Ulepszenia dotyczące formatu EPUB w programie InDesign CC

Odwzorowanie stylów na nazwy klas

Podczas generowania nazwy klasy z nazwy stylu InDesign tworzy obecnie pełnoprawną nazwę klasy: <nazwa grupy stylu>_<nazwa stylu>.

Prawo własności stylu klasy - obsługa konfliktów nazw klas CSS

Jeśli odwzorowujesz dwa style w tej samej nazwie klasy, powoduje to konflikt, jeśli zdecydujesz się stworzyć CSS dla powiązanego dokumentu. Program InDesign pokazuje ostrzeżenie i wyświetla komunikat o konflikcie podczas eksportu.

Konflikt nazw klas CSS

Jasne znaczniki list uporządkowanych/numerowanych

Wygenerowane znaczniki dla opcji „Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę” i „Odwzoruj na uporządkowaną listę” w opcjach Eksport EBook > Ogólne > Tekst są obecnie pozbawione jakichkolwiek dodatkowych klas. Program InDesign nie wprowadza już żadnych znaków ani nie tworzy żadnych połączeń i umożliwia przeglądarce lub urządzeniu tworzenie list.

Udoskonalona heurystyka określania struktury wypunktowania i numerowania

Heurystyka określania struktury wypunktowania i numerowania została znacznie ulepszona w celu wykrywania struktury semantycznej punktorów i liczb oraz odpowiedniego jej wyrażania w HTML.

W przypadku punktorów:

  • Program InDesign traktuje dwa akapity mające WSZYSTKIE wspólne atrybuty powiązane z punktorem, w tym wcięcie z lewej, jako część tej samej listy.
  • Akapit, który nie jest punktorem, ale następuje po akapicie z punktorem i ma to samo wcięcie z lewej, jest teraz uznawany za „zagnieżdżony” i staje się częścią listy.

W przypadku numeracji:

  • Z racji tego, że projektanci mogą określić atrybut dla „Listy”, której jest częścią, ustawienie to ma najwyższy priorytet w odniesieniu do wcięcia z lewej lub różnych atrybutów numeracji.
  • Chociaż program InDesign obsługuje określanie wartości atrybutu na znaczniku, nie jest możliwe określenie listy numerowanej przekraczającej granice Tabeli i Wątku w HTML.

W celu uzyskania poprawnego numerowania należy dokonać eksportu do EPUB 3.0.

Statyczna lista numerowana usunięta z opcji eksportu EPUB

Z uwagi na to, że program InDesign obsługuje teraz prawdziwe (czyste) znakowanie list z zachowaniem początkowych wartości liczbowych, opcja Statycznej listy uporządkowanej została usunięta z okna dialogowego Eksport EPUB.

Ulepszone znaczniki HTML i CSS przy opcji eksportu listy Konwertuj na tekst

Ulepszone zostały znaczniki HTML i CSS opcji eksportu „Konwertuj na tekst”. Program InDesign wstawia teraz konieczne znaki punktora lub numeracji i przesłania style tak, że ostateczny wygląd opcji listy pozostaje zbliżony do wyglądu w programie InDesign.

Metadane ciągu wersji

Do generatora metadanych dodano numer wersji:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Ulepszona konwencja nazewnictwa klas CSS dopasowana do ich wykorzystania

Program InDesign generuje różne dodatkowe klasy w celu poprawy wizualnej wierności i pojęciowej odpowiedniości między InDesign a EPUB.

Zmieniono nazwy klas tak, aby odpowiadały ich wykorzystaniu i były bardziej czytelne.

Generowanie przedrostka klas CSS Opis
CharOverride-# Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu znaku przesłania właściwości CSS
ParaOverride Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu akapitu przesłania właściwości CSS
TableOverride-#
Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu tabeli przesłania właściwości CSS
CellOverride-#
Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu komórki przesłania właściwości CSS
ObjectOverride-#
Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu obiektu (PageItem) przesłania właściwości CSS
_idGenParaOverride-#
Obsługa dziedziczenia właściwości CSS (takich jak wcięcie z lewej)
_idGenCharOverride-# Obsługa dziedziczenia właściwości CSS (takich jak rozmiar w punktach)
_idGenDropcap-# Sprawia, że inicjał wpuszczony wygląda bardziej jak ID
_idGenBNMarker-# Sprawia, że znaki wypunktowania i numerowania wyglądają bardziej jak ID
_idGenRuby-# Zmienia Ruby CSS
_idGenStoryDirection Obsługuje kierunek wątku
_idGenTableRowColumn Obsługuje naprzemienne obrysy i wypełnienia tabeli
_idGenPageitem-# Przenosi szerokość i wysokość PageItem/Obiektu

CSS tworzone dla znacznika Ruby języka japońskiego

InDesign generuje teraz osobne reguły CSS zawierające atrybuty powiązane z Ruby.

Obsługa skryptów przy eksporcie książek EPUB

Niedostępna w wersji CS6 obsługa skryptów jest obecnie dostępna.

Nowe ostrzeżenie podczas eksportu lub okno komunikatu o błędzie

Nowe okno dialogowe ułatwia odczytywanie ostrzeżeń lub komunikatów o błędach eksportu.

Ulepszone odwzorowanie punktorów we własnościach typu stylu listy

W przypadku wykrycia wartości Unicode innej niż podane w tabeli poniżej, CSS nie określi jej, pozostawiając ją przy wartości domyślnej urządzenia lub przeglądarki (zwykle “disc”)

Wartość ID wg Unicode

Właściwość CSS

0x2022 (punktor)

“disc”

0x25CB (białe koło)

“circle”

0x25A0 (czarny kwadrat)

“square”

Różne typy list numerowanych programu InDesign są teraz odwzorowywane we właściwościach CSS w sposób podany w poniższej tabeli.

ITextAttrNumberingStyle

Właściwość CSS

1,2,3,4

“decimal”

01,02,03,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

I, II, III,

“upper-­‐roman”

i, ii, iii,

“lower-­‐roman”

A,B,C,D

“upper-­‐alpha”

a,b,c,d

“lower-­‐alpha”

001,002,003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

0001,0002,0003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

Odwzorowanie właściwości łamania przed

Atrybut Opcji przenoszeniaRozpocznij akapit” jest teraz prawidłowo odwzorowany w poprawnej właściwości CSS. Dowolna wartość tego atrybutu inna niż „kStartAnywhere” zostaje odwzorowana jako „pagebreak-before:always”.

Znaki podziału pozostają obecnie nieobsługiwane.

Dostęp do czcionek czytnika iBooks

Czytnik iBooks obsługuje cały szereg czcionek urządzenia (http://iosfonts.com/), a czcionki te nie są włączone domyślnie przy wywoływaniu przez @font-face, o ile do pakietu nie zostanie dodana specjalna opcja XML META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.

Obecnie plik opcji jest dodany zarówno do pakietów EPUB2.0 jak i EPUB3.0.

Osadzanie czcionek w czytniku iBooks jest obecnie obsługiwane

EPUBCheck zostało zmienione tak, aby przyjmowało osadzoną czcionkę jako dopuszczalną w przypadku czytnika iBooks.

Opcja „EPUB 3.0 z układem” usunięta z opcji eksportu EPUB

Z racji tego, że DPS Reader nie obsługuje tego formatu, opcja „EPUB 3.0 z układem” została usunięta z okna dialogowego Eksport EPUB.

Odwzorowanie akapitu przekazuje atrybuty do właściwości CSS akapitu

Atrybut akapitu

Właściwość CSS

Razem z poprzednim

page-break-before:avoid

Zachowaj wszystkie wiersze razem

orphans: 99

Utrzymaj pierwsze N

orphans: #

Utrzymaj ostatnie N

window: #

Razem z następnymi N

page-break-after:avoid

Przy poprzedniej zmianie Rozpocznij akapit było odwzorowywane jako właściwość CSS „page-break-before:avoid”. Z racji tego, że atrybut ten oraz Razem z poprzednimi dzielą tę samą odwzorowywaną właściwość, w przypadku konfliktu Rozpocznij akapit weźmie górę, tak jak ma to miejsce w programie InDesign.

Uwaga:

Odwzorowanie Razem z następnymi N ignoruje jakiekolwiek wartości inne niż jedna. Znaki podziału (przejdź do następnego N) nie są one obecnie obsługiwane.

Obsługa więcej niż jednej nazwy klasy CSS w polach odwzorowania „styl na znacznik/klasę” stylów akapitowych, znakowych i obiektowych

Większa liczba nazw klas musi być oddzielona jedną lub większą liczbą spacji, a pierwsza nazwa klasy będzie wykorzystana do wygenerowania CSS dla stylu, jeśli dla danego stylu uaktywniono tworzenie CSS.

Przykładowo Styl akapitu:

Class: InDesign jest najlepszy

Daje wynik:

<p class=”InDesign jest najlepszy”>foo</p>

p.InDesign {…}

Celem tej funkcji jest umożliwienie projektantom przesłonięcie lub rozszerzenie właściwości CSS poprzez mechanizm „Dodatkowy plik CSS” w zakładce Zaawansowane okna dialogowego Eksport EPUB.

Nie zostaje wykonane żadne dodatkowe sprawdzenie wartości, a podczas eksportu InDesign po prostu przenosi je do znaczników, a pod innymi względami je ignoruje.

Puste zakresy <p> i <li> zostają usunięte

Puste Akapity w programie InDesign nie są puste – zawierają końce wiersza i są mają określoną wysokość.

W HTML program InDesign odwzorowuje Akapity odpowiednio jako znaczniki <p> i <li> zaś znaki końca wiersza nie są częścią odwzorowania, co może prowadzić do pustych znaczników.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto