Med det nya målarpenselverktyget i Animate CC (tidigare Flash Professional CC) kan du använda konstnärspenslar och mönsterpenslar, precis som i Adobe Illustrator, i Animate. Målarpenselverktyget baseras på penseldrag och skiljer sig från det befintliga penselverktyget.

Med målarpenselverktyget kan du göra stiliserade penseldrag genom att använda den valda konstnärspenselns mönster på den ritade banan. Du kan lägga till penseldrag på befintliga banor, rita en bana med målarpenselverktyget och lägga på penseldrag samtidigt eller anpassa utjämningen på bilden.

Konstnärspenslar

Konstnärspenslar målar ett vektormönster längs banan som töjs ut i hela dess längd. En uppsättning förinställningar för konstnärspenslar finns som standard som du kan använda direkt i dina Animate-projekt. Förinställningarna är tillgängliga i penselbiblioteket på egenskapspanelen när målarpenselverktyget är valt på verktygspanelen.

Konstnärspenslarna är tillgängliga med verktyg som målarpenseln, ritstiftet, rad, rektangel eller oval när de lagts till i dokumentet, dock inte pennan som bara används för enkla linjestilar.

 

PaintBrushStyles1
Målarpenselverktyg

Mönsterpenslar

Mönsterpenslar följer och upprepar mönstret längs samma bana. En uppsättning förinställningar för mönsterpensel finns som standard i penselbiblioteket.

Använda mönsterpenslar

Visa och välja mönsterpenslar:

 1. Välj Fönster > Penselbibliotek eller målarpenselverktyget och gå till egenskapspanelen > Stil > ikonen för penselbiblioteket.

 2.  Dubbelklicka på en mönsterpensel i penselbiblioteket som du vill lägga till i dokumentet. När du har lagt till den i dokumentet, visas den i listrutan Linjestilegenskapspanelen.

pattern brushes

Redigera mönsterpenslar

 1. I inställningarna på egenskapspanelen > Linjestil ska du klicka på Redigera linjestil när du vill visa skärmen Målarpensel.

  Pattern Brush PI_PR3
  Målarpenslar i verktyget Målarpenseln

 2. Välj konstnärs- eller mönsterpensel som penseltyp i alternativen för Målarpensel.

  working with paint brush - editing an art brush
  Konstnärspensel och mönsterpensel

 3. Om du väljer penseltypen för konst ska du ange följande alternativ:

  • Namn: Anger namnet på den valda penseln.
  • Skala proportionellt: Skalar teckningen proportionellt efter penseldragets längd.
  • Tänj ut för att passa penseldragets längd: Tänjer ut teckningen så att den passar penseldragets längd.
  • Tänj ut mellan stödlinjer: Tänjer bara ut teckningen mellan stödlinjerna. Den inledande och avslutande delen av teckningen används på alla penseldrag utan att tänjas ut.
  working with paint brush - pattern brush optiosn
  Alternativ för mönsterpensel

 4. Om du väljer penseltypen för mönster ska du ange följande alternativ:

  • Namn: Anger namnet på den valda penseln.
  • Tänj ut för att passa, Lägg till utrymme efter behov och Approximera bana: Dessa alternativ anger hur mönsterrutorna används längs penseldraget.
  • Vänd teckning: Vänder det valda mönstret vågrätt eller lodrätt.
  • Avstånd: Ställer in avståndet mellan olika segment i mönstret. Standardvärdet är 0.
  • Vid hörn: Hörnrutor genereras automatiskt baserat på de valda inställningarna: Mitt, flank, segment och överlappning. Standardalternativet är Flank.
  • Använd befintliga penseldrag och uppdatera penseln: Gör att du kan skapa en ny pensel med de angivna inställningarna (ändringar påverkar bara nya penseldrag som går framåt) eller tillämpar inställningarna på alla penseldrag som ritats tidigare.
  more_pattern_brush
  Mönsterpenslar i penselbiblioteket

stretchtofit
Tänj ut för att passa

addspacetofit
Lägg till mellanrum efter behov

approxpath
Approximera bana

Importera penslar från Adobe Capture CC

 Du kan använda mobilappen Adobe Capture CC för Android och iOS när du vill skapa och lägga till nya penslar i CC Library. Mer information finns i Adobe Capture CC.

Skapa eller importera anpassade vektorpenslar:

 1. Använd programmet Adobe Capture när du vill fånga en bild.

 2. Konvertera bilden till en pensel och spara den i CC Library.

 3. Öppna CC Library i Animate och klicka på den nya penseln. Det lägger till penseln i penselbiblioteket och det aktuella dokumentet.

Lägga till konstnärs- eller mönsterpenslar i dokumentet

Från penselbiblioteket

Du kan importera nya konstnärspenslar som finns i penselbiblioteket till ditt dokument.

 1. Klicka på ikonen på verktygspanelen. Målarpenselalternativen visas på panelen Egenskaper.
 2. Klicka på ikonen . Panelen för penselbiblioteket visas.
PatternBrush LibraryView
Penselbibliotek

 1. Klicka på kategorierna för konstnärspenslar och navigera till penseln som du vill använda eller sök i biblioteket genom att skriva en sträng i sökrutan. 
 2. Dubbelklicka på en pensel om du vill lägga till den i dokumentet. Den valda penseln visas i listrutan Stil i målarpenselverktyget på panelen Egenskaper som den valda linjestilen. 

Från Creative Cloud (CC) Library

Du kan importera nya konstnärspenslar till ditt Animate-dokument från CC Libraries i tillägg till de konstnärspenslar som finns som standard.

Öppna CC Libraries-panelen och klicka på en av penslarna när du vill lägga till en ny konstnärspensel. (Animate har för närvarande bara stöd för vektorpenslar från CC Libraries).

 1. Klicka på ikonen på verktygspanelen. Markera målarpenseln eller mönsterpenseln på panelen Egenskaper.
 2. Klicka på Fönster > CC Libraries. CC Library-panelen visas.
ImportingBrush
Importera en pensel från CC Library

 1. Bläddra bland de penslar som har skapats och sparats i CC Library. 
 2. Dubbelklicka på en pensel om du vill lägga till den i dokumentet. Den valda penseln visas i listrutan Stil i målarpenselverktyget på panelen Egenskaper som den valda linjestilen. 

Använda konstnärspenslar

Du kan använda det linjebaserade målarpenselverktyget när du vill göra penseldrag med den valda konstnärspenselns mönster längs den ritade banan. Du kan lägga till penseldrag på befintliga banor eller rita en bana med målarpenselverktyget och lägga på penseldrag samtidigt.  

Objektritning och sammansatta ritningslägen

När du använder konstnärspenslar, aktiveras ritobjektläget som standard, så att varje penseldrag ritas individuellt och inte slås samman med de existerande linjerna vilket kan orsaka oönskade linjeöverlappningar. Prestandan är bättre när du använder objektritläget jämfört med det sammanslagna ritningsläget eftersom penseldrag i vanliga fall innehåller stora mängder vektordata vilket kan göra att Animate körs långsammare om former slås ihop.

Om du vill konvertera en ritad form till ett ritobjekt ska du markera grafiken på scenen och klicka på Ändra > Kombinera objekt > Förening.

Konvertera konstnärspenseldrag till fyllningar

När konstnärspenslar används i Animate fungerar de som linjer och kan ändras till fyllningar med alternativet Konvertera linjer till fyllning.

När du vill konvertera markerar du penseldragen som ritats på scenen och klickar på Ändra > Form > Konvertera linjer till fyllning.

När penseldragen konverterats till fyllningar fungerar de som vanliga fyllningar och funktionen för redigering av banan försvinner.

Rita som fyllning

Alternativet Rita som fyllning i Målarpenselverktyget hjälper dig styra formen som skapas av målarpenseln att bli en linje eller att fylla ett område.

draw-as-fill
Alternativet Rita som fyllning

Använda konstnärspenselstilar i grafik på scenen

Du kan använda de nya konstnärspenselstilarna på ritade former eller i befintliga Animate-dokument.

Markera en form på scen och ändra linjestilen genom att välja en linjestil för en konstnärspensel på egenskapspanelen. 

stroke-style1

Tryck och lutning för målarpenseln

Animate CC har stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med verktyget Målarpensel. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Lutningsalternativet i Animate kan användas på Surface Pro-enheter utan drivrutinen WinTab. 

Obs!

Ikoner för tryck och lutning visas bara i verktygsfältet om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn.

Använda tryck- och lutningsmodifierare

 1. Välj verktyget Målarpensel och välj ikonen  i verktygsfältet för att aktivera tryckkänslighet eller välj ikonen  för att aktivera lutningskänslighet. Procentvärdena är som standard 1 % och 100 %, vilket motsvarar minimi- och maximivärdena för tryck/lutning.

  working with paint brush - pressure and tilt options
 2. Använd målarpenseln för att rita linjer med olika bredd baserat på penselns tryck eller lutning.

  Pressure_p
  Med och utan tryckkänslighet

Anpassa tryck- och lutningskänsligheten

 1. Välj verktyget Målarpensel. På egenskapspanelen väljer du inställningarna för Linjestil och klickar på Redigera linjestil för att visa alternativen för målarpenseln.

 2. Ange procentvärden för minimal och maximal tryck- eller lutningskänslighet som motsvarar minimal och maximal linjebredd. Godtagbara värden är heltal inom intervallet 1 till 100.

  Tilt_sensitivity
  Tryck- och lutningsvärden

 3. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny pensel med de valda inställningarna för tryck- och lutningskänslighet.

Rita med målarpenselverktyget

Med målarpenselverktyget kan du göra stiliserade penseldrag genom att använda den valda konstnärspenselns mönster på den ritade banan. Du kan lägga till penseldrag på befintliga banor eller rita en bana med målarpenselverktyget och lägga på penseldrag samtidigt.

 1. Klicka på ikonen på verktygspanelen.

 2. Välj ett ritläge för målarpenseln i Alternativ på verktygspanelen:

  Brush_tool_options
  Alternativ för penselverktyg

  • Om du vill rita raka linjer och omvandla approximationer av trianglar, ovaler, cirklar, rektanglar och fyrkanter till dessa vanliga geometriska former väljer du Räta ut .
  • Om du vill rita jämna kurvor väljer du Jämna ut .
  • Om du vill rita bläckutdata utan ändringar ska du välja Bläck .
  dr_03pencil_mode
  Linjer som har ritats med lägena Räta ut, Jämna ut och Bläck

Redigera penslar

Du kan redigera konstnärspenslarnas egenskaper med alternativet Redigera pensel. När du klickar på ikonen Redigera pensel öppnas dialogrutan för penselredigering för den valda penseln. Om du väljer en konstnärspensel för redigering, visas dialogrutan med alternativ för konstnärspenslar. Du kan ändra egenskaper såsom penselriktning, skalningspreferenser och överlappningspreferens och tillämpa ändringarna på befintliga linjer. När du klickar på Redigera pensel efter att du har valt en vanlig pensel öppnas dialogrutan för redigering av den penseltypen. 

Redigera konstnärspenslar

 1. Markera en konstnärspenselstil och klicka på redigeringsknappen bredvid listrutan Stil.
 2. I redigeringsrutan Alternativ för konstnärspensel kan du ändra följande:
  • Skala proportionellt: Om du vill skala penseln proportionellt utan att den tänjs ut.
  • Tänj ut för att passa penseldragets längd: Om du vill tänja ut penseldraget efter hela linjen som du ritar.
  • Tänj ut mellan stödlinjer: Om du vill tänja ut penseldraget mellan stödlinjerna. 
  • Överlappning: Anger om du vill justera hörn och vikningar för att förhindra överlappning.
  • Vänd teckning: Om du vill vända på penselformen.
  • Penselriktning: Om du vill ändra riktning på penseln.
create_PB_2
Redigera konstnärspenslar

 1. Välj Använd befintliga penseldrag och uppdatera penseln om du vill verkställa ändringarna och tillämpa ändringarna på befintliga penseldrag. 
 2. Klicka på Lägg till när du vill spara ändringarna. 

Redigera linjestilar för heldragna och primitiva linjestilar

 1. Markera en pensel-/linjestil och klicka på redigeringsknappen bredvid listrutan Stil.
 2. I rutan Linjestil kan du redigera följande:
  • Typ
  • Zooma 4X
  • Tjocklek 
  • Vassa hörn
Edit-Stroke-Style
Redigera en linjestil

Kortkommandon i egenskapsinspektören för alternativ som används ofta

Du kan använda följande kortkommandoknappar på egenskapspanelen för enklare åtkomst:

 • Expandera till fyllning: Konverterar de markerade linjerna till fyllningar och slår samman dem
 • Skapa objekt: Konverterar den markerade formen i sammanfogningsläge till ett ritobjekt (samma som funktionen Förening)
 • Dela upp: Delar upp det markerade ritobjektet till en oformaterad form
PI-options

En självstudiekurs om hur du använder målarpenselverktyget

En självstudiekurs om hur du använder målarpenselverktyget