Eksportowanie do formatu XML

Eksportowanie pliku InCopy do XML

Zanim przekonwertujesz wątki dokumentu InCopy na dane XML, musisz przeprowadzić następujące operacje:

 • Utworzyć lub wczytać znaczniki elementów.

 • Zastosować znaczniki do elementów w wątkach.

 • Zmienić kolejność elementów na panelu Struktura, jeśli jest taka potrzeba.

Na format XML można wyeksportować całą zawartość dokumentu albo tylko jej część. Eksportować można tylko zawartość oznakowaną.

 1. Aby wyeksportować tylko fragment dokumentu, zaznacz w panelu Struktura ten element, od którego ma się rozpocząć eksportowanie.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 3. Z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz opcję XML.
 4. Wpisać nazwę i podać położenie dla pliku XML, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
 5. W oknie dialogowym Eksport XML zaznacz wybrany schemat szyfrowania: UTF-8 lub UTF-16.
 6. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Dołącz deklarację DTD

  Eksportuje załadowany plik DTD oraz plik XML. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy załadowano plik DTD do dokumentu.

  Wyświetl XML za pomocą

  Otwiera wyeksportowany plik w przeglądarce, aplikacji do edycji XML albo w edytorze tekstu. Wybierz przeglądarkę lub aplikację z listy.

  Eksportuj z zaznaczonego elementu

  Rozpoczyna eksportowanie od elementu zaznaczonego w panelu Struktura. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy przed wybraniem polecenia Plik > Eksportuj zaznaczony był jakiś element.

  Eksportuj nieoznakowane tabele w formacie CALS XML

  Eksportuje dowolne tabele bez znaczników w formacie CALS XML.

  Zmień przypisanie znaków łamania, odstępu i specjalnych

  Eksportuje znaki łamania, znaki odstępów i znaki specjalne jako encje znakowe zakodowane w systemie dziesiętnym, a nie zwykłe znaki.

  Zastosuj XSLT

  Stosuje arkusz stylów, aby zdefiniować transformację wyeksportowanego pliku XML do formatu HTML lub innego. Kliknij Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS), aby wybrać plik XSLT z systemu plików.

 7. Kliknij Eksport, aby wyeksportować plik XML.

Eksportowanie samych znaczników

 1. Wybierz polecenie Zapisz znaczniki z menu panelu Znaczniki.
 2. Wpisz nazwę i określ położenie pliku.
 3. Z menu Kodowanie wybierz opcję UTF-8, UTF-16 lub Shift-JIS (dla znaków japońskich) i kliknij Zapisz. Program InCopy zapisuje znaczniki jako plik XML.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online