Samouczek wideo: Połączone obiekty inteligentne

Samouczek wideo: Połączone obiekty inteligentne
Infinite Skills

Omówienie obiektów inteligentnych

Obiekty inteligentne to warstwy zawierające dane obrazu z obrazów rastrowych lub wektorowych, takich jak pliki programów Photoshop lub Illustrator. Obiekty inteligentne przechowują zawartość źródła obrazu z ich oryginalnymi cechami, w ten sposób umożliwiają przeprowadzenie bezpiecznego edytowania na warstwie.

Programy Photoshop i Photoshop CS6 umożliwiają osadzanie zawartości obrazów w dokumentach programu Photoshop. W programie Photoshop można także tworzyć połączone obiekty inteligentne, których zawartość odnosi się do zewnętrznych plików obrazów. Zawartość połączonego obiektu inteligentnego jest aktualizowana w przypadku zmian źródłowego pliku obrazu.

Połączone obiekty inteligentne różnią się od powielonych wystąpień obiektu inteligentnego umieszczonych w dokumencie programu Photoshop. W przypadku połączonych obiektów inteligentnych można użyć współużytkowanego pliku źródłowego w wielu dokumentach programu Photoshop. Jest to przydatny mechanizm znany wielu projektantom stron internetowych.

Zalety obiektów inteligentnych

Obiekty inteligentne pozwalają:

 • Przeprowadzić bezpieczne przekształcanie obiektów. Skalować, obracać, pochylać, zniekształcać lub zawijać warstwy albo przekształcać ich perspektywę bez utraty oryginalnych danych lub jakości obrazu, ponieważ przekształcenia te nie wpływają na oryginalne dane.

 • Pracować z danymi wektorowymi, takimi jak kompozycje wektorowe z programu Illustrator, które w innym przypadku byłyby rasteryzowane w programie Photoshop.

 • Prowadzić bezpieczne filtrowanie obiektów. W dowolnym momencie można edytować filtry zastosowane do obiektów inteligentnych.

 • Edytować jeden obiekt inteligentny i automatycznie aktualizować wszystkie połączone z nim wystąpienia.

 • Stosować maskę warstwy połączoną lub niepołączoną z warstwą obiektu inteligentnego.

 • Wypróbować różne projekty z obrazami zastępczymi w niskiej rozdzielczości, które później zostaną zastąpione wersjami końcowymi.

Operacji zmieniających dane pikseli (np. malowania, rozjaśniania, ściemniania lub klonowania) nie można przeprowadzać bezpośrednio na warstwie obiektu inteligentnego, jeśli nie zostanie ona najpierw przekonwertowana na zwykłą warstwę, którą zostanie później zrasteryzowana. Aby przeprowadzić operacje zmieniające dane pikselowe, możesz edytować zawartość obiektu inteligentnego, powielać nową warstwę nad warstwą obiektu inteligentnego, edytować duplikaty obiektu inteligentnego lub utworzyć nową warstwę.

Uwaga:

Kiedy przekształcasz obiekt inteligentny z zastosowanym na nim filtrem inteligentnym, program Photoshop wyłącza efekty filtra podczas przekształcania. Efekty filtra są nadane ponownie po zakończeniu przekształcenia. Zobacz Stosowanie filtrów inteligentnych.

Zalety obiektów inteligentnych w programie Photoshop
Warstwa zwykła i obiekt inteligentny w panelu Warstwy. Ikona w prawym dolnym rogu miniaturki wskazuje obiekt inteligentny.

Obiekt inteligentny w panelu Warstwy w programie Photoshop
(Photoshop) Połączony obiekt inteligentny w panelu Warstwy

Tworzenie osadzonych obiektów inteligentnych

Osadzone obiekty inteligentne można tworzyć kilkoma metodami: przez użycie polecenia Otwórz jako obiekt inteligentny, umieszczenie pliku (Photoshop CS6), umieszczenie pliku jako osadzonego (Photoshop, Photoshop CS6), wklejenie danych z programu Illustrator albo przekonwertowanie co najmniej jednej warstwy programu Photoshop na obiekt inteligentny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Umieść jako osadzony, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.
  • Wybierz polecenie Plik > Otwórz jako obiekt inteligentny, zaznacz plik i kliknij opcję Otwórz.
  • (Photoshop CS6) Wybierz polecenie Plik > Umieść, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.

  Uwaga:

  Choć możesz umieszczać pliki JPEG, lepiej jest umieścić pliki PSD, TIFF lub PSB, ponieważ możesz dodawać warstwy, modyfikować piksele i ponownie zapisywać pliki bez strat. (Zapisywanie zmodyfikowanego pliku JPEG wymaga spłaszczenia warstw i rekompresuje obraz powodując obniżenie jego jakości).

  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekt inteligentny > Konwertuj na obiekt inteligentny, aby przekonwertować wybraną warstwę na obiekt inteligentny.
  • W programie Bridge wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.

  Uwaga:

  Prostym sposobem pracy z plikami Camera Raw jest otwarcie ich jako inteligentnych obiektów. Dwukrotnie kliknij warstwę obiektu inteligentnego zawierającą plik surowych danych w przypadku, gdy chcesz zmienić ustawienia Camera Raw.

  Informacje na ten temat można znaleźć w materiale wideo Otwieranie obrazu jako obiektu inteligentnego.

  • Zaznacz warstwę lub warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Konwertuj na obiekt inteligentny. Wybrane warstwy zostaną połączone w jeden Obiekt inteligentny.

  • Przeciągnij warstwy/obiekty w formacie PDF lub z programu Adobe Illustrator do dokumentu programu Photoshop.

  • Wklej kompozycję z programu Adobe Illustrator do dokumentu programu Photoshop i wybierz Obiekt inteligentny w oknie dialogowym Wklej. W celu zapewnienia większej elastyczności włącz zarówno opcję PDF, jak i AICB (brak obsługi przezroczystości) w sekcji Obsługa plików i schowka okna dialogowego Preferencje w programie Adobe Illustrator.

Tworzenie połączonych obiektów inteligentnych | Photoshop

Uwaga:

Funkcja połączonych obiektów inteligentnych jest dostępna od wersji 14.2 programu Photoshop (Photoshop CC | styczeń 2014).

Program Photoshop pozwala tworzyć połączone obiekty inteligentne. Zawartość połączonego obiektu inteligentnego jest aktualizowana w przypadku zmian źródłowego pliku obrazu. Połączone obiekty inteligentne są szczególnie przydatne dla zespołów, jak również w sytuacjach wymagających używania zasobów w wielu projektach.

Aby utworzyć połączony obiekt inteligentny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść połączone.
 2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij przycisk Umieść.

Połączony obiekt inteligentny zostanie utworzony i wyświetlony w panelu Warstwy z ikoną łącza ().

Uwaga:

Połączony obiekt inteligentny można utworzyć w otwartym dokumencie, przeciągając i upuszczając odpowiedni plik przy wciśniętych następujących klawiszach:

Windows: Alt
, Mac OS: Option

Aby zmienić to zachowanie domyślne, wyłącz opcję Preferencje > Ogólne > Zawsze twórz obiekty inteligentne przy umieszczaniu.

Zmniejszenie rozmiaru pliku dzięki połączonym obiektom inteligentnym

Połączone obiekty inteligentne przechowują zależności z plikami zewnętrznymi — pliki źródłowe nie są osadzane w dokumencie. Zazwyczaj pozwala to uzyskać o wiele mniejszy rozmiar pliku. Połączone obiekty inteligentne nie przechowują plików źródłowych w dokumencie. Zamiast tego zawierają spłaszczoną, przeskalowaną wersję danych obrazu z pliku źródłowego. Czasami rozmiar tych danych jest znacznie większy niż rozmiar pliku źródłowego, przez co redukcja rozmiaru pliku dokumentu jest nieznaczna.

Aktualizowanie połączonych obiektów inteligentnych

Jeśli zewnętrzny plik źródłowy zmieni się w czasie, gdy będzie otwarty dokument programu Photoshop odnoszący się do tego pliku, odpowiedni połączony obiekt inteligentny zostanie automatycznie zaktualizowany. Po otwarciu dokumentu programu Photoshop zawierającego zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne można zaktualizować te obiekty:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę połączonego obiektu inteligentnego i wybierz polecenie Zaktualizuj zmienioną zawartość.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zaktualizuj zmienioną zawartość.

Połączone obiekty inteligentne, których obrazy źródłowe uległy zmianie, są podświetlone w panelu Warstwy:

Zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne podświetlone w panelu Warstwy w programie Photoshop
Zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne są podświetlone w panelu Warstwy.

Uwaga:

Aby zaktualizować wszystkie połączone obiekty inteligentne w bieżącym dokumencie programu Photoshop, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zaktualizuj całą zmienioną zawartość.

Połączone obiekty inteligentne z brakującymi zewnętrznymi plikami źródłowymi podświetlone w panelu Warstwy w programie Photoshop
Połączone obiekty inteligentne z brakującymi zewnętrznymi plikami źródłowymi podświetlone w panelu Warstwy.

Uwaga:

Podczas wykrywania zmian w połączonych obiektach inteligentnych i aktualizowania ich program Photoshop sprawdza tylko wygląd bezpośrednio połączonego pliku. Połączenia z obiektami zagnieżdżonymi w obiektach inteligentnych nie są aktualizowane.

Naprawianie uszkodzonego połączenia z obiektem inteligentnym

Aby naprawić połączony obiekt inteligentny z brakującym źródłem zewnętrznym, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę warstwy połączonego obiektu inteligentnego i wybierz polecenie Prześledź zerwane połączenie.
 2. Przejdź do nowej lokalizacji brakującego obiektu.
 3. Kliknij opcję Umieść.

Wyświetlanie właściwości połączonego obiektu inteligentnego

Po zaznaczeniu warstwy połączonego obiektu inteligentnego w panelu Warstwy wybierz polecenie Okno > Właściwości.

Zostaną wyświetlone następujące właściwości:

 • Ścieżka zewnętrznego pliku źródłowego do połączonego obiektu inteligentnego
 • Rozmiar i współrzędne połączonego obiektu inteligentnego (X, Y)

W panelu właściwości można wykonać następujące działania:

 • Edytowanie zawartości zewnętrznego pliku obrazu. W razie potrzeby program Photoshop otwiera aplikację zewnętrzną, która obsługuje plik obrazu źródłowego. Dla zewnętrznego pliku obrazu w formacie AI zostanie na przykład otwarty program Adobe Illustrator.
 • Osadzanie połączonego obiektu inteligentnego w dokumencie bieżącym.

Osadzanie połączonych obiektów inteligentnych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę połączonego obiektu inteligentnego w panelu Warstwy i wybierz polecenie Osadź połączone.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Osadź połączone.
 • W panelu Właściwości kliknij opcję Osadź.

Uwaga:

Aby osadzić wszystkie połączone obiekty inteligentne w dokumencie programu Photoshop, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Osadź wszystkie połączone.

Pakowanie połączonych obiektów inteligentnych

Połączone obiekty inteligentne można spakować w dokumencie programu Photoshop, aby ich pliki źródłowe zostały zapisane w folderze komputera. W tym samym folderze jest z plikami zapisywana kopia dokumentu programu Photoshop.

 1. Wybierz polecenie Plik > Pakiet.
 2. Wybierz lokalizację, w której mają zostać umieszczone pliki źródłowe oraz kopia dokumentu programu Photoshop.

Spakowane zostaną wszystkie połączone obiekty inteligentne audio i wideo zawarte w dokumencie.

Uwaga:

Przed spakowaniem połączonych obiektów inteligentnych należy zapisać zawierający je plik.

Szukanie plików połączonych przez program Photoshop

Program Photoshop zawsze szuka plików połączonych w ostatniej znanej lokalizacji względnej. Jeśli nie można znaleźć pliku połączonego w tej lokalizacji, program Photoshop przeszukuje następujące miejsca:

 • Ostatnia znana lokalizacja bezwzględna
 • Używanie zapisanego aliasu (tylko Mac OS)
 • Folder zawierający sam dokument

Takie działanie ogranicza ryzyko utraty połączeń w przypadku przenoszenia, kopiowania i udostępniania folderów.

Uwaga:

Okno dialogowe naprawiania brakujących zasobów zawsze wyświetla ostatnią znaną ścieżkę bezwzględną plików źródłowych.

Konwertowanie osadzonego obiektu inteligentnego na połączony obiekt inteligentny.

Osadzony obiekt inteligentny można przekonwertować na połączony obiekt inteligentny. Przekształcenia, filtry i inne efekty zastosowane do osadzonego obiektu inteligentnego są zachowywane przy jego konwersji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz warstwę osadzonego obiektu inteligentnego w dokumencie programu Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Obiekt inteligentny > Przekonwertuj na połączone.
 3. Wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać plik źródłowy. Wprowadź nazwę pliku wraz z obsługiwanym rozszerzeniem. Może to być na przykład nazwa plik_połączony.jpg.

Filtrowanie panelu Warstwy według obiektów inteligentnych | Photoshop

 1. W panelu Warstwy wybierz polecenie Obiekt inteligentny z menu podręcznego filtrowania.
Filtrowanie warstw według obiektów inteligentnych w programie Photoshop
Filtrowanie warstw według obiektów inteligentnych

 1. Kliknij jedną z następujących ikon:
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia aktualnych obiektów inteligentnych
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia obiektów inteligentnych, które nie są zsynchronizowane
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia brakujących obiektów inteligentnych
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia osadzonych obiektów inteligentnych

Uwaga:

Filtrowanie warstw można przełączać za pomocą specjalnej ikony ().

Powielanie osadzonego obiektu inteligentnego

 1. Zaznacz warstwę obiektu inteligentnego w panelu Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć duplikat obiektu inteligentnego połączony z oryginałem, wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa przez kopiowanie lub przeciągnij warstwę obiektu inteligentnego na ikonę Utwórz nową warstwę u dołu panelu Warstwy. Zmiany wprowadzane w kopii będą uwzględniane w oryginale i na odwrót.

  • Aby utworzyć kopię obiektu inteligentnego, która nie będzie połączona z oryginałem, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Nowy obiekt inteligentny z kopii. Zmiany dokonane na oryginale nie wpływają na kopię.

  W panelu Warstwy zostanie wyświetlony nowy obiekt inteligentny o nazwie składającej się z nazwy oryginału i sufiksu „kopia”.

Edytowanie zawartości obiektu inteligentnego

Podczas edytowania obiektu inteligentnego zawartość źródłowa jest otwierana w programie Photoshop (jeśli zawartość to dane rastrowe albo plik Camera Raw) lub aplikacji domyślnie obsługującej format umieszczonego pliku (na przykład w programie Adobe Illustrator lub Adobe Acrobat). Zapisanie zmian w zawartości źródłowej powoduje aktualizację wszystkich połączonych z nią obiektów inteligentnych w dokumencie programu Photoshop.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny na panelu Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Edytuj zawartość.
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę obiektu inteligentnego w panelu Warstwy.
  • W panelu Właściwości kliknij opcję Edytuj zawartość.
 2. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 3. Dokonaj zmian w zawartości pliku źródłowego, następnie wybierz polecenie Plik > Zapisz.

  Program Photoshop uaktualni obiekt inteligentny, aby odzwierciedlić dokonane przez ciebie zmiany. (Jeśli nie widzisz zmian, uaktywnij dokument programu Photoshop zawierający obiekt inteligentny.)

Zastępowanie zawartości obiektu inteligentnego

Dane obrazu można zastąpić w jednym obiekcie inteligentnym lub w wielu połączonych wystąpieniach. Ta opcja umożliwia szybkie aktualizowanie projektu graficznego lub zastępowanie obrazów zastępczych o niskiej rozdzielczości końcowymi wersjami.

Uwaga:

Gdy obiekt inteligentny jest zastępowany, wszystkie skalowania, wypaczenia i efekty zastosowane do pierwszego obiektu inteligentnego są zachowywane.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zastąp zawartość.
 2. Przejdź do pliku, który ma zostać użyty, a następnie kliknij przycisk Umieść.
 3. Kliknij przycisk OK.

  Nowa zawartość zostanie umieszczona w obiekcie inteligentnym.

Konwertowanie osadzonego lub połączonego obiektu inteligentnego na warstwę

Konwersja obiektu inteligentnego na zwykłą warstwę powoduje rasteryzację jego zawartości (z zachowaniem bieżących wymiarów). Konwertuj obiekt inteligentny na zwykłą warstwę tylko wtedy, gdy nie musisz już edytować danych obiektu inteligentnego. Po rasteryzacji obiektu inteligentnego nie będzie możliwe edytowanie przekształceń, wypaczeń i stosowanie filtrów.

 • Zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Rasteryzuj.

Uwaga:

Jeśli zajdzie potrzeba ponownego utworzenia obiektu inteligentnego, można będzie ponownie zaznaczyć oryginalne warstwy i powtórzyć operację. Nowy obiekt inteligentny nie zachowa przekształceń zastosowanych do obiekt pierwotny.

Eksportowanie zawartości osadzonego obiektu inteligentnego

 1. Zaznacz obiekt inteligentny w panelu Warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Eksportuj zawartość.
 2. Wybierz położenie dla zawartości obiektu inteligentnego, następnie kliknij Zapisz.

  Program Photoshop eksportuje obiekty inteligentne w ich oryginalnym formacie (JPEG, AI, TIF, PDF lub inne formaty). Jeśli obiekt inteligentny został utworzony z warstw jest eksportowany w formacie PSB.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online