Eksportowanie zawartości do HTML | CS6 i CS5.5

Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Eksportowanie do HTML to prosta metoda przygotowania zawartości InDesign do publikacji w Internecie. Podczas eksportowania zawartości do HTML można kontrolować sposób eksportu tekstu i obrazów. Program InDesign zachowuje nazwy akapitów, znaków, obiektów, tabel i stylów nadanych komórkom w eksportowanej zawartości przez oznaczenie zawartości HTML klasami stylów CSS o tych nazwach. Używając programu Adobe Dreamweaver lub innego edytora HTML obsługującego CSS, możesz szybko zastosować odpowiednie formatowanie i układ zawartości.

Co podlega eksportowi

Program InDesign eksportuje wszystkie wątki, połączoną i osadzoną grafikę, pliki filmów SWF, przypisy dolne, tekst, listy z punktorami i listy numerowane, wewnętrzne odsyłacze oraz hiperłącza do tekstu lub stron internetowych. Tabele są także eksportowane, lecz część formatowania, takie jak obrysy tabeli i komórek, nie jest zachowane. Tabelom przydzielane są unikalne identyfikatory (ID). Dzięki temu w programie Dreamweaver można odwoływać się do nich jak do zestawów danych Spry. Wstawione pliki audio i wideo h.264 są umieszczone w znacznikach <audio> i <video> języka HTML5.

Co nie podlega eksportowi

Program InDesign nie eksportuje narysowanych obiektów (takich jak prostokąty, owale i wielokąty), hiperłączy (z wyjątkiem łączy do stron internetowych i łączy do zakotwiczeń tekstowych znajdujących się w tym samym dokumencie), obiektów wklejonych (w tym wklejonych obrazów programu Illustrator), tekstu przekonwertowanego na kontury, znaczników XML, ksiąg, zakładek, glifów SING, przejść strony, znaczników indeksu, obiektów na stole montażowym, które nie są zaznaczone i nie dotykają strony oraz elementów strony wzorcowej (chyba, że zostały przesłonięte lub zaznaczone przed wyeksportowaniem).

  1. Jeśli nie eksportujesz całego dokumentu, zaznacz ramki tekstowe, zakres tekstu, komórki tabeli lub grafiki, które chcesz wyeksportować.
  2. Wybierz polecenie Plik -> Eksportuj i wybierz HTML z listy Zapisz jako typ.
  3. Określ nazwę i położenie dokumentu HTML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  4. W oknie dialogowym Opcje eksportu HTML określ potrzebne opcje w obszarach Ogólne, Obraz, Zaawansowane, a następnie kliknij OK.

Utworzony zostanie dokument o określonej nazwie z rozszerzeniem .html (np. „newsletter.html”); jeśli zostało to określone, to w tym samym położeniu zostanie zapisany podfolder z obrazami WWW (np. „newsletter web images”).

Opcje eksportu HTML

W oknie dialogowym HTML określ następujące opcje.

Opcje ogólne

Obszar Ogólne zawiera następujące opcje.

Eksportuj

Określa, czy eksportowane są tylko zaznaczone elementy, czy cały dokument. Jeśli ramka tekstowa jest zaznaczona, eksportowany jest cały wątek wraz z tekstem niemieszczącym się.

Jeśli zaznaczona jest opcja Dokument, to eksportowane są wszystkie elementy ze wszystkich stron, z wyjątkiem elementów strony wzorcowej, które nie zostały przesłonięte, oraz elementów strony na niewidocznych warstwach. Ignorowane są także znaczniki XML, wygenerowane indeksy i spis treści.

Kolejność / ustawienia kolejności zawartości

Określa kolejność odczytu obiektów strony.

Na podstawie układu strony

Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.

Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, szczególnie w skomplikowanych dokumentach wielokolumnowych, elementy projektu mogą nie pojawić się w pożądanym porządku odczytu. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Tak samo jak struktura XML

Jeśli wybrana jest opcja Taka samo jak struktura XML, kolejnością eksportowanej treści i jej doborem steruje panel Struktura. Jeśli zawartość jest już oznakowana, można przeciągnąć znaczniki w panelu Struktura XML, aby ustawić kolejność eksportowania XHTML. Jeśli zawartość nie jest oznakowana, można wybrać polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura, aby utworzyć znaczniki, których kolejność można zmienić. Jeśli nie chcesz, aby dany element trafił do eksportu, możesz po prostu usunąć dany znacznik w panelu Struktura XML. (Usunięcie znacznika nie usuwa zawartości z pliku INDD). Zobacz Oznaczanie elementów strony.

Tak samo jak panel Artykuły

Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. Zobacz Dołączanie artykułów do eksportu.

Margines

Określ prosty margines w firetach lub pikselach. Określenie marginesów w firetach zapewnia lepszą zgodność w konfiguracji wieloekranowej. Ta sama wartość stosowana jest dla wszystkich marginesów: górnego, dolnego, lewego i prawego.

Punktory

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych automatycznych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Numeracja

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <o>.

Odwzorowuj na statyczne, uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Konwertuj na tekst

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Wyświetl HTML po wyeksportowaniu

Uruchamia przeglądarkę, jeśli jest dostępna.

Opcje obrazu

Kopiuj obrazy

Określa sposób eksportowania obrazów jako HTML.

Oryginał

Eksportuje obraz źródłowy do podfolderu „<nazwa_dokumentu>-web-images”. Gdy wybrana jest ta opcja, wszystkie inne opcje są wyłączone.

Zoptymalizowane

Pozwala zmienić ustawienia, aby określić jak obraz jest eksportowany.

Połącz ze ścieżką serwera

Zamiast eksportowania obrazów do podfolderu, możesz określić lokalny adres URL (np. „obrazy/”), który pokazuje się przed plikiem obrazu. W kodzie HTML, atrybut łącze pokazuje podaną ścieżkę i rozszerzenie. Ta opcja jest szczególnie efektywna, gdy samodzielnie konwertujesz obrazy na obrazy WWW.

Zachowaj wygląd z układu

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Rozdzielczość (ppi)

Określ rozdzielczość obrazów w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4). Wartość ppi można określić dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości obejmują ustawienia 72, 96, 150 (średnia dla wszystkich współczesnych ebooków) i 300.

Rozmiar obrazu

Określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem strony. Opcja Względem rozmiaru strony ustala względną wartość procentową w oparciu o rozmiar obrazu względem szerokości strony programu InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy skalowane są proporcjonalnie względem szerokości obszaru odczytu.

Wyrównanie obrazu i odstępy

Określ sposób wyrównania obrazu: do lewej, do środka, do prawej, oraz odstęp przed i odstęp po.

Ustawienia stosowane względem zakotwiczonych obiektów

Zaznacz, aby zastosować te ustawienia do wszystkich zakotwiczonych obiektów.

Konwersja obrazu

Pozwala wybrać, czy optymalizowane obrazy w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG, czy PNG. Wybierz opcję Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór PNG wyłącza ustawienia kompresji obrazu.Używaj PNG dla obrazów bezstratnych lub obrazów zawierających przezroczystość.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory). Wybierz opcję Internetowy, aby utworzyć paletę kolorów internetowych, która jest podzbiorem palety kolorów systemowych Windows i Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz opcję Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz opcję Linia bazowa, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero, gdy zostanie całkowicie pobrany; do tego czasu w jego miejscu widnieje element zastępczy.

Ignoruj ustawienia konwersji obiektu

Ignoruje Opcje eksportu obiektów zastosowane przy poszczególnych obrazach. Zobacz Stosowanie opcji eksportu obiektów.

Opcje zaawansowane

Obszar Zaawansowane służy do ustawiania opcji CSS i JavaScript.

Opcje CSS

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji. Zawartość strony — kod HTML — znajduje się w samym pliku HTML, podczas gdy reguły CSS definiujące prezentację kodu znajdują się w innym pliku (zewnętrzny arkusz stylu) lub wewnątrz dokumentu HTML (zwykle w sekcji Head). Można na przykład określić różne rozmiary czcionki w zaznaczonym tekście, a także użyć stylów CSS do sterowania formatem i położeniem elementów blokowych na stronie WWW.

Osadzony CSS

Podczas eksportowania do XHTML możesz utworzyć listę stylów CSS, które pojawią się w sekcji Head pliku HTML z deklaracjami (atrybutami).

Jeśli zaznaczona jest opcja Załącz definicje stylów, program InDesign próbuje dopasować atrybuty formatowania tekstu InDesign do odpowiedników CSS. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, plik HTML zawiera puste deklaracje. Te deklaracje możesz potem edytować w programie Dreamweaver.

Jeśli zaznaczona jest opcja Zachowaj przesłonięcia lokalne, miejscowe formatowanie, takie jak na kursywa lub wytłuszczenie, zostaje zachowane.

Brak CSS

Zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie części CSS w pliku HTML.

Zewnętrzny CSS (CS5.5)

Podaj adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak „/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza czy CSS istnieje i czy jest poprawny, dlatego użyj programu Dreamweaver, aby potwierdzić zewnętrzne ustawienia CSS.

Dodatkowy CSS (CS6)

Określ CSS, korzystając z przycisku Dodaj arkusz stylu.

Opcje JavaScript

Zaznacz Łącze do zewnętrznego JavaScript, aby uruchomić JavaScript, gdy otwierana jest strona HTML. Podaj adres URL pliku JavaScript, który jest zwykle względnym adresem URL. Program InDesign nie sprawdza czy plik JavaScript istnieje lub jest poprawny.

Więcej zasobów tego rodzaju

Program Adobe InDesign umożliwia tworzenie i publikowanie ebooków, broszur, ulotek, pocztówek, plakatów, interaktywnych układów stron i innych rodzajów treści.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto