Łączenie obiektów 3D

Scalając warstwy 3D, można połączyć kilka modeli 3D w jedną scenę. Po połączeniu można edytować każdy model 3D oddzielnie, a także używać narzędzi do zmieniania położenia i do obsługi kamery jednocześnie dla wszystkich modeli.

 1. Otwórz dwa okna dokumentów, każde z warstwą 3D.

 2. Uaktywnij dokument źródłowy (plik, z którego będzie kopiowana warstwa 3D).

 3. Wybierz warstwę 3D na panelu Warstwy i przeciągnij ją do okna dokumentu docelowego (pliku, który ma zawierać połączone obiekty 3D).

  Warstwa 3D zostanie dodana jako nowa warstwa dokumentu docelowego. Stanie się aktywną warstwą na panelu Warstwy tego dokumentu.

 4. W panelu Narzędzia wybierz narzędzie do sterowania kamerą 3D.

 5. Na pasku opcji wybierz z menu Położenie nazwę dla pierwotnej warstwy 3D w pliku docelowym.

  Po dopasowaniu położenia kamery na dwóch warstwach 3D obiekty 3D pojawią się razem na scenie. Korzystając z narzędzi do manipulowania obiektami 3D, można zmienić położenie obiektów przed scaleniem.

 6. Z menu opcji panelu Warstwy  wybierz polecenie Scal w dół.

  Dwie warstwy 3D zostaną połączone w jedną. Punkty przekształcenia obu modeli zostaną wyrównane.

  Uwaga:

  Zależnie od rozmiarów modeli jeden z nich może zostać częściowo lub w całości osadzony w drugim po scaleniu warstw 3D.

Po scaleniu dwóch modeli 3D wszystkie siatki i materiały obu plików 3D zostaną umieszczone w pliku docelowym i pojawią się na panelu 3D. Panel Siatki pozwala wybierać pojedyncze siatki. Zawiera też narzędzia umożliwiające zmienianie położenia siatek. Zobacz Ustawienia siatki 3D.

Uwaga:

Narzędzia do zmieniania położenia 3D dostępne na panelu Narzędzia umożliwiają przesuwanie wszystkich modeli. Korzystając z narzędzi na panelu Siatki, można pracować z pojedynczymi modelami.

Łączenie warstw 3D i 2D

Warstwy 3D można łączyć z warstwami 2D, tworząc efekty kompozytowe. Można na przykład umieścić model na określonym tle oraz dostosować do tła położenie i kąt obserwacji modelu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Po otwarciu pliku 2D wybierz polecenie 3D > Nowa warstwa z pliku 3D, a następnie otwórz plik 3D.

  • Gdy oba pliki (2D i 3D) zostaną otwarte, przeciągnij warstwę z jednego pliku do otwartego okna dokumentu drugiego pliku. Dodana warstwa zostanie umieszczona na górze listy na panelu Warstwy.

  W trakcie pracy z plikiem stanowiącym połączenie warstw 2D i 3D można ukryć warstwy 2D na czas pracy z warstwą 3D.

Ukrywanie warstw w celu zwiększenia wydajności

W dokumencie zawierającym wiele warstw, w którym warstwy 2D są umieszczone nad warstwami 3D, można tymczasowo przenieść warstwę 3D na górę stosu warstw. Przyspieszy to renderowanie obrazu na ekranie.

 1. Wybierz polecenie 3D > Automatycznie ukrywaj warstwy w celu zwiększenia wydajności.

 2. Wybierz narzędzie Położenie 3D lub Kamera.

Gdy jedno z tych narzędzi będzie wybrane i zostanie przytrzymany przycisk myszy, wszystkie warstwy 2D zostaną tymczasowo ukryte. Po zwolnieniu przycisku myszy warstwy 2D zostaną ponownie wyświetlone. Wszystkie warstwy 2D będą ukrywane podczas przesuwania elementów osi 3D.

Konwertowanie warstwy 3D na warstwę 2D

Konwersja warstwy 3D na warstwę 2D powoduje rasteryzację zawartości 3D w bieżącym stanie. Warstwę 3D należy przekonwertować na zwykłą tylko pod warunkiem, że nie będzie już konieczne edytowanie położenia, trybu renderowania, tekstur i świateł modelu 3D. Zrasteryzowany obraz zachowa wygląd sceny 3D, ale w spłaszczonym formacie 2D.

 1. Wybierz warstwę 3D na panelu Warstwy, a następnie wybierz polecenie 3D > Rasteryzuj.

Konwertowanie warstwy 3D na obiekt inteligentny

Konwertując warstwę 3D na obiekt inteligentny, można zachować informacje zawarte w tej warstwie. Po zakończeniu konwersji można stosować do obiektu inteligentnego przekształcenia i inne dopasowania, na przykład inteligentne filtry. Warstwę obiektu inteligentnego można otworzyć ponownie, aby edytować pierwotną scenę 3D. Przekształcenia i dopasowania zastosowane do obiektu inteligentnego zostaną zastosowane do zaktualizowanej zawartości 3D.

 1. Wybierz warstwę 3D na panelu Warstwy.

 2. Z menu opcji panelu Warstwy wybierz polecenie Konwertuj na obiekt inteligentny.

 3. (Opcjonalnie) Aby ponownie edytować zawartość 3D, kliknij dwukrotnie warstwę obiektu inteligentnego na panelu Warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online