Tworzenie struktury XML dla dokumentów

Omówienie panelu Struktura

Panel Struktura wyświetla hierarchię pozycji w dokumencie, które oznaczono znacznikami XML. Nazywa się je elementami. Elementy w panelu Struktura można przemieszczać, aby określić kolejność pozycji i ich miejsce w hierarchii. Element składa się z ikony wskazującej jego typ oraz z nazwy znacznika.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Ponadto element może podawać następujące informacje:

Niebieski romb

Niebieski romb na ikonie elementu oznacza, że element ten jest związany z pozycją na stronie. Brak niebieskiego rombu oznacza, że dany element nie jest związany z żadną pozycją na stronie.

Podkreślenie

Nazwa znacznika jest podkreślona, jeżeli odpowiadająca danemu elementowi pozycja na stronie jest zaznaczona. Np. jeżeli zaznaczy się tekst, do którego przypisano znacznik Tytuł, to słowo Tytuł w elemencie w panelu Struktura właściwym dla tego tekstu będzie podkreślone. Podkreślenie informuje, czy zaznaczone pozycje na stronie i elementy w panelu Struktura odpowiadają sobie nawzajem.

Urywek tekstu

Po prawej stronie elementu mogą znajdować się pierwsze 32 znaki tekstu opatrzonego znacznikiem. Jest to tzw. urywek tekstu. Urywki ułatwiają identyfikowanie pozycji na stronie skojarzonych z danym elementem.

Kropka i atrybut

Atrybuty określają metadane dotyczące elementu. Jeżeli z elementem związane są atrybuty, to pod elementem pojawia się czarna kropka oraz nazwy i wartości tych atrybutów.

Posługiwanie się panelem Struktura

 • Aby otworzyć panel Struktura, wybierz kolejno Widok > Struktura > Pokaż strukturę.
 • Aby zamknąć panel Struktura, wybierz polecenie Widok > Struktura > Ukryj strukturę albo kliknij przycisk podziałki.
 • Aby rozwinąć lub zwinąć element (i wyświetlić lub ukryć jego elementy potomne), kliknij trójkąt obok tego elementu.
 • Aby zmienić rozmiar panelu Struktura, przeciągnij przycisk podziałki.
 • Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij trójkąt obok elementu, aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie zawarte w nim elementy potomne.
 • Aby wyświetlić lub ukryć urywki tekstu, wybierz polecenie Pokaż urywki tekstu lub Ukryj urywki tekstu z menu panelu Struktura.

Ikony panelu Struktura

W panelu Struktura mogą się znajdować następujące ikony:

Ikona

Nazwa

Użyj

element główny (Root)

Każdy dokument zawiera tylko jeden element główny (root), znajdujący się na górze hierarchii. Nazwę tego elementu można zmieniać, ale nie można go przenosić ani usuwać.

Element wątku

Reprezentuje oznakowane wątki (jedną lub więcej powiązanych ramek).

Element tekstowy

Reprezentuje tekst ze znacznikami znajdujący się w ramce.

Element graficzny

Reprezentuje oznakowaną ramkę, która zawiera umieszczony obraz. Każdy element graficzny zawiera atrybut „href”, który definiuje ścieżkę lub adres URL do połączonego pliku graficznego.

Nieumieszczony element tekstowy

Nieumieszczony element tekstowy, który nie został jeszcze skojarzony z pozycją na stronie.

Nieumieszczony element graficzny

Nieumieszczony element graficzny, który nie został jeszcze skojarzony z pozycją na stronie.

Element tabeli

Reprezentuje tabelę.

Element komórki nagłówka

Reprezentuje komórkę w wierszu nagłówka tabeli.

Element komórki podstawowej

Reprezentuje komórkę w głównej części tabeli.

Element komórki stopki

Reprezentuje komórkę w wierszu stopki tabeli.

Element pusty

Z tym elementem związana jest pusta ramka.

Atrybut

Zawiera metadane, takie jak słowa kluczowe albo położenie połączonego obrazu (atrybut HREF).

Komentarz

Zawiera komentarze, które pojawiają się w pliku XML, ale nie w dokumencie InDesign.

Instrukcje sterujące

Zawiera instrukcje uaktywniające pewne działanie w aplikacji, która może interpretować takie instrukcje sterujące.

Element DOCTYPE

Informuje program InDesign, którego pliku DTD należy użyć podczas walidacji pliku XML.

Ponowne układanie elementów struktury

Kolejność elementów i ich pozycję w hierarchii w panelu Struktura można zmieniać. Należy jednak przestrzegać następujących reguł:

 • Dokument XML musi mieć pojedynczy element główny (root) na samej górze struktury. Element główny zawiera wszystkie pozostałe elementy i jest ich elementem nadrzędnym. Nad elementem głównym mogą się pojawić w panelu Struktura tylko: plik DTD (opisany jako element DOCTYPE), komentarze lub instrukcje sterujące.

 • Zmiany hierarchii struktury XML mogą wpłynąć na wygląd oznakowanych pozycji na stronach programu InCopy. Np. uczynienie z danego elementu potomka elementu zlokalizowanego gdzie indziej w strukturze spowoduje również przeniesienie tekstu w układzie.

 • Nie można przeciągnąć elementu komórki do elementu tabeli ani przenosić elementów wewnątrz elementu tabeli.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Struktura:
  • Aby przenieść element, przeciągnij go na nowe miejsce w strukturze. Podczas przeciągania pojawia się kreska wskazująca, gdzie dany element jest wstawiany. Grubość kreski oznacza poziom w hierarchii.

  • Aby element stał się elementem potomnym innego elementu, należy umieścić go nad elementem nadrzędnym, aby go wyróżnić, albo umieścić go wśród innych elementów potomnych danego elementu nadrzędnego i zwolnić przycisk myszy.

  • Aby obniżyć element o jeden poziom w hierarchii, przeciągnij go tuż nad inny element nadrzędny i przesunąć nieco w lewo, aż kreska wskazująca jego położenie obejmie szerokość elementu nadrzędnego.

  • Aby skopiować lub wyciąć elementy, zaznacz przynajmniej jeden element w panelu Struktura i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj lub Edycja > Wytnij. Zaznacz element znajdujący się tuż nad miejscem, w którym ma się znaleźć kopiowany element. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Uwaga:

Przy wycinaniu elementu XML, element i jego zawartość są wycinane do schowka, ale ramka pozostaje nienaruszona.

Wstawianie elementu nadrzędnego

Wstawienie elementu nadrzędnego w panelu Struktura może być konieczne dla zachowania właściwej struktury XML lub lepszego zorganizowania zawartości. Zanim wstawisz nowy element nadrzędny, musisz zaznaczyć elementy, które będą jego potomkami. Po wstawieniu nowego elementu nadrzędnego, zaznaczone elementy potomne zostaną opuszczone o jeden poziom w hierarchii.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. Zaznacz elementy w panelu Struktura, które mają być potomkami nowego elementu nadrzędnego, który chcesz wstawić. Miej na uwadze, że:

  • Nie można zaznaczyć elementu głównego (root) ani żadnego elementu na poziomie głównym.

  • Nie można zaznaczyć elementu wątku ani żadnego elementu na poziomie wątku.

  • Elementy muszą być na tym samym poziomie w hierarchii strukturalnej.

  • Elementy muszą leżeć obok siebie.

  • Zaznaczenie nie może obejmować komórek ani atrybutów tabeli.

 2. Wybierz polecenie Nowy element nadrzędny z menu panelu Struktura, albo kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Nowy element nadrzędny.

 3. Wybierz znacznik dla nowego elementu nadrzędnego i kliknij OK.

Uwaga:

Aby szybko wstawić nowy element nadrzędny, wybierz polecenie Dodaj znacznik z panelu Znaczniki i kliknij dowolny znacznik w tym panelu. Można także kliknąć element zaznaczony w panelu Struktura prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS), wybrać polecenie Nowy element nadrzędny, a następnie wybrać element.

Praca z atrybutami

Atrybut zawiera dodatkowe informacje o elemencie XML. Każdy atrybut składa się z nazwy i wartości. Atrybuty widoczne są w panelu Struktura. Nie są umieszczane w dokumencie ani używane jako zawartość dokumentu. Dodanie atrybutów do elementów ułatwia posługiwanie się plikami i aplikacjami, które będą wykorzystywały zawartość XML tworzoną w programie InCopy.

Gdy oznakujesz obraz, program InDesign automatycznie tworzy atrybut o nazwie href z wartością, która opisuje położenie pliku graficznego na dysku. Atrybut href umożliwia innym plikom i aplikacjom odszukanie tego obrazu na dysku i wyświetlenie go.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

Atrybuty można dodawać do dowolnego elementu z wyjątkiem DOCTYPE (element określający plik DTD), komentarzy i instrukcji sterujących. Np. aby dodać słowa kluczowe umożliwiające przeszukiwanie zawartości w innej aplikacji, można posłużyć się atrybutem o nazwie keywords. Można też stworzyć atrybuty wskazujące tekst zastępczy, tytuły artykułów lub inne informacje dotyczące zawartości XML.

Uwaga:

Jeżeli korzystasz z pliku DTD, przejrzyj jego zawartość i sprawdź, jakie atrybuty dopuszcza. Nazwy atrybutów, tak jak nazwy znaczników, muszą być zgodne z użytym plikiem DTD.

Uwaga:

Program InCopy rozpoznaje specjalne atrybuty przestrzeni nazw, które definiują style akapitowe, znakowe, tabelowe i komórkowe, a także sterują odstępami. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku technicznym do języka XML i innych zasobach na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_pl.

Dodaj atrybut

 1. Zaznacz element.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj atrybut .

  • Wybierz polecenie Nowy atrybut z menu panelu Struktura.

  • Kliknij zaznaczony element prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Nowy atrybut.

 3. Określ nazwę i wartość atrybutu, a następnie kliknij OK.

Pokazywanie i ukrywanie atrybutów w panelu Struktura

 1. Wybierz polecenie Pokaż atrybuty lub Ukryj atrybuty z menu panelu Struktura.

  Niekiedy trzeba również kliknąć ikonę trójkąta obok elementu, aby wyświetlić jego atrybuty.

Edycja lub usuwanie atrybutu

 1. Zaznacz atrybut w panelu Struktura.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby edytować atrybut, kliknij go dwukrotnie lub wybierz polecenie Edytuj z menu panelu Struktura.

  • Aby usunąć atrybut, kliknij ikonę Usuń lub wybierz polecenie Usuń z menu panelu Struktura.

Edycja atrybutów href

Program InCopy automatycznie tworzy atrybut href dla plików graficznych. Atrybut href definiuje położenie pliku graficznego na dysku, co pozwala wyświetlić obraz. Gdy oznakujesz umieszczony obraz, program InCopy utworzy atrybut href o wartości podającej ścieżkę i nazwę tego obrazu.

Ścieżka może być łączem bezwzględnym, łączem względnym do tego samego folderu, co pliku XML, albo łączem względnym do podfolderu Obrazy w folderze, w którym znajduje się plik XML. Ścieżki względne dotyczą ścieżki, pod którą zapisany jest dokument.

 • Atrybut href z łączem bezwzględnym wygląda następująco (w systemach Windows i Mac OS):

  href=file:///C:/Images/Meadow.psd

  href=file:///Users/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • Atrybut href do pliku graficznego w tym samym folderze, co plik XML wygląda następująco:

  href=file:Meadow.psd

 • Atrybut href do pliku graficznego w podfolerze Obrazy wygląda następująco:

  href=file:///Images/Meadow.psd

Możesz edytować atrybut href, aby podać nowe łącze do obrazu. Można np. zmienić łącze bezwzględne w łącze względne i w ten sposób zapewnić, że plik graficzny będzie dostępny po wyeksportowaniu pliku.

 1. Dwukrotnie kliknij atrybut href w panelu Struktura. (Niekiedy trzeba kliknąć ikonę trójkąta obok elementu obrazu, aby wyświetlić atrybut).
 2. W polu Wartość wpisz nową ścieżkę do obrazu i kliknij OK.

Dodawanie komentarzy i instrukcji sterujących

Za pomocą programu InCopy można dodawać do pliku XML komentarze i instrukcje sterujące. Komentarz możesz wprowadzić po to, aby dodać opisowe informacje o elemencie. Komentarze można wyświetlać w przeglądarkach Internetu i w edytorach tekstowych. Ułatwiają innym użytkownikom analizowanie struktury i znaczników XML. Instrukcja sterująca to specjalne polecenie, przeznaczone dla konkretnej aplikacji. Można np. wstawić do pliku XML instrukcję sterującą, nakazującą wstawienie podziału strony. W ten sposób aplikacja, do której zaimportujesz swój plik XML, wstawi podziały stron we właściwych miejscach. Instrukcje sterujące tworzone przez użytkowników w programie InCopy są przeznaczone dla innych programów. Program InCopy nie wykonuje instrukcji sterujących.

Komentarze i instrukcje sterujące pojawiają się w panelu Struktura. Możesz je przenosić, edytować i usuwać, tak samo jak inne elementy w tym panelu. Jednak komentarze i instrukcje sterujące nie mogą zawierać elementów potomnych ani atrybutów.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Dodawanie komentarza

 1. Zaznacz element, do którego chcesz dodać komentarz.
  Uwaga:

  Aby dodać komentarz do tabeli, zaznacz element komórki. Komentarze można dodawać tylko do komórek, a nie całych tabel.

 2. Wybierz polecenie Nowy komentarz z menu panelu Struktura.
 3. Wpisz komentarz w oknie dialogowym Nowy komentarz, a następnie kliknij OK.

Dodawanie instrukcji sterującej

 1. Zaznacz element na instrukcję sterującą.
  Uwaga:

  Aby dodać instrukcję sterującą do tabeli, zaznacz element komórki. Instrukcje sterujące można dodawać tylko do komórek, a nie całych tabel.

 2. Wybierz polecenie Nowa instrukcja sterująca z menu panelu Struktura.
 3. W polu Cel wpisz nazwę, która będzie identyfikatorem instrukcji sterującej w aplikacji odczytującej wyeksportowany plik XML.
 4. W polu Dane wpisz wartość, która poinformuje aplikację, co zrobić z tą instrukcją sterującą.

Wyświetlanie komentarzy i instrukcji sterujących

 1. Wybierz polecenie Pokaż komentarze lub Pokaż instrukcje sterujące z menu panelu Struktura.

Edycja komentarzy i instrukcji sterujących

 1. Zaznacz komentarz lub instrukcję sterującą.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij komentarz lub instrukcję sterującą.

  • Wybierz polecenie Edytuj z menu panelu Struktura.

 3. Zmodyfikuj komentarz lub instrukcję sterującą i kliknij OK.

Walidacja danych XML za pomocą plików DTD

Walidacja kodu XML w dokumencie polega na porównaniu jego struktury, nazw znaczników elementów oraz ich atrybutów ze specyfikacją zdefiniowaną w pliku DTD. Aby przeprowadzić walidację według pliku DTD, musisz najpierw wczytać ten plik do dokumentu w programie InDesign.

Uwaga:

Wczytanie pliku DTD powoduje zaimportowanie nazw znaczników do panelu Znaczniki. Nazwy zaimportowanych znaczników są zablokowane. Nie można ich usuwać ani zmieniać ich nazw. Aby to zrobić, trzeba usunąć plik DTD z dokumentu.

Jeżeli do dokumentu wczytano plik DTD, to na górze panelu Struktura widoczny jest element DOCTYPE. (Pliki DTD są czasem wczytywane automatycznie po zaimportowaniu pliku XML). Aby zastąpić plik DTD w dokumencie, usuń istniejący plik i wczytaj nowy.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

Wczytywanie pliku DTD

Gdy wczytasz plik DTD, program InDesign osadzi go w dokumencie.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Otwórz panel Struktura. Wybierz polecenie Wczytaj DTD z menu panelu Struktura.

  • Otwórz panel Znaczniki. Wybierz polecenie Wczytaj DTD z menu panelu.

 2. Wybierz plik DTD, który ma zostać zaimportowany, a następnie kliknij Otwórz.
  Uwaga:

  Aby wyświetlić znaczniki zdefiniowane w pliku DTD, otwórz panel Znaczniki, wybierając polecenie Okno > Narzędzia > Znaczniki.

Wyświetlanie pliku DTD

Pliki DTD są zapisane w formacie tekstowym w standardzie ASCII. Mogą zawierać osadzone instrukcje sterujące i objaśnienia, które opisują metody stosowania znaczników i prawidłową kolejność elementów. W programie InDesign można wyświetlać tylko takie pliki DTD, które zostały wczytane do dokumentu.

DTD file opened for viewing

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Wyświetl DTD z menu panelu Struktura.

  • Dwukrotnie kliknij element DOCTYPE w panelu Struktura.

  Uwaga:

  Aby wydrukować plik DTD, skopiuj kod z okna Wyświetl DTD i wklej go w edytorze tekstu.

Usuwanie pliku DTD

 1. Wybierz polecenie Usuń DTD z menu panelu Struktura.

  Program InDesign usunie kopię pliku DTD zapisaną w bieżącym dokumencie, ale nie oryginalny plik DTD. Znaczniki zaimportowane z pliku DTD pozostaną w panelu Znaczniki, ale zostaną odblokowane.

Walidacja (sprawdzanie poprawności) struktury XML

Podczas walidacji dokumentu program InCopy wyświetla ostrzeżenia, gdy zawarty w nim kod XML odbiega od reguł ustanowionych w pliku DTD. Program sugeruje, jak poprawić kod XML, aby był zgodny z wymogami pliku DTD. Błędy można poprawiać jeden po drugim albo wyświetlić wszystkie błędy na raz w osobnym oknie.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. Wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż strukturę.
 2. Kliknij przycisk Walidacja  w panelu Struktura.
  Uwaga:

  Aby zmienić element główny, od którego InDesign rozpoczyna walidację, wybierz polecenie Opcje DTD z menu panelu Struktura.

 3. Aby poprawić błędy wyświetlone w panelu Sugestie, możesz kliknąć sugerowaną poprawkę, aby ją wypróbować albo bezpośrednio zmodyfikować strukturę XML i znaczniki w panelu Struktura i w panelu Znaczniki.
 4. Aby obejrzeć inne błędy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij strzałkę w lewo  lub strzałkę w prawo .

  • Kliknij przycisk okna błędów , aby wyświetlić wszystkie błędy na raz w osobnym oknie.

  • Wybierz polecenie Wyświetl listę błędów z menu panelu Struktura.

Uwaga:

Program InCopy przerywa walidację po wykryciu 250 błędów. Po osiągnięciu tego limitu obok pola Liczba błędów pojawia się znak plus.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto