Adobe Sign dla Salesforce — praca z umowami w partiach

Możesz tworzyć rekordy umowy w partiach, wykorzystując kartę Umowy w partiach. Możesz wybrać szablon umowy, którego chcesz użyć, a następnie wprowadzić zapytanie, aby zawęzić wyniki rekordów dla obiektu nadrzędnego. Po kliknięciu przycisku Utwórz umowy dla każdego zapytania zostanie utworzony jeden rekord umowy na podstawie wybranego szablonu umowy.

Tworzenie umów w partiach

Aby utworzyć umowy w partiach:

1. Wybierz opcję Adobe Sign z poziomu narzędzia App Launcher w lewym górnym rogu okna.

2. Kliknij kartę Umowy w partiach. Jeśli karta nie wyświetla się, użyj listy rozwijanej po prawej stronie.

Wyświetli się strona Utwórz umowy w partiach.

3. Wybierz szablon, który będzie używany do tworzenia umów w partiach z listy rozwijalnej Wybierz szablon umowy. Typ obiektu nadrzędnego jest uzupełniany na podstawie wybranego szablonu.

 

4. W oknie Wprowadź zapytanie o rekordy wprowadź zapytanie, aby zawęzić listę rekordów, która zostanie wykorzystana do utworzenia nowego rekordu umowy. Poniżej przedstawiono przykłady zapytań:

Wybierz wszystkie możliwości

○ WYBIERZ identyfikator z pozycji Okazja

Wybierz wszystkich potencjalnych klientów pochodzących z zapytań telefonicznych z firmy Acme corp:

○ WYBIERZ Identyfikator z pozycji Potencjalny klient, gdzie wartość LeadSource = Phone Inquiry oraz adres e-mail „%acme.com”

Wybierz wszystkie kontakty z kont typu Perspektywa utworzonych od wczoraj, które nie zostały wycofane z listy mailingowej

○ WYBIERZ identyfikator z kontaktu, gdzie Type = „Prospect”, CreateDate > YESTERDAY, a HasOptedOutOfEmail = false

Wybierz wszystkich potencjalnych klientów z kampanii Dreamforce 2014

○ WYBIERZ identyfikator z pozycji Potencjalny klient, gdzie wartość Campaign.Name = „2014 Dreamforce Campaign”

 

5. Kliknij przycisk Utwórz umowy. Pojawia się wiadomość o przesłanych partiach.

Po utworzeniu i przesłaniu możesz przeglądać umowy w widoku listy obiektów Umowa

  • Kliknij kartę Umowy.
  • Kliknij strzałkę w dół (▼) i wybierz WSZYSTKIE z menu.
Wybierz wszystko na karcie Umowy

Na liście widoczne są wszystkie umowy.

Nagłówki kolumny umożliwiają sortowanie umów według ich nazwy lub stanu.

Wszystkie wyszczególnione umowy

Wysyłanie i aktualizacja umów w partiach oraz zarządzanie nimi

W widoku listy obiektów Umowa masz możliwość wykonywania operacji w partiach (jednocześnie 200 na dowolnym rekordzie umowy). Dostępne są następujące operacje:

  • Zmień właściciela
  • Anuluj umowę
  • Usuń umowę
  • Wyślij umowę
  • Wyślij przypomnienie
  • Zaktualizuj umowę

 

Jeśli korzystasz z wersji 18 lub wcześniejszej pakietu Adobe Sign dla Salesforce, aby zarządzać umowami w partiach, musisz wyświetlić opcje przycisku wymienione poniżej.  (W wersji 19 te opcje są skonfigurowane domyślnie).

W tym celu:

  1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Budowanie > Utwórz > Obiekty.
  2. Kliknij etykietę obiektu Umowa.
Przejdź do obiektów w SFDC

 

   3. Kliknij łącze Wyszukaj układy w górnej części strony, aby przejść do tej sekcji.

 

   4. Kliknij łącze Edytuj, aby wyświetlić Widok listy umów.

Panel wyszukiwania układów

 

   5. Wybierz przyciski aktualizacji w partiach, które chcesz dodać do listy umów i dodaj je do sekcji Wybrane przyciski.

   6. Kliknij przycisk Zapisz.

Widok listy umów

 

Aby modyfikować wiele umów:

   1. Kliknij kartę Umowy, aby otworzyć listę umów.

   2. Kliknij strzałkę w dół (▼) i wybierz WSZYSTKIE z menu.

Wybierz wszystko na karcie Umowy

   3. Wybierz wszystkie umowy, na których chcesz wykonać operacje.  

○ Zaznaczenie pola w górnej części obok pozycji Nazwy umowy spowoduje wybranie wszystkich rekordów w bieżącym widoku.

   4. Kliknij operację, która ma zostać wykonana.

Uwaga:

Niektóre operacje nie są dozwolone. Na przykład nie możesz anulować umowy, która została już podpisana. Nie możesz wysłać umowy, która została już wysłana. Podczas próby wykonania tych operacji na stronie rekordu umowy pojawi się błąd.

Menu opcji zmiany zbiorczej

Po kliknięciu łącza operacji strona odświeży się i przedstawi podsumowanie operacji i uwzględnionych umów.

  5. Kliknij przycisk Prześlij, aby wykonać operację.

Strona weryfikacji

Po kliknięciu przycisku może pojawić się prośba o potwierdzenie, że na pewno chcesz wykonać daną operację.  Kliknij OK, jeśli chcesz ją wykonać.

 

Po wykonaniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający przetwarzanie.

Komunikat o powodzeniu operacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto