Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z obiektami inteligentnymi

Tutaj omówiono obiekty inteligentne i ich zastosowania podczas edycji bezpiecznej w programie Photoshop.

Tematyka tego artykułu:

Omówienie obiektów inteligentnych

Obiekty inteligentne to warstwy zawierające dane obrazu z obrazów rastrowych lub wektorowych, takich jak pliki programów Photoshop lub Illustrator. Obiekty inteligentne przechowują zawartość źródła obrazu z ich oryginalnymi cechami, w ten sposób umożliwiają przeprowadzenie bezpiecznego edytowania na warstwie.

Program Photoshop umożliwia osadzanie zawartości obrazów w dokumentach. W programie Photoshop możesz także tworzyć połączone obiekty inteligentne, których zawartość odnosi się do zewnętrznych plików obrazów. Zawartość połączonego obiektu inteligentnego jest aktualizowana w przypadku zmian źródłowego pliku obrazu.

Połączone obiekty inteligentne różnią się od powielonych wystąpień obiektu inteligentnego umieszczonych w dokumencie programu Photoshop. W przypadku połączonych obiektów inteligentnych możesz użyć współużytkowanego pliku źródłowego w wielu dokumentach programu Photoshop. Jest to przydatny mechanizm znany wielu projektantom stron internetowych.

Zalety obiektów inteligentnych

Z obiektami inteligentnymi możesz:

 • Przeprowadzić bezpieczne przekształcanie obiektów. Skalować, obracać, pochylać, zniekształcać lub zawijać warstwy albo przekształcać ich perspektywę bez utraty oryginalnych danych lub jakości obrazu, ponieważ te przekształcenia nie wpływają na oryginalne dane.

 • Pracuj z danymi wektorowymi takimi, jak kompozycje wektorowe z programu Illustrator, które tak czy inaczej zostaną zrasteryzowane w programie Photoshop.

 • Prowadzić bezpieczne filtrowanie obiektów. W dowolnym momencie można edytować filtry zastosowane do obiektów inteligentnych.

 • Edytuj jeden obiekt inteligentny i automatycznie uaktualnij wszystkie połączone z nim obiekty.

 • Stosować maskę warstwy połączoną lub niepołączoną z warstwą obiektu inteligentnego.

 • Wypróbować różne projekty z obrazami zastępczymi w niskiej rozdzielczości, które później zostaną zastąpione wersjami końcowymi.

Operacji zmieniających dane pikseli (np. malowania, rozjaśniania, ściemniania lub klonowania) nie możesz przeprowadzać bezpośrednio na warstwie obiektu inteligentnego, jeśli nie zostanie ona najpierw przekonwertowana na zwykłą warstwę, którą zostanie później zrasteryzowana. Aby przeprowadzić operacje zmieniające dane pikselowe, możesz edytować zawartość obiektu inteligentnego, powielać nową warstwę nad warstwą obiektu inteligentnego, edytować duplikaty obiektu inteligentnego lub utworzyć nową warstwę.

Uwaga:

Kiedy przekształcasz obiekt inteligentny z zastosowanym na nim filtrem inteligentnym, program Photoshop wyłącza efekty filtra podczas przekształcania. Efekty filtra są nadane ponownie po zakończeniu przekształcenia. Zobacz Stosowanie filtrów inteligentnych.

Zalety obiektów inteligentnych w programie Photoshop
Warstwa zwykła i obiekt inteligentny w panelu Warstwy. Ikona w prawym dolnym rogu miniaturki wskazuje obiekt inteligentny.

Obiekt inteligentny w panelu Warstwy w programie Photoshop
(Photoshop) Połączony obiekt inteligentny w panelu Warstwy

Tworzenie osadzonych obiektów inteligentnych

Osadzone obiekty inteligentne możesz tworzyć kilkoma metodami: przez użycie polecenia Otwórz jako obiekt inteligentny, umieszczenie pliku (Photoshop CS6), umieszczenie pliku jako osadzonego (Photoshop, Photoshop CS6), wklejenie danych z programu Illustrator albo przekonwertowanie co najmniej jednej warstwy programu Photoshop na obiekt inteligentny.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Umieść jako osadzony, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.
  • Wybierz polecenie Plik > Otwórz jako obiekt inteligentny, zaznacz plik i kliknij opcję Otwórz.
  • (Photoshop CS6) Wybierz polecenie Plik > Umieść, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.
  Uwaga:

  Choć możesz umieszczać pliki JPEG, lepiej jest umieścić pliki PSD, TIFF lub PSB, ponieważ możesz dodawać warstwy, modyfikować piksele i ponownie zapisywać pliki bez strat. (Zapisywanie zmodyfikowanego pliku JPEG wymaga spłaszczenia warstw i rekompresuje obraz powodując obniżenie jego jakości).

  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekt inteligentny > Konwertuj na obiekt inteligentny, aby przekonwertować wybraną warstwę na obiekt inteligentny.
  • W programie Bridge wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop, aby zaimportować pliki jako obiekty inteligentne do otwartego dokumentu programu Photoshop.
  • Zaznacz warstwę lub warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Konwertuj na obiekt inteligentny. Wybrane warstwy zostaną połączone w jeden Obiekt inteligentny.

  • Przeciągnąć warstwy/obiekty w formacie PDF lub z programu Adobe Illustrator do dokumentu programu Photoshop.

  • Wklej kompozycję z programu Adobe Illustrator do dokumentu programu Photoshop i wybierz Obiekt inteligentny w oknie dialogowym Wklej. W celu zapewnienia większej elastyczności włącz zarówno opcję PDF, jak i AICB (brak obsługi przezroczystości) w sekcji Obsługa plików i schowka okna dialogowego Preferencje w programie Adobe Illustrator.

Tworzenie połączonych obiektów inteligentnych

Program Photoshop pozwala tworzyć połączone obiekty inteligentne. Zawartość połączonego obiektu inteligentnego jest aktualizowana w przypadku zmian źródłowego pliku obrazu. Połączone obiekty inteligentne są szczególnie przydatne dla zespołów, jak również w sytuacjach wymagających używania zasobów w wielu projektach.

Aby utworzyć połączony obiekt inteligentny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść połączone
  .
 2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij przycisk Umieść.

Połączony obiekt inteligentny zostanie utworzony i wyświetlony w panelu Warstwy z ikoną łącza ().

Uwaga:

Połączony obiekt inteligentny możesz utworzyć w otwartym dokumencie, przeciągając i upuszczając odpowiedni plik przy wciśniętych następujących klawiszach:

Windows: Alt
, macOS: Option

Aby zmienić to zachowanie domyślne, wyłącz opcję Preferencje > Ogólne > Zawsze twórz obiekty inteligentne przy umieszczaniu.

Zmniejszenie rozmiaru pliku dzięki połączonym obiektom inteligentnym

Połączone obiekty inteligentne przechowują zależności z plikami zewnętrznymi — pliki źródłowe nie są osadzane w dokumencie. Zazwyczaj pozwala to uzyskać o wiele mniejszy rozmiar pliku. Połączone obiekty inteligentne nie przechowują plików źródłowych w dokumencie. Zamiast tego zawierają spłaszczoną, przeskalowaną wersję danych obrazu z pliku źródłowego. Czasami rozmiar tych danych jest znacznie większy niż rozmiar pliku źródłowego, przez co redukcja rozmiaru pliku dokumentu jest nieznaczna.

Aktualizowanie połączonych obiektów inteligentnych

Jeśli zewnętrzny plik źródłowy zmieni się w czasie, gdy będzie otwarty dokument programu Photoshop odnoszący się do tego pliku, odpowiedni połączony obiekt inteligentny zostanie automatycznie zaktualizowany. Po otwarciu dokumentu programu Photoshop zawierającego zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne możesz zaktualizować te obiekty:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę połączonego obiektu inteligentnego i wybierz polecenie Zaktualizuj zmienioną zawartość.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zaktualizuj zmienioną zawartość.

Połączone obiekty inteligentne, których obrazy źródłowe uległy zmianie, są podświetlone w panelu Warstwy:

Zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne podświetlone w panelu Warstwy w programie Photoshop
Zdesynchronizowane połączone obiekty inteligentne są podświetlone w panelu Warstwy.

Uwaga:

Aby zaktualizować wszystkie połączone obiekty inteligentne w bieżącym dokumencie programu Photoshop, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zaktualizuj całą zmienioną zawartość.

Połączone obiekty inteligentne z brakującymi zewnętrznymi plikami źródłowymi podświetlone w panelu Warstwy w programie Photoshop
Połączone obiekty inteligentne z brakującymi zewnętrznymi plikami źródłowymi podświetlone w panelu Warstwy.

Uwaga:

Podczas wykrywania zmian w połączonych obiektach inteligentnych i aktualizowania ich program Photoshop sprawdza tylko wygląd bezpośrednio połączonego pliku. Połączenia z obiektami zagnieżdżonymi w obiektach inteligentnych nie są aktualizowane.

Aby naprawić połączony obiekt inteligentny z brakującym źródłem zewnętrznym, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę warstwy połączonego obiektu inteligentnego i wybierz polecenie Prześledź zerwane połączenie.
 2. Przejdź do nowej lokalizacji brakującego obiektu.
 3. Kliknij opcję Umieść.

Wyświetlanie właściwości połączonego obiektu inteligentnego

Po zaznaczeniu warstwy połączonego obiektu inteligentnego w panelu Warstwy wybierz polecenie Okno > Właściwości.

Zostaną wyświetlone następujące właściwości:

 • Ścieżka zewnętrznego pliku źródłowego do połączonego obiektu inteligentnego
 • Rozmiar i współrzędne połączonego obiektu inteligentnego (X, Y)

W panelu właściwości możesz wykonać następujące działania:

 • Edytowanie zawartości zewnętrznego pliku obrazu. W razie potrzeby program Photoshop otwiera aplikację zewnętrzną, która obsługuje plik obrazu źródłowego. Dla zewnętrznego pliku obrazu w formacie AI zostanie na przykład otwarty program Adobe Illustrator.
 • Osadzanie połączonego obiektu inteligentnego w dokumencie bieżącym.

Osadzanie połączonych obiektów inteligentnych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę połączonego obiektu inteligentnego w panelu Warstwy i wybierz polecenie Osadź połączone.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Osadź połączone.
 • W panelu Właściwości kliknij opcję Osadź.
Uwaga:

Aby osadzić wszystkie połączone obiekty inteligentne w dokumencie programu Photoshop, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Osadź wszystkie połączone.

Pakowanie połączonych obiektów inteligentnych

Połączone obiekty inteligentne możesz spakować w dokumencie programu Photoshop, aby ich pliki źródłowe zostały zapisane w folderze komputera. W tym samym folderze jest z plikami zapisywana kopia dokumentu programu Photoshop.

 1. Wybierz polecenie Plik > Pakiet.
 2. Wybierz lokalizację, w której mają zostać umieszczone pliki źródłowe oraz kopia dokumentu programu Photoshop.

Spakowane zostaną wszystkie połączone obiekty inteligentne audio i wideo zawarte w dokumencie.

Uwaga:

Przed spakowaniem połączonych obiektów inteligentnych należy zapisać zawierający je plik.

Szukanie plików połączonych przez program Photoshop

Program Photoshop zawsze szuka plików połączonych w ostatniej znanej lokalizacji względnej. Jeśli nie znajdziesz pliku połączonego w tej lokalizacji, program Photoshop przeszukuje następujące miejsca:

 • Ostatnia znana lokalizacja bezwzględna
 • Używanie zapisanego aliasu (tylko macOS)
 • Folder zawierający sam dokument

Takie działanie ogranicza ryzyko utraty połączeń w przypadku przenoszenia, kopiowania i udostępniania folderów.

Uwaga:

Okno dialogowe naprawiania brakujących zasobów zawsze wyświetla ostatnią znaną ścieżkę bezwzględną plików źródłowych.

Konwertowanie osadzonego obiektu inteligentnego na połączony obiekt inteligentny

Osadzony obiekt inteligentny możesz przekonwertować na połączony obiekt inteligentny. Przekształcenia, filtry i inne efekty zastosowane do osadzonego obiektu inteligentnego są zachowywane przy jego konwersji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz warstwę osadzonego obiektu inteligentnego w dokumencie programu Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Obiekt inteligentny > Przekonwertuj na połączone.
 3. Wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać plik źródłowy. Wprowadź nazwę pliku wraz z obsługiwanym rozszerzeniem. Może to być na przykład nazwa plik_połączony.jpg.

Filtrowanie panelu Warstwy według obiektów inteligentnych

 1. W panelu Warstwy wybierz polecenie Obiekt inteligentny z menu podręcznego filtrowania.
Filtrowanie warstw według obiektów inteligentnych w programie Photoshop
Filtrowanie warstw według obiektów inteligentnych

 1. Kliknij jedną z następujących ikon:
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia aktualnych obiektów inteligentnych
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia obiektów inteligentnych, które nie są zsynchronizowane
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia brakujących obiektów inteligentnych
 • — filtrowanie w celu wyświetlenia osadzonych obiektów inteligentnych
Uwaga:

Filtrowanie warstw możesz przełączać za pomocą specjalnej ikony ().

Powielanie osadzonego obiektu inteligentnego

 1. Zaznacz warstwę obiektu inteligentnego w panel u Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć duplikat obiektu inteligentnego połączony z oryginałem, wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa przez kopiowanie lub przeciągnij warstwę obiektu inteligentnego na ikonę Utwórz nową warstwę u dołu panelu Warstwy. Zmiany wprowadzane w kopii będą uwzględniane w oryginale i na odwrót.

  • Aby utworzyć kopię obiektu inteligentnego, która nie będzie połączona z oryginałem, wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Nowy obiekt inteligentny z kopii. Zmiany dokonane na oryginale nie wpływają na kopię.

  W panelu Warstwy zostanie wyświetlony nowy obiekt inteligentny o nazwie składającej się z nazwy oryginału i sufiksu „kopia”.

Edytowanie zawartości obiektu inteligentnego

Podczas edytowania obiektu inteligentnego zawartość źródłowa jest otwierana w programie Photoshop (jeśli zawartość to dane rastrowe albo plik Camera Raw) lub aplikacji domyślnie obsługującej format umieszczonego pliku (na przykład w programie Adobe Illustrator lub Adobe Acrobat). Zapisywanie zmian w zawartości źródłowej powoduje uaktualnianie zawartości we wszystkich związanych z nim obiektów inteligentnych dokumentu programu Photoshop.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny na panelu Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Edytuj zawartość.
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę obiektu inteligentnego na panelu Warstwy.
  • W panelu Właściwości kliknij opcję Edytuj zawartość.
 2. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 3. Dokonaj zmian w zawartości pliku źródłowego, a następnie wybierz polecenie Plik > Zapisz.

  Program Photoshop uaktualni obiekt inteligentny, aby odzwierciedlić dokonane przez ciebie zmiany. (Jeśli nie widzisz zmian, uaktywnij dokument programu Photoshop zawierający obiekt inteligentny).

Zastępowanie zawartości obiektu inteligentnego

Dane obrazu możesz zastąpić w jednym obiekcie inteligentnym lub w wielu połączonych wystąpieniach. Ta opcja umożliwia szybkie aktualizowanie projektu graficznego lub zastępowanie obrazów zastępczych o niskiej rozdzielczości końcowymi wersjami.

Uwaga:

Kiedy zastępujesz obiekt inteligentny, wszystkie skalowania, wypaczania lub efekty zastosowane do pierwszego obiektu inteligentnego są zachowywane.

 1. Zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Zastąp zawartość.
 2. Przejdź do pliku, który ma zostać użyty, a następnie kliknij przycisk Umieść.
 3. Kliknij przycisk OK.

  Nowa zawartość zostanie umieszczona w obiekcie inteligentnym.

Konwertowanie osadzonych i połączonych obiektów inteligentnych na warstwy

Wprowadzone w programie Photoshop 21.0 (listopad 2019)

Osadzone i połączone obiekty inteligentne możesz konwertować z powrotem na ich warstwy składowe, pozostając w dokumencie programu Photoshop. Jeśli obiekt inteligentny zawiera wiele warstw, zostaną one rozpakowane jako nowa grupa w panelu Warstwy. Przekształcenia i filtry inteligentne dotyczące obiektów inteligentnych zawierających więcej niż jedną warstwę nie są zachowywane przy rozpakowywaniu. 

Konwertowanie obiektu inteligentnego na jego warstwy składowe
Konwertowanie obiektu inteligentnego na jego warstwy składowe

 1. Zaznacz warstwę obiektu inteligentnego w panelu Warstwy.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij warstwę obiektu inteligentnego (lub kliknij ją z wciśniętym klawiszem Control) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Konwertuj na warstwy.
  • Na pasku menu wybierz opcję Warstwa > Obiekty inteligentne > Konwertuj na warstwy.
  • W panelu Właściwości kliknij opcję Konwertuj na warstwy.
  • Z menu opcji panelu Warstwy wybierz polecenie Konwertuj na warstwy.
 3. Warstwy zostaną rozpakowane jako nowa grupa w panelu Warstwy.

Rasteryzacja osadzonych i połączonych obiektów inteligentnych

Zawartość obiektu inteligentnego możesz zrasteryzować, aby otrzymać zwykłą warstwę, gdy nie trzeba już edytować danych tego obiektu. Po rasteryzacji obiektu inteligentnego nie będzie możliwe edytowanie przekształceń, wypaczeń i stosowanie filtrów.

Zaznacz obiekt inteligentny i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Rasteryzuj.

Uwaga:

Jeśli zajdzie potrzeba ponownego utworzenia obiektu inteligentnego, możesz będzie ponownie zaznaczyć oryginalne warstwy i powtórzyć operację. Nowy obiekt inteligentny nie zachowa przekształceń zastosowanych do obiektu pierwotnego.

Eksportowanie zawartości osadzonego obiektu inteligentnego

 1. Zaznacz obiekt inteligentny w panelu Warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Eksportuj zawartość.

 2. Wybierz położenie zawartości obiektu inteligentnego, a następnie kliknij Zapisz.

  Program Photoshop eksportuje obiekty inteligentne w ich oryginalnym formacie (JPEG, AI, TIF, PDF lub inne formaty). Jeśli obiekt inteligentny został utworzony z warstw jest eksportowany w formacie PSB.

Zerowanie przekształceń obiektów inteligentnych

Jeśli obiekt inteligentny został przekształcony, wszystkie zastosowane wcześniej przekształcenia możesz wyzerować, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę obiektu inteligentnego i wybierz polecenie Wyzeruj przekształcenie.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne > Wyzeruj przekształcenie.
 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online