Adobe Sign dla Salesforce — zarządzanie mapowaniami do grup

Synchronizacja Salesforce z Adobe Sign i dopasowywanie grup Adobe do profili Salesforce.

Zarządzanie mapowaniami do grup

Adobe Sign dla Salesforce daje możliwość łatwej synchronizacji użytkowników w danych profilach Salesforce z grupami Adobe Sign. Grupy są często używane przez firmy do grupowania użytkowników na koncie Adobe Sign według różnych obszarów (np. Sprzedaż — USA, Sprzedaż — Europa, Sprzedaż — Azja i Pacyfik). Korzystanie z wielu grup ma swoje zalety — można tworzyć różne ustawienia w Adobe Sign oraz generować oddzielne raporty dla każdej grupy. Jeśli nie utworzono kilku grup, wszyscy użytkownicy będą należeć do domyślnej grupy.

W Salesforce można użyć mapowania, aby przyporządkować profile Salesforce do grup, korzystając ze strony Mapowania do grup. Można również tworzyć nowe grupy bezpośrednio w Salesforce.

Przenoszenie użytkowników do różnych grup Adobe Sign

Można przyporządkować kilka profili Salesforce do jednej grupy Adobe Sign. Aby skonfigurować mapowania i przenieść użytkowników do odpowiednich grup, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz jedno lub więcej mapowań pomiędzy profilem Salesforce a grupą Adobe Sign.
  2. Włącz opcję Wybór synchronizacji dla każdego mapowanego wiersza, który ma być zsynchronizowany.

    3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać mapowania. Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

    4. Aby przenieść użytkowników do odpowiednich grup, należy kliknąć przycisk Synchronizuj użytkowników.

        Przed potwierdzeniem synchronizacji zostanie wyświetlony podgląd użytkowników, którzy mają zostać przeniesieni.

    5. Po synchronizacji zostanie wyświetlone potwierdzenie z informacją o użytkownikach, którzy zostali pomyślnie przeniesieni.

Uwaga:

Synchronizacja nie obejmie użytkowników Salesforce w tych profilach, którzy nie są użytkownikami Adobe Sign. Każdy nowy użytkownik utworzony za pomocą Adobe Sign dla Salesforce zostanie automatycznie przyporządkowany do odpowiedniej grupy na podstawie zapisanych mapowań i opcji Wybór synchronizacji.

Automatyczna synchronizacja użytkowników przy zmianie profilu Salesforce

Istnieje możliwość włączenia dodatkowego ustawienia, aby automatycznie synchronizować użytkowników, gdy ich profil Salesforce zostanie zmieniony. Włączy to funkcję, która automatycznie przeniesie użytkowników, gdy ich profile się zmienią (np. z profilu marketingowego na profil sprzedaży). Synchronizacja przeniesie użytkownika do odpowiedniej grupy Adobe Sign na podstawie mapowań zapisanych na stronie Mapowania do grup.

  1. Przejdź do Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Niestandardowe ustawienia
    .
  2. Kliknij przycisk Zarządzaj, aby włączyć stronę Ustawienia Adobe Sign.
  3. W górnej części strony Ustawienia Adobe Sign kliknij przycisk Edytuj.
  4. Znajdź i włącz opcję Automatycznie synchronizuj mapowania do grup, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Ręczna synchronizacja użytkowników

Jeśli nie masz włączonej opcji Automatycznie synchronizuj mapowania do grup i chcesz wykonać ręczną synchronizację grupy użytkownika z poziomu rekordu użytkownika, możesz dodać łącze w układzie jego strony, które umożliwia ręczne wymuszenie synchronizacji w celu przeniesienia pojedynczego użytkownika do odpowiedniej grupy Adobe Sign na podstawie mapowań zapisanych i wybranych na stronie Mapowania do grup.

Aby dodać łącze synchronizacji do układu strony użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.

2. Kliknij łącze Użytkownik na liście obiektów po lewej stronie okna.

3. Wybierz opcję Układy strony użytkownika z listy po lewej stronie.

4. Kliknij łącze Układ użytkownika znajdujące się pod elementem Nazwa układu strony.

5. Z zaznaczoną opcją Niestandardowe łącza przeciągnij element Synchronizacja użytkownika Document Cloud z górnej części strony do sekcji Niestandardowe łącza.

6. Kliknij przycisk Zapisz w górnej części strony.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto