Ta reda på vilka versioner av Adobe-appar som är installerade

Ibland måste man ha en tydlig och koncis rapport om de versioner av Adobe-program som är installerade på en dator med macOS eller Windows. Detta går att göra manuellt, men det kan också vara nödvändigt att hämta in informationen i ett textbaserat format för bearbetning via ett skript eller central lagring. I den här artikeln beskriver vi sätt att samla in dessa data.

Windows

Kör följande kommando i PowerShell så visas en lista med Adobe-program med versionsnummer:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Kör följande kommando i terminalen för att visa en lista. Den kan omdirigeras till en fil eller skickas till ett annat program för vidare behandling. Det går även att mata ut alla data i XML-format:

system_profiler SPApplicationsDataType

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?