > Pisownia > Autokorekta.
 3. Z menu Język wybierz język, do którego odnoszą się autopoprawki.
 4. Aby poprawić błędy użycia małych i wielkich liter (np. „niemcy” zamiast „Niemcy”), zaznacz opcję Autokorekta błędów wielkich liter. Nie trzeba dodawać list pisanych wielkimi literami do listy autopoprawek.
 5. Aby dodać słowo, w którym często popełnia się błąd, kliknij przycisk Dodaj, wpisz błędne słowo (np. „ktróy”), wpisz poprawne słowo (np. „który”) i kliknij przycisk OK.
 6. Dodaj kolejne słowa, w których użytkownik często popełnia błędy, a następnie kliknij przycisk OK.

Po wpisaniu jednego z błędnych słów dodanych do listy, program automatycznie zamieni je na słowo wyznaczone jako poprawne.

Aby usunąć słowa dodane do autokorekty, zaznacz słowo na liście i wybierz Usuń. Aby edytować słowa autokorekty, zaznacz słowo, kliknij przycisk Edytuj, wpisz odpowiedni tekst i kliknij OK.

Dynamiczne sprawdzanie pisowni

Po włączeniu dynamicznego sprawdzania pisowni można poprawiać błędy za pomocą menu kontekstowego. Słowa z błędami są podkreślane (na podstawie informacji ze słownika skojarzonego z językiem wybranym dla tekstu). Jeżeli wpisuje się tekst w różnych językach, należy zaznaczyć taki tekst i przypisać mu właściwy język.

 1. Aby włączyć dynamiczne sprawdzanie pisowni, wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Dynamiczne sprawdzanie pisowni.

  Słowa o niepoprawnej pisowni zostaną podkreślone.

 2. Kliknij podkreślone słowo prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz jedną z sugerowanych poprawek. Jeżeli słowo jest powtórzone lub powinno rozpoczynać się wielką literą, możesz wybrać polecenie Usuń powtórzone słowo [słowo] lub Wstaw wielką literę w [słowo].

  • Wybierz polecenie Dodaj [słowo] do słownika użytkownika. Spowoduje to automatyczne dodanie słowa do bieżącego słownika, bez potrzeby otwierania okna dialogowego Słownik. Słowo pozostanie w tekście bez zmian.

  • Wybierz polecenie Słownik. Polecenie otwiera okno dialogowe Słownik, w którym możesz zaznaczyć Słownik docelowy, zmienić zasady dzielenia wyrazów oraz określić język. Aby dodać słowo do wszystkich języków, z menu Język wybierz polecenie Wszystkie języki, a następnie kliknij Dodaj. Określony wyraz jest dodawany do zaznaczonego słownika i pozostaje w tekście bez zmian.

  • Wybierz polecenie Zignoruj wszystkie, aby zignorować wystąpienia tego słowa we wszystkich dokumentach. Po ponownym uruchomieniu programu InCopy słowo to ponownie będzie oznaczone jako błąd.

Uwaga:

Jeśli po wybraniu polecenia Zignoruj wszystkie, okaże się, że nie należy ignorować wystąpień danego słowa, możesz wybrać polecenie Zignorowane słowa z menu Lista słownika w oknie dialogowym Słownik i usunąć określone wyrazy z listy.

Dzielenie wyrazów i słowniki pisowni

Dla większości języków program InCopy domyślnie używa słowników Proximity do dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni. Do każdego ze słowników można dodawać nowe słowa. Z tekstem można skojarzyć różne języki. Program InCopy będzie sprawdzał pisownię i dzielił wyrazy na podstawie odpowiedniego słownika. Użytkownicy mogą tworzyć dodatkowe, własne słowniki, a także importować i eksportować listy słów (zapisane w plikach tekstowych).

Gdy dostosowuje się słowa w słowniku, tworzy się tak naprawdę listę wyjątków z dodanych słów (słów, które nie są obecne w słowniku) i usuniętych słów (słów, które są w słowniku, a które program InDesign ma ignorować). Okno dialogowe Słownik pozwala wyświetlać i edytować słowa dodane, słowa usunięte oraz słowa ignorowane (słowa ignorowane w bieżącej sesji w konsekwencji kliknięcia przycisku Ignoruj wszystkie). Można dodawać słowa, które odnosić się będą do wszystkich języków, co jest szczególnie przydatne w przypadku nazwisk, nazw ulic i innych uniwersalnych określeń.

Uwaga:

Aby używać słowników językowych z wcześniejszych wersji programu InDesign lub InCopy, należy odszukać odpowiednie pliki słowników użytkownika (.udc) za pomocą polecenia Znajdź, udostępnianego przez system operacyjny. Pliki należy dodać do listy słowników w preferencjach słownikowych.

Miejsce przechowywania pozycji słownika

Wyjątki od zasad dzielenia wyrazów i pisowni są domyślnie zachowywane w plikach słownika użytkownika, zapisywanych poza dokumentem na komputerze, na którym zainstalowany jest program InCopy (nazwy plików słownika mają rozszerzenie .clam lub .not). Można również zapisać listy wyjątków wewnątrz dowolnego dokumentu programu InCopy. Ponadto listy słów można zapisać w zewnętrznym słowniku użytkownika, w dokumencie, albo w obu tych miejscach. Lokalizacja istniejących słowników jest określona w preferencjach słowników.

Przechowywanie wyjątków dzielenia wyrazów i pisowni w dokumencie ułatwia spójne traktowanie tekstu podczas przenoszenia tego dokumentu do innego komputera. Dlatego też można scalić słownik użytkownika z dokumentem, korzystając z preferencji Słownika. Położeniem listy wyjątków można również sterować za pomocą okna dialogowego Utwórz folder pakietu. Natomiast przechowywanie listy wyjątków poza dokumentem ułatwia używanie tej samej listy dla wielu dokumentów.

Uwaga:

Jeśli słownik użytkownika został scalony z listą wyjątków, do dokumentu jest dodawany cały słownik użytkownika — nawet jeśli pewne słowa nie są używane w dokumencie. Z tego powodu zwiększa się rozmiar dokumentu.

Stosowanie języków do tekstu

Język zaznaczonego tekstu można wybrać za pomocą menu Język widocznego w panelach Znak lub Typografia. Można także ustawić domyślny język dla całego dokumentu albo dla wszystkich nowych dokumentów. Program InCopy obsługuje również funkcję blokowania zmiany języka, która chroni ustawienia języka w tekście azjatyckim przed zmianami w przypadkach, gdy zostanie on ujęty w zaznaczeniu, a z menu Języki wybrano język nieazjatycki. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Język zaznaczonego tekstu można wybrać za pomocą menu Język w panelu Sterowanie lub panelu Typografia. Można także ustawić domyślny język dla całego dokumentu albo dla wszystkich nowych dokumentów. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Listy wyjątków

Słowa można wykluczać ze sprawdzania. Na przykład, jeżeli w nazwie firmy bądź w konkretnym dokumencie trzeba użyć alternatywnej pisowni często spotykanego słowa (np. „kredyt”), można dodać to słowo ze słów wykluczonych. W takim przypadku podczas sprawdzania pisowni słowo to nie będzie wyróżniane jako błąd. Program InCopy może utrzymywać osobne zestawy dodanych i usuniętych słów dla każdego zainstalowanego języka.

Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika

Można utworzyć nowy słownik użytkownika albo dodać taki słownik z wcześniejszej wersji programu InDesign lub InCopy, z plików otrzymanych od innych użytkowników albo z serwera, na którym zapisywany jest słownik użytkowników całego zespołu roboczego. Dodany słownik będzie wykorzystywany dla wszystkich dokumentów programu InCopy.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InCopy  > Preferencje > Słownik (Mac OS).
 2. Z menu Język wybierz język, z którym słownik ma być skojarzony.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nowy słownik, kliknij ikonę Nowy słownik użytkownika znajdującą się poniżej menu Języki. Podaj położenie i nazwę słownika (z rozszerzeniem .udc). Kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby dodać istniejący słownik, kliknij ikonę Dodaj słownik użytkownika , wybierz plik słownika z rozszerzeniem .udc lub .not, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga:

Jeżeli nie można odszukać pliku ze słownikiem, warto skorzystać z polecenia Znajdź, udostępnianego przez system operacyjny. Należy wyszukać pliki z rozszerzeniem .udc (wpisując frazę *.udc), zapamiętać ich położenie i ponownie spróbować dodać słownik.

Słownik zostanie dodany do listy w menu Język. Można dodawać nowe słowa do słownika w trakcie sprawdzania pisowni lub używając okna dialogowego Słownik.

Określanie domyślnego słownika dla bieżącego dokumentu

Program pozwala zmienić domyślny słownik danego dokumentu lub wszystkich nowotworzonych dokumentów. Zmiana domyślnego słownika nie ma żadnego wpływu na już utworzony tekst i tekst wpisywany do już istniejącej ramki tekstowej.

Uwaga:

Aby skojarzyć słownik z pewnym stylem, należy użyć panelu Styl znakowy lub panelu Styl akapitowy. Menu Język jest wyświetlane w sekcji Zaawansowane formaty znaków.

 1. Otwórz dokument.
 2. Na pasku narzędziowym zaznacz narzędzie Zaznaczaniem, po czym upewnij się że w dokumencie nie zaznaczono żadnych elementów.
 3. Wybierz polecenie Tekst > Typografia.
 4. Wybierz żądany słownik z menu Język w panelu Typografia. Jeśli w panelu Typografia nie jest widoczna opcja języka, zaznacz opcję Pokaż opcje, a następnie zaznacz język na liście.

Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów

 1. Uruchom program InCopy, ale nie otwieraj dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Typografia.
 3. Wybierz pożądany słownik z wyskakującego menu Język w panelu Typografia. Jeśli w panelu Typografia nie jest widoczna opcja języka, zaznacz opcję Pokaż opcje, a następnie zaznacz język na liście.
 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InCopy  > Preferencje > Słownik (Mac OS).
 2. Z menu Język wybierz język, do którego należy dany słownik.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby usunąć słownik z listy, zaznacz go i kliknij ikonę Usuń słownik użytkownika . Dla każdego języka musi istnieć przynajmniej jeden słownik.

  • Jeżeli obok słownika językowego znajduje się ikona znaku zapytania, zaznacz ten słownik, kliknij ikonę Przyłącz ponownie słownik użytkownika , a następnie odszukaj i otwórz słownik.

  • Aby zmienić kolejność słowników użytkownika, przeciągnij je na inne miejsca. Kolejność słowników na liście to kolejność, w której słowniki są przeszukiwane.

Dodawanie słów do słowników

Jeżeli podczas sprawdzania pisowni program InDesign wyświetli w oknie dialogowym Sprawdź pisownię nieznane słowo, można wybrać słownik z menu Dodaj do, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Można także skorzystać z okna dialogowego Słownik, aby określić docelowy słownik i język oraz wskazać sposób, w jaki słowa mają być dodawane do listy wyjątków.

Do słowników można dodawać także słowa wchodzące w skład wątków niepowiązanych (wątków niepołączonych z układem programu InDesign). Słowniki można dostosowywać, tak aby nietypowe słowa były rozpoznawane i odpowiednio traktowane.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
 2. Wybierz język z menu Język. Dla każdego języka musi istnieć przynajmniej jeden słownik. Aby dodać słowo do wszystkich języków, wybierz Wszystkie języki.
 3. Z menu Cel wybierz słownik, w którym ma zostać zapisane słowo. Menu Cel umożliwia przechowywanie zmian w zewnętrznym słowniku użytkownika lub w dowolnym otwartym dokumencie.
 4. Z menu Lista słownika wybierz opcję Dodane słowa.
 5. W polu Słowo wpisz lub zmodyfikuj wyraz, który ma zostać dodany do listy słów.
 6. Kliknij przycisk Podziel wyrazy, aby obejrzeć domyślny podział słowa. Tyldy (~) wskazują na możliwe punkty dzielenia.
 7. Jeżeli zaproponowane punkty dzielenia są nieodpowiednie, można wskazać własne preferencje podziału danego słowa, wykonując następujące czynności:
  • Wpisz jedną tyldę, aby wskazać najlepszy punkty dzielenia wyrazu, lub jedyny punkt dzielenia dopuszczalny w tym słowie.

  • Wpisz dwie tyldy (~~), aby wskazać na drugą możliwość podziału.

  • Wpisz trzy tyldy (~~~), aby wskazać niezbyt dobry, ale dopuszczalny punkt podziału wyrazu.

  • Jeżeli dane słowo ma nigdy nie być dzielone, wpisz tyldę przed jego pierwszą literą.

  Uwaga:

  Jeżeli słowo zawiera już znak tyldy, należy wpisać przed nim znak ukośnika w lewo (\~).

 8. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk Gotowe. Słowo zostanie dodane do listy wybranego słownika.
Uwaga:

Należy pamiętać, że punkty dzielenia wyrazów oddziałują z ustawieniami dzielenia w dokumencie. W rezultacie słowo może zostać podzielone w nieoczekiwany sposób. Ustawieniami dzielenia można sterować za pomocą opcji Dzielenie wyrazów z menu panelu Akapit. (Zobacz Dzielenie tekstu).

Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach

 1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
 2. Wybierz język z menu Język.
 3. Z menu Cel wybierz słownik, z którego ma zostać usunięty wyraz. Menu Cel umożliwia wybór zewnętrznego słownika użytkownika lub dowolnego otwartego dokumentu.
 4. Z menu Lista słowników wybierz jedną z następujących możliwości:
  • Aby zmodyfikować listę dodatków do słownika wybranego w polu Cel, wybierz opcję Dodane wyrazy.

  • Aby zmodyfikować listę wyrazów oznaczanych jako błędy, wybierz opcję Usunięte wyrazy.

  • Aby zmodyfikować listę wyrazów ignorowanych podczas bieżącej sesji programu InCopy, wybierz opcję Ignorowane wyrazy. Lista ta zawiera wszystkie słowa, dla których wybrano polecenie Zignoruj wszystkie.

 5. Zmodyfikuj słowo na liście lub zaznacz słowo i kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Eksportowanie listy wyrazów

Program pozwala importować listy słów do plików tekstowych (.txt) oraz importować listy z takich plików do słowników użytkownika programu InCopy. Słowa w pliku tekstowym muszą być rozdzielone spacją, tabulatorem lub końcem akapitu. Program pozwala eksportować słowa dodane i usunięte, ale nie pozwala eksportować słów ignorowanych, które są używane tylko w bieżącej sesji.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
 2. Z menu Język wybierz odpowiedni język. Z menu Cel wybierz słownik zawierający listę słów, która ma zostać wyeksportowana.
 3. Kliknij przycisk Eksportuj, podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Lista słów zostanie zapisana w pliku tekstowym. Listę tę można edytować w dowolnym edytorze tekstowym, a następnie ponownie zaimportować. Można też przesłać listę słów innym użytkownikom, którzy będą mogli zaimportować ją do swoich słowników.

Importowanie listy wyrazów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
 2. Z menu Język wybierz odpowiedni język. Z menu Cel wybierz słownik.
 3. Kliknij przycisk Importuj, odszukaj plik tekstowy z listą wyjątków, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Zmiana preferencji słownika

Preferencje słowników pozwalają określić, jak program InCopy ma obsługiwać słowniki pisowni i dzielenia wyrazów. W programie InCopy do dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni w większości języków są używane słowniki Proximity. Jeżeli zainstalowano komponenty sprawdzania pisowni lub dzielenia wyrazów produkowane przez inne firmy, można wybrać innego producenta dla każdego zainstalowanego języka.

Uwaga:

Okno dialogowe Preferencje słowników nie pozwala określić słownika do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Okno to służy do wskazania wtyczek, za pomocą których program InCopy będzie sprawdzał pisownię i dzielił wyrazy w określonym języku (określonym w polu Język). Jeśli użytkownik będzie korzystał wyłącznie z wtyczki domyślnej, nie ma potrzeby zmiany żadnych ustawień w oknie Preferencje słowników. Jeśli użytkownik zainstaluje dodatkowe wtyczki innych firmy, będą one dostępne (jako odpowiednia opcje) w dwóch menu okna dialogowego Dostawca dzielenia wyrazów i Dostawca sprawdzania pisowni. Dzięki temu będzie można z różnymi językami skojarzyć wtyczki, czyli metody sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów, różnych dostawców.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InCopy  > Preferencje > Słownik (Mac OS).
 2. W polu Język wybierz język, dla którego chcesz zmienić ustawienia albo wybrać innego dostawcę komponentów dzielenia lub sprawdzania pisowni.
 3. Utwórz, dodaj lub usuń słowniki użytkownika. (Zobacz Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika).
 4. Jeżeli zainstalowano komponent dzielenia wyrazów innego producenta niż Adobe, można go wybrać z menu Dzielenie wyrazów.
 5. Jeżeli zainstalowano komponent słownika pisowni innego producenta niż Adobe, można go wybrać z menu Słownik.
 6. Z menu Składaj używając, które znajduje się w sekcji Wyjątki dzielenia, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby składać tekst z użyciem listy wyjątków dzielenia z zewnętrznego słownika użytkownika, wybierz opcję Słownik użytkownika.

  • Aby składać tekst z użyciem listy wyjątków dzielenia zapisanej w dokumencie, wybierz opcję Dokument.

  • Aby składać tekst używając obu list, wybierz opcję Słownik użytkownika i dokument. Jest to ustawienie domyślne.

 7. Aby dodać listę wyjątków przechowywaną w zewnętrznym słowniku użytkownika do listy wyjątków przechowywanej w dokumencie, zaznacz opcję Dołącz słowniki użytkownika do dokumentu.
  Uwaga:

  Jeżeli współpracuje się z wieloma partnerami lub klientami, korzystniejsze może być wyłączenie opcji Dołącz słowniki użytkownika do dokumentu. Na przykład, usługodawca nie będzie sobie życzył, aby jego słownik był scalany z każdym plikiem klienta.

 8. Aby przeskładać wszystkie wątki po zmianie pewnych ustawień, zaznacz opcję Przeskładaj wszystkie wątki po modyfikacji. Zaznaczenie tej opcji powoduje przeskładanie wątków po zmianie ustawień Składaj używając (zobacz krok 6) lub po użyciu polecenia Słownik do dodania lub usunięcia słów. Przeskładanie wszystkich wątków może potrwać dłuższy czas, w zależności od ilości tekstu w dokumencie.
 9. Kliknij OK.

Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej

Należy pamiętać o tym, aby każda stacja w grupie roboczej miała zainstalowane bądź dodane te same zmodyfikowane słowniki użytkownika. Dzięki temu dokument będzie podlegał tym samym zasadom pisowni i dzielenia niezależnie od tego, kto będzie nad nim pracował. Można to przeprowadzić albo egzekwując od użytkowników dodawanie tych samych słowników na ich komputerach, albo wdrażając korzystanie ze wspólnego słownika, znajdującego się na serwerze sieciowym.

Ikona blokady  wskazuje, że słownik jest zablokowany — można z niego korzystać, ale nie można go edytować. Gdy słownik użytkownika znajduje się na serwerze, pierwszy użytkownik, który go wczyta, powoduje zablokowanie pliku. Wszyscy kolejni użytkownicy widzą, że słownik ten jest zablokowany. Pliki mogą zostać zablokowane również za pomocą systemu operacyjnego, przez nadanie im atrybutu „tylko do odczytu”. Udostępniając słownik z serwera sieciowego można zablokować jego plik, tak aby miał status „tylko do odczytu” dla wszystkich użytkowników. Wtedy słowa będzie mógł dodawać tylko administrator.

Wszyscy użytkownicy pracujący w danej grupie roboczej muszą wtedy pamiętać o używaniu dostosowanego słownika użytkownika, zainstalowanego na ich sieciowej stacji roboczej, a nie słownika wewnątrz dokumentu. Jednak zanim przekaże się dokument usługodawcy, można scalić słownik użytkownika z dokumentem.

Jeśli na sieciowej stacji roboczej nie jest dostępny żaden wspólny słownik użytkownika, odszukaj pliki słownika i skopiuj je na swoją stację roboczą. Lokalizacja słowników użytkownika jest określona w preferencjach Słownika.

Uwaga:

Po uaktualnieniu słownika użytkownika na udostępnionej stacji roboczej wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na innych stacjach roboczych dopiero wtedy, gdy użytkownik ponownie uruchomi program InCopy, albo naciśnie klawisze Ctrl+Alt+/ (w systemie Windows) lub Command+Option+/ (w systemie Mac OS), aby przeskładać cały tekst.

Słownik Duden

Słownik Duden jest standardowo zintegrowany z programem InCopy. Możesz korzystać ze słownika Duden w celu dokładniejszego dzielenia wyrazów oraz sprawdzania pisowni w języku niemieckim.

 1. Aby zacząć korzystać ze słownika Duden podczas pracy w języku niemieckim w programie InCopy, przejdź do:

  • Windows: Edycja > Preferencje > Słownik
  • macOS: InCopy > Preferencje > Słownik
 2. Wybierz jeden z następujących języków z listy rozwijanej:

  • Niemiecki: reforma z 1996 r.
  • Niemiecki: reforma z 2006 r.
  • Niemiecki: austriacki po reformie z 2006 r.
  • Niemiecki: szwajcarski
  • Niemiecki: szwajcarski, reforma z 2006 r.
  Uwaga:

  Wprowadzono nowy język: Niemiecki: austriacki po reformie z 2006 r..

 3. Wybierz Duden z listy rozwijanej Dzielenie wyrazów i sprawdzanie pisowni, jeśli opcja ta nie jest zaznaczona domyślnie.

Dzielenie wyrazów

Aby używać funkcji dzielenia wyrazów słownika Duden, wybierz kolejno Preferencje> Słownik, a następnie Pokaż opcje dzielenia wyrazów.

Opcje dzielenia wyrazów Duden są dostępne z poziomu:

 • Ustawień dzielenia wyrazów widocznych podczas tworzenia nowego stylu akapitowego.

 • Menu panelu Akapit > Dzielenie wyrazów.

Style dzielenia wyrazów Duden

Dostępne są cztery style dzielenia wyrazów Duden w języku niemieckim:

Wszystkie:

dzięki temu dostępne są wszystkie sposoby dzielenia wyrazów, które są poprawne gramatycznie i nie łamią zasad pisowni. Na przykład zarówno Ur-ins-tinkt, jak i Ur-in-s-tinkt są formami poprawnymi. Jest to ustawienie domyślne.

Wszystkie oprócz nieestetycznych:

umożliwia to dzielenie wyrazów na wszystkie sposoby, które nie zmieniają znaczenia wyrazu. Na przykład Ur-ins-tinkt jest formą poprawną, ale Ur-in-s-tinkt już nie.

Preferencje estetyczne:

oprócz wyrazów dzielonych w zdefiniowany estetycznie sposób dłuższe słowa (min. 6 znaków), dla których nie określono estetycznie poprawnego sposobu dzielenia, również mogą być dzielone: Na przykład wyraz Napoleon jest dzielony jako Na-po-leon, chociaż nie ma zdefiniowanego estetycznie sposobu dzielenia.

Estetyczne:

wyrazy są dzielone wyłącznie w zdefiniowany estetycznie sposób. Na przykład poprawna jest forma Auto-bahn, ale nie Au-tobahn.

Inne przykłady dzielenia wyrazów Duden

Styl dzielenia wyrazów

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3

Przykład 4

Przykład 5

Wszystkie

Ur-in-s-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-le-on

kri-tisch

be-in-hal-ten

Wszystkie oprócz nieestetycznych

Ur-ins-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhal-ten

Preferencje estetyczne

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhalten

Estetyczne

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Napoleon

kritisch

be-inhalten

Sprawdzanie pisowni

W języku niemieckim dozwolone są różne warianty pisowni niektórych wyrazów, na przykład Delphin lub Delfin oraz Graphik lub Grafik.

Dostępne są cztery style sprawdzania pisowni. Aby zachować spójność tekstu i zastosować do niego tylko jeden wariant sprawdzania pisowni (na przykład uznać za poprawną tylko formę Delphin lub Delfin), wybierz Duden, Konserwatywny lub Agencje prasowe. Jeśli jednak chcesz oznaczyć tylko wyrazy o niewłaściwej pisowni jako błędy, wybierz Tolerancyjny.

Duden jest wybrany jako domyślny. Możesz wybrać inne opcje, wybierając kolejno Preferencje > Słownik > Pisownia.

Style sprawdzania pisowni za pomocą słownika Duden

Duden:

akceptowany jest tylko poprawny wariant polecany przez słownik Duden. Inne warianty są oznaczone jako błędy.

Konserwatywny:

akceptuje tylko tradycyjne warianty pisowni, na przykład Delphin , ale nie Delfin (ph zamiast f). Podobnie Graphik jest formą poprawną, ale Grafik już nie.

Agencje prasowe:

taki sam jak Duden, ale z innym zestawem zasad uzgodnionym z wieloma agencjami prasowymi i wydawnictwami.

Tolerancyjny:

akceptuje dowolną poprawną pisownię. Na przykład obie formy, czyli Graphik i Grafik są poprawne. Podobnie obie formy Delphin i Delfin są poprawne.

Trochę więcej przykładów sprawdzania pisowni

Styl sprawdzania pisowni

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3

Przykład 4

Przykład 5

Duden

Forma Geograf jest poprawna, a Geograph nie.

Forma Joghurt jest poprawna, a Jogurt nie.

Forma Fotosynthese jest poprawna, a Photosynthese nie.

Forma Motocross jest poprawna, a Moto-Cross nie.

Forma Fundraising jest poprawna, a Fund-Raising nie.

Konserwatywny

Forma Geograph jest poprawna, a Geograf nie.

Forma Joghurt jest poprawna, a Jogurt nie.

Forma Photosynthese jest poprawna, a Fotosynthese nie.

Forma Moto-Cross jest poprawna, a Motocross nie.

Forma Fund-Raising jest poprawna, a Fundraising nie.

Agencje prasowe

Forma Geograf jest poprawna, a Geograph nie.

Forma Joghurt jest poprawna, a Jogurt nie.

Forma Photosynthese jest poprawna, a Fotosynthese nie.

Forma Moto-Cross jest poprawna, a Motocross nie.

Forma Fundraising jest poprawna, a Fund-Raising nie.

Tolerancyjny

Obie formy są poprawne

Obie formy są poprawne

Obie formy są poprawne

Obie formy są poprawne

Obie formy są poprawne

Skrypty

Aby wybrać i ustawić skrypt innego dostawcy komponentów sprawdzania pisowni, należy wybrać style sprawdzania pisowni o niemieckich nazwach:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Presse
 • Duden: Tolerant

Przypisywanie słownika do zaznaczonego tekstu

Jeśli w przypadku wątku autonomicznego (wątku nie połączonego z układem programu InDesign) jest używany więcej niż jeden język, program InCopy pozwala skojarzyć z poszczególnymi językami odpowiednie słowniki do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Do różnych części dokumentu, a nawet do pojedynczych znaków, można przypisać różne słowniki.

Different hyphenation breaks depending on the language dictionary

A. Glockenspiel in English B. Glockenspiel in Traditional German C. Glockenspiel in Reformed German 

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz przypisać słownik.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Typografia, aby otworzyć panel Typografia.
 3. W dolnej części panelu Typografia wybierz słownik z menu Język. Jeśli w panelu Typografia nie jest dostępne menu Język, wybierz z menu panelu polecenie Dostosuj, zaznacz język i kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Jeśli wątek programu InCopy jest połączony z układem programu InDesign, który zawiera osadzoną listę dzielenia wyrazów, lista ta stanowi podstawę sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto