Często zadawane pytania dotyczące programu Adobe Stock Advocates

Podstawy programu

Program Advocates to przedsięwzięcie Adobe Stock mające na celu zwiększenie różnorodności i inkluzywności. Misją programu jest odkrywanie, wspieranie i promowanie wybitnych artystów identyfikujących się z grupami marginalizowanymi lub z nimi sprzymierzonych, a także tworzenie rzetelnych, nowoczesnych i integracyjnych treści wizualnych. 

 

W ramach programu Advocates zostaną wdrożone 3 podprogramy:

 1. Fundusz Rozwoju Artystów — 40 nagród rocznie. Są to środki przyznawane na realizację prac tym artystom, którzy identyfikują się z grupami społecznymi pozbawionymi właściwej reprezentacji
 2. Liderzy społeczni na rzecz różnorodności i inkluzywności pochodzący z grup marginalizowanych — Adobe Stock będzie współpracować z liderami w mediach społecznościowych w ich obszarach kompetencji, aby wspierać naszych artystów i wzmocnić ich przekaz.
 3. Prezentacja artysty — prezentacja materiałów Stock i historii artystów z grup marginalizowanych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji Adobe

Przykładami społeczności pozbawionych rzetelnej reprezentacji, które będzie wspierać Adobe Stock, są: 

Osoby czarnoskóre i o korzeniach latynoamerykańskich, osoby z obszaru Azji i Pacyfiku, mieszkańcy rdzenni, osoby LGBTQ+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dyskryminowane ze względu na wiek, kombatanci, osoby o różnych przekonaniach religijnych, różnej budowie ciała i różnym rodzaju skóry.

Więcej informacji podano na stronie programu Advocates.

Fundusz Rozwoju Artystów to sposób na udzielenie istotnego wsparcia finansowego, które pomoże artystom przezwyciężyć przeszkody utrudniające produkcję utworów, a w efekcie przyspieszy procesy tworzenia i dostarczania treści przez osoby z niedostatecznie reprezentowanych grup.

Środki te mają pomóc artystom w pokonywaniu barier utrudniających produkcję, związanych z takimi kwestiami, jak zakup lub wynajem sprzętu, wynajem lokali, honoraria dla modeli, zdobywanie rekwizytów i kostiumów, makijaż, finansowanie prac badawczych i nie tylko. 

Fundusz wzmocni autentyczne głosy artystów i zapewni wsparcie finansowe oraz promocję treści wizualnych tworzonych przez utalentowane osoby pozbawione w przeszłości rzetelnej reprezentacji w mediach komercyjnych. Fundusz gwarantuje również, że artyści otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę. 

Oto kilka informacji dotyczących tego programu:

 • 40 wybranych artystów identyfikujących się z poszczególnymi społecznościami otrzyma z funduszu ryczałtową kwotę 7500 USD.

 • Adobe zamówi od każdego artysty zdjęcia, prace wektorowe, ilustracje lub zasoby wideo.

 • Wybrani artyści dostarczą 200 prac wideo lub 375 zdjęć, prac wektorowych lub ilustracji albo 250 zasobów mieszanych (obrazy i wideo)

 • Oczekiwania: treści muszą być autentyczne, inspirujące, współczesne i inkluzywne

 • Kandydaci muszą być dostawcami Adobe Stock. Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do nas tutaj. Dodatkowe kryteria naboru do Funduszu Rozwoju Artystów to będą się opierać na: 

           1. Aktualnym portfolio artysty i przezentowanej przez niego estetyce;

           2. Autentyczności;

           3. Opanowaniu warsztatu, specjalizacji i doświadczeniu.

Więcej informacji podano w serwisie Funduszu Rozwoju Artystów.

  

        

Naszym celem jest udostępnienie efektywnej platformy dla wybitnych, nowych głosów i treści wizualnych. 

Adobe stawia sobie długofalowe cele promowania inkluzywności i kreatywności dla wszystkich oraz stale realizuje szeroko zakrojone programy systemowe w tym zakresie, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że może zrobić więcej, aby stymulować działania bezpośrednio przekładające się na efekty. Temu celowi służą stałe inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju Artystów.

W ramach tego funduszu Adobe zamierza wspierać artystów tworzących narracje wizualne z perspektyw, które nie były tradycyjnie dostatecznie reprezentowane w mediach. Wierzymy, że jest wielu artystów, którzy chcą tworzyć takie treści, ale nie pozwalają im na to bariery związane z produkcją. Celem funduszu jest kompensacja kosztów produkcji, takich jak zatrudnienie modeli i modelek oraz wynajem lokali, tak aby usunąć te bariery.

Przeprowadzone niedawno przez Adobe badanie State of Creativity wykazało, że zdecydowana większość (89%) użytkowników kreatywnych z całego świata jest zainteresowana bardziej zróżnicowanymi i inkluzywnymi pracami w kolekcjach Stock, podczas gdy 76% przyznaje, że nawigowanie w szybko zmieniających się trendach w kulturze wizualnej jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Wierzymy, że zapewniając rozwijającym się artystom i nowym produkcjom kreatywnym wsparcie w Funduszu Rozwoju Artystów, możemy przyczynić się do powstawania rzeczywiście inkluzywnych i współczesnych utworów wizualnych, które zaspokoją zarówno te oczekiwania, jak i inne istotne potrzeby rynkowe.

Priorytet dajemy artystom identyfikującym się ze społecznościami pozbawionymi rzetelnej reprezentacji.

„Artyści identyfikujący się z grupami marginalizowanymi” to twórcy, którzy czują się częścią społeczności pozbawionej właściwej reprezentacji. Są to na przykład osoby czarnoskóre, o pochodzeniu latynoamerykańskim, rdzennym oraz z regionu Azji i wysp Pacyfiku, osoby LGBTQ+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dyskryminowane ze względu na wiek, kombatanci, osoby dyskryminowane religijnie lub ze względu na wygląd, w tym kształt ciała i kolor skóry.

 

Zdjęcia, prace wektorowe, ilustracje i filmy.

Kwota finansowania wyniesie 7500 USD na wybranego artystę.

 

Zasoby powstałe w wyniku tego finansowania zostaną zaprezentowane w kanałach komunikacyjnych firmy Adobe i jej partnerów medialnych w ramach promocji inkluzywnej reprezentacji kulturowej w branży kreatywnej.

Artyści zachowają prawa autorskie do swoich prac. Licencje na te zasoby będzie można również przez rok uzyskać w ramach bezpłatnej kolekcji Adobe Stock. Mamy nadzieję, że taki model dostępności zasobów prezentujących doskonale wykonane, współczesne i inkluzywne treści podniesie jakość globalnego krajobrazu kreatywnego, oferując bardziej rzetelną reprezentację różnych kultur. Po upływie tego pierwszego roku zasoby będą dostępne w płatnej kolekcji Adobe Stock, a artysta otrzyma honoraria za płatne pobrania.

Procedura aplikowania i selekcji

Tak. Trzeba być dostawcą Adobe Stock, aby złożyć wniosek i ubiegać się o przyznanie funduszu.Jeśli nie masz jeszcze konta dostawcy, dołącz do nas tutaj — za darmo.

Dostawcą Adobe Stock można stać się w bardzo prosty sposób. Jeśli masz doskonałe zdjęcia, filmy, ilustracje lub prace wektorowe — i wszystkie prawa autorskie do nich — możesz zostać dostawcą Adobe Stock. Musisz mieć także ukończone 18 lat i być wyłącznym właścicielem każdego pliku przesyłanego w celu sprzedaży. Jeśli praca zawiera rozpoznawalne osoby lub obiekty objęte ochroną prawną, konieczne jest dołączenie podpisanej zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku.

Zgłoszenia są przyjmowane od 22 lutego 2022 r. do 22 stycznia 2023 r.

Kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wpłynięciu ich wniosków. Beneficjenci Funduszu Rozwoju Artystów będą wybierani i powiadamiani na bieżąco.

Tak. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Do funduszu zostanie wybranych około 10 artystów na kwartał. Zgłaszający się artyści mogą złożyć jeden wniosek i zaznaczyć, że są zainteresowani jednym tematem Creative Brief lub wieloma tematami.Artyści mogą zgłosić maksymalnie jeden pomysł na projekt w ramach każdego tematu.Zdecydowanie zachęcamy do składania tylko jednego wniosku przez każdego artystę, nawet jeśli wykazuje on zainteresowanie wieloma propozycjami tematycznymi.

Zespół Adobe Stock Advocates potwierdzi otrzymanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail.Podobnie jak w przypadku programu Adobe Creative Residency, okres oceny kandydatów może być różny. Kandydaci mogą pozostawać w grupie „rozpatrywanych” przez okres maksymalnie jednego roku.

Firma Adobe utworzyła komisję naboru składającą się z pracowników wewnętrznych, którzy pochodzą z różnych społeczności i mają doświadczenie w różnych dziedzinach. Osoby wchodzące w skład komisji będą reprezentować poszczególne grupy artystyczne, do których skierowany jest ten program, i dysponować wiedzą fachową w zakresie różnych typów zasobów, takich jak fotografia, wideografia i projektowanie graficzne. W procesie przeglądu portfolio i naboru artystów najważniejsze znaczenie będą mieć zasady sprawiedliwości i uczciwości. 

Proces wypłaty funduszy oraz produkcji zasobów i ich dostarczania

Beneficjenci Funduszu Rozwoju Artystów będą wybierani i powiadamiani na bieżąco. Każdy beneficjent otrzyma 50% zaliczki przelewem bankowym około 30 dni po podpisaniu umowy z Adobe. Kolejna płatność zostanie dokonana po dostarczeniu prac przez artystę i zaakceptowaniu ich przez Adobe.

Adobe zaleca, aby artyści dostarczyli 50% zasobów w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania środków, a pozostałe 50% w miesiąc po dacie pierwszej dostawy. Taki cykl produkcji i dostaw jest zalecany, aby pozwolić artystom na pełne wykorzystanie sposobności reklamowych w ramach programu Advocates oraz udostępnienie efektów ich pracy społecznościom Adobe i naszych partnerów.

Tak. Pragniemy, aby artyści przyjęci do programu mieli własne podejście kreatywne i dzięki temu w autentyczny sposób reprezentowali kulturę wizualną swoich społeczności regionalnych, etnicznych lub związanych z ich osobistymi wyborami życiowymi. Dlatego też Adobe Stock uznaje przewodnią rolę artystów, współpracując z nimi w celu wytworzenia oryginalnych koncepcji i wartościowych, nowych utworów będących wyrazem autentycznych doświadczeń i historii.

Adobe przeanalizuje wszystkie zasoby pod kątem zgodności z tematem, a także estetyki i jakości technicznej. Kryteria akceptacji to między innymi zgodność ze specyfikacją plików, precyzja słów kluczowych i opisów, a także załączenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu, jeśli ma to zastosowanie.

Wymagania dotyczące rozmiaru plików są takie same, jak te podane w ogólnych wytycznych Adobe Stock dotyczących przesyłania.

Inne pytania

Pragniemy, aby te doskonale wykonane, współczesne i inkluzywne treści oferujące rzetelną reprezentację różnych kultur były dostępne dla wszystkich, co pozwoli podnieść jakość globalnego krajobrazu kreatywnego, Taka zawartość jest bardziej widoczna — i daje artystom większe możliwości promocji — niż w przypadku innych opcji dostępu w usłudze Adobe Stock.Wszystkie prace pozyskane w ramach Funduszu Rozwoju Artystów zostaną na okres jednego roku włączone do bezpłatnej kolekcji Adobe Stock, a potem przez kolejny rok będą dostępne w naszej kolekcji płatnej. Artyści otrzymają honoraria za płatne pobrania.

Tak! Zachęcamy do przesyłania takich prac i mamy nadzieję, że inicjatywa Creative Briefs w ramach programu Advocates będzie pomocna i inspirująca. Zapraszamy do przesyłania prac w odpowiedzi na tematy Creative Briefs bezpośrednio do portalu Adobe Stock Contributor.

 

Adobe stale prowadzi działania zmierzające do ułatwienia wyszukiwania już istniejących prac tego typu w kolekcjach ponad 230 mln zasobów dostępnych w naszym serwisie. 

Niedawno wprowadzono funkcję wyszukiwania zatytułowaną „ranking geograficzny zależny od zapytania”, która lepiej zwraca zróżnicowaną i inkluzywną treść odpowiednią do lokalizacji klienta. Zdajemy sobie sprawę, że poszukiwana „różnorodność” może mieć inny charakter na przykład w USA, a inny w Japonii. Wykorzystanie w module generowania rankingu danych behawioralnych z różnych lokalizacji powoduje, że zachowanie klientów w naturalny sposób wyłania w wynikach wyszukiwania ten rodzaj zróżnicowania, który jest poszukiwany przez odbiorców w poszczególnych regionach.

Ponadto prowadzimy obecnie prace nad doskonaleniem algorytmów wyszukiwania, słowników, zgód na wykorzystanie wizerunku osoby oraz funkcji tagowania metadanych, aby ułatwić odkrywanie zróżnicowanych i inkluzywnych prac. Wprowadzane są także udoskonalenia w produktach naszego serwisu, które pozwolą na poprawę ich dostępności.

Zespół Adobe Stock z zaangażowaniem realizuje etos zróżnicowania i inkluzywności, starając się zawsze zapewnić zrównoważoną reprezentację różnych grup w naszych kolekcjach. Wiemy jednak, że możemy zrobić więcej — dlatego przyspieszamy ten proces, wprowadzając Fundusz Rozwoju Artystów.

Fundusz Rozwoju Artystów Adobe: Adobe Stock inwestuje w środki przeznaczone specjalnie dla artystów identyfikujących się z grupami marginalizowanymi. Osoby korzystające z tego funduszu to artyści Adobe Stock. Za realizację prac otrzymają 7500 dolarów za projekt.Dzięki współpracy z zespołem Adobe Creative Residency, od 22 lutego 2022 r. w serwisie internetowym Creative Residency będzie dostępny wniosek o skorzystanie z Funduszu Rozwoju Artystów. Artyści z Creative Residency również mogą składać wnioski o granty z Funduszu Rozwoju Artystów.  

Fundusz społeczności Adobe Creative Residency: Firma Adobe utworzyła fundusz społeczności w kwocie 1 000 000 USD w celu wspierania twórców cyfrowych prac wizualnych. Oferuje on granty w wysokości 500 – 5 000 USD za projekt z portfolio lub odpłatne wykonanie projektu na zlecenie Adobe. Program rozpoczął się w maju 2020 r., a granty i zlecenia będą przyznawane co miesiąc. 

Są dwa sposoby, aby być „osobą wspierającą”:

 • Osoba wspierająca to taka osoba, które ściśle współpracuje z osobą reprezentującą daną społeczność w celu rejestrowania zasobów wizualnych zgłaszanych w serwisiestock.adobe.com do programu Advocates. Osoba wspierająca to zarówno artysta lub artystka, jak i osoba składająca wniosek do Funduszu Rozwoju Artystów. Zachowuje ona prawa autorskie do zasobów w sytuacji, gdy zostaną jej przyznane środki z funduszu. Osoba wspierająca powinna być sojusznikiem lub sojuszniczką społeczności reprezentowanej w pracy oraz osobą bliską (tzn. członkiem rodziny) kandydata/kandydatki.
 • Jeśli osoba składająca wniosek do Funduszu Rozwoju Artystów należy do części społeczności pozbawionej właściwej reprezentacji i wymaga fizycznej pomocy w zarejestrowaniu efektów wizualnych projektu, może zdecydować się na bliską współpracę z wybraną przez siebie osobą, która obsłuży kamerę i pomoże w fizycznym wykonaniu ujęcia projektu.

               – Członek/członkini społeczności jest osobą składającą wniosek do Funduszu Rozwoju Artystów i zachowuje                             prawa autorskie do pracy, ponieważ obrazy stanowią jej wizję.

               – W tym scenariuszu osoba wspierająca nagrywa materiał filmowy pod kierunkiem                     twórczym beneficjenta środków z Funduszu Rozwoju Artystów, nie zachowuje praw autorskich i nie otrzymuje środków z funduszu.

Zachęcamy artystów, którzy należą do społeczności weteranów wojennych, osób z niepełnosprawnościami lub osób pochodzenia rdzennego, do rozważenia tej opcji.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem allies@adobe.com.

Klip wideo to trwający 5–60 sekund klip, który nie zawiera dźwięku, przy czym może zawierać naturalne tło dźwiękowe otoczenia. Nie ma w nim podkładów głosowych, narracji ani muzyki. Nagranie wideo bez tantiem, w którym znajdują się rozpoznawalne osoby, wymaga dołączenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

 • Prace zawierające wizerunki członków służb wojskowych powinny mieć wydźwięk pozytywny lub neutralny. 
 • Należy unikać pokazywania insygniów, herbów i emblematów wojskowych; wiele z nich to znaki towarowe DoD (Departamentu Obrony USA). Dostawcom zaleca się zbadanie tych kwestii we własnym zakresie przed przesłaniem pracy. Wyizolowane zbliżenia mogą rodzić problemy. Obrazy są oceniane na zasadzie indywidualnej.
 • Jeśli są obecne znaki towarowe wojsk amerykańskich (np. U.S. Army), powinny być przypadkowym elementem scenerii. Zaleca się, aby wizerunki były częściowo lub całkowicie przesłonięte przez odpowiedni dobór kompozycyjny, na przykład związany z pozycją ciała modeli, kątem ujęcia kamery, zmarszczeniem tkaniny itd.
 • Należy przestrzegać zasad odnoszących się do wyglądu munduru i żołnierza.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online