Interpretowanie pliku CSV transkryptu ucznia

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Przegląd

Transkrypt ucznia jest jednym z najpopularniejszych raportów używanych w usłudze Learning Manager. Zawiera on niemal każdy szczegół w jednym pliku CSV.

Użytkownicy mogą go pobrać, aby śledzić i analizować zachowania edukacyjne, a także wyświetlić go w formacie, który umożliwia skonfigurowanie usługi Prime na potrzeby eksportowania danych dotyczących zachowań edukacyjnych do aplikacji/systemów zewnętrznych.

Typową sytuacją w przedsiębiorstwie jest pobranie okresowego raportu transkryptu ucznia, przeanalizowanie go w celu wyodrębnienia uczniów kończących ważny program edukacyjny oraz zamówienie bonu podarunkowego w celu docenienia i nagrodzenia terminowego ukończenia programu.

Możliwe jest też dodanie danych dotyczących zachowań edukacyjnych do magazynu danych przedsiębiorstwa, aby połączyć te dane z innymi danymi przedsiębiorstwa w celu analizowania zależności między zachowaniem edukacyjnym a innymi parametrami procesu.

W dalszej części dokumentu krótko opisano, jak pobrać transkrypt ucznia z usługi Prime oraz jak interpretować poszczególne wiersze i kolumny tego raportu.

Te informacje mogą być przydatne dla wszystkich programistów chcących zintegrować usługę Prime z innymi systemami przez przetworzenie wyeksportowanych danych transkryptu ucznia.

Pobieranie transkryptu ucznia z interfejsu użytkownika

Uczeń może pobrać transkrypt w swoich ustawieniach profilu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie transkryptu ucznia.

Administratorzy mogą generować transkrypty uczniów dla całej organizacji, określonego zbioru użytkowników, zbioru elementów edukacyjnych lub zbioru użytkowników wraz z elementami edukacyjnymi. Mogą też pobrać wszystkie zapisy dotyczące nauki z danego okresu i określić, czy wymagane są informacje o poziomie modułu (domyślnie pomijane). Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie transkryptów uczniów.

Administratorzy mogą też skonfigurować system tak, aby okresowo wysyłał wiadomość e-mail z transkryptem ucznia.

Uwaga:

Transkrypt ucznia wygenerowany w interfejsie użytkownika ma format programu Excel i zawiera dodatkowo transkrypt umiejętności. W tym dokumencie omówiono raport generowany w formacie CSV, który zawiera działania edukacyjne związane z rejestracją, rozpoczęciem, postępem i ukończeniem elementu edukacyjnego.

Eksportowanie transkryptu ucznia

Gdy transkrypt ucznia jest wymagany w systemie zewnętrznym, usługa Prime udostępnia funkcję eksportu danych, w której transkrypt ucznia jest jednym z typów danych do wyeksportowania. Jak wyjaśniono we wstępie, jest to wymagane na potrzeby integracji usługi Prime z systemem zewnętrznym, który musi przetwarzać dane dotyczące zachowań edukacyjnych, a także do wprowadzania do bazy danych przedsiębiorstwa informacji o zachowaniach edukacyjnych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o łącznikach obsługujących eksport transkryptu ucznia, należy zapoznać się z sekcją dotyczącą eksportowania danych w dokumencie dotyczącym łączników FTP, Box i PowerBI.

Te łączniki służą do okresowego eksportowania danych do aplikacji działającej na dalszym etapie procesu (raz na N dni). Dlatego w każdym przebiegu umożliwiają one eksportowanie tylko przyrostowych danych zachowań edukacyjnych. Nie pozwalają one pobierać zapisów dotyczących określonego podzbioru użytkowników czy elementów edukacyjnych — są to zawsze dane dotyczące wszystkich użytkowników i elementów edukacyjnych na danym koncie.

W przypadku usługi PowerBI klient powinien udostępnić obszar roboczy, w którym usługa Prime może eksportować dane przyrostowo w dynamicznie tworzonym zbiorze danych. Ten łącznik umożliwia tylko eksportowanie danych. Klienci muszą w razie potrzeby utworzyć własne raporty/interfejsy na podstawie tego zbioru danych.

W następnej sekcji szczegółowo opisano, jak system przesyłowy powinien interpretować zapisy w transkrypcie ucznia.

Interpretowanie transkryptu ucznia

Każdy wiersz transkryptu ucznia odpowiada zachowaniu edukacyjnemu, które zostało zarejestrowane w usłudze Prime w danym okresie. Łączniki zwykle eksportują dane przyrostowo, dlatego wiersze reprezentują działania edukacyjne, które wystąpiły między ostatnim a bieżącym przebiegiem łącznika.

Ponadto łączniki umożliwiają pobranie transkryptu ucznia na żądanie. W tym przypadku użytkownik może podać datę rozpoczęcia, a jako datę zakończenia przyjmuje się datę bieżącą. Zwykle robi się to raz — na początku. Później należy skonfigurować łącznik do eksportowania przyrostowego transkryptu ucznia o określonej godzinie raz na N dni (domyślnie N ma wartość 1).

Określanie, co oznacza przyrostowy transkrypt ucznia

Każdy wiersz transkryptu ucznia odpowiada określonemu działaniu dotyczącemu konkretnego ucznia i elementu edukacyjnego. Przede wszystkim ważny jest stan ucznia względem elementu edukacyjnego — zarejestrowano, rozpoczęto, w trakcie i ukończono. Dlatego w transkrypcie ucznia rejestrowane występują cztery odpowiednie daty.

Istnieją trzy typy elementów edukacyjnych, w których usługa Learning Manager śledzi postępy ucznia. Wyeksportowane dane zawierają informacje o postępie na poziomie modułu, czyli najmniejszej jednostki zawartości, z której uczeń może korzystać w usłudze Learning Manager.

  • Kurs — grupa obejmująca co najmniej jeden moduł
  • Program edukacyjny — grupa obejmująca co najmniej jeden kurs
  • Certyfikacja — grupa obejmująca co najmniej jeden kurs

Każdy wiersz transkryptu ucznia może dotyczyć udziału użytkownika w module, kursie, programie edukacyjnym lub certyfikacji. Gdy użytkownik zarejestruje się w programie edukacyjnym, w transkrypcie pojawi się odpowiednia informacja.

Kolumny transkryptu ucznia zawierają różne informacje dotyczące poszczególnych działań edukacyjnych. W poniższych tabelach opisano znaczenie poszczególnych kolumn.

Transkrypt ucznia

Nazwa kolumny

Typ wartości

Opis

Nazwa

Musi mieć wartość.

Imię i nazwisko ucznia

E-mail

Musi mieć wartość.

Adres e-mail ucznia

Adobe ID Nie musi mieć wartości. Identyfikator Adobe ID ucznia
Unikatowy identyfikator użytkownika Nie musi mieć wartości. Unikatowy identyfikator użytkownika ucznia. Ta kolumna bazuje na tym, czy ustawienie wewnętrzne jest włączone/wyłączone na poziomie konta.

Nazwa planu edukacyjnego

Nie musi mieć wartości.

Nazwa planu edukacyjnego (jeśli istnieje), do którego użytkownik został automatycznie przypisany.

Program edukacyjny/certyfikacja/kurs

Musi mieć wartość.

Nazwa programu edukacyjnego, certyfikacji lub kursu

Typ

Musi mieć wartość.

Rodzaj elementu edukacyjnego, w którym użytkownik się zarejestrował.

Kurs

Nie musi mieć wartości.

Nazwa kursu, do którego użytkownik jest zarejestrowany. Gdy ta kolumna jest pusta, wiersz reprezentuje certyfikację lub program edukacyjny. 
Unikatowy identyfikator elementu edukacyjnego Nie musi mieć wartości. Unikatowy identyfikator elementu edukacyjnego. Ta kolumna bazuje na tym, czy ustawienie jest włączone/wyłączone na poziomie konta

Wystąpienie 

Musi mieć wartość. Nazwa wystąpienia elementu edukacyjnego, w którym użytkownik się zarejestrował. 

Kryteria wyboru

Musi mieć wartość.

Podstawa rejestracji (jak uczeń zarejestrował się w tym elemencie edukacyjnym).

Moduł

Nie musi mieć wartości.

Nazwa modułu wewnątrz kursów. Gdy ta wartość jest pusta, ten wiersz reprezentuje kurs, program edukacyjny lub certyfikację.
Wersja Nie musi mieć wartości. Wersja modułu
Typ udostępniania Nie musi mieć wartości. Typ udostępniania modułu — e-learning, twarzą w twarz, klasa wirtualna, aktywność.
Język Nie musi mieć wartości. Język, w którym uczeń używa modułu. Ta kolumna zawiera wartości wyłącznie dla modułów e-learningowych.
Komentarz Nie musi mieć wartości. Komentarze dodane dla ucznia przez administratora lub instruktora podczas oznaczania frekwencji użytkownika.
Data rejestracji (strefa czasowa Azja/Kolkata) Musi mieć wartość. Data rejestracji ucznia w typie elementu edukacyjnego.
Data rozpoczęcia (strefa czasowa Azja/Kolkata)

Nie musi mieć wartości.

Data rozpoczęcia elementu edukacyjnego przez ucznia. Pusta kolumna oznacza, że uczeń jeszcze nie rozpoczął elementu.
Data ukończenia (strefa czasowa Azja/Kolkata)

Nie musi mieć wartości.

Data ukończenia elementu przez ucznia. Pusta kolumna oznacza, że uczeń jeszcze nie ukończył elementu.

Ostateczny termin (strefa czasowa Azja/Kolkata)

Nie musi mieć wartości.

Dzień, do którego uczeń powinien ukończyć ten element edukacyjny. Pusta kolumna oznacza brak terminu.
Zaległy Tak/Nie Bieżący stan zaległości ucznia zarejestrowanego w elemencie edukacyjnym. Tak/Nie

Stan

Nierozpoczęte/Ukończone/W toku/Wyrejestrowano Bieżący procent postępu ucznia zarejestrowanego w elemencie edukacyjnym.

Postęp (%)

Nie musi mieć wartości.

Wskazuje, w jakim zakresie uczeń ukończył element.

Czas spędzony (minuty) Nie musi mieć wartości. Czas, jaki uczeń spędził na nauce w elemencie edukacyjnym. Wiersze na poziomie modułu zawierają czas spędzony na nauce dla całego modułu. Wiersze na poziomie kursu/programu/certyfikatu zawierają zagregowany czas spędzony na nauce.

Ocena

Zdane/Niezdane Wskazuje powodzenie ucznia. Wartość „Zdane” oznacza, że użytkownik spełnił kryteria elementu. W przeciwnym razie jest używana wartość „Niezdane”.

Wynik testu

Nie musi mieć wartości. Ostatni wynik testu uzyskany przez ucznia. Nie musi mieć wartości, jeśli uczeń nie podszedł do testu, w zawartości nie ma żadnego testu albo administrator/instruktor nie przypisał żadnego wyniku.
Maksymalny_wynik_testu Nie musi mieć wartości. Ostatni maksymalny wynik testu możliwy dla modułu. Nie musi mieć wartości, jeśli uczeń nie podszedł do testu albo w zawartości nie ma żadnego testu.
Najwyższy_wynik_testu Nie musi mieć wartości. Najwyższy wynik testu uzyskany przez ucznia w wielu próbach. Nie musi mieć wartości, jeśli uczeń nie podszedł do testu, w zawartości nie ma żadnego testu albo administrator/instruktor nie przypisał żadnego wyniku.
Maksymalny_najwyższy_wynik_testu Nie musi mieć wartości. Maksymalny najwyższy wynik testu możliwy dla modułu. Nie musi mieć wartości, jeśli uczeń nie podszedł do testu albo w zawartości nie ma żadnego testu.
Podjęte próby Nie musi mieć wartości. Łączna liczba dotychczasowych prób podjętych przez ucznia w tym module.
Maksymalna liczba dopuszczalnych prób Nie musi mieć wartości. Maksymalna liczba prób przystąpienia do modułu dopuszczalna dla ucznia.

Stan użytkownika

Musi mieć wartość. Stan użytkownika dla ucznia: Aktywny/Usunięty/Zawieszony.
Aktywne pole z możliwością grupowania Nie musi mieć wartości. W przypadku każdego aktywnego pola z możliwością grupowania na koncie istnieje kolumna, której nazwa odpowiada nazwie aktywnego pola, a wartość jest wartością, jaką uczeń uzyskał w tym polu.

Imię i nazwisko przełożonego

Nie musi mieć wartości.

Imię i nazwisko przełożonego ucznia
Liczba rejestracji 1 lub 0 Liczba rejestracji ucznia dla elementu edukacyjnego. Wiersz elementu edukacyjnego najwyższego poziomu zawiera wartość = „1”. Dla szkoleń podrzędnych widoczna jest wartość 0.
Liczba rozpoczętych 1 lub 0 Liczba elementów rozpoczętych przez ucznia dla elementu edukacyjnego. Wiersz elementu edukacyjnego najwyższego poziomu zawiera wartość = „1”. Dla szkoleń podrzędnych widoczna jest wartość 0.
Liczba ukończeń 1 lub 0 Liczba elementów ukończonych przez ucznia dla elementu edukacyjnego. Wiersz elementu edukacyjnego najwyższego poziomu zawiera wartość = „1”, jeśli uczeń oczekuje na ukończenie danego szkolenia. Dla szkoleń podrzędnych widoczna jest wartość 0, nawet w stanie oczekiwania. Wiersz elementu edukacyjnego najwyższego poziomu zawiera wartość = „0”, gdy uczeń ukończył szkolenie.
Upłynięcie terminu za N dni 1 lub 0 Widoczna jest wartość „1” lub „0” zależnie od ostatecznego terminu dla wystąpienia szkolenia, w którym uczeń jest zarejestrowany. Zależy od wartości wprowadzonej w arkuszu Podsumowanie edukacji I > pole „Upłynięcie terminu za”.
Upłynięcie terminu za N dni dla użytkownika 1 lub 0 Widoczna jest wartość „1” lub „0” zależnie od ostatecznego terminu dla wystąpienia szkolenia, w którym uczeń jest zarejestrowany. Zależy od wartości wprowadzonej w arkuszu Podsumowanie edukacji II > pole „Upłynięcie terminu za”.
Liczba (postęp większy niż N%) 1 lub 0 Widoczna jest wartość „1” lub „0” zależnie od postępu ucznia w szkoleniu. Zależy od wartości wprowadzonej w arkuszu Podsumowanie edukacji I > pole „Postęp większy niż”.
Liczba (postęp większy niż N%) dla użytkownika 1 lub 0 Widoczna jest wartość „1” lub „0” zależnie od postępu ucznia w szkoleniu. Zależy od wartości wprowadzonej w arkuszu Podsumowanie edukacji II > pole „Postęp większy niż”.
Identyfikator szkolenia Musi mieć wartość. Identyfikator szkolenia.
Czas trwania szkolenia lub modułu (w minutach) Musi mieć wartość. Całkowity czas trwania szkolenia lub modułu (w minutach) dla domyślnego wystąpienia szkolenia.

Podsumowanie edukacji I

Nazwa kolumny
Typ wartości Opis
Typ Wszystko, program edukacyjny, certyfikat, kurs. Typ elementu edukacyjnego, dla którego tabela Podsumowanie edukacji powinna pokazywać dane.
Pole z możliwością grupowania (profil) Musi mieć wartość. Profil, dla którego tabela podsumowania edukacji powinna pokazywać dane.
Imię i nazwisko przełożonego Musi mieć wartość. Nazwa przełożonego, dla którego osób podległych należy wyświetlić dane o zaangażowaniu w element edukacyjny w tabeli Podsumowanie edukacji.
Etykiety wierszy Musi mieć wartość. Nazwa elementu edukacyjnego z listą uczniów zarejestrowanych w elemencie edukacyjnym.
Liczba zarejestrowanych uczniów Musi mieć wartość. Liczba uczniów zarejestrowanych w elemencie edukacyjnym
Liczba uczniów, którzy rozpoczęli Musi mieć wartość. Liczba uczniów, którzy rozpoczęli element edukacyjny.
Liczba uczniów, którzy ukończyli Musi mieć wartość. Liczba uczniów, którzy ukończyli element edukacyjny.
Liczba uczniów, których postęp wyniósł >= N% Musi mieć wartość. Liczba uczniów, których postęp wyniósł >= N% (wartości).
Liczba uczniów, w przypadku których termin upływa za N dni Musi mieć wartość. Liczba uczniów, w przypadku których termin upływa za N dni (wartości).

Podsumowanie edukacji II

Nazwa kolumny Typ wartości Opis
Typ Wszystko, program edukacyjny, certyfikat, kurs. Typ elementu edukacyjnego, dla którego tabela Podsumowanie edukacji powinna pokazywać dane.
Pole z możliwością grupowania (profil) Musi mieć wartość. Profil, dla którego tabela podsumowania edukacji powinna pokazywać dane.
Imię i nazwisko przełożonego Musi mieć wartość. Nazwa przełożonego, dla którego osób podległych należy wyświetlić dane o zaangażowaniu w element edukacyjny w tabeli Podsumowanie edukacji.
Etykiety wierszy Musi mieć wartość. Imię i nazwisko ucznia wraz z listą elementów edukacyjnych, w których uczeń jest zarejestrowany.
Liczba zarejestrowanych elementów edukacyjnych Musi mieć wartość. Liczba elementów edukacyjnych, w których uczeń jest zarejestrowany.
Liczba rozpoczętych elementów edukacyjnych Musi mieć wartość. Liczba elementów edukacyjnych, które uczeń rozpoczął.
Liczba ukończonych elementów edukacyjnych Musi mieć wartość. Liczba elementów edukacyjnych, które uczeń ukończył.
Liczba elementów edukacyjnych, których postęp wyniósł >= N% Musi mieć wartość. Liczba elementów edukacyjnych, w których postęp ucznia wyniósł >= N%.
Liczba elementów edukacyjnych, w przypadku których termin upływa za N dni Musi mieć wartość. Liczba elementów edukacyjnych, w przypadku których termin upływa za N dni.

Podsumowanie zgodności

Nazwa kolumny  Typ wartości Opis
Typ Wszystko, program edukacyjny, certyfikat, kurs. Typ elementu edukacyjnego, dla którego tabela Podsumowanie edukacji powinna pokazywać dane.
Etykiety wierszy (kolumna z lewej strony) Musi mieć wartość. Imię i nazwisko ucznia wraz z listą elementów edukacyjnych, w których uczeń jest zarejestrowany.
Etykiety wierszy (kolumna z lewej strony) Musi mieć wartość. Imię i nazwisko ucznia wraz z listą elementów edukacyjnych, w których uczeń jest zarejestrowany.

Transkrypt umiejętności

.Nazwa kolumny Typ wartości   Opis
Nazwa Musi mieć wartość. Imię i nazwisko ucznia
E-mail Musi mieć wartość. Adres e-mail ucznia
Adobe ID Nie musi mieć wartości. Identyfikator Adobe ID ucznia
Unikatowy identyfikator użytkownika Nie musi mieć wartości. Unikatowy identyfikator użytkownika ucznia. Ta kolumna bazuje na tym, czy ustawienie wewnętrzne jest włączone/wyłączone na poziomie konta.
Umiejętność Musi mieć wartość. Nazwa umiejętności przypisanej uczniowi.
Poziom umiejętności Musi mieć wartość. Poziom umiejętności przypisanej uczniowi.
Liczba wymaganych punktów kredytowych Musi mieć wartość. Całkowita liczba punktów kredytowych wymaganych do osiągnięcia umiejętności przez ucznia.
Liczba zdobytych punktów kredytowych Musi mieć wartość. Całkowita liczba punktów kredytowych zdobytych przez ucznia dla umiejętności.
Procent ukończenia Musi mieć wartość. Wartość procentowa postępu na drodze do osiągnięcia umiejętności.
Data przypisania (strefa czasowa UTC) Musi mieć wartość. Data przypisania umiejętności uczniowi.
Data uzyskania (strefa czasowa UTC) Musi mieć wartość. Data uzyskania umiejętności przez ucznia.
Stan użytkownika Musi mieć wartość. Stan użytkownika dla ucznia: Aktywny/Usunięty/Zawieszony.
Aktywne pole z możliwością grupowania Nie musi mieć wartości. W przypadku każdego aktywnego pola z możliwością grupowania na koncie istnieje kolumna, której nazwa odpowiada nazwie aktywnego pola, a wartość jest wartością, jaką uczeń uzyskał w tym polu.
Imię i nazwisko przełożonego Nie musi mieć wartości. Imię i nazwisko przełożonego ucznia.

Podsumowanie umiejętności I

Nazwa kolumny Typ wartości Opis
Po Musi mieć wartość. Liczba uczniów, którzy zdobyli umiejętność przed wprowadzoną liczbą dni, która wymaga odświeżenia.
Nazwa Wszystkie lub dowolne imiona i nazwiska ucznia Imię i nazwisko ucznia, który ma przypisaną umiejętność.
Imię i nazwisko przełożonego Musi mieć wartość. Nazwa przełożonego, dla którego osób podległych należy wyświetlić dane o zaangażowaniu w umiejętności w tabeli Podsumowanie umiejętności.
Etykiety wierszy Musi mieć wartość. Nazwa umiejętności z listą uczniów przypisanych do umiejętności.
Liczba użytkowników, którzy powinni mieć tę umiejętność Musi mieć wartość. Liczba uczniów przypisanych do umiejętności.
Liczba użytkowników, którzy zdobyli tę umiejętność Musi mieć wartość. Liczba uczniów, którzy zdobyli tę umiejętność.
Liczba uczniów, których umiejętność wymaga odświeżenia Musi mieć wartość. Liczba uczniów, których umiejętność wymaga odświeżenia.
Wartość procentowa zgodności (w oparciu o zdobytą umiejętność) Musi mieć wartość. Odsetek postępu w przypisanej umiejętności.

Podsumowanie umiejętności II

Nazwa kolumny Typ wartości Opis
Po Musi mieć wartość. Liczba uczniów, którzy zdobyli umiejętność przed wprowadzoną liczbą dni, która wymaga odświeżenia.
Umiejętność Wszystkie lub nazwy umiejętności Nazwy umiejętności przypisanych do uczniów.
Imię i nazwisko przełożonego Musi mieć wartość. Nazwa przełożonego, dla którego osób podległych należy wyświetlić dane o zaangażowaniu w umiejętności w tabeli Podsumowanie umiejętności.
Etykiety wierszy Musi mieć wartość. Imię i nazwisko ucznia wraz z listą przypisanych mu umiejętności.
Liczba umiejętności, które powinien mieć każdy użytkownik Musi mieć wartość. Liczba umiejętności przypisanych do ucznia.
Liczba umiejętności, które ma każdy użytkownik Musi mieć wartość. Liczba umiejętności zdobytych przez ucznia.
Liczba umiejętności wymagających odświeżenia Musi mieć wartość. Liczba uczniów, których umiejętność wymaga odświeżenia.
Odsetek zgodności Musi mieć wartość. Odsetek postępu w przypisanej umiejętności.
Uwaga:
  • Czasami administratorzy ręcznie oznaczają ukończenie elementu edukacyjnego (zwłaszcza w przypadku kursów prowadzonych w klasie) długo po zakończeniu zajęć. W takiej sytuacji, jeśli zgodnie z ustawieniami transkrypt ucznia ma być eksportowany codziennie, rzeczywista data ukończenia mogła już minąć, przez co funkcja eksportu nigdy nie uzyska wpisów oznaczonych jako ukończone długo po zakończeniu zajęć. W przypadku wykrycia takiej sytuacji rozważ wyeksportowanie transkryptu od ustalonej daty rozpoczęcia do daty (na żądanie) podanej w interfejsie użytkownika, a następnie przekaż go do aplikacji przesyłowej w celu późnego przetworzenia. Może być konieczne zignorowanie zapisów, które już zostały przetworzone.
  • Wielokrotne próby w module zależą od tego, czy są włączone dla danego elementu edukacyjnego. Gdy są włączone, w wierszu pliku CSV związanym z modułem jest widoczna jedna próba. Nie wszystkie próby w ciągu dnia są zgłaszane, więc łączna liczba prób może zwiększać się o więcej niż jedną. Ponadto próba może nie poprawić wyniku, a w danym momencie będzie widoczny tylko najlepszy wynik. 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto