Kontrollera stavning

Kontrollera stavning

Du kan stavningskontrollera ett dokument eller alla öppna artiklar. I programmet markeras felstavade och okända ord, upprepade ord (t.ex "och och") samt namn och meningar som inte inleds med versal. Vid stavningskontroll kontrolleras allt XML-innehåll och alla expanderade textbundna anteckningar.

När du kontrollerar stavning används lexikonet för de språk du har angett för texten i dokumentet. I InCopy används Proximity-språklexikon både för stavning och för avstavning. Varje lexikon innehåller hundratusentals ord med standardavstavning.

För fristående artiklar (artiklar som inte är länkade till en InDesign-layout), kan du anpassa språklexikon så att de speciella fackuttryck som du använder känns igen och behandlas på rätt sätt. När du använder stavningskontrollen (Redigera > Stavning > Kontrollera stavning) kan du t.ex. klicka på Lägg till och ange de inställningar du vill göra.

Ange inställningar för stavningskontroll

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stavning (Windows) eller InCopy > Inställningar > Stavning (Mac OS).
 2. Gör något av följande:
  • Välj Felstavade ord om du vill söka efter ord som inte finns i lexikonet.

  • Välj Upprepade ord om du vill söka efter dubblettord, t.ex. "den den".

  • Välj Ord som inte börjar med versal om du vill söka efter ord (t.ex. "tyskland") som bara anges med versal i lexikonet ("Tyskland").

  • Välj Meningar som inte börjar med versal om du vill söka efter ord utan versal efter punkter, utropstecken och frågetecken.

 3. Om du vill att felstavade ord ska strykas under när du skriver väljer du Aktivera dynamisk stavningskontroll.
 4. Ange understrykningsfärgen för felstavade ord (ord som det inte går att hitta i användarlexikonen), upprepade ord (som ”det det”), ord med fel skiftläge (som "stockholm" i stället för ”Stockholm”) och för mening som inte börjar med en versal.
Obs!

Se till att Inkludera anteckningsinnehåll vid stavningskontroll är markerat i inställningarna för anteckningar om du vill stavningskontrollera anteckningar. Om du vill stavningskontrollera borttagen text ser du till att alternativet Inkludera borttagen text vid stavningskontroll är markerat i inställningarna för Spåra ändringar

Kontrollera stavning

 1. Om dokumentet innehåller ett annat språk, markerar du texten och använder menyn Språk på panelen Tecken och anger språket för den texten.
 2. Välj Redigera > Stavning > Kontrollera stavning.

  Stavningskontrollen börjar.

  Obs!

  Du kan inte kontrollera stavningen i komprimerade artiklar i en fil med flera artiklar med kommandot Kontrollera stavning. När du markerar Ändra alla eller Ignorera alla, påverkas däremot alla komprimerade artiklar och tabeller.

 3. Om du vill ändra stavningskontrollens intervall gör du något av följande och startar sedan stavningskontrollen genom att klicka på Börja:
  • Om du vill stavningskontrollera hela dokumentet väljer du Dokument. Om du vill stavningskontrollera alla öppna dokument väljer du Alla dokument.

  • Om du vill stavningskontrollera all text i den valda ramen, inklusive text i andra kopplade textramar och övertext, väljer du Artikeln. Om du vill stavningskontrollera alla artiklar i alla valda ramar väljer du Artiklar.

  • Om du vill stavningskontrollera från insättningspunkten väljer du Till slutet av artikeln.

  • Om du endast vill stavningskontrollera den markerade texten väljer du Markering. Det här alternativet visas endast om du har markerat text.

 4. Välj vad som ska hända när okända eller felstavade ord eller andra eventuella fel visas:
  • Om du vill fortsätta stavningskontrollen utan att ändra det markerade ordet klickar du på Ignorera. Klicka på Ignorera alla om du vill ignorera alla förekomster av det markerade ordet tills InCopy startas om.

  • Markera ett ord i listan med Föreslagna korrigeringar eller skriv in det rätta ordet i rutan Ersätt med. Klicka sedan på Ersätt för att endast ersätta den förekomsten av det felstavade ordet. Du kan även klicka på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av det felstavade ordet i dokumentet.

  • Om du vill lägga till ett ord till ett lexikon väljer du lexikonet på menyn Lägg till i och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill visa dialogrutan Lexikon, där du kan ange mållexikon och -språk samt ange avstavning för det tillagda ordet, klickar du på Lexikon. Om du vill lägga till ordet för alla språk, väljer du Alla språk på menyn Språk. Klicka på Lägg till.

Korrigera stavfel när du skriver

Du kan använda automatisk korrigering till att korrigera skiftlägesfel och vanliga stavfel när du skriver. Innan det går att använda automatisk korrigering måste du skapa en lista med vanliga felstavade ord ange rätt stavningar för de felstavade orden.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Automatisk korrigering (Windows) eller InCopy > Inställningar > Automatisk korrigering (Mac OS).
 2. Välj Aktivera automatisk korrigering. (Du kan också välja Redigera > Stavning > Automatisk korrigering när du snabbt vill aktivera eller avaktivera den här funktionen.)
 3. Välj det språk du vill använda de automatiska korrigeringarna för på menyn Språk.
 4. Om du vill korrigera skiftlägesfel (som "stockholm" i stället för "Stockholm") väljer du Korrigera skiftlägesfel automatiskt. Du behöver inte lägga till orden med skiftlägesfel till listan med automatiska korrigeringar.
 5. Om du vill lägga till ett ord som du brukar stava fel klickar du på Lägg till, skriver det felstavade ordet (t.ex. ”coh”) skriver det ord du vill ersätta ordet med (t.ex. ”och”) och klickar sedan på OK.
 6. Fortsätt lägga till ord som du brukar stava fel och klicka sedan på OK.

Om du skriver ett felstavat ord som du har lagt till i listan ersätts ordet automatiskt med det ord du har angett.

Om du vill ta bort ord ur listan för automatisk korrigering, markerar du ordet och väljer sedan Ta bort. Om du vill redigera ord i listan för automatisk korrigering, markerar du ordet, skriver det som du vill att det ska vara och klickar sedan på OK.

Använda dynamisk stavningskontroll

Om du aktiverar dynamisk stavningskontroll kan du korrigera stavfel med hjälp av snabbmenyn. Felstavade ord stryks under (baserat på det lexikon som hör till det språk du har angett för texten). Om du vill skriva text på något annat språk markerar du texten och anger språk.

 1. Om du vill aktivera dynamisk stavningskontroll väljer du Redigera > Stavning >Dynamisk stavningskontroll.

  Ord som kan vara felstavade stryks under i dokumentet.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Kontroll-klicka (Mac OS) på det understrukna ordet och gör något av följande:
  • Välj en föreslagen korrigering. Om ett ord är upprepat eller om du vill ändra begynnelsebokstaven till en versal väljer du Ta bort det upprepade ordet [ord] respektive Ändra [ord] till versaler.

  • Välj Lägg till [ord] i eget lexikon. Ordet läggs till automatiskt i det aktuella lexikonet utan att dialogrutan Lexikon visas. Ordet ändras inte i texten.

  • Välj Lexikon. Dialogrutan Lexikon där du kan välja mållexikon och målspråk och ändra avstavning öppnas. Om du vill lägga till ordet för alla språk, väljer du Alla språk på menyn Språk och klickar sedan på Lägg till. Ordet läggs till i det valda lexikonet och ändras inte i texten.

  • Om du vill ignorera förekomster av ordet i alla dokument väljer du Ignorera alla. Ordet markeras som felstavat när InCopy startas om.

Obs!

Om du väljer Ignorera alla men inte vill ignorera ordet längre, väljer du Ignorerade ord på menyn Lexikon i dialogrutan Lexikon och tar bort ordet från listan.

Avstavnings- och stavningslexikon

Till de flesta språk används lexikon från Proximity i InCopy för stavningskontroll och avstavning. Du kan anpassa lexikonet genom att lägga till ord. Om du kopplar olika språk till texter används rätt lexikon vid stavningskontroll och avstavning i InCopy. Du kan skapa flera användarlexikon och importera eller exportera ordlistor som textfiler.

Om du anpassar orden i ett lexikon skapar du i själva verket listor med de ord du lägger till (ord som inte redan finns i lexikonet) och borttagna ord (ord som redan finns i lexikonet och som du vill ignorera). Du kan använda dialogrutan Lexikon till att visa och redigera tillagda, borttagna och ignorerade ord (ord som du har ignorerat för den aktuella sessionen genom att klicka på Ignorera alla). Du kan lägga till ett ord för alla språk, vilket är särskilt användbart för efternamn, adresser och annan information som ska vara densamma oavsett språk som används.

Obs!

Om du vill använda språklexikon från en tidigare version av InDesign eller InCopy använder du sökkommandot i operativsystemet och söker efter användarlexikonfilerna (.udc). Lägg sedan till dem i listan med lexikon i lexikoninställningarna.

Var lexikonord sparas

Avstavnings- och stavningsundantagen placeras som standard endast i användarlexikonfiler utanför dokumentet på den dator du installerade InCopy på (lexikonfilnamn har filtillägget .clam eller .not). Du kan också lagra undantagslistor inuti ett InCopy-dokument. Det går att lagra ordlistor i externa användarlexikon, i dokumentet eller i båda. Placeringen av befintliga lexikon visas i lexikoninställningarna.

Om avstavnings- och stavningsundantagen lagras i dokumentet är det lättare att enhetligt hantera texten när dokumentet flyttas till andra datorer. Du kan därför sammanfoga det egna lexikonet med dokumentet i panelen för lexikoninställningar. I dialogrutan Skapa packningsmapp kan du kan också ange var undantagen ska placeras. Om du lagrar en lista med undantag utanför dokumentet går det lättare att använda undantagen tillsammans med flera andra dokument.

Obs!

Om användarlexikonet slås samman med undantagslistan läggs hela användarlexikonet till i dokumentet, även om orden inte används, vilket ökar dokumentets filstorlek.

Koppla språk till text

Du kan använda menyn Språk på teckenpanelen om du vill koppla ett språk till den markerade texten. Du kan också ange ett standardspråk för ett helt dokument eller för alla nya dokument. I InCopy ingår även en funktion för låsning av språk, som förhindrar att språkinställningen i asiatisk text ändras när den ingår i en markering och ett icke-asiatiskt språk väljs på språkmenyn. (Se Tilldela ett språk till text.)

Du kan använda menyn Språk på kontrollpanelen eller teckenpanelen om du vill koppla ett språk till den markerade texten. Du kan också ange ett standardspråk för ett helt dokument eller för alla nya dokument. (Se Tilldela ett språk till text.)

Undantagsordlistor

Du kan ange att vissa ord inte ska kontrolleras. Exempel: om du vill använda en annan stavning för ett vanligt ord, t.ex. ett företagsnamn som stavas lite annorlunda, lägger du till ordet i listan med undantagna ord så att det inte markeras under en stavningskontroll. I InCopy kan du behålla åtskilda uppsättningar för varje språk med ord som har lagts till och tagits bort.

Skapa och lägga till användarlexikon

Du kan skapa användarlexikon och lägga till användarlexikon från tidigare versioner av InDesign eller InCopy från filer som andra har skickat till dig eller från en server som användarlexikonet för gruppen är lagrad på. Det lexikon du lägger till används för alla InCopy-dokument.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InCopy > Inställningar > Lexikon (Mac OS).
 2. Välj på menyn Språk det språk som du vill koppla lexikonet till.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa ett nytt lexikon klickar du på ikonen Nytt användarlexikon  nedanför språkmenyn. Ange namnet på och platsen för användarlexikonet (med filtillägget .udc) och klicka sedan på Spara.

  • Om du vill lägga till ett befintligt lexikon klickar du på ikonen Lägg till användarlexikon , markerar användarlexikonet (med filnamnstillägget .udc eller .not) och klickar på Öppna.

Obs!

Om du inte kan hitta lexikonet använder du sökkommandot i operativsystemet till att söka efter .udc-filerna (du kan försöka med att söka efter *.udc), kontrollerar platsen och försöker sedan igen.

Lexikonet läggs till i listan på menyn Språk. Du kan lägga till ord i lexikonet antingen när du kontrollerar stavningen eller genom att använda dialogrutan Lexikon.

Ange standardspråklexikon för aktuellt dokument

Du kan ändra standardspråklexikon för ett dokument eller för alla nya dokument som du skapar. Om du ändrar standardlexikon i ett befintligt dokument påverkas inte den text som du redan har skapat eller text som du skriver i en befintlig textram.

Obs!

Använd teckenformatpanelen eller styckeformatpanelen om du vill ange ett visst lexikon för ett visst format. Menyn Språk visas i avsnittet Avancerade teckenformat.

 1. Öppna dokumentet.
 2. Välj markeringsverktyget i verktygsfältet utan att några objekt är markerade i dokumentet.
 3. Välj Text > Tecken.
 4. Välj ett lexikon på Språk-menyn på teckenpanelen. Om du inte ser språkalternativet på teckenpanelen markerar du Visa alternativ och väljer sedan språket i listan.

Ange standardspråklexikon för alla nya dokument

 1. Starta InCopy, men öppna inget dokument.
 2. Välj Text > Tecken.
 3. Välj ett lexikon på snabbmenyn Språk på teckenpanelen. Om du inte ser språkalternativet på teckenpanelen markerar du Visa alternativ och väljer sedan språket i listan.
 1. Välj Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InCopy > Inställningar > Lexikon (Mac OS).
 2. Välj det språk som lexikonet tillhör på menyn Språk.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort ett lexikon från listan markerar du det och klickar sedan på ikonen Ta bort användarlexikon . Det måste finnas minst ett lexikon per språk.

  • Om en ikon med ett frågetecken visas bredvid ett språklexikon klickar du på ikonen Länka om användarlexikon  och öppnar användarlexikonet.

  • Om du vill ändra ordningen på användarlexikonen drar och släpper du dem. Ordningen på lexikonen i listan är den ordning de kommer att kontrolleras.

Lägga till ord i lexikon

Om ett okänt ord visas i dialogrutan Kontrollera stavning när du stavningskontrollerar väljer du lexikonet på menyn Lägg till i och klickar sedan på Lägg till. Du kan också använda dialogrutan Lexikon för att ange mållexikon och -språk och välja hur ord ska läggas till i ordlista med undantag.

För fristående artiklar (artiklar som inte är länkade till en InDesign-layout) kan du lägga till ord i språklexikonen. Genom att anpassa dina lexikon kan du garantera att det unika vokabulär du använder känns igen och behandlas på rätt sätt.

 1. Välj Redigera > Stavning > Användarlexikon.
 2. Välj ett språk på menyn Språk. Det finns minst ett lexikon per språk. Om du vill att ordet ska läggas till för alla språk, väljer du Alla språk.
 3. På menyn Mål väljer du det lexikon där du vill lagra ordet. Du kan använda menyn Mål när du vill spara de ändringar du har gjort i ett externt användarlexikon eller i ett öppet dokument.
 4. Välj Ord som har lagts till på menyn Lexikon.
 5. Ange eller redigera det ord du vill lägga till i ordlistan i rutan Ord.
 6. Klicka på Avstavning om du vill se standardavstavningen för ordet. Tildetecken (~) visar möjliga avstavningspunkter.
 7. Om du inte är nöjd med avstavningspunkterna kan du följa de här riktlinjerna och ange din egen avstavning för ordet:
  • Skriv ett tildetecken (~) för att ange de bästa möjliga avstavningspunkterna (eller den enda möjliga avstavningspunkten) för ordet.

  • Skriv två tildetecken (~~) för att ange ditt andrahandsval.

  • Skriv tre tildetecken (~~~) för att ange en sämre men godkänd avstavningspunkt.

  • Om du inte vill att ordet ska avstavas skriver du in ett tildetecken före ordets första bokstav.

  Obs!

  Om du vill inkludera ett riktigt tildetecken i ordet skriver du ett omvänt snedstreck före tildetecknet (\~).

 8. Klicka först på Lägg till och sedan på Stäng. Ordet läggs till i det lexikon som har markerats i lexikonlistan.
Obs!

Kom ihåg att avstavningspunkter fungerar tillsammans med avstavningsinställningarna i dina dokument. Därför kanske ordet inte avstavas enligt dina önskemål. Du kan kontrollera de här inställningarna genom att välja Avstavning på styckepanelens meny. (Se Avstava text.)

Ta bort eller redigera ord i lexikon

 1. Välj Redigera > Stavning > Användarlexikon.
 2. Välj ett språk på menyn Språk.
 3. Välj det lexikon du vill ta bort ordet från på menyn Mål. Du kan använda menyn Mål när du vill välja ett externt användarlexikon eller ett öppet dokument.
 4. Gör något av följande på menyn Lexikon:
  • Markera Ord som lagts till om du vill ändra listan med ord som lagts till i det markerade mållexikonet.

  • Om du vill ändra listan med ord som markeras som felstavade väljer du Ord som har tagits bort.

  • Om du vill ändra i listan med ord som ska ignoreras under den aktuella InCopy-sessionen väljer du Borttagna ord. Den här listan innehåller alla ord du har valt Ignorera alla för.

 5. Redigera ordet i ordlistan eller markera det och klicka på Ta bort.
 6. Klicka på Stäng.

Exportera en ordlista

Du kan exportera ordlistor till en textfil (.txt) och sedan importera listan till ett användarlexikon i InCopy. Orden i textfilen måste vara avgränsade med blanksteg, tabbar eller styckebrytningar. Du kan exportera ord som lagts till och tagits bort, men du kan inte exportera borttagna ord som endast används i den aktuella sessionen.

 1. Välj Redigera > Stavning > Användarlexikon.
 2. Välj språk på menyn Språk och sedan det lexikon som innehåller de ord du vill exportera.
 3. Klicka på Exportera, ange filnamn och plats och klicka sedan på Spara.

Listan med ord sparas i en textfil. Du kan redigera listan med ord i ett textredigeringsprogram och sedan importera den. Du kan också skicka ordlistan till andra som sedan kan importera den till sina användarlexikon.

Importera en ordlista

 1. Välj Redigera > Stavning > Användarlexikon.
 2. Välj språk på menyn Språk och sedan lexikonet på menyn Mål.
 3. Klicka på Importera, bläddra efter den textfil som innehåller stavningsundantagen och klicka sedan på Öppna.

Ändra lexikoninställningar

Använd lexikoninställningar om du vill ange hur avstavnings- och stavningslexikon ska användas i InCopy. För de flesta språk i InCopy används lexikon från Proximity för stavningskontroll och avstavning. Om du har installerat avstavnings- eller stavningskomponenter från ett annat företag kan du välja olika leverantörer för de språk som finns installerade.

Obs!

I dialogrutan inställningar för lexikon kan du inte ange vilket språklexikon som ska användas vid stavningskontroll eller avstavning av text. Du använder dialogrutan för att ange vilka plugin-program för avstavning och stavning som ska användas i InCopy för det språk du anger i fältet Språk. Om du endast använder standardplugin-programmet för avstavning och stavning behöver du inte ändra några inställningar i dialogrutan inställningar för lexikon. Om du installerar ett plugin-program för stavning eller avstavning från något annat företag visas det som ett alternativ på menyerna avstavningsleverantör och stavningsleverantör i den här dialogrutan. På så vis kan du välja en leverantörs avstavnings- eller stavningsmotor för vissa språk och en annan leverantörs avstavnings- eller stavningsmotor för andra språk.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InCopy > Inställningar > Lexikon (Mac OS).
 2. Under Språk anger du det språk som du vill ändra inställningar för eller välja en annan leverantör för avstavnings- och stavningskomponenter.
 3. Skapa, lägga till och ta bort användarlexikon. (Se Skapa och lägga till användarlexikon.)
 4. Om du har installerat en avstavningskomponent från ett annat företag än Adobe markerar du företagets namn i menyn Avstavning.
 5. Om du har installerat ett stavningslexikon från ett annat företag än Adobe markerar du företagets namn i menyn Stavning.
 6. Gör något av följande på menyn Skapa med, som är undermeny till menyn Avstavningsundantag:
  • Välj Eget lexikon om du ska skapa text med hjälp av listan med avstavningsundantag som finns i ett externt lexikon.

  • Välj Dokument om du ska skapa text med den lista med avstavningsundantag som finns inuti dokumentet.

  • Välj Eget lexikon och Dokument om du ska skapa text med hjälp av båda listorna. Det är standardinställningen.

 7. Välj Sammanfoga eget lexikon med dokumentet om du ska lägga till den externa listan till den som finns i dokumentet.
  Obs!

  Om du arbetar med många olika partner eller kunder kan du avmarkera alternativet Sammanfoga eget lexikon med dokumentet. Om du inte gör det kommer ditt användarlexikon att sammanfogas med dokumenten för alla partners respektive kunder.

 8. Välj Disponera om alla artiklar när de ändras, om alla artiklars utseende ska återskapas när vissa inställningar ändrats. Om du väljer det här alternativet återskapas artiklar när du ändrar inställningarna för Skapa med (se steg 6) eller när du använder kommandot Lexikon för att lägga till eller ta bort ord. Det kan ta ett tag att komponera om alla artiklar, beroende på mängden text i dokumentet.
 9. Klicka på OK.

Använda lexikon i en arbetsgrupp

Se till att varje station i arbetsgruppen har samma anpassade användarlexikon installerat och tillagt så att dokumentet använder samma stavnings- och avstavningsregler oavsett vem som arbetar med det. Du kan antingen säga till alla att lägga till samma lexikon på sina datorer eller dela ett användarlexikon med hjälp av en server.

En låsikon  anger att ett lexikon är låst och kan användas men inte redigeras. Om du lagrar användarlexikon på en server kommer de att lagras när den första användaren läser in dem. Lexikonen kommer att visas som låsta för alla andra användare. Det går också att låsa filer genom att skrivskydda dem i operativsystemet. Om du delar användarlexikon med hjälp av en server kan du låsa dem genom att skrivskydda dem så att användarna kan använda dem, men endast administratören kan lägga till ord.

Se till att alla personer i arbetsgruppen använder samma anpassade användarlexikon som har installerats på en gemensam nätverksdator och inte de lexikon som har lagrats i ett dokument. Däremot kan du sammanfoga användarlexikonet med dokumentet innan du levererar dokumentet till ett prepress-företag.

Om du använder ett delat, anpassat användarlexikon som ligger på en gemensam nätverksdator kan du söka efter filer med användarlexikon och kopiera dem från en arbetsstation till en annan. Placeringen av befintliga användarlexikon visas i lexikoninställningarna.

Obs!

När du har uppdaterat användarlexikonet på en delad arbetsstation visas inte ändringarna på de enskilda arbetsstationerna förrän användaren startar om InCopy eller trycker på Ctrl+Alt+/ (Windows) eller Kommando+Alt+/ (Mac OS).

Duden-ordlista

Duden är inbyggd och integrerad i InCopy. Du kan använda Duden för få exaktare tysk avstavning och stavningskontrollförslag.

 1. Om du vill använda Duden-ordlistan i InCopy när du arbetar med tyska texter går du till:

  • Fönster: Redigera > Inställningar > Ordlista
  • macOS: InCopy > Inställningar > Ordlista
 2. Välj något av följande språk på den nedrullningsbara menyn Språk:

  • Tyska: 1996 års reform
  • Tyska: 2006 års reform
  • Tyska: Österrike (2006 års reform)
  • Tyska: Schweiz
  • Tyska (Schweiz): 2006 års reform
  Obs!

  Nu finns ett nytt språk, Tyska: Österrike (2006 års reform).

 3. Om Duden inte angetts som standard kan du välja det i den nedrullningsbara menyn Avstavning och stavning.

Avstavning

Om du vill använda Duden-avstavning går du till Inställningar > Ordlista och väljer Visa avstavningsalternativ.

Alternativ för Duden-avstavning är tillgängliga från:

 • Avstavningsinställningar när du skapar ett nytt styckeformat.

 • Styckepanelmenyn > Avstavning.

Avstavningsmetoder i Duden

Duden har fyra olika avstavningsmetoder för tyska ord:

Alla:

Detta tillåter alla avstavningar som är tekniskt korrekta och som inte bryter mot stavningsreglerna. Till exempel är både Ur-ins-tinkt och Ur-in-s-tinkt korrekta. Det är standardinställningen.

Alla utom oestetisk:

Detta tillåter alla avstavningar med undantag för oestetiska avstavningar där ordets betydelse kan förvanskas. Till exempel tillåts Ur-ins-tinkt men inte Ur-in-s-tinkt.

Önskad estetisk:

Förutom ord med en angiven estetisk avstavning avstavas även längre ord (minst sex tecken) för vilka ingen estetisk avstavning har angetts. Till exempel avstavas Napoleon som Na-po-leon, trots att ingen angiven estetisk avstavning finns.

Estetisk:

Endast avstavning som anges som estetisk används. Till exempel används Auto-bahn, men inte Au-tobahn.

Några ytterligare exempel på avstavningsmetoder i Duden

Avstavningsmetod

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Alla

Ur-in-s-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-le-on

kri-tisch

be-in-hal-ten

Alla utom oestetisk

Ur-ins-tinkt

Erd-beer-mar-me-la-de

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhal-ten

Önskad estetisk

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Na-po-leon

kri-tisch

be-inhalten

Estetisk

Ur-instinkt

Erd-beer-marmelade

Napoleon

kritisch

be-inhalten

Stavningskontroll

I det tyska språket tillåts flera stavningsvarianter för ett stort antal ord, t.ex. Delphin och Delfin samt Graphik och Grafik.

Det finns fyra stavningskontrollmetoder. Om du vill ha ett konsekvent skrivsätt där bara en av stavningsvarianterna (för t.ex. antingen Delphin eller Delfin) godkänns väljer du antingen Duden, Konservativ eller Nyhetsbyråer. Om du bara vill markera ogiltiga stavningar som fel väljer du Tolerant.

Duden är förvalt som standard. Du kan välja andra alternativ från Inställningar > Ordlista > Stavning.

Stavningskontrollmetoder i Duden

Duden:

Bara den stavningsvariant som rekommenderas av Duden godkänns. Övriga varianter markeras som fel.

Konservativ:

Godkänner endast äldre stavningar som Delphin men inte Delfin (ph istället för f). På samma vis godkänns Graphik men inte Grafik.

Nyhetsbyråer:

Samma som Duden men med en annan uppsättning regler som godkänts av ett flertal nyhetsbyråer och förlag.

Tolerant:

Godkänn alla giltiga stavningar. Till exempel godkänns både Graphik och Grafik. På samma sätt godkänns både Delphin och Delfin.

Ytterligare några exempel på stavningskontroll

Stavningskontrollmetod

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Duden

Geograf är korrekt, Geograph är felaktigt

Joghurt är korrekt, Jogurt är felaktigt

Fotosynthese är korrekt, Photosynthese är felaktigt

Motocross är korrekt, Moto-Cross är felaktigt

Fundraising är korrekt, Fund-Raising är felaktigt

Konservativ

Geograph är korrekt, Geograf är felaktigt

Joghurt är korrekt, Jogurt är felaktigt

Photosynthese är korrekt, Fotosynthese är felaktigt

Moto-Cross är korrekt, Motocross är felaktigt

Fund-Raising är korrekt, Fundraising är felaktigt

Nyhetsbyråer

Geograf är korrekt, Geograph är felaktigt

Joghurt är korrekt, Jogurt är felaktigt

Photosynthese är korrekt, Fotosynthese är felaktigt

Moto-Cross är korrekt, Motocross är felaktigt

Fundraising är korrekt, Fund-Raising är felaktigt

Tolerant

båda är korrekta

båda är korrekta

båda är korrekta

båda är korrekta

båda är korrekta

Skript

Använd följande namn för stavningskontrollmetoder om du vill ange Duden för leverantörer som använder skript:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Nyhetsbyråer
 • Duden: Tolerant

Koppla ett språklexikon till markerad text

Om du använder mer än ett språk i en fristående artikel (en artikel som inte är länkad till en InDesign-layout), kan du ange vilket språklexikon du vill använda för stavningskontroll och avstavning av texter på ett visst språk. Du kan koppla olika språklexikon till olika delar av dokumentet, ända ner på teckennivå.

Different hyphenation breaks depending on the language dictionary

A. Glockenspiel in English B. Glockenspiel in Traditional German C. Glockenspiel in Reformed German 

 1. Markera den text som du vill koppla till ett lexikon.
 2. Öppna teckenpanelen genom att välja Text > Tecken.
 3. Längst ned på teckenpanelen väljer du ett lexikon på menyn Språk. (Om menyn Språk inte visas på teckenpanelen väljer du Anpassa på teckenpanelens meny, väljer Språk och klickar på OK.)
Obs!

Om InCopy-artikeln är länkad till en InDesign-layout med en inbäddad avstavningslista, styr den inbäddade listan stavningskontroll och avstavning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online