Adobe Acrobat Sign dla urządzeń z systemem Android — informacje o wersji

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3797

Ulepszone zabezpieczenia blokujące ruch w trybie czystego tekstu

4181

Rozwiązano problem, który sprawiał, że pojedyncze logowanie nie działało poprawnie

4373

Rozwiązano problem, w wyniku którego mógł zostać wyzwolony nieprawidłowy typ uwierzytelniania użytkownika

Uwaga:

Dostępne opcje różnią się w zależności od bieżącego kontekstu, a niektóre elementy nie wyświetlają się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów. Przykładowo lista ukończonych dokumentów będzie wyświetlać łącze do Historii.

Poprzednie wydania

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3797

Ulepszone zabezpieczenia blokujące ruch w trybie czystego tekstu

4181

Rozwiązano problem, który sprawiał, że pojedyncze logowanie nie działało poprawnie

4373

Rozwiązano problem, w wyniku którego mógł zostać wyzwolony nieprawidłowy typ uwierzytelniania użytkownika

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

2942

Rozwiązano problem, w wyniku którego nie można było wyłączyć poszczególnych zewnętrznych źródeł dokumentów

2956

Rozwiązano problem z układem, w wyniku którego ekrany PIN i OTP nie wyświetlały prawidłowo podpisów cyfrowych

3544

Dodano funkcję udostępniania dokumentu z usługi OneDrive do usługi Acrobat Sign

3759

Rozwiązano problem dotyczący awarii tabletów po kliknięciu ikony koła zębatego na pulpicie

3869

Rozwiązano problem, w wyniku którego wiadomość powitalna znikała po kilku godzinach

3872

Rozwiązano problem, w wyniku którego nie można było zmienić nazwy zeskanowanego dokumentu

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

2992

Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwić zaufane połączenie aplikacji Acrobat Sign z usługą Box

2991

Naprawiono stan, w którym można wyłączyć podpisywanie przez hosta w interfejsie użytkownika

Skanowanie i podpisywanie

Skanuj wszystko za pomocą aparatu swojego urządzenia: przekonwertuj dokument papierowy na elektronicznie podpisany w rekordowo krótkim czasie.

  • Skanuj wiele stron i ustawiaj ich kolejność.
  • Dołączaj, wysyłaj i podpisuj zeskanowane pliki PDF.
  • Ulepsz skan dzięki usprawnionym funkcjom wykrywania granic, korekcie perspektywy i ostrości tekstu.


Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Usprawniony sposób przeglądania historii pliku, wysyłania przypomnień i inicjowania podpisywania bez konieczności przeszukiwania widoku dokumentu. W przypadku dowolnej listy dokumentów dotknij ikony przepełnienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Na przykład:

  1. Wybierz listę dokumentów, np. Oczekujące na innych.
  2. Dotknij ikony overflow
  3. Dotknij pozycji Historia, Przypomnienie lub Podpis hosta.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?