Kadrowanie obrazów w programie Photoshop Elements

Film | Zmiana rozmiaru i kadrowanie zdjęć

Film | Zmiana rozmiaru i kadrowanie zdjęć
Infinite Skills

Kadrowanie obrazu

Narzędzie Kadrowanie umożliwia usuwanie fragmentu obrazu otaczającego ramkę kadrowania lub zaznaczenie. Kadrowanie jest przydatne do usuwania rozpraszających elementów tła i tworzenia dla zdjęcia punktu skupienia. Domyślnie podczas kadrowania zdjęcia rozdzielczość pozostaje taka sama jak w oryginale. Opcja Proporcje zdjęcia pozwala na oglądanie i modyfikowanie rozmiaru i rozdzielczości przy przycinaniu zdjęcia. Jeśli zostanie użyty predefiniowany rozmiar, rozdzielczość zmieni się w celu dopasowania do predefiniowanego ustawienia.

Kadrowanie obrazu
Wykadrowanie zdjęcia umożliwia usunięcie rozpraszających fragmentów tła.

 1. Wybierz narzędzie Kadrowanie .

 2. Z paska Opcje narzędzia wybierz linię pomocniczą kadrowania, która spełnia Twoje wymagania. Możesz wybrać Siatkę trójpodziału, Siatkę, Złote proporcje lub Brak. Więcej informacji na temat linii pomocniczych kadrowania zawiera sekcja Precyzyjne kadrowanie przy użyciu linii pomocniczych w tym artykule.

 3. Aby użyć rozdzielczości innej niż rozdzielczość oryginalnego zdjęcia, w menu Proporcje wybierz jedną z poniższych opcji albo na pasku opcji określ nowe wartości własne w polach Wysokość i Szerokość:

  Bez ograniczeń

  Umożliwia zmianę rozmiaru obrazu na dowolne wymiary.

  Użyj proporcji zdjęcia

  Wyświetla oryginalne proporcje zdjęcia podczas kadrowania. W polach Wysokość i Szerokość są wyświetlane wartości używane przy kadrowaniu obrazu. Pole Rozdzielczość umożliwia zmianę rozdzielczości obrazu.

  Predefiniowany rozmiar

  Określa predefiniowany rozmiar kadrowanego zdjęcia. Jeśli obraz wyjściowy ma mieć określony rozmiar, na przykład 4 × 6 cali w celu dopasowania do ramki, należy wybrać ten predefiniowany rozmiar.

  Uwaga:

  Gdy w polach Wysokość i Szerokość zostaną wprowadzone wartości, w menu Proporcje zostanie ustawiona opcja Własne.

 4. Przeciągnij nad fragmentem obrazu, który chcesz zachować. Po zwolnieniu przycisku myszy ramka kadrowania zostanie wyświetlona jako obwiednia z uchwytami na narożnikach i na krawędziach.

 5. (Opcjonalnie) Aby dopasować ramkę kadrowania, wykonaj dowolne z poniższych czynności:
  • Aby zmienić predefiniowany rozmiar lub proporcje, wybierz nowe wartości z menu Proporcje na pasku opcji.
  • Aby zmienić położenie ramki, umieść wskaźnik w obszarze obwiedni, a następnie kliknij i przeciągnij lub użyj klawiszy strzałek w celu przesunięcia ramki.
  • Aby zmienić rozmiar ramki, przeciągnij uchwyt. (Jeśli w menu Proporcje wybrano opcję Bez ograniczeń, podczas skalowania można zachować proporcje, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnika).
  • Aby zamienić miejscami wartości w polach Wysokość i Szerokość, na pasku opcji kliknij ikonę Zamień .
  • Aby obrócić ramkę zaznaczenia, umieść kursor poza obwiednią (kursor przyjmie wtedy kształt zakrzywionej strzałki ) i przeciągnij. (Ramki kadrowania nie można obrócić w przypadku obrazów w trybie Bitmapa).

   Uwaga: kolor i krycie pola kadrowania (kadrowany obszar dookoła obrazu) można zmienić, modyfikując preferencje narzędzia Kadrowanie. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje > Wyświetlanie i kursory, a następnie w oknie dialogowym Preferencje w obszarze Narzędzie Kadrowanie określ nowe wartości Kolor i Krycie. Aby podczas kadrowania nie wyświetlać kolorowego pola, usuń zaznaczenie opcji Użyj pola wycięcia.

 6. Aby zakończyć kadrowanie, kliknij zielony przycisk Zatwierdź znajdujący się w prawym dolnym narożniku ramki lub dwukrotnie kliknij obwiednię, aby zakończyć kadrowanie. Aby anulować operację kadrowania, kliknij czerwony przycisk Anuluj  albo naciśnij klawisz Esc.

  Kliknij przycisk Zatwierdź w celu zaakceptowania kadrowania
  Kliknij przycisk Zatwierdź w celu zaakceptowania kadrowania.

Kadrowanie według granic zaznaczenia

Przy użyciu polecenia Kadrowanie można usunąć obszary, które znajdują się poza bieżącym zaznaczeniem. Podczas kadrowania według granic zaznaczenia program Photoshop Elements przycina obraz do obwiedni zawierającej zaznaczenie. (Zaznaczenia o nieregularnym kształcie, na przykład te wykonane za pomocą narzędzia Lasso, są kadrowane do prostokątnych obwiedni zawierających zaznaczenie). Jeśli polecenie Kadrowanie zostanie użyte bez uprzedniego zaznaczenia, program Photoshop Elements przytnie obraz o 50 pikseli od każdej widocznej krawędzi.

 1. Użyj dowolnego narzędzia zaznaczania, takiego jak narzędzie Zaznaczanie prostokątne , aby zaznaczyć fragment obrazu, który chcesz zachować.

 2. Wybierz kolejno Obraz > Kadruj.

Autosugestie kadrowania

Wprowadzono w module Photoshop Elements 13

Narzędzie Kadrowanie oraz technika jego zastosowania stanowią kluczowe elementy obiegu pracy podczas edytowania fotografii. Od wprowadzenia modułu Photoshop Elements 13 narzędzie Kadrowanie automatycznie wyświetla cztery gotowe propozycje. Spośród nich można wybrać propozycję najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb. Można dalej kontynuować kadrowanie po wybraniu jednej z czterech propozycji lub odrzuceniu wszystkich.

Kadrowanie automatyczne
Oryginalny obraz

Cztery propozycje oferowane przez moduł Photoshop Elements 13
Cztery propozycje oferowane przez moduł Photoshop Elements 13

Aby zastosować automatyczną propozycję kadrowania:

 1. Otwórz fotografię w programie Photoshop Elements 13.
 2. Wybierz narzędzie Kadrowanie. W polu Opcje narzędzia widoczne są cztery miniaturki wyświetlające automatyczne propozycje.
 3. Kliknij miniaturkę, która najlepiej odpowiada twoim wymaganiom. Możesz również zobaczyć więcej propozycji po wybraniu innych proporcji z menu rozwijanego w opcjach narzędzia.

Uwaga:

Umieszczając wskaźnik myszy na poszczególnych propozycjach, w polu Opcje narzędzia zostanie wyświetlony ich podgląd.

Precyzyjne kadrowanie przy użyciu linii pomocniczych

Narzędzie Kadrowanie udostępnia następujące opcje nakładek:

Siatka trójpodziału

Dzieli obraz na dziewięć części za pomocą trzech równoległych linii poziomych i pionowych. Ułatwia to określenie obszaru kadrowania. Proponowane kadrowanie można zatwierdzić lub anulować. Nakładka kadrowania jest określana zależnie od wartości szerokości i wysokości ustawionych na pasku opcji. Główny element obrazu (na przykład drzewo, osoba lub zwierzę) może znajdować się w 2/3 wysokości od horyzontu — na jednej z linii.

Siatka

Tworzy siatkę linii pomocniczych na obrazie. Siatka pozwala ustawić obiekty przed kadrowaniem obrazu.

Złote proporcje

Opcja Złote proporcje udostępnia linie pomocnicze ułatwiające ustawianie obiektów na fotografii. Wyrównanie obiektów na obrazie przy użyciu linii siatki i ich przecięć pozwala poprawić wygląd obrazu. Siatka Złote proporcje ułatwia ustawienie ważnej części obrazu. Można na przykład umieścić oko, ornament lub liść w punkcie skupienia, który jest oznaczony koncentrycznym kołem na siatce.

Aby obrócić siatkę, użyj ikony Zamień wysokość i szerokość. W zależności od proporcji ramki kadrującej (wysokiej lub szerokiej), wyświetlona zostanie opcja odbicia w pionie lub w poziomie.

Na pasku Opcje narzędzia kliknij opcję Odbij, aby odbić siatkę Złote proporcje w poziomie lub pionie. Kadrowanie Złote proporcje można obrócić w prawo i w lewo. Działanie przycisku odbicia:

 • Jeśli szerokość pola kadrowania jest większa niż jego wysokość (na pasku opcji kadrowania), jest wyświetlany przycisk z opcją odbicia w poziomie (reprezentujący tę operację).
 • Jeśli szerokość pola kadrowania jest mniejsza niż jego wysokość (na pasku opcji kadrowania), jest wyświetlany przycisk z opcją odbicia w pionie (reprezentujący tę operację).

Brak

Wewnątrz obwiedni nie zostanie wyświetlona żadna nakładka linii pomocniczych kadrowania.

Narzędzie Foremka kadruje zdjęcie do wybranego kształtu. Po przeciągnięciu kształtu na zdjęcie obwiednię można przenosić i zmieniać jej rozmiar w celu uzyskania żądanego obszaru.

Narzędzie Foremka
Narzędzie Foremka umożliwia przycięcie zdjęcia do zabawnego kształtu.

 1. Wybierz narzędzie Foremka.

 2. Kliknij wyskakujące menu Foremka na pasku Opcje narzędzia i wybierz kształt. Aby przeglądać inne biblioteki, wybierz inną bibliotekę z rozwijanej listy Kształty.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt, aby go wybrać.
 4. Ustaw opcje kształtu:

  Nieograniczony

  Rysuje kształt o dowolnym rozmiarze lub wymiarze.

  Zdefiniowane proporcje

  Zachowuje proporcje wysokości i szerokości kadrowanego kształtu.

  Zdefiniowany rozmiar

  Kadruje zdjęcie do dokładnego rozmiaru kształtu.

  Określony rozmiar

  Określa dokładne wymiary ostatecznego kształtu. Wymiary pobierane są z podanych przez użytkownika ustawień wysokości i szerokości.

  Od środka

  Rysuje kształt od środka.

  Wtapianie

  Decyduje, jak miękkie muszą być krawędzie zakończonego kształtu. Określenie wartości Wtapianie powoduje zmiękczenie krawędzi kadrowanego obrazu, tak aby zanikały i łączyły się płynnie z tłem.

  Kadruj

  Wybierz, aby przyciąć obraz według obwiedni, zawierającej utworzony kształt

 5. Przeciągnij w obrazie, aby utworzyć obwiednię kształtu, a następnie przenieś ją na odpowiednie miejsce w obrazie.
 6. Aby zakończyć kadrowanie, kliknij przyciskZatwierdź  lub naciśnij klawisz Enter. Aby anulować operację kadrowania, kliknij przyciskAnuluj  lub naciśnij klawisz Esc.

Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego

Obszar roboczy to przestrzeń robocza wewnątrz okna obrazu otaczająca istniejący obraz. Jest to w pełni edytowalny obszar obrazu. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć wielkość obszaru roboczego z dowolnej strony obrazu. Dodany obszar roboczy wyświetlany jest w aktualnie wybranym kolorze tła na Warstwie tła (domyślnie) lub w kolorze rozszerzenia obszaru roboczego wybranego z okna Rozmiar obszaru roboczego. Na innych warstwach dodany obszary roboczy jest przezroczysty.

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego
Zwiększenie rozmiaru obszaru roboczego pozwala na uzyskanie miejsca dla kolorowego obramowania.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Zmień rozmiar > Rozmiar obszaru roboczego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W polach Wysokość i Szerokość wprowadź pełne wymiary nowego obszaru roboczego. Z sąsiednich rozwijanych list wybierz odpowiednie jednostki miary.
  • Wybierz opcję Względnie, a następnie wprowadź wartość, o którą chcesz powiększyć lub pomniejszyć rozmiar obszaru roboczego. Aby zmniejszyć rozmiar obszaru roboczego, wprowadź wartość ujemną. Tej opcji można użyć do zwiększenia obszaru roboczego o określoną wartość, na przykład o 2 cale na każdej krawędzi.
 3. Kliknij strzałkę na ikonie Kotwica, aby wskazać położenie, w którym istniejący obraz powinien znaleźć się na nowym obszarze roboczym.

 4. Aby zmienić kolor dodanego obszaru roboczego, z menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego wybierz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Prostowanie obrazu

Drżenie aparatu może sprawić, że obraz zostanie nieprawidłowo wyrównany. Na przykład, horyzont na zdjęciu zachodu słońca może nie być idealnie poziomy. W programie Photoshop Elements można ponownie wyrównać zdjęcie, tak by horyzont był idealnie poziomy. Narzędzia Prostowanie (P) można użyć do ponownego wyrównania obrazu w pionie bądź w poziomie. Jeśli to konieczne, wybierz to narzędzie, aby również dokonać automatycznej zmiany rozmiaru obszaru roboczego lub kadrowania w celu dopasowania do wyprostowanego obrazu.

 • W trybie Szybkim, z włączonym narzędziem Prostowania (P), można poprowadzić linię wzdłuż horyzontu (jeśli jest widoczny). Jeśli nie jest widoczny, poprowadź stosowną linię reprezentującą poziomą oś zdjęcia.
  Zdjęcie zostanie wyprostowane, a wszystkie utworzone puste krawędzie, w zależności od wybranej opcji, zostaną automatycznie wypełnione.

Ręczne prostowanie obrazu w trybie Eksperta

 1. Wybierz narzędzie Prostowanie.

 2. Wybierz spośród dostępnych przycisków opcji:

  Zwiększ lub zmniejsz obszar roboczy w celu dopasowania

  Powoduje zmianę rozmiaru obszaru roboczego w celu dopasowania go do obróconego obrazu. Prostowanie powoduje umieszczenie narożników obrazu poza bieżącym obszarem roboczym. Wyprostowany obraz będzie zawierać puste obszary tła, ale żadne piksele nie zostaną obcięte.

  Kadruj, aby usunąć tło

  Powoduje kadrowanie obrazu w celu usunięcia wszystkich pustych obszarów tła, które pojawią się po wyprostowaniu. Niektóre piksele zostaną obcięte.

  Kadruj do rozmiarów oryginalnych

  Obszar roboczy zachowuje rozmiar oryginalnego obrazu. Wyprostowany obraz będzie zawierać puste obszary tła, a niektóre piksele zostaną obcięte.

  Prostowanie i kadrowanie obrazu w celu usunięcia tła
  Prostowanie i kadrowanie obrazu w celu usunięcia tła

  Uwaga:

  Trzy opcje prostowania są włączone, gdy włączone są opcje Obróć wszystkie warstwy.

 3. Aby wyprostować obraz, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wyrównać obraz w poziomie, narysuj na nim linię wzdłuż poziomej krawędzi. Na przykład, możesz mieć obraz pociągu z nieprawidłowo wyrównanym horyzontem. Narysuj linię poziomą równoległą do pociągu.
  Wyrównanie w poziomie
  • Aby wyrównać obraz w pionie, narysuj na nim linię wzdłuż pionowej krawędzi. Na przykład, możesz mieć obraz wieży, który jest nieprawidłowo wyrównany. Narysuj linię pionową równoległą do wieży.
  Wyrównanie w pionie

Automatycznie dopełnij puste krawędzie

Narzędzie Prostowanie zawiera udoskonaloną opcję automatycznego dopełniania krawędzi przy pomocy odpowiednich danych obrazu, zamiast dopełnienia kolorem tła lub przezroczystymi pikselami.

Opcja automatycznego dopełniania krawędzi jest dostępna tylko w trybach Rozrost lub Zmniejszenie i Rozmiar oryginalny. Przed narysowaniem linii w celu umożliwienia wyprostowania obrazu zaznacz pole Automatycznie dopełnij krawędzie. Gdy rysujesz linię, wszelkie przerwy wzdłuż krawędzi zdjęcia są automatycznie i inteligentnie wypełniane.

Ręczne prostowanie obrazu w trybie szybkiej edycji

 1. Wybierz narzędzie Prostowanie.

 2. Wybierz spośród dostępnych przycisków opcji:

  Zachowaj rozmiar obszaru roboczego

  Powoduje zmianę rozmiaru obszaru roboczego w celu dopasowania go do obróconego obrazu. Prostowanie powoduje umieszczenie narożników obrazu poza bieżącym obszarem roboczym. Wyprostowany obraz będzie zawierać puste obszary tła, ale żadne piksele nie zostaną obcięte.

  Zachowaj rozmiar obrazu

  Rozmiar obrazu jest zmieniany w celu usunięcia wszystkich pustych obszarów tła, które pojawią się po wyprostowaniu. Niektóre piksele zostaną obcięte.

 3. Aby wyprostować obraz, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wyrównać obraz w poziomie, narysuj na nim linię wzdłuż poziomej krawędzi. Na przykład, możesz mieć obraz pociągu z nieprawidłowo wyrównanym horyzontem. Narysuj linię poziomą równoległą do pociągu.
  • Aby wyrównać obraz w pionie, narysuj na nim linię wzdłuż pionowej krawędzi. Na przykład, możesz mieć obraz wieży, który jest nieprawidłowo wyrównany. Narysuj linię pionową równoległą do wieży.

Automatycznie dopełnij puste krawędzie

Narzędzie Prostowanie zawiera udoskonaloną opcję automatycznego dopełniania krawędzi przy pomocy odpowiednich danych obrazu, zamiast dopełnienia kolorem tła lub przezroczystymi pikselami.

Przed narysowaniem linii w celu umożliwienia wyprostowania obrazu zaznacz pole Automatycznie dopełnij krawędzie. Gdy rysujesz linię, wszelkie przerwy wzdłuż krawędzi zdjęcia są automatycznie i inteligentnie wypełniane.

Automatyczne prostowanie obrazu

 • Aby automatycznie wyprostować obraz i pozostawić obszar roboczy dookoła obrazu, wybierz kolejno Obraz > Obróć > Wyprostuj obraz. Wyprostowany obraz zawiera puste obszary tła, ale żadne piksele nie zostaną obcięte.
 • Aby automatycznie wyprostować i wykadrować obraz, wybierz kolejno Obraz > Obróć > Wyprostuj i wykadruj obraz. Wyprostowany obraz nie zawiera obszarów pustego tła, ale niektóre piksele są obcięte.

Dzielenie zeskanowanego obrazu zawierającego wiele zdjęć

Jeśli za pomocą skanera płaskiego zeskanowano jednocześnie kilka obrazów, można automatycznie podzielić i wyprostować zeskanowany obraz w celu uzyskania oddzielnych zdjęć. Zdjęcia muszą być od siebie w wyraźny sposób oddzielone.

Dzielenie zeskanowanego obrazu
Rozdzielanie obrazów zeskanowanych na jednej stronie na trzy oddzielne obrazy.

 1. Wybierz Obraz > Podziel zeskanowane fotografie. Program Photoshop Elements automatycznie podzieli ten obraz i umieści poszczególne zdjęcia w oddzielnych plikach.

  Uwaga:

  W przypadku obrazów zawierających na krawędziach biały kolor (obrazy jasnego nieba, śniegu itd.) to polecenie zadziała najlepiej, jeśli obraz w skanerze zostanie przykryty kawałkiem czarnego papieru.