Formatowanie znaków

Stosowanie przesunięcia linii bazowej

Przesunięcie linii bazowej umożliwia przeniesienie zaznaczonego znaku w górę lub w dół w odniesieniu do linii bazowej otaczającego tekstu. Opcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy ręcznie składa się ułamki lub dostosowuje położenie grafiki w wierszu.

Baseline shift values applied to text

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wpisz wartość liczbową w polu Przesunięcie linii bazowej  w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie. Wartości dodatnie przesuwają linię bazową znaku powyżej linii bazowej reszty wiersza. Wartości ujemne przesuwają ją poniżej linii bazowej wiersza.
Uwaga:

Aby zwiększyć lub zmniejszyć tę wartość, kliknij pole Przesunięcie linii bazowej, a potem wciśnij klawisze strzałki w dół lub strzałki w górę. Przytrzymanie klawisza Shift podczas używania strzałek w górę i w dół powoduje, że wartość będzie się zmieniała w większych skokach.

Aby zmienić domyślne skoki przesunięcia linii bazowej, podaj wybraną wartość w polu Przesunięcie linii bazowej, w części Jednostki i skoki, w oknie dialogowym Preferencje.

Stosowanie indeksu górnego i dolnego do znaków w czcionce innej niż OpenType

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Indeks górny lub Indeks dolny z menu panelu Typografia lub Sterowanie.

Po wybraniu atrybutu Indeks górny lub Indeks dolny do zaznaczonego tekstu stosowana jest predefiniowana wartość przesunięcia linii bazowej i wielkości czcionki.

Stosowane wartości są wyrażone procentowo względem bieżącego rozmiaru i interlinii czcionki. Są one oparte na ustawieniach w oknie dialogowym Preferencje tekstu. Wartości te nie pojawiają się w polach Przesunięcie linii bazowej lub Rozmiar w panelu Typografia po zaznaczeniu zmodyfikowanego tekstu.

Uwaga:

Domyślny rozmiar i położenie indeksu górnego i dolnego mogą być zmieniane przy pomocy preferencji Typografia zaawansowana.

Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia

Domyślna grubość podkreślenia lub przekreślenia zależy od rozmiaru czcionki.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo poświęcony opcjom podkreślania – Własne opcje podkreślania w programie InDesign.

Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Podkreślenie lub Przekreślenie z menu panelu Typografia lub Sterowanie.

Zmiana opcji podkreślenia lub przekreślenia

Definiowanie własnych opcji podkreślenia jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy trzeba utworzyć równe podkreślenie pod znakami różnego rozmiaru. Pozwala także definiować efekty specjalne, np. wyróżnienie tła.

Before and after adjusting underlines

 1. Wybierz polecenie Opcje podkreślenia lub Opcje przekreślenia z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Zaznacz opcję Podkreślenie włączone lub Przekreślenie włączone, aby włączyć podkreślenie lub przekreślenie w bieżącym tekście.

  • W polu Grubość wybierz grubość lub wpisz wartość określającą rozmiar linii podkreślenia lub przekreślenia.

  • Z menu Typ wybierz jedną z opcji podkreślenia lub przekreślenia.

  • W polu Położenie określ pozycję kreski w pionie. Przesunięcie mierzone jest od linii bazowej. Wartości ujemne przesuwają podkreślenie ponad linię bazową, a przekreślenie pod linię bazową.

  • Zaznacz opcję Nadruk obrysu, która gwarantuje, że na maszynie drukarskiej obrys nie będzie wycinał leżących pod nim farb.

  • Wybierz kolor i tintę. Jeżeli wybrano niejednolity typ kreski, wybierz również kolor i tintę odstępu. Pozwala to zmienić wygląd obszaru między kreskami lub kropkami.

  • Zaznacz opcję Nadruk obrysu lub Nadruk odstępu, jeżeli podkreślenie i przekreślenie mają być drukowane na innym kolorze. Opcje te pozwalają uniknąć błędów pasowania.

Uwaga:

Aby zmienić opcje podkreślenia lub przekreślenia w stylu znakowym lub akapitowym, użyj sekcji Opcje podkreślenia lub Opcje przekreślenia, dostępnej w oknie tworzenia lub edycji stylu.

Stosowanie ligatur do par liter

Program InDesign może automatycznie wstawiać ligatury, czyli typograficzne znaki zastępujące pewne pary liter, np. „fi” i „fl”, jeżeli są one dostępne w danej czcionce. Znaki używane przez InDesign przy włączonej opcji Ligatury są wyświetlane i drukowane jako ligatury, ale są w pełni edytowalne i nie powodują błędu przy sprawdzaniu pisowni.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

W przypadku czcionek OpenType po wybraniu polecenia Ligatury z menu panelu Typografia, panelu sterowania lub menu kontekstowego program InCopy tworzy wszystkie standardowe ligatury określone w czcionce zgodnie z ustawieniami jej producenta. Jednak niektóre czcionki zawierają fantazyjne, opcjonalne ligatury, które można wykorzystać po wybraniu polecenia Ligatury ozdobne.

 1. Zaznacz tekst.
 2. Z menu wysuwanego wybierz pozycję Ligatury. Opcję Ligatury można też wybrać w menu panelu Typografia lub Sterowanie.

Zmiana koloru, gradientu i obrysu tekstu

Możesz stosować kolory, gradienty oraz obrysy do znaków i kontynuować edycję tekstu. Skorzystaj z panelu Próbki lub panelu Obrys, aby zastosować kolory, gradienty i obrysy do tekstu lub zmienić ustawienia Koloru znaku podczas tworzenia lub edytowania stylu.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić kolor całego tekstu w danej ramce, wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst.

  • Aby zmienić kolor całego tekstu w danej ramce, wybierz narzędzie Zaznaczenie  i zaznacz tę ramkę. Stosując kolor do tekstu, a nie do jego kontenera, należy pamiętać o wybraniu ikony Formatowanie ma wpływ na tekst  w panelu Narzędzia lub Próbki.

 2. W panelu Narzędzia lub Próbki określ, czy zmiana koloru ma dotyczyć wypełnienia, czy obrysu. Jeżeli wybierze się Obrys, to zmieni się tylko kolor konturu znaków.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W panelu Próbki kliknij próbkę koloru lub gradientu.

  • W panelu Obrys określ grubość obrysu i inne opcje.

Do tekstu można też zastosować gradient. Aby to zrobić, przeciągnij wybrany tekst narzędziem Gradient  lub Wtapiane gradientowe .

Uwaga:

Aby utworzyć tekst odwrócony, można zmienić kolor wypełnienia tekstu na biały lub [Papier], a wypełnienie ramki na ciemny kolor. Ten sam efekt można osiągnąć, stosując pod tekstem linię akapitową; jeśli jednak linia jest czarna, trzeba zmienić kolor tekstu na czarny.

Zmiana koloru i gradientu tekstu

Kolory i gradienty mogą być stosowane do obrysu i wypełnienia znaków przy pomocy panelu Próbki. W przypadku dołączonego wątku można stosować kolory i gradienty zdefiniowane przez dołączony układ InDesign. W przypadku oddzielnego wątku można stosować dowolne z kolorów domyślnych, utworzonych dla danego dokumentu.

Uwaga:

Nie można tworzyć gradientów w programie InCopy. Wyświetlane są tylko te gradienty, które zostały zaimportowane z programu InDesign.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

Zmiana koloru tekstu

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst, którego kolor ma być zmieniony.
 2. W panelu Próbki (wybierz polecenie Okno > Próbki) kliknij kolor lub próbkę gradientu.
Uwaga:

Kolory mogą być dodawane do tekstu w widokach korekty szpaltowej, Wątek i Układ, ale zmiany kolorów są widoczne tylko w widoku Układ.

Określanie rodzaju wyświetlanych próbek

 1. Wybierz polecenie Okno > Próbki i otwórz panel Próbki.
 2. W dolnej części panelu określ następujące atrybuty:
  • Przycisk Pokaż wszystkie próbki wyświetla wszystkie próbki koloru, tinty i gradientu.

  • Przycisk Pokaż próbki kolorów wyświetla próbki kolorów podstawowych, dodatkowych i tinty.

  • Przycisk Pokaż próbki gradientów wyświetla tylko próbki gradientów.

Dodawanie efektu przezroczystości do tekstu

Użyj panel Efekty, aby dodać do tekstu efekty przezroczystości, na przykład cienie.

Mike Rankin udostępnił przykłady efektów przezroczystości – InDesign Eye Candy, część I.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie  zaznacz ramkę tekstową.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Efekty > [efekt].
 3. Wybierz polecenie Tekst z menu Ustawienia dla.

  Aby zastosować wybrane efekty również do obrysu i wypełnienia ramki tekstowej (a nie tylko do samego tekstu wewnątrz), użyj opcji Obiekt.

 4. Określ atrybuty efektu i kliknij przycisk OK.

  Jeśli zajdzie potrzeba zmiany trybu mieszania tekstu lub ustawień krycia, skorzystaj z panelu Efekty.

Przypisywanie języka dla tekstu

Przypisanie języka do tekstu powoduje wybór określonego słownika do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Przypisanie języka nie ma wpływu na sam tekst.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zastosować wybrany język tylko do zaznaczonego tekstu, utwórz zaznaczenie.

  • Aby zmienić domyślny słownik używany w programie InDesign, wybierz język, gdy nie jest otwarty żaden dokument.

  • Aby zmienić domyślny katalog dla konkretnego dokumentu, otwórz go, wybierz opcję Edycja > Odznacz wszystko, a następnie wybierz język.

 2. Przejdź na panel Typografia i wybierz odpowiedni słownik w menu Język.

Program InDesign korzysta ze słowników Proximity (oraz WinSoft w przypadku niektórych języków) w celu przeprowadzenia sprawdzania pisowni i gramatyki. Słowniki te umożliwiają wybranie innego języka nawet dla pojedynczego znaku w tekście. Każdy słownik zawiera tysiące słów ze standardowym podziałem na sylaby. Zmiana języka domyślnego nie ma wpływu na istniejące ramki tekstowe lub dokumenty.

Słowniki można dostosowywać, tak aby nietypowe słowa były rozpoznawane i odpowiednio traktowane.

Program InCopy ma funkcję blokady języka, które zapobiega przypisaniu tekstu w języku azjatyckim do języka nieazjatyckiego.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

Zmiana wielkości liter w tekście

Polecenia Wersaliki lub Kapitaliki zmieniają wygląd tekstu, ale nie sam tekst. Odwrotnie jest w przypadku polecenia Zmień wielkość liter, które zmienia małe i wielkie litery w zaznaczonym tekście. Rozróżnienie takie jest ważne w przypadku przeszukiwania lub poprawiania błędów w tekście. Przypuśćmy, że po wpisaniu w tekście wyrazu „pająki” zastosowano do tego wyrazu polecenie Wersaliki. Podczas wyszukiwania z włączonym rozpoznawaniem wielkości liter program nie znajdzie ciągu „PAJĄKI”. Aby poprawić wyniki wyszukiwania i sprawdzania pisowni, zastosuj raczej polecenie Zmień wielkość liter zamiast Wersaliki.

Anne-Marie Concepcion udostępniła artykuł poświęcony kapitalikom — Kapitaliki vs. wszystkie kapitaliki OpenType.

Zmiana tekstu na Wersaliki lub Kapitaliki

Wersaliki to metoda używana w celu zamiany liter całego tekstu łacińskiego na wielkie litery. Kapitaliki to metoda używana w celu zamiany liter całego tekstu łacińskiego na wielkie litery i ustawienie dla tego tekstu szacunkowego rozmiaru małych liter.

Program InDesign może automatycznie zmieniać wielkość liter w zaznaczonym tekście. Jeżeli tekst zostanie sformatowany jako kapitaliki, program InDesign automatycznie użyje znaków kapitalików dostarczonych w czcionce, o ile będą one dostępne. W przeciwnym wypadku program InDesign zsyntetyzuje kapitaliki, używając zmniejszonych wersji zwykłych wielkich liter. Rozmiar zsyntetyzowanych kapitalików można ustawić w oknie dialogowym Preferencje tekstowe.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

Program InDesign tworzy bardziej elegancki tekst, jeżeli wybierze się opcję Wersaliki lub Kapitaliki czcionki OpenType. W przypadku czcionek OpenType można również wybrać polecenie Tylko kapitaliki z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie. (Zobacz Stosowanie atrybutów czcionek OpenType).

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Wersaliki lub Kapitaliki z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie. Jeżeli tekst został napisany wersalikami, to wybranie polecenia Kapitaliki nie spowoduje żadnych zmian.

Określanie rozmiaru kapitalików

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana (Windows) albo InCopy > Preferencje > Typografia zaawansowana (Mac OS).
 2. W polu Kapitaliki wpisz wartość procentową oryginalnej wielkości czcionki, jaka ma być zastosowana do formatowania kapitalików. Następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana wielkości liter

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz jedno z następujących poleceń z podmenu Tekst > Zmień wielkość liter:
  • Aby zamienić wszystkie znaki na małe litery, wybierz polecenie Małe litery.

  • Aby zamienić pierwszą literę każdego słowa na wielką, wybierz polecenie Każde Słowo Wielką Literą.

  • Aby zamienić wszystkie litery na wielkie, wybierz polecenie Wielkie litery.

  • Aby zamienić pierwszą literę każdego zdania na wielką, wybierz polecenie Tak jak w zdaniu.

Uwaga:

Polecenie Tak jak w zdaniu zakłada, że znaki kropki (.), wykrzyknika (!) i pytajnika (?) sygnalizują koniec zdania. Zastosowanie polecenia Jak w zdaniu może przynieść nieoczekiwane rezultaty, jeżeli znaki te zostały użyte w tekście w inny sposób, np. w skrótach, nazwach plików lub adresach URL. Ponadto polecenie te może zamienić na małe litery nazwy własne, które powinny być pisane wielką literą.

Skalowanie tekstu

Skalowanie umożliwia określanie proporcji między szerokością a wysokością czcionki względem jej szerokości i wysokości oryginalnej. Nieprzeskalowane znaki mają wartość 100%. Niektóre rodziny czcionek zawierają prawdziwą czcionkę rozstrzeloną, która została zaprojektowana z większym rozciągnięciem w poziomie niż w stylu zwykłym. Skalowanie zniekształca czcionkę, dlatego też, o ile to tylko możliwe, lepiej jest użyć czcionki zaprojektowanej w postaci zagęszczonej lub rozstrzelonej.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

Zmiana skalowania w poziomie lub pionie

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać przeskalowany.
 2. Wpisz wartość liczbową procentu skali w pola Skaluj pionowo  lub Skaluj poziomo  w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie.

W przypadku wybrania w opcjach preferencji Pionowo opcji Zastosuj nowe skalowanie w pionie skala X i Y glifów łacińskich w tekście pionowym zostanie odwrócona. W wyniku tego cały tekst w linii zostanie przeskalowany w jednym kierunku. (Patrz Zmiana preferencji składu tekstów azjatyckich). W przypadku wybrania w menu panelu Typografia opcji Dostosuj wysokość linii według skali znaku skala Y glifów wpłynie na wysokość linii. Skalowanie siatek ramki wpływa na skalę Y. Dlatego w celu uniknięcia automatycznego efektu gyoudori na skalowanej siatce możesz dostosować wysokość linii.

Skalowanie tekstu przez zmianę rozmiaru ramki tekstowej w programie InDesign

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie przeciągnij jeden z rogów ramki, aby zmienić jej rozmiar.

  • Wybierz narzędzie Skalowanie  i zmień rozmiar ramki.

Określanie wyglądu wartości skalowanego tekstu

Zmiana skali ramki pociąga za sobą przeskalowanie tekstu wewnątrz ramki. Na przykład, podwojenie rozmiaru ramki powoduje podwojenie rozmiaru zawartego w niej tekstu, np. z 20 punktów do 40 punktów.

David Blatner udostępnił artykuł poświęcony skalowanym ramkom tekstowym — Tworzenie lupy – ramka tekstowa w programie InDesign.

Program pozwala zmienić preferencje informowania o przeskalowaniu tekstu:

 • Domyślnie jest zaznaczona opcja Zastosuj do zawartości, która powoduje, że w polach Rozmiar czcionki w panelach Sterowanie i Typografia, jest pokazywany nowy rozmiar tekstu (np. 40 pkt). Jeśli jest zaznaczona opcja Dopasuj procent skalowania, w polach Rozmiar czcionki jest pokazywany zarówno oryginalny, jak i nowy rozmiar tekstu, np „20 pkt (40)”.

 • Wartości skalowania określone w panelu Przekształcanie informują o tym, na ile ramka została przeskalowana w pionie i w poziomie. Domyślnie, gdy jest zaznaczona opcja Stosuj do zawartości, po przeskalowaniu tekstu są widoczne wartości 100%. Jeśli zostanie zaznaczona opcja Dopasuj procent skalowania, pokazywane wartości skalowania będą odpowiadały rzeczywistości, a więc po podwojeniu rozmiaru ramki będą widoczne wartości 200%.

Śledzenie zmian skali jest wygodne, gdy zachodzi potrzeba przywrócenia oryginalnej wielkości ramki i zawartego w niej tekstu. Pozwala też obserwować na bieżąco zmiany wielkości ramki. Aby śledzić zmiany wielkości ramek i ich zawartości tekstowej:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub InDesign > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

 2. Zaznacz opcję Dopasuj procent skalowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Miej na uwadze, że:

 • Preferencja Dopasuj procent skalowania dotyczy tylko tych ramek, które przeskalowano po jej włączeniu (a nie istniejących ramek).

 • Preferencja Dopasuj procent skalowania jest skojarzona z tekstem. Rozmiar przeskalowanego tekstu będzie wyświetlany w nawiasach, nawet jeśli preferencja zostanie wyłączona, a ramka zostanie ponownie przeskalowana.

 • Aby w panelu Przekształcanie nie były wyświetlane informacje o zmianie skali, należy wybrać w nim opcję Przedefiniuj skalę na 100%. Wybór tej opcji nie pociąga za sobą zmiany wyglądu przeskalowanej ramki.

 • Jeżeli dokona się edycji tekstu lub zmieni rozmiar ramki z pewnego wątku przy włączonej opcji dopasuj procent skalowania, to tekst pozostanie przeskalowany nawet po przeniesieniu do innej ramki. Jeżeli jednak opcja ta jest wyłączona, to tekst przepływający do innej ramki w rezultacie zmian edycyjnych nie będzie już przeskalowany.

Pochylanie tekstu

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wpisz wartość liczbową w polu Pochylanie  w panelu Typografia. Wartości dodatnie pochylają tekst w prawo; wartości ujemne pochylają tekst w lewo.

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie do tekstu pochylenia pod kątem nie tworzy prawdziwej kursywy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online