Programy edukacyjne

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak tworzyć programy edukacyjne i zarządzać nimi w usłudze Learning Manager.

Programy edukacyjne to wyjątkowe kursy spełniające określone cele dla ucznia. Administratorzy mogą je tworzyć dla uczniów. Z kolei uczniowie mogą je wyświetlić, aby się z nimi zapoznać.

Tworzenie programów edukacyjnych

Administratorzy mogą tworzyć programy edukacyjne. Aby utworzyć program edukacyjny, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się jako administrator. Kliknij w lewym panelu opcję Program edukacyjny. Strona programów edukacyjnych pojawia się wraz z listą istniejących programów, jeśli zostały już utworzone dla organizacji użytkownika.
 2. Kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony. Zostanie wyświetlona strona Dodaj nowy program edukacyjny.
 3. Wprowadź nazwę programu edukacyjnego, ogólny zarys oraz korzyści z niego płynące.
 4. Aby utworzyć programy edukacyjne w innych lokalizacjach, kliknij Dodaj nowy język na górze strony. Wybierz języki i kliknij przycisk Dodaj. Konieczne może być dodanie wszystkich metadanych programu edukacyjnego we wszystkich wybranych językach. Jeśli to działanie nie zostanie wykonane, informacje będą wyświetlane w języku angielskim.
 5. Dla programu wprowadź wyjątkowy identyfikator elementu edukacyjnego. Wyjątkowy identyfikator nie powinien zawierać znaków specjalnych, tylko litery i cyfry. Dwa elementy edukacyjne nie mogą mieć tego samego identyfikatora.
 6. Wybierz z następujących rodzajów rejestracji: Rejestracja administratora lub samodzielna rejestracja. Wybierz opcję wyrejestrowania i ustawiania kolejności kursów, a następnie kliknij opcję Zapisz. Jeśli wybierzesz samodzielną rejestrację, uczniowie będą mogli zarejestrować się sami do programu edukacyjnego.
  Zostanie wyświetlona strona kursów, aby umożliwić dodawanie kursów do programów edukacyjnych. Zawiera ona karty Program nauczania i Katalog. 
  Uwaga
  Do programu edukacyjnego można dodać wszystkie typy kursów. Mogą to być kursy w klasie i klasie wirtualnej, aktywności, moduły realizowane w tempie uczestnika oraz kursy hybrydowe. Kursy wyznaczone i zatwierdzone przez przełożonego nie pojawiają się podczas wyboru kursu w programach edukacyjnych.
 7. Należy dodać kursy do programu przed jego publikacją. Kliknij kartę Katalog, aby powiązać kursy z programem edukacyjnym. Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych kursów.
 8. Wybierz kursy, które chcesz dodać do programu edukacyjnego, wskazując ich karty kursorem i klikając. Jeśli kurs nie został jeszcze dodany do programu edukacyjnego, widoczny jest symbol + na środku karty kursu.
  Aby dodać więcej kursów, powtórz ten krok.
  Uwaga
  Lista wszystkich dodanych kursów programu edukacyjnego jest dostępna na zakładce Program nauczania. Dodana etykieta jest widoczna dla dodanych kursów na dole karty kursu w karcie Katalog.
 9. Kliknij opcję Wróć do programów na górze lewego panelu, aby wyświetlić listę wszystkich programów edukacyjnych. Można tam zobaczyć listę nowo dodanych programów.
 10. Program edukacyjny można opublikować, klikając opcję Przegląd w lewym panelu i wybierając Działania > Publikuj. Program edukacyjny można również opublikować w widoku Kursy i wystąpienia, klikając przycisk Publikuj w prawym górnym rogu strony.

Dodawanie uczniów do programu edukacyjnego

Więcej informacji o rejestrowaniu uczniów i instrukcjach postępowania znajdziesz w artykule Rejestracja uczniów
.

Włączanie pełnej kontroli nad katalogiem dla programów edukacyjnych

Tak jak w przypadku nadawania pełnej kontroli nad katalogiem dla kursów lub modułów, można również włączyć pełną kontrolę nad katalogiem dla programów edukacyjnych.

Resetowanie kursów

Administrator może resetować postępy na kursach w programie edukacyjnym.

Z poziomu programu edukacyjnego administrator może zresetować postępy na kursie.

Aby zresetować kurs, administrator musi wybrać kurs z menu rozwijanego kursy.

Następnie z listy rozwijanej Działania należy wybrać opcję Resetuj kurs.

Uczniowie mogą teraz od początku uruchamiać moduły wybranych kursów.

Uwaga: Resetowane są tylko te moduły kursu, których nie zaliczono lub nie ukończono.

Tworzenie wielu elementów programów nauczania

Można utworzyć wiele elementów kursu lub programu edukacyjnego.

 1. Kliknij opcję Program edukacyjny w lewym panelu.
 2. Kliknij nazwę programu edukacyjnego na liście miniatur kursów/programów.
 3. Kliknij opcję Elementy w lewym panelu.
 4. Wybierz opcję Dodaj nowy element w prawym górnym rogu informacji o kursie.
 5. Zostanie wyświetlony nowy element programu edukacyjnego.
 6. Kliknij ikony edycji (pokazane czerwoną strzałką na zrzucie ekranu) dla nowego wystąpienia, aby zmodyfikować wartości kursu/programu edukacyjnego, takie jak termin, nazwa elementu, informacje zwrotne i odznaka. Po dokonaniu zmian kliknij haczyk znajdujący się obok zmodyfikowanej wartości, aby zapisać zmiany. Aby anulować wprowadzone zmiany, należy kliknąć krzyżyk.

Administrator może dodać kursy typu klasa i klasa wirtualna do programu edukacyjnego. Każda sesja, którą autor podał podczas tworzenia kursu, staje się elementem domyślnym. Kiedy administrator dodaje kursy do programu edukacyjnego, domyślnie dochodzi do mapowania na domyślne wystąpienie wszystkich kursów. Administrator może zmienić sposób mapowania wystąpień. Liczba kursów dodanych do programu edukacyjnego jest również widoczna na stronie wystąpień zilustrowanej poniżej.

Zmienianie mapowania wystąpienia


Aby zmienić mapowanie wystąpienia, kliknij liczbę kursów na stronie Wystąpienie. Zostanie wyświetlone okno mapowania wystąpienia kursu z listą wystąpień. Teraz można wybrać mapowanie wystąpień.

Zmienianie mapowania wystąpienia w programie edukacyjnym
Zmienianie mapowania wystąpienia w programie edukacyjnym

Tworzenie elastycznych programów edukacyjnych

Dzięki elastycznym programom edukacyjnym uczniowie mogą brać udział w szkoleniach, które nie są ograniczone do tego, co oferuje wystąpienie domyślne.Administrator tworzy różne wystąpienia przystosowane do potrzeb uczniów. Zazwyczaj jest to program edukacyjny typu klasa lub klasa wirtualna.Aby zagwarantować, że wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział, administrator może utworzyć kilka wystąpień sesji kursu, na przykład dla różnych stref czasowych.

Administrator może odwzorować wystąpienie programu edukacyjnego na wystąpienie kursu wybrane przez ucznia.

Obieg pracy

 1. Utwórz kursy z kilkoma wystąpieniami.
 2. Utwórz program edukacyjny i dodaj do niego kursy.
 3. Utwórz wystąpienia programu edukacyjnego.
 4. Zarejestruj uczniów.

Subskrypcja

Administrator może pobrać wynik testu i raporty o stanie ucznia. Może również ustawić częstotliwość wysyłania raportów, temat wiadomości e-mail i adres odbiorcy. W zależności od ustawionej częstotliwości odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z załączonym raportem.

Raporty z subskrypcją
Raporty z subskrypcją

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij dowolny kafelek programu edukacyjnego
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego programu edukacyjnego według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Według użytkowników albo kartę Według pytania.

Wyniki są wyświetlane osobno dla każdego z kursów. Aby wyświetlić wyniki testu dla innego kursu, należy wybrać z listy rozwijanej jego tytuł. Można również wyeksportować wyniki testu dla każdego kursu.

Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników dla poszczególnych elementów programu edukacyjnego. W tym celu należy wybrać żądany typ elementu z listy rozwijanej.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Administrator może umożliwić informację zwrotną L1 i L3 w przypadku programu edukacyjnego. Informacje zwrotne L1 przekazane przez ucznia są widoczne na karcie Informacje zwrotne L1, a informacje zwrotne L3 przekazane przez przełożonego znajduje się na karcie Informacje zwrotne L3.

Wyrejestrowywanie się przez uczniów

Podczas tworzenia programu edukacyjnego administrator może zdecydować, czy uczniowie będą mogli samodzielnie wyrejestrować się z programu. Jeśli administrator wybierze tę opcję, uczniowie będą mogli sami się wyrejestrowywać. 

Zaznaczanie ukończenia

Administratorzy mogą oznaczyć program edukacyjny jako ukończony, korzystając z dostępnej dla nich opcji. Aby zaznaczyć ukończenie programu, należy wykonać następujące kroki.

 1. Otwórz program edukacyjny.

 2. Otwórz stronę Uczniowie z menu po lewej stronie.

  Strona Uczniowie zawiera listę zapisanych uczniów.

 3. Wybierz jednego ucznia lub wielu/wszystkich uczniów, aby zaznaczyć ukończenie programu edukacyjnego, używając pola wyboru dostępnego dla każdego ucznia.

 4. Kliknij opcje Użytkownicy > Działanie > Zaznaczanie ukończenia.

  Jeśli program edukacyjny obejmuje wiele kursów, wszystkie kursy zostaną zaznaczone jako ukończone.

Ustawianie kolejności kursów w programie edukacyjnym

Administratorzy mogą ustawić kolejność, w jakiej uczniowie powinni podejmować kursy programu edukacyjnego. Po utworzeniu programu można aktualizować kolejność kursów w dowolnym momencie. 

Aby zaktualizować kolejność kursów w programie edukacyjnym, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Kliknij wybraną kartę programu edukacyjnego i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Wyświetlana jest lista kart kursów powiązanych z programem edukacyjnym. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony.
 3. Można zmienić kolejność na liście, klikając i przeciągając każdą kartę kursu na odpowiednią pozycję. 
 4. Kliknij opcję Opublikuj ponownie. 

Edycja opublikowanego programu edukacyjnego

Opublikowany program może edytować administrator. W takim przypadku administrator może edytować wszystkie sekcje programu i opublikować je ponownie. 

Aby edytować opublikowany program edukacyjny, kliknij kartę programu i wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony.

Uwaga:

Podczas edycji sekcji programu edukacyjnego, jeśli musisz opuścić stronę, należy ponownie go opublikować. W oknie dialogowym wyskoczy monit o potwierdzenie ponownej publikacji programu. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto