Drukowanie wątków

Drukowanie widoku Korekty szpaltowej lub Wątku

W widokach Korekta szpaltowa lub Wątek program InCopy drukuje niesformatowany tekst w ciągłej kolumnie (lub kolumnach) bez układu i funkcji formatowania. Drukowanie w widoku Korekta szpaltowa lub Wątek tworzy kopię na wzór materiałów tradycyjnego procesu edytorskiego. Format korekty ułatwia skoncentrowanie się na tekstowej zawartości wątku oraz zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Korekta szpaltowa i Wątek w części Widok okna dialogowego Drukuj.
 3. Ustaw następujące opcje w oknie dialogowym Drukuj:
  • Wpisz liczbę drukowanych kopii.

  • Zaznacz na liście wybrany rozmiar papieru.

  • Wybierz orientację papieru.

  • Zaznacz opcję drukowania Wszystkie wątki, Bieżący wątek lub Wszystkie rozwinięte.

  Uwaga:

  Opcja Wszystkie rozwinięte jest aktywna, jeśli pracujesz z dołączonymi plikami InCopy.

 4. W części Opcje zaznacz ustawienie Użyj bieżących ustawień korekty szpaltowej lub Przesłoń bieżące ustawienia korekty szpaltowej. Jeśli zaznaczysz opcję Przesłoń bieżące ustawienia korekty szpaltowej, to wybierz informacje przeznaczone do druku.
 5. Aby dołączyć nazwę dokumentu, liczbę stron i godzinę druku na wydrukowanej stronie, zaznacz opcję Drukuj informacje o stronie.
 6. Aby uzyskać podsumowanie informacji odnoszących się do wątku, zaznacz opcję Drukuj informacje o wątku. Informacje dotyczące drukowania znajdują się w oknie dialogowym Info o zawartości pliku.
 7. Kliknij Drukuj.
Uwaga:

Jeśli dokument nie został poprawnie wydrukowany, upewnij się, że zainstalowano poprawny sterownik drukarki.

W widoku Układ, program InCopy drukuje dokument w takiej postaci, w jakiej występuje na ekranie, z nienaruszonymi ramkami i wszelkimi innymi elementami strony.

Uwaga:

Program InCopy nie jest przeznaczony dla tworzenia wysokiej jakości wydruków i dlatego nie zawiera kontrolek tworzenia zalewek, znaków drukarskich, rozbarwień i innych funkcji drukowania odnoszących się do grafik. Program InCopy obsługuje tylko drukowanie kompozytowe.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Układ, w części Widok, w oknie dialogowym Drukuj.
 3. Określ następujące opcje:
  • Wpisz liczbę drukowanych kopii.

  • Zaznacz na liście wybrany rozmiar papieru.

  • Wybierz orientację papieru.

  • Wybierz drukowanie wszystkich wątków lub określ zakres stron do wydrukowania w wątku Bieżącym.

 4. Zaznacz czy dokument ma być skalowany.
 5. Aby wydrukować obrazy umieszczone w dokumencie, zaznacz opcję Druku obrazy.
 6. Aby wydrukować strony widzące na tym samym arkuszu, zaznacz opcję Drukuj strony widzące.
 7. Aby umieścić nazwę dokumentu, liczbę stron oraz godzinę druku na wydrukowanej stronie, zaznacz opcję Drukuj informacje o stronie.
 8. Kliknij Drukuj.
Uwaga:

Jeśli dokument nie został poprawnie wydrukowany, upewnij się, czy zainstalowano odpowiedni sterownik drukarki.

Tworzenie standardowego pliku PostScript

Innym sposobem drukowania dokumentu na drukarce jest zapisanie go w formacie Adobe PostScript®. Plik taki można potem wydrukować na innym urządzeniu — np. u zewnętrznego usługodawcy. Standardowy plik PostScript (.ps) zawiera opis wszystkich elementów dokumentu, łącznie z informacjami o połączonych plikach i informacjach dostosowanych do wybranego w danym momencie urządzenia wyjściowego.

Plik PostScript jest zwykle większy od oryginalnego dokumentu InCopy. Utworzony plik postscriptowy można przekopiować na dysk lub inny nośnik zewnętrzny, albo przesłać na inny komputer do wydrukowania.

Uwaga:

Upewnij się, że plik postscriptowy został zapisany na dysku twardym przed wysłaniem go na serwer sieciowy lub urządzenie przenośne. Wolniejsze przesyłanie pomiędzy dyskiem twardym i innymi czytnikami może spowodować błędy w pliku lub utratę danych i w rezultacie zniszczyć dokument.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W zależności od systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Zaznacz opcję Drukuj do pliku. Kliknij Drukuj.

  • (Mac OS) W menu PDF zaznacz opcję Zapisz PDF jako PostScript. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku i kliknij Zapisz.

 4. Jeśli jest taka potrzeba, zmień istniejące ustawienia w oknie dialogowym Drukuj programu InCopy. Program InCopy używa bieżącego zakresu stron do tworzenia pliku PostScript.
 5. Kliknij przycisk Drukuj.
 6. (Windows) Określ nazwę i miejsce zapisania pliku, a następnie kliknij Zapisz.

Zmiana domyślnego ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania mogą być zapisane z aplikacją, tak aby nowe dokumenty InCopy używały tych samych opcji. W systemie Mac OS, ustawienia drukowania stają się domyślnymi dla danej drukarki. Poszczególne ustawienia drukowania mogą być przysłaniane.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj i dostosuj wybrane domyślne ustawienia drukowania.
 2. Kliknij Zapisz ustawienia.

  Wszelkie zestawy przesłaniających opcji dla tych zapisanych ustawień są usuwane po zakończeniu drukowania.

Skalowanie dokumentów

Drukowanie z widoku Układ umożliwia kontrolowanie dopasowania stron na wybranym rozmiarze papieru poprzez ich skalowanie. Maksymalny dopuszczalny do druku rozmiar strony w systemie Windows wynosi 129 na 129 cali. Aby zmieścić zbyt duży dokument na mniejszym arkuszu papieru, można przeskalować jego wysokość i szerokość, symetrycznie albo asymetrycznie. Strony mogą być skalowane automatycznie, tak aby mieściły się w obszarze drukowalnym bieżącego rozmiaru papieru. Skalowanie nie wpływa na rozmiar stron w dokumencie.

Ręczne skalowanie dokumentu

 1. W widoku Układ wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Aby zachować bieżące proporcje wysokości i szerokości dokumentu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Aby przeskalować dokument asymetrycznie, upewnij się, że opcja nie jest zaznaczona.
 3. Wpisz wartości procentowe od 1 do 1000 w pola Szerokość i Wysokość. Jeżeli zaznaczono opcję Stałe proporcje, wystarczy wpisać wartość w jedno pole; drugie zostanie uaktualnione automatycznie.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Automatyczne skalowanie dokumentu

 1. W widoku Układ wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Zmieść. Obok opcji Zmieść pojawi się procent skalowania, uzależniony od obszaru zadruku zdefiniowanego w wybranym pliku PPD.
 3. Kliknij Drukuj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?