Podczas tworzenia umowy nadawca ma możliwość ustawienia określonego hasła, które zostanie zastosowane w podpisanym dokumencie PDF. Hasło to będzie wymagane do otwierania i wyświetlania podpisanego pliku PDF.


Ustawianie hasła do zabezpieczenia wyświetlania kopii pliku PDF

Podczas tworzenia umowy nadawca ma możliwość ustawienia określonego hasła, które zostanie zastosowane w podpisanym dokumencie PDF. Hasło to będzie wymagane do otwierania i wyświetlania podpisanego pliku PDF.

Zaznaczenie pola wyboru Pokaż hasło wyświetla zawartość pola i pozwala sprawdzić, czy oba hasła są takie same i zgodne z założeniem.

Jeśli wpisane hasła są różne, w polu drugiego hasła pojawi się ikona błędu.

Uwaga:

Warto pamiętać, że ustawione hasło podpisanego dokumentu PDF jest osadzone w pliku PDF i nie jest możliwe jego przypomnienie ani zresetowanie.

  • Jeżeli hasło podpisanego pliku PDF zostanie zagubione lub zapomniane, nie ma żadnej możliwości otworzenia dokumentu.

Hasła mogą zawierać tylko litery i cyfry. Znaki specjalne są niedozwolone. Na przykład:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

signed_document_password