Znakowanie dokumentów w formacie XML

Tworzenie i wczytywanie znaczników XML

Zanim oznakujesz pozycje na stronie, musisz utworzyć (lub wczytać) znaczniki identyfikujące każdy typ zawartości lub pozycję w dokumencie. Znaczniki można tworzyć od podstaw lub wczytać je z innego źródła, np. dokumentu InDesign, dokumentu InCopy lub pliku DTD. Użyj dowolnej z poniższych metod, aby utworzyć lub wczytać znaczniki XML:

 • Utwórz znaczniki używając polecenia Nowy znacznik.

 • Wczytaj znaczniki z pliku XML lub z innego dokumentu InDesign.

 • Zaimportuj plik DTD.

 • Zaimportuj znaczniki (i treść) za pomocą polecenia Importowanie XML.

Panel Znaczniki z listą dostępnych znaczników

Tworzenie znacznika XML

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Znaczniki, aby wyświetlić panel Znaczniki.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Nowy znacznik z menu panelu Znaczniki.

  • Kliknij przycisk Nowy znacznik  na panelu Znaczniki.

 3. Wpisz nazwę znacznika. Nazwa musi być zgodna ze standardami XML. Jeżeli w nazwie znacznika umieścisz spację albo niedozwolony znak, to pojawi się ostrzeżenie.
 4. Jeżeli znacznik został utworzony za pomocą menu panelu Znacznik, wybierz dla niego kolor. (Jeżeli znacznik został utworzony za pomocą przycisku Nowy znacznik, kolor można wybrać poprzez zmianę koloru znacznika).
  Uwaga:

  Ten sam kolor można nadać różnym znacznikom. Wybrany kolor będzie widoczny po zastosowaniu znacznika do ramki i wybraniu polecenia Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami, albo też po zastosowaniu znacznika do tekstu w ramce i wybraniu polecenia Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników. Kolory znaczników nie pojawiają się w eksportowanych plikach XML.

 5. Kliknij OK.

Wczytywanie znaczników XML z innego źródła

Znaczniki można wczytywać z pliku XML, z dokumentu InDesign albo z dokumentu InCopy.

Uwaga:

Po wczytaniu pliku XML, program InCopy automatycznie dodaje znaczniki do panelu Znaczniki.

 1. Wybierz polecenie Wczytaj znaczniki z menu panelu Znaczniki.
 2. Zaznacz dokument zawierający znaczniki, które chcesz wczytać do panelu Znaczniki, a następnie kliknij Otwórz.

Zmiana nazwy lub koloru znacznika

 1. Dwukrotnie kliknij nazwę znacznika w panelu Znaczniki lub wybierz polecenie Opcje znacznika z menu panelu Znaczniki.
 2. Zmień nazwę lub kolor znacznika, a następnie kliknij OK.
Uwaga:

Nie można zmieniać nazw znaczników, które są zablokowane. Program InCopy automatycznie blokuje znaczniki zdefiniowane we wczytanym pliku DTD. Aby zmienić nazwy tych znaczników, trzeba zmodyfikować plik DTD i ponownie wczytać go do dokumentu.

Oznaczanie obiektów

Zanim wyeksportujesz zawartość do pliku XML, musisz oznaczyć tekst i inne pozycje (np. ramki i tabele), które chcesz wyeksportować. Musisz także oznaczyć pozycje, które zostały utworzone jako elementy zastępcze na importowaną zawartość XML. Oznakowane pozycje są wyświetlane w panelu Struktura jako elementy.

elementy i znaczniki XML

A. Elementy wyświetlone w panelu Struktura. B. Symbole znaczników wokół tekstu, do którego zastosowano znaczniki. 

Podczas znakowania pozycji na stronach pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Ramki tekstowe musza być oznakowane przed oznakowaniem tekstu, który się w nich znajduje.

 • Do każdej ramki można zastosować tylko jeden znacznik.

 • Ramki tekstowe powiązane w wątek używają tego samego, pojedynczego znacznika. Dotyczy on całego tekstu w wątku, w tym również tekstu zakrytego.

 • Nadanie znacznika do fragmentu tekstu wchodzącego w skład oznakowanego elementu (np. akapitowi w oznakowanym wątku) oznacza, że to na panelu Struktura pojawi się nowy element, uporządkowany jako element podrzędny względem elementu istniejącego.

 • Nadanie znacznika do elementu wewnątrz ramki oznacza, że InCopy automatycznie oznakuje tę ramkę znacznikiem określonym w oknie dialogowym Opcje ustawień znacznikowania.

Znakowanie tekstu w ramce tekstowej

 1. Wybierz polecenie Widok > Widok układu.
 2. Sprawdź czy ramka tekstowa, w której występuje tekst, została oznakowana. Jeżeli ramka nie została oznakowana, to przy próbie nadania znacznika zaznaczonemu tekstowi w ramce program InCopy oznakuje wątek przy pomocy znaczników domyślnych.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst w ramce tekstowej, a następnie kliknij znacznik w panelu Znaczniki. Zaznaczenie całego tekstu w ramce oznacza, że wybrany znacznik zostanie nadany całej ramce, a nie blokowi tekstu (chyba, że zaznaczona jest opcja Dodaj znacznik w panelu Znaczniki).

  • Zaznaczenie ramki tekstowej, tabeli, komórki w tabeli albo obrazu wybranego do znakowania i kliknięcie ikony Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki, spowoduje zastosowanie domyślnego znacznika. (Zobacz Określanie ustawień domyślnych auto-oznaczania).

  • Użyj polecenia Mapuj style do znaczników, aby automatycznie oznakować tekst z nadanymi stylami akapitowymi lub znakowymi.

Znakowanie tekstu w tabelach

Oznakowując tabelę do eksportu znacznikiem XML, tworzysz element dla tabeli, a także elementy dla każdej komórki w tej tabeli. Elementy komórek są elementami podrzędnymi wobec elementu tabeli i są tworzone automatycznie.

 1. Wybierz polecenie Widok > Widok układu.
 2. Kliknij w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabelę.
 3. Zaznacz znacznik dla tabeli w panelu Znaczniki.

  InCopy utworzy elementy dla każdej z komórek w tabeli (można je wyświetlić w panelu Struktura). Znacznik zastosowany do elementów komórek tabeli zależy od aktualnych opcji znakowania.

 4. Jeżeli trzeba, oznacz komórki tabeli innym znacznikiem.

  Na przykład, komórki w pierwszym wierszu można oznaczyć innym znacznikiem, aby utworzyć nagłówek. Aby zastosować znaczniki do komórek, zaznacz komórki w dokumencie i wybierz znacznik. (Zaznaczenie komórek w tabeli powoduje również zaznaczenie odpowiadających im elementów w panelu Struktura).

Uwaga:

Tabelę można również oznakować, zaznaczając ją i klikając ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki. Do tabeli zostanie bezpośrednio zastosowany znacznik Tabela (albo inny znacznik zgodny z domyślnymi ustawieniami auto-oznaczania).

Znakowanie zawartości według stylów

Style akapitowe i znakowe, style tabel i komórek przypisane do tekstu można wykorzystać do oznaczania tego tekstu znacznikami XML. Na przykład, styl akapitowy o nazwie Body można skojarzyć ze znacznikiem o nazwie StoryText. Następnie można użyć polecenia Mapuj style do znaczników, aby nadać znacznik StoryText całemu tekstowi w dokumencie, który ma styl akapitowy Body. Do jednego znacznika można utworzyć odwzorowanie z kilku stylów.

Uwaga:

Polecenie Mapuj style do znaczników automatycznie oznakowuje zawartość, w tym również akapity i znaki, do których już zastosowano znaczniki. Aby zachować istniejące znaczniki, należy ręcznie znakować pozostałą zawartość.

 1. Wybierz polecenie Mapuj style do znaczników, z menu panelu Znaczniki albo z menu panelu Struktura.
 2. Dla każdego stylu w bieżącym dokumencie określ znacznik, do którego styl ten ma zostać przypisany.
  Okno dialogowe Mapuj style do znaczników

 3. Aby dopasować nazwy stylów do nazw znaczników, kliknij Mapuj według nazwy. W oknie dialogowym zaznaczone zostaną style, które mają takie same nazwy jak znaczniki. Funkcja „Mapuj według nazwy” rozróżnia wielkie i małe litery. Np. Nagłówek1 i nagłówek1 są traktowane jako różne znaczniki.
 4. Aby użyć odwzorowań stylów skonfigurowanych w innym pliku InDesign, kliknij Wczytaj i wybierz ten plik.
 5. Zaznacz lub odznacz opcje w sekcji Dołącz:

  Wątki stron wzorcowych

  Odwzorowuje w znacznikach style znalezione na stronie wzorcowej.

  Wątki ze stołu montażowego

  Odwzorowuje w znacznikach style znalezione w wątkach na stole montażowym. (Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz oznakowywać wątków na stole montażowym).

  Puste wątki

  Odwzorowuje w znacznikach style pustych wątków. (Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz oznakowywać stylów w pustych wątkach).

 6. Kliknij przycisk OK.

  W całym dokumencie nowe znaczniki XML zostaną zastosowane do stylów akapitowych i znakowych, tabel i komórek wybranych w oknie dialogowym Mapuj style do znaczników.

Usuwanie oznakowania z elementów stron

Zdjęcie znacznika z pozycji powoduje skasowanie tylko znacznika, z zachowaniem związanej z nim zawartości.

 1. Zaznacz element w oknie panelu Struktura albo element strony w układzie dokumentu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Usuń oznaczenie elementu, wyświetloną w menu panelu Struktura.

  • Kliknij przycisk Usuń oznakowanie w panelu Znaczniki.

Ponowne znakowanie elementu strony

Zmiana oznakowania powoduje zastąpienie istniejącego znacznika (nie trzeba najpierw zdejmować znacznika z zawartości).

 1. Wybierz narzędzie Tekst  .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz tekst lub ramkę tekstową i kliknij inny znacznik w panelu Znaczniki.

  • Umieść kursor w oznakowanej ramce tekstowej w elemencie wątku (nie w elemencie podrzędnym). Zaznacz opcję Oznakuj ponownie, umieszczoną w górnej części panelu Znaczniki i kliknij inny znacznik w panelu Znaczniki.

  • Zaznacz cały blok tekstu, któremu nadano znacznik. Zaznacz opcję Oznakuj ponownie na górze palety i kliknij inny znacznik. Jeżeli na górze palety wybrana będzie opcja Dodaj znacznik, po kliknięciu innego znacznika na panelu Struktura pojawi się dodatkowy element podrzędny.

Określanie ustawień domyślnych auto-oznaczania

Gdy zaznaczysz ramkę tekstową, tabelę, komórki w tabeli albo obraz i klikniesz ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki, InDesign zastosuje do zaznaczonej pozycji domyślny znacznik. Domyślne znaczniki można wskazać w oknie dialogowym Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania.

Gdy zaznaczysz ramkę tekstową, tabelę, komórki w tabeli albo obraz i klikniesz ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki, InCopy zastosuje do zaznaczonej pozycji domyślny znacznik. Domyślne znaczniki można wskazać w oknie dialogowym Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania.

Uwaga:

Program InCopy stosuje znacznik domyślny, gdy tworzysz element wymagający elementu nadrzędnego, który jeszcze nie istnieje. Np. jeżeli oznakujesz tekst w ramce tekstowej, ale sama ramka nie została jeszcze oznakowana, to program InCopy przydzieli tej ramce znacznik zgodny z ustawieniami w oknie Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania. Stosowanie domyślnych znaczników ułatwia programowi InCopy utrzymanie prawidłowej struktury XML.

 1. Wybierz polecenie Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania z menu panelu Znaczniki.
 2. Wybierz domyślne znaczniki dla ramek tekstowych, tabel, komórek w tabelach i obrazów.
  Uwaga:

  Jeżeli potrzebnego znacznika nie ma na liście, możesz wybrać z menu polecenie Nowy znacznik i utworzyć go.

Odwzorowywanie znaczników XML w stylach

Znaczniki XML mają wyłącznie charakter opisowy; nie są z nimi związane żadne instrukcje formatowania. Dlatego też po zaimportowaniu zawartości XML i umieszczeniu jej w układzie, trzeba ją jeszcze sformatować. Jednym ze sposobów formatowania jest odwzorowanie znaczników XML w stylach akapitowych, znakowych, tabelowych lub komórkowych. Na przykład znacznik Autor można odwzorować w stylu znakowym Autor. Wówczas cała importowana i umieszczana zawartość XML, którą opatrzono znacznikiem Autor, zostanie automatycznie sformatowana stylem znakowym Autor. Odwzorowanie znaczników w stylach ułatwia i przyspiesza formatowanie zaimportowanej zawartości XML.

Nie trzeba odwzorowywać każdego znacznika w stylu znakowym czy akapitowym. Niektóre elementy mogą nie występować w układzie. Inne być może łatwiej będzie sformatować indywidualnie. Co więcej, elementy potomne przyjmują styl akapitowy lub znakowy przypisany do ich elementu nadrzędnego. Może to powodować problemy, których można uniknąć jedynie starannie odwzorowując osobno elementy nadrzędne i elementy potomne.

Uwaga:

Polecenie Mapuj znaczniki do stylów powoduje ponowne zastosowanie stylów w całym dokumencie, co niekiedy przynosi niepożądane rezultaty. Po odwzorowaniu znaczników w stylach tekst, który był wcześniej przypisany do jednego stylu, może zostać zmieniony na inny styl, jeżeli tak wynika z jego znacznika XML. Jeżeli część tekstu jest już sformatowana, to niekiedy lepiej jest ręcznie wprowadzić style, aby wcześniejsze ustawienia stylów znakowych i akapitowych nie zostały przesłonięte.

 1. Wybierz polecenie Mapuj znaczniki do stylów z menu panelu Znaczniki albo z menu panelu Struktura.
  W oknie dialogowym Mapuj znaczniki do stylów dla każdego znacznika pojawia się menu ze stylami.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby wczytać style, znaczniki i definicje odwzorowań z innego dokumentu, kliknij Wczytaj, wybierz dokument i kliknij Otwórz.

  • Aby odwzorować znaczniki indywidualnie, kliknij kolumnę Styl obok znacznika i wybierz styl znakowy lub akapitowy z pojawiającego się menu. (Symbol akapitu w menu oznacza styl akapitowy; symbol „A” oznacza styl znakowy). Powtórz dla każdego znacznika, który chcesz odwzorować.

  • Aby automatycznie odwzorować znaczniki w stylach o takiej samej nazwie, kliknij Mapuj według nazwy. W kolumnie Styl zaznaczone zostaną style o nazwach identycznych z nazwami znaczników. Aby wystąpiła zgodność, znacznik i styl muszą mieć nie tylko taką samą nazwę, ale też być pisane literami o takiej samej wielkości. Np. N1 i n1 nie są uznawane za zgodne nazwy. (Jeżeli w dwóch różnych grupach stylów istnieje styl o takiej samej nazwie, to funkcja Mapuj według nazw nie zadziała, a program poprosi o zmianę nazwy jednego z tych stylów).

 3. Kliknij OK.

Wyświetlanie lub ukrywanie ramek lub symboli znaczników

W widokach Korekta szpaltowa i Wątek, markery znaczników wskazują miejsca znakowania elementów na stronie. W widoku Układ, oznakowane ramki wskazują takie pozycje, jak tabele i obrazy, które zostały opatrzone znacznikami. Kolor znacznika określa kolor markera lub ramki.

W podanym przykładzie, wszystkie elementy strony zostały oznakowane dla podtytułu.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić oznakowane ramki w kolorze, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami.

  • Aby ukryć kolorowe wyróżnienie oznakowanych ramek, wybierz polecenie Widok > Struktura > Ukryj ramki opatrzone znacznikami.

  • Aby wyświetlić kolorowe nawiasy wokół oznakowanego tekstu, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników.

  • Aby ukryć kolorowe nawiasy wokół oznakowanego tekstu, wybierz polecenie Widok > Struktura > Ukryj symbole znaczników.

Usuwanie znaczników lub elementów

 • Aby usunąć znacznik z panelu Znaczniki, przeciągnij go na ikonę Usuń znacznik  na dole panelu. Jeżeli znacznik został zastosowany w treści dokumentu, to pojawi się ostrzeżenie. Wybrać inny znacznik, który ma zastąpić znacznik usuwany, a następnie nacisnąć przycisk OK.
 • Aby usunąć wszystkie nieużywane znaczniki, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane znaczniki z menu panelu Znaczniki, a następnie kliknij ikonę Usuń znacznik na dole panelu.
 • Aby usunąć element z panelu Struktura, zaznacz go na panelu, a następnie kliknij ikonę polecenia Usuń (na panelu Struktura) lub wybierz polecenie Usuń z menu panelu Struktura. Jeżeli element ten ma zawartość, to pojawi się ostrzeżenie. Kliknij przycisk Usuń oznakowanie, aby pozostawić tę zawartość w dokumencie. kliknij przycisk Usuń, aby usunąć element wraz z jego zawartością.
Uwaga:

Znaczników wczytanych wraz z zaimportowanym plikiem DTD nie można usunąć, dopóki nie zostanie usunięty ten plik DTD.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?