Adobe Sign dla Salesforce: włączanie aplikacji Chatter lub Salesforce Mobile

Skonfiguruj usługę Adobe Sign, aby umożliwić wysyłanie umów za pomocą aplikacji Chatter lub sieci Salesforce dla urządzeń mobilnych.

Ze strony głównej, kanału Okazja, Konto lub Kontakt możesz wysłać umowy do podpisu przy użyciu czynności publikowania Adobe Sign. Ta sama czynność Adobe Sign jest używana w aplikacji Chatter, Salesforce dla urządzeń mobilnych i przeglądarce mobilnej. 

Adobe Sign dla Chatter

Adobe Sign dla Salesforce obsługuje aplikację Chatter! Pobieraj aktualizacje aplikacji Chatter w czasie rzeczywistym w przypadku, gdy:

 • umowa zostanie wysłana, wyświetlona, podpisana, odrzucona, anulowana lub nie zostanie dostarczona;
 • umowa wygaśnie lub wysłane zostaną przypomnienia;
 • użytkownik otrzyma umowę, którą powinien podpisać.

Śledź aktualizacje aplikacji Chatter dotyczące Umowy, Konta, Kontraktu i Okazji. Koordynuj współpracę między działami organizacji, aby finalizować więcej umów.

Możesz także wysyłać umowy bezpośrednio z poziomu czynności publikowania aplikacji Chatter

Po zainstalowaniu aplikacji Adobe Sign dla Salesforce, możesz skonfigurować, które aktualizacje aplikacji Chatter będą widoczne dla użytkowników.

1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe

○ Wybierz opcje Ustawienia aplikacji Chatter w Adobe Sign

○ Kliknij opcję Zarządzaj

○ Kliknij opcję Nowy

○ Skonfiguruj żądane ustawienia (zobacz listę ustawień poniżej w sekcji Niestandardowe ustawienia aplikacji Chatter)

Należy określić tylko jeden zestaw ustawień Chatter dla swojej organizacji. Można również nadać nazwę ustawieniom.

 

2. Umożliw sygnatariuszom Salesforce w Twojej organizacji otrzymywanie osobistych wiadomości w aplikacji Chatter, gdy dokument będzie wymagać ich podpisu. Konieczne jest utworzenie Nowej witryny zdalnej w następujący sposób:

a. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienia zdalnej witryny.

b. Kliknij opcję Nowa witryna zdalna.

c. Wprowadź niepowtarzalną alfanumeryczną wartość w polu Nazwa witryny zdalnej.

► Musi ona zaczynać się literą

► Może zawierać znak podkreślenia, ale nie może się nim kończyć

► Nie może zawierać dwóch znaków podkreślenia obok siebie

► Nie może zawierać znaków spacji

d. Wprowadź Adres URL witryny zdalnej, kopiując pierwszą część adresu URL swojej strony internetowej (np. https://abchostname.salesforce.com) z domeną organizacji Salesforce. Ten adres URL może różnić się w zależności od organizacji, dlatego upewnij się, że wpisano odpowiedni adres dla danej organizacji.

e. Kliknij przycisk Zapisz.

 

3. Upewnij się, że wiadomości z aplikacji Chatter są włączone dla rekordu Umowy, wykonując następujące czynności:

a. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Ustawienia funkcji > Chatter > Śledzenie wiadomości

b. Wybierz opcję Umowa z listy obiektów po lewej

c. Zaznacz pole wyboru Włącz śledzenie wiadomości

c. Kliknij przycisk Zapisz.

Aplikacja Chatter powinna być teraz włączona, tak aby użytkownicy otrzymywali aktualizacje aplikacji Chatter i mogli śledzić stan swoich umów.

Ze strony głównej, kanału Okazja, Konto lub Kontakt możesz wysłać umowy do podpisu przy użyciu czynności publikowania Adobe Sign. Ta sama czynność Adobe Sign jest używana w aplikacji Salesforce dla urządzeń mobilnych i przeglądarce mobilnej. Ponieważ opcja wysyłania w aplikacji Chatter wykorzystuje tę samą czynność usługi Adobe Sign co Salesforce, możesz odwołać się do instrukcji konfiguracji Salesforce w następnej sekcji, aby skonfigurować czynność Adobe Sign w wiadomościach aplikacji Chatter, jak pokazano poniżej.

Wysyłanie z aplikacji Chatter

Przejdź do pozycji Konfiguracja > Budowanie > Opracowywanie > Witryny

Ustawienia Adobe Sign Chatter są widoczne, gdy w organizacji zainstalowano aplikację Adobe Sign dla Chatter. Ustawienia określają miejsce, w którym będą udostępniane aktualizacje aplikacji Chatter oraz wydarzenia, na temat których będą pojawiały się wpisy w aplikacji. Należy określić tylko jeden zestaw ustawień Chatter dla swojej organizacji. Można również nadać nazwę ustawieniom.

 • Włącz aktualizacje Adobe Sign Chatter — włącz to ustawienie, aby włączyć aktualizacje aplikacji Chatter dla umów Adobe Sign.
 • Publikuj w rekordzie konta — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie konta.
 • Publikuj w rekordzie umowy — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w rekordzie umowy.
 • Publikuj w rekordzie kontaktu — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie kontraktu.
 • Publikuj w rekordzie okazji — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie okazji.
 • Publikuj w przypadku anulowaniu umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku anulowania umowy.
 • Publikuj w przypadku odrzucenia umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku odrzucenia umowy.
 • Publikuj w przypadku wygaśnięciu umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wygaśnięcia umowy.
 • Publikuj w przypadku wysłania umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wysłania umowy.
 • Publikuj w przypadku podpisania lub zatwierdzenia umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku podpisania lub zatwierdzenia umowy.
 • Publikuj w przypadku wyświetlenia umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wyświetlenia umowy.
 • Publikuj w przypadku niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy — publikuj wpis Chatter w przypadku niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy.
 • Publikuj w przypadku wysłania przypomnień — publikuj wpis Chatter w przypadku wysłania przypomnień.
 • Wyślij powiadomienia o podpisaniu umów — wyślij prywatną wiadomość Chatter do sygnatariusza, gdy umowa wymaga jego podpisu.

Adobe Sign dla Salesforce dla urządzeń mobilnych

Zanim możliwe będzie wysyłanie umów za pomocą Salesforce, musisz włączyć tę opcję i dodać Adobe Sign jako czynność publikowania w Globalnych układach publikowania oraz układzie dla obiektów (np. Potencjalni klienci, Konta, Kontakty, Okazje).

Aby włączyć Salesforce, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Aplikacje mobilne > Salesforce > Ustawienia Salesforce

a. Sprawdź, czy opcja Włącz sieć Salesforce dla urządzeń mobilnych jest włączona

b. Kliknij przycisk Zapisz

Aby dodać czynność publikowania Adobe Sign do strony głównej aplikacji Salesforce i wiadomości aplikacji Chatter, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Budowanie > Utwórz > Globalne akcje > Układy publikowania
 2. Kliknij opcję Edytuj dla Układu globalnego
 3. Po wybraniu pozycji Szybkie operacje przeciągnij opcję Adobe Sign do sekcji Szybkie operacje publikowania danego układu
 4. Kliknij przycisk Zapisz

Aby dodać czynność publikowania Adobe Sign do obiektów Okazja, Konto lub Kontakt, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów > {Obiekt} > Układ strony
  1.    gdzie {Obiekt} to Konta lub Kontakty lub Okazje
 2. Kliknij polecenie Edytuj dla Układu {obiektu}.
 3. Po wybraniu opcji Szybkie operacje przeciągnij pozycję Adobe Sign {Obiekt}_Publisher_Action do sekcji Szybkie operacje publikowania.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie szablonów umów za pomocą operacji wysyłania publikowania

Możesz używać szablonów umowy za pomocą operacji publikowania Menedżera Adobe Sign, zapewniającej wydajne obiegi pracy między użytkownikami końcowymi z aplikacji Salesforce dla urządzeń przenośnych i przeglądarki.

 • W szablonie umowy na karcie Reguły możesz określić, czy szablon umowy powinien być dostępny podczas wysyłania z aplikacji Chatter poprzez zaznaczenie opcji Włącz operacje publikowania.
Włącz publikacje Chatter

 • Jeśli opcja jest włączona, w przypadku wysyłania z poziomu czynności publikowania Menedżera Adobe Sign z określonego obiektu nadrzędnego (np. Potencjalny klient, Konto, Kontakt, Okazja, Kontrakt) szablon umowy będzie dostępny. Jeśli dla danego obiektu włączono więcej niż jedną umowę, dostępna będzie lista rozwijana wyświetlająca nadawcom opcję wyboru szablonu. 

 • Jeśli obiekt nadrzędny w szablonie umowy jest pusty, ale udostępniasz go dla operacji publikowania, umożliwi to jego wyświetlanie, gdy nadawcy będą korzystać z operacji publikowania Adobe Sign w wiadomościach z aplikacji Chatter na stronie głównej lub zestawu czynności na stronie głównej usługi Salesforce.
 • Jeśli Automatyczne wysyłanie jest włączone dla szablonu umowy, usługa Adobe Sign wyśle umowę bezpośrednio po naciśnięciu przycisku Wyślij.

Używanie operacji wysyłania Adobe Sign z poziomu usługi Salesforce

Jeśli czynność publikowania Adobe Sign jest włączona, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony głównej lub obsługującego opcję Obiektu (np. Okazji) bezpośrednio z aplikacji Salesforce dla urządzeń przenośnych z systemem iOS lub Android. Wystarczy kliknąć ikonę wielokropka (...) w aplikacji Salesforce, a następnie kliknąć ikonę Menedżera Adobe Sign, aby wyświetlić nowy rekord umowy. 

Kliknij czynność Menedżer Adobe eSign, aby pobrać nowy rekord umowy. 

Jeśli szablon umowy został skonfigurowany, nowy rekord zostanie wstępnie wypełniony danymi z szablonu umowy. 

Z poziomu usługi Salesforce możesz również uzyskać osobiście składane podpisy, klikając przycisk Hostuj podpis na rekordzie umowy. W ten sposób możesz przekazać swoje urządzenie sygnatariuszowi w celu wypełnienia dokumentu i złożenia podpisu. Ponadto wszystkie aktualizacje aplikacji Chatter związane z procesem umowy można śledzić w usłudze Salesforce. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto