Tabulatory i wcięcia

Omówienie okna dialogowego Tabulatory

Tabulatory rozmieszczają tekst w ramce na zadanych pozycjach w poziomie. Domyślne ustawienia tabulatorów zależą od ustawienia jednostek miarki poziomej wybranej w oknie dialogowym Jednostki i skoki.

Tabulatory dotyczą całego akapitu. Pierwszy ustawiony tabulator usuwa wszystkie domyślne tabulatory po lewej. Kolejne tabulatory usuwają tabulatory domyślne znajdujące się pomiędzy tymi, które ustawi użytkownik. Tabulatory dzielą się na lewe, środkowe, prawe i dziesiętne lub znaków specjalnych.

Tabulatory ustawia się za pomocą okna dialogowego Tabulatory.

Okno dialogowe Tabulatory

A. Przyciski wyrównania tabulatorów B. Położenie tabulatora C. Pole znaku wiodącego D. Pole Wyrównaj do E. Miarka tabulatorów F. Przyciąganie do ramki 

W przypadku korzystania z pionowej ramki tekstowej, okno dialogowe Tabulatory także przejdzie w pozycję pionową. Gdy kierunek okna dialogowego Tabulatory nie jest zgodny z kierunkiem ramki tekstowej, kliknij ikonę magnesu, aby przyciągnąć miarki do ramki tekstowej.

Pionowe tabulatory

Otwieranie okna dialogowego Tabulatory

 1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij w ramce tekstowej.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Tabulatory.

Jeżeli jest widoczna góra ramki, okno dialogowe Tabulatory zostanie do niej przyciągnięty i dopasuje swoją szerokość do szerokości bieżącej kolumny.

Gdy wyświetlana jest góra poziomej ramki, okno dialogowe Tabulatory przyciągnie górę ramki tekstowej, a szerokość zmieni się tak, aby była dopasowana do szerokości kolumny. Gdy w ramce pionowej znajduje się punkt wstawiania tekstu, okno dialogowe Tabulatory zostanie przyciągnięte do prawej strony ramki tekstowej, a wyświetlana długość zostanie dopasowana do długości kolumny.

Wyrównanie miarki okna dialogowego Tabulatory do tekstu

 1. W widoku Układ przewiń dokument, aby wyświetlić górę zawartości.
 2. Przewiń dokument, aby wyświetlić górę ramki tekstowej.
 3. Kliknij ikonę magnesu  w oknie dialogowym Tabulatory. Okno dialogowe Tabulatory zostanie przyciągnięte do góry kolumny, w której znajduje się zaznaczenie lub punkt wstawiania.

Ustawianie tabulatorów

Tabulatory dzielą się na lewe, środkowe, prawe i dziesiętne lub znaków specjalnych. Tabulatory znaków specjalnych umożliwiają wyrównanie tabulacji do dowolnego wybranego znaku, np. dwukropka lub symbolu dolara.

Bob Bringhurst udostępnił artykuł poświęcony różnym efektom tabulatorów i wcięć - Galeria tabulatorów i wcięć.

 1. Aby wyświetlić efekt zmiany ustawień tabulatorów, wybierz polecenie Widok > Układ.
 2. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w akapicie.
 3. Naciśnij klawisz Tab. Dodaj tabulatory w akapitach, w których ma zostać dodany odstęp w poziomie. (Tabulatory można także wstawić już po zdefiniowaniu ustawień tabulacji).
  Wyrównywanie tekstu za pomocą tabulatorów

 4. Wybierz polecenie Tekst > Tabulatory, aby wyświetlić okno dialogowe Tabulatory.
 5. Aby określić akapity, które będą podlegały ustawieniom, należy je zaznaczyć.
  Uwaga:

  W widoku korekty szpaltowej lub Wątek ustawienie tabulatora na początku akapitu powoduje jego wcięcie o wartość niezależną od położenia tabulatora. Widok Układ pokazuje aktualną odległość tabulatora.

 6. Aby ustawić pierwszy tabulator, kliknij przycisk wyrównania (lewy, prawy, środkowy lub dziesiętny) w oknie dialogowym Tabulatory, co określi wyrównanie tekstu do tego tabulatora.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij miarkę tabulatorów w miejscu, gdzie ma się znaleźć nowy tabulator.

  Dodawanie nowej definicji tabulatora

  • Wpisz położenie w polu X i naciśnij klawisz Enter lub Return. Jeżeli wartość X jest zaznaczona, można nacisnąć klawisz strzałki w dół lub w górę, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość tabulatora o 1 punkt.
 8. Powtórz kroki 3 i 4, aby dodać kolejne tabulatory z innym wyrównywaniem.
Pierwszy tabulator wyrównuje do prawej; drugi tabulator wyrównuje do lewej.

Uwaga:

Aby wstawić znak tabulatora w tabeli, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inne > Tabulator.

Powtarzanie tabulatorów

Polecenie Powtórz tabulator tworzy wielokrotności tabulatorów na podstawie odległości między danym tabulatorem a lewym wcięciem lub poprzednim punktem tabulacji.

 1. Kliknij punkt wstawiania w akapicie.
 2. W panelu Tabulatory zaznacz tabulator na miarce.
 3. Wybierz z menu panelu polecenie Powtórz tabulator.
  Tabulatory powtórzone

  A. Przyciski wyrównania tabulatorów B. Punkt tabulacji na miarce C. Menu panelu 

Przenoszenie, usuwanie i edycja ustawień tabulatorów

Ustawienia tabulatorów mogą być przenoszone, usuwane i edytowane za pomocą okna Tabulatory.

Przesuwanie ustawienia tabulatora

 1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w akapicie.
 2. W oknie dialogowym Tabulatory zaznacz tabulator na miarce tabulatorów.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wpisz nowe położenie w polu X i naciśnij klawisz Enter lub Return.

  • Przeciągnij tabulator na nowe miejsce.

Usuwanie ustawień tabulatora

 1. Kliknij punkt wstawiania w akapicie.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij tabulator poza miarkę.

  • Zaznacz tabulator i wybierz z menu panelu polecenie Usuń tabulator.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia tabulatorów, wybierz z menu panelu polecenie Wyczyść wszystkie.

Zmiana wyrównania tabulatora

 1. W oknie dialogowym Tabulatory zaznacz tabulator na miarce tabulatorów.
 2. Naciśnij odpowiedni przycisk wyrównania tabulatora.
  Uwaga:

  Można także wcisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), klikając znacznik punktu tabulacji i przewinąć wszystkie cztery opcje wyrównania.

Określanie znaków dla tabulatorów dziesiętnych

Tabulatory dziesiętne mogą być używane do wyrównania tekstu względem określonego znaku (np. przecinka lub symbolu dolara).

 1. Utwórz lub zaznacz tabulator dziesiętny  na miarce w panelu Tabulatory.
 2. W polu Wyrównaj do wpisać znak, do którego ma być wyrównywany tekst. Można wpisać lub wkleić dowolny znak. Wyrównywany akapit musi zawierać podany w tym polu znak.
  Tekst wyrównany przy pomocy tabulatora dziesiętnego

Dodawanie linii odniesienia tabulatora

Linie odniesienia to powtarzająca się sekwencja znaków, np. seria kropek lub linii, między tabulatorem a następującym za nim tekstem.

 1. W panelu Tabulatory zaznacz tabulator na miarce.
 2. Wpisz serię znaków (maksymalnie osiem) w pole Linia odniesienia, a następnie kliknij Enter lub Return. Wpisane znaki będą powtarzane na całej szerokości tabulatora.
 3. Aby zmienić czcionkę i inne atrybuty formatu znaku prowadzącego, zaznacz znak tabulatora w ramce tekstowej i nadaj format za pomocą panelu Typografia lub menu Tekst.

Wstawianie tabulatorów wcięcia z prawej

Za pomocą jednej czynności można dodać tabulator z wyrównaniem w prawo oraz wcięcie z prawej, co ułatwia przygotowywanie tabelowego tekstu zajmującego całą kolumnę. Tabulatory wcięcia z prawej różnią się nieco od zwykłych tabulatorów. Tabulator wcięcia z prawej ma następujące właściwości:

 • Wyrównuje wszystkie kolejne znaki do prawej krawędzi ramki tekstowej. Jeżeli ten sam akapit zawiera jakieś punkty tabulacji za tabulatorem wcięcia z prawej, to tabulatory te i ich tekst są przenoszone do następnego wiersza.

 • Jest znakiem specjalnym wstawianym w tekście, a nie tabulatorem ustawianym w oknie dialogowym Tabulatory. Wstawia się go za pomocą menu kontekstowego, a nie okna dialogowego Tabulatory. Dlatego też tabulator wcięcia z prawej nie może stanowić elementu stylu akapitu.

 • Różni się od opcji Wcięcie z prawej w panelu Akapit. Wcięcie akapitowe z prawej odsuwa całą prawą krawędź akapitu od prawej krawędzi ramki tekstowej.

 • Można dla niego zastosować znak prowadzący. Tabulatory wcięcia z prawej używają znak prowadzący pierwszego tabulatora po prawym marginesie lub (jeśli nie ma takiego) ostatniego tabulatora przed prawym marginesem.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij w wierszu, w którym ma zostać wstawiony tabulator wcięcia z prawej.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inne > Tabulator wcięcia z prawej.

Określanie wcięć

Wcięcia przesuwają tekst do środka od lewej i prawej krawędzi ramki. Do przesunięcia pierwszego wiersza akapitu należy używać funkcji wcięcia pierwszego wiersza, a nie tabulatorów lub spacji.

Wcięcie pierwszego wiersza ma położenie względne do wcięcia od lewego marginesu. Na przykład, jeżeli lewa krawędź marginesu jest wcięta o 1 pica, to ustawienie wcięcia pierwszego wiersza na 1 pica spowoduje przesunięcie pierwszego wiersza akapitu o 2 pica od lewej krawędzi ramki lub marginesu wewnętrznego.

Wcięcia można ustawiać za pomocą okna dialogowego Tabulatory, panelu Akapit lub panelu Sterowanie. Ponadto wcięcia można definiować podczas tworzenia list wypunktowanych lub numerowanych.

Podczas ustawiania znaków azjatyckich można wybrać ustawienie mojikumi, aby określić wcięcie dla pierwszego wiersza. Jednak określenie wcięć za pomocą ustawień mojikumi dla tekstu, w przypadku którego wcięcie pierwszego wiersza było określone w panelu Akapit pozwala na uczynienie wcięcia tekstu sumą obu wcięć.

Bob Bringhurst udostępnił artykuł poświęcony różnym efektom tabulatorów i wcięć - Galeria tabulatorów i wcięć.

Określanie wcięcia przy pomocy okna dialogowego Tabulatory

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Tabulatory, aby wyświetlić okno dialogowe Tabulatory.
 3. W oknie dialogowym Tabulatory wykonaj jedną z następujących czynności dotyczących znaczników wcięć  :
  • Przeciągnij górny znacznik, aby wciąć pierwszy wiersz tekstu. Przeciągnij dolny znacznik, aby przesunąć oba znaczniki i wciąć cały akapit.
  Wcięcie pierwszego wiersza (po lewej) i bez wcięcia (po prawej)

  • Zaznacz górny znacznik i wpisz wartość w polu X, aby wciąć pierwszy wiersz tekstu. Zaznacz dolny znacznik i wpisz wartość w pole X, aby przesunąć oba znaczniki i wciąć cały akapit.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z okna dialogowego Tabulatory, zobacz Omówienie okna dialogowego Tabulatory.

Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit lub panelu Sterowanie

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Dostosuj odpowiednie wartości wcięć w panelu Akapit lub panelu Sterowanie. Na przykład, wykonaj następujące czynności:
  • Aby wciąć cały akapit o wartość 1 pica, wpisz wartość (w tym przykładzie 1p) w pole Wcięcie z lewej .

  • Aby wciąć o 1 pica tylko pierwszy wiersz akapitu, wpisz wartość (w tym przykładzie 1p) w pole Wcięcie z lewej pierwszego wiersza .

  • Aby utworzyć wcięcie wiszące (wysunięcie) o szerokości 1 pica, wpisz wartość dodatnią (w tym przykładzie 1p) w polu Wcięcie z lewej oraz wartość ujemną (w tym przykładzie ‑1p) w polu Wcięcie z lewej pierwszego wiersza. Zobacz Określanie wcięć.

Zerowanie wcięć

 1. Kliknij akapit, w którym chcesz wyzerować wcięcia.
 2. Z menu okna dialogowego Tabulatory wybierz polecenie Wyzeruj wcięcia.

Tworzenie wcięcia wiszącego

Przy wcięciu wiszącym (wysunięciu), wcięte są wszystkie wiersze akapitu poza pierwszym. Wcięcia wiszące są szczególnie przydatne, gdy chce się dodać na początku akapitu grafikę w wierszu.

Bez wcięcia (po lewej) oraz wcięcie wiszące (po prawej)

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit, w którym ma się pojawić wcięcie.
 2. Za pomocą panelu Sterowanie lub okna dialogowego Tabulatory ustaw wartość wcięcia z lewej na większą niż zero.
 3. Aby podać ujemną wartość dla wcięcia pierwszego wiersza, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Sterowanie wpisz ujemną wartość wcięcia pierwszego wiersza .

  • W oknie dialogowym Tabulatory przeciągnij górny znacznik w lewo lub zaznacz go i wpisz ujemną wartość w pole X

W większości przypadków podaje się ujemny odpowiednik wartości wprowadzanej w punkcie 2; na przykład, jeżeli wpisano wcięcie z lewej równe 2 pica, to wcięcie z lewej dla pierwszego wiersza będzie na ogół równe -2 pica.

Tworzenie wcięcia w prawo w ostatnim wierszu akapitu

Za pomocą opcji Wcięcie ostatniego wiersza z prawej można wysunąć w prawo ostatni wiersz akapitu. Jest to opcja szczególnie przydatna przy wyrównywaniu w prawo cen w katalogu.

Wcięcie ostatniego wiersza z prawej

 1. Wpisz treść akapitów. W ostatnim wierszu akapitu umieść punkt wstawiania przed tekstem, który ma być wysunięty. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tabulator wcięcia z prawej.
 2. Zaznacz akapity.
 3. Aby utworzyć wcięcie z prawej dla akapitów, wpisz wartość (np.2p) w pole Wcięcie z prawej w panelu Akapit lub panelu Sterowanie.
 4. Aby przesunąć wartość wcięcia z prawej dla tekstu za tabulatorem, wpisz wartość ujemną (np ‑2p) w polu Wcięcie ostatniego wiersza z prawej w panelu Akapit lub panelu Sterowanie.

Używanie Wcięcia dotąd

Do tworzenia wcięć niezależnie od ustawień wartości lewego wcięcia akapitu można użyć znaku specjalnego Wcięcie dotąd. Znak specjalny Wcięcie dotąd różni się od lewego wcięcia akapitu pod następującymi względami:

 • Znak Wcięcie dotąd przepływa razem z tekstem, tak jakby był widocznym znakiem. Jeżeli zmieni się przepływ tekstu, wcięcie przeniesie się razem z nim.

 • Znak Wcięcie dotąd wpływa na wszystkie wiersze następujące po wierszu, w którym ten znak specjalny został wstawiony. Można zatem wciąć tylko niektóre wiersze w akapicie.

 • Aby wyświetlić znak Wcięcie dotąd , wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.

Wcięcie dotąd, znak specjalny

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć wcięcie.
 2. Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Wcięcie dotąd.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto