Formatera tecken

Använda baslinjeförskjutning

Använd Baslinjeförskjutning om du vill flytta ett markerat tecken uppåt eller nedåt i förhållande till den omgivande textens baslinje. Alternativet är särskilt användbart när du placerar bråkstreck manuellt eller ställer in placeringen av textbundna bilder.

Baseline shift values applied to text

 1. Markera text.
 2. Skriv ett numeriskt värde för Baslinjeförskjutning  på teckenpanelen eller kontrollpanelen. Med positiva värden flyttas tecknets baslinje uppåt. Med negativa värden flyttas den nedåt.
Obs!

Du ökar eller minskar värdet genom att klicka i rutan Baslinjeförskjutning och sedan trycka på Uppåtpil eller Nedåtpil. Om du håller Skift nedtryckt medan du trycker på Uppåtpil eller Nedåtpil ändras värdet i större steg.

Om du vill ändra standardvärdet för baslinjeförskjutningen anger du ett värde för Baslinjeförskjutning under Måttenheter och skalsteg i dialogrutan Inställningar.

Höja upp eller sänka ned markerad text i ett annat teckensnitt än OpenType

 1. Markera text.
 2. Välj Upphöjda eller Nedsänkta på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.

Om du väljer Upphöjda eller Nedsänkta tillämpas fördefinierade värden för baslinjeförskjutning och teckenstorlek på den markerade texten.

De värden som används är procentvärden av den aktuella teckenstorleken och radavståndet, och är baserade på inställningarna i dialogrutan för textinställningar. Värdena visas inte i rutorna Baslinjeförskjutning och Storlek på teckenpanelen när du markerar text.

Obs!

Du kan ändra standardstorlek och position för nedsänkt och upphöjd text med inställningarna för avancerad text.

Använda understruken eller genomstruken text

Standardbredden för en understrykning och genomstrykning beror på textstorleken.

Självstudiekursen (video) Custom Underlines in InDesign (på engelska) av Jeff Witchel handlar om understrykning.

Använda understruken eller genomstruken text

 1. Markera text.
 2. Välj Understruken eller Genomstruken på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.

Ändra alternativ för understrykning och genomstrykning

Det är särskilt användbart att skapa en anpassad understrykning när du vill skapa en jämn understrykning under tecken av olika storlek, eller om du vill skapa specialeffekter, t.ex. bakgrundsframhävning.

Before and after adjusting underlines

 1. Välj Understrykningsalternativ eller Genomstrykningsalternativ på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.
 2. Gör något av följande och klicka sedan på OK:
  • Välj Aktivera understrykning eller Aktivera genomstrykning om du vill aktivera understrykning eller genomstrykning för den aktuella texten.

  • I Bredd väljer du en bredd eller anger ett värde som anger hur tjock linjen ska bli.

  • I Text väljer du ett alternativ för understrykning eller genomstrykning.

  • I Förskjutning anger du linjens vågräta placering. Förskjutningen mäts från baslinjen. Negativa värden flyttar understrykningslinjen över baslinjen och genomstrykningslinjen under baslinjen.

  • Markera Övertryck linje om du vill försäkra dig om att linjen inte tränger undan underliggande tryck på en tryckpress.

  • Välj en färg och ton. Om du anger en annan linjetyp än helfylld, väljer du en mellanrumsfärg eller mellanrumston för att ändra utseende på området mellan strecken, punkterna eller linjerna.

  • Välj Övertryck linje eller Övertryck mellanrum om understrykningen eller genomstrykningen ska skrivas över en annan färg och du vill undvika feltryck.

Obs!

Om du vill ändra alternativ för understrykning eller överstrykning använder du alternativen i Understrykningsalternativ och Genomstrykningsalternativ i den dialogruta som visas när du skapar eller redigerar formatet.

Använda ligaturer på bokstavspar

Du kan infoga ligaturer automatiskt. De är typografiska ersättningstecken för vissa teckenpar, som ”fi” och ”fl”, som är tillgängliga i vissa teckensnitt. De tecken som används i InDesign när alternativet Ligaturer är markerat visas och skrivs ut som ligaturer, men de är redigerbara och orsakar inte heller felaktig indikering vid stavningskontroll.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

Om du använder OpenType-teckensnitt och väljer Ligaturer på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny eller i snabbmenyn, används alla standardligaturer som finns i teckensnittet i InCopy så som teckensnittsutvecklaren har angett dem. I vissa teckensnitt finns mer ornamenterade, valfria ligaturer som du kan använda om du väljer kommandot Mjuka ligaturer.

 1. Markera text.
 2. Välj ligaturer på popup-menyn. Du kan även använda menyn på teckenpanelen eller kontrollpanelens meny för att välja ligaturer.

Ändra färg, övertoning eller linje för en text

Du kan ändra färg, övertoning eller linje för tecken och sedan fortsätta redigera texten. Använd panelen Färgrutor och panelen Linje för att välja färg, övertoning eller linje eller ändra inställningarna för teckenfärg när du skapar eller redigerar ett format.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda färgändringarna på text i en ram använder du textverktyget  och markerar texten.

  • Om du vill använda färgändringarna på all text i en ram använder du markeringsverktyget  och markerar ramen. När du tillämpar en färg på en text i stället för behållaren, är det viktigt att du markerar symbolen Formateringen påverkar texten  på verktygspanelen eller färgrutepanelen.

 2. Välj om du vill använda färgändringen på fyllningen eller linjen på verktygspanelen eller färgrutepanelen. Om du väljer Linje kommer färgändringen endast att användas på konturerna för tecknen.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på en färg eller övertoningsfärgruta på färgrutepanelen.

  • Välj bland alternativen på linjepanelen, t.ex. för att ställa in linjebredd.

Du kan också använda en övertoning på text genom att dra över den markerade texten med antingen verktyget Övertoningsfärgruta  eller verktyget Övertoningsludd .

Obs!

Du kan skapa inverterade tecken genom att göra textfyllningen vit eller [Papper] och ramens färg mörk. Du kan också skapa inverterade tecken genom att placera en linje bakom texten. Om linjen är svart måste du dock ändra texten till vitt.

Ändra färgen och övertoningen för text

Du kan använda färger och övertoningar för linjer och fyllningar för tecken med hjälp av färgrutepanelen. Om du arbetar med länkad artikel kan du använda de färger och övertoningar som finns i InDesign-layouten. För fristående artiklar kan du lägga till någon av standardfärgerna eller nya färger som du skapar för dokumentet.

Obs!

Det går inte att skapa övertoningar i InCopy. Övertoningar visas endast när du importerar från InDesign.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

Ändra textfärgen

 1. Välj textverktyget  och markera den text du vill färglägga.
 2. Klicka på en färg eller övertoningsfärgruta på färgrutepanelen (välj Fönster > Färgrutor).
Obs!

Det går att använda färger på text i text-, artikel- och layoutvyn men färgändringarna visas endast i layoutvyn.

Ange vilken typ av färgrutor som ska visas

 1. Visa färgrutepanelen genom att välja Fönster > Färgrutor.
 2. Välj något av följande längst ned på panelen:
  • Om du vill visa alla färg-, färgtons- och övertoningsfärgrutor klickar du på Visa alla färgrutor.

  • Om du endast vill visa processfärgs-, dekorfärgs- och färgtonsfärgrutor klickar du på Visa färgrutor.

  • Om du endast vill visa övertoningsfärgrutor klickar du på Visa övertoningsfärgrutor.

Lägga till genomskinlighetseffekter på text

Använd effektpanelen om du vill lägga till genomskinlighetseffekter, exempelvis skuggor, för text.

I InDesign Eye Candy, Part I (på engelska) ger Mike Rankin exempel på genomskinlighetseffekter.

 1. Markera textramen med markeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Effekter > [effekt].
 3. Välj Text på menyn Inställningar för.

  Du kan välja Objekt om du vill att effekterna ska tillämpas på textramens linje och fyllning samt på texten i den.

 4. Ange effektattributen och klicka på OK.

  Om du vill ändra textens blandningslägen eller opacitetsinställningar gör du ändringarna på effektpanelen.

Tilldela ett språk till text

När du tilldelar ett språk till en text bestämmer du vilket avstavnings- och stavningslexikon som ska användas. När du tilldelar ett språk ändras inte själva texten.

 1. Gör något av följande:
  • Markera texten om du endast vill tilldela språket till den markerade texten.

  • Ändra standardlexikon i InDesign genom att välja språk utan att ha något dokument öppet.

  • Ändra standardlexikon för ett visst dokument genom öppna dokumentet och välja Redigera > Avmarkera allt och sedan välja språk.

 2. Välj lexikon på menyn Språk på teckenpanelen.

I InDesign används lexikon från Proximity och Winsoft både för stavning och avstavning. Med de här lexikonen kan du ange ett annat språk för ett enda tecken. Varje lexikon innehåller hundratusentals ord, med standardavstavning. Befintlig text i textramar eller dokument påverkas inte när du ändrar standardspråk.

Du kan anpassa lexikonen så att de speciella fackuttryck som du använder känns igen och behandlas på rätt sätt.

InDesign innehåller funktion för låsning av språk som förhindrar att CJK-text tilldelas ett icke-CJK-språk.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

Ändra skiftläge för text

Kommandona Endast versaler och Kapitäler ändrar textens utseende, men inte själva texten. Kommandot Ändra skiftläge ändrar däremot skiftlägesinställningen i markerad text. Skillnaden är viktig när du söker i eller stavningskontrollerar text. Anta att du skriver ”spindlar” i dokumentet och använder Endast versaler på ordet. Om du därefter använder Sök/ersätt (med Skiftlägeskänslig aktiverad) och söker efter ”SPINDLAR”, kommer du inte hitta förekomsten av ”spindlar” där Endast versaler tillämpades. Om du vill förbättra sök- och stavningsresultaten bör du använda kommandot Ändra skiftläge i stället för Endast versaler.

Artikeln Small Caps vs OpenType All Small Caps (på engelska) av Anne-Marie Concepcion handlar om kapitäler.

Ändra text till endast versaler eller kapitäler

Endast versaler är en metod för att göra all latinsk text till versaler. Kapitäler är en metod för att göra all latinsk text till kapitäler och ge tecknen ungefär samma storlek som gemener.

I InDesign kan du automatiskt omvandla skiftläget för markerad text. Om du formaterar text som kapitäler kommer det teckensnittets speciellt utformade kapitäler att automatiskt användas i InDesign, om det finns några. I annat fall visas artificiellt skapade kapitäler i InDesign. De är förminskade versioner av versalerna i teckensnittet. Du anger storleken för den här typen av kapitäler i dialogrutan för textinställningar.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

Om du markerar Endast versaler eller Kapitäler i ett OpenType-teckensnitt skapas elegantare text i InDesign. Om du använder ett OpenType-teckensnitt kan du välja Endast kapitäler på kontrollpanelens eller teckenpanelens meny. (Se Använda attribut för OpenType-teckensnitt.)

 1. Markera text.
 2. Välj Endast versaler eller Kapitäler på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny. Om texten ursprungligen skrevs med versaler förändras inte texten när du markerar Kapitäler.

Ange storleken för kapitäler

 1. Välj Redigera > Inställningar > Avancerad text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Avancerad text (Mac OS).
 2. För Kapitäler anger du det procentvärde av den ursprungliga teckensnittsstorleken som du vill att kapitälerna ska ha. Klicka på OK.

Ändra skiftläge

 1. Markera text.
 2. Välj något av följande alternativ på undermenyn Text > Ändra skiftläge:
  • Välj gemener om alla tecken ska vara gemena.

  • Om du vill ha första bokstaven i varje ord versalt väljer du Inledande versal.

  • Välj VERSALER om alla tecken ska ändras till stora bokstäver.

  • Välj Inledande versal i mening om varje mening ska börja med stor bokstav.

Obs!

För kommandot Inledande versal i mening förutsätts att meningar avslutas med punkt (.), utropstecken (!) eller frågetecken (?). Om du använder kommandot Inledande versal i mening kan det medföra att det uppstår oväntade ändringar om något av de här tecknen används på annat sätt, t.ex. i förkortningar, filnamn eller Internet-adresser. Dessutom kan egennamn som ska inledas med versal ändras till inledande liten bokstav.

Skala text

Du kan ange relationen mellan teckens höjd och bredd i förhållande till deras ursprungliga höjd och bredd. Tecken som inte är skalförändrade har värdet 100 %. Vissa teckenfamiljer innehåller redan ett bredare teckensnitt som är utformat med en större bredd än den normala teckenstilen. Skalningsförändring förvränger tecknet. Därför är det oftast bättre att använda ett teckensnitt som har en komprimerad eller expanderad variant, om det finns någon.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

Justera lodrät och vågrät skalförändring

 1. Markera den text du vill skalförändra.
 2. Ange ett numeriskt värde och ändra procentvärdet för teckenhöjden  eller teckenbredden  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.

Om alternativet Använd ny vertikal skalning väljs kastas X- och Y-skalan för latinska tecken i vertikal text om, vilket skalanpassar all text på raden i samma riktning. (Se Ange CJK-dispositionsinställningar.) Om alternativet för justering av radhöjd med teckenskala väljs på teckenpanelens meny, påverkar tecknens Y-skala radhöjden. När du skalförändrar ramstödraster påverkas Y-skalan, så du kanske vill justera radhöjden för att undvika auto-gyoudori på det skalanpassade stödrastret.

Skalförändra text genom att ändra storlek på textramen i InDesign

 1. Gör något av följande:
  • Använd markeringsverktyget, håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra sedan ett hörn av textramen för att ändra storlek på den.

  • Ändra storlek på ramen med skalförändringsverktyget .

Bestämma hur skalad text visas

När du skalförändrar en ram skalförändras också texten i ramen. Om du till exempel dubblerar textramens storlek kommer även texten att dubbleras i storlek. Punktstorleken 20 ökar till 40 punkter.

Information om skalning av textramar finns i artikeln Making a Magnifying Glass Text Frame in InDesign av David Blatner (på engelska).

Du kan ändra ett inställningsalternativ som anger hur skalförändrad text visas på paneler:

 • Som standard, när Använd på innehåll är valt, visas den nya textstorleken (till exempel 40 pt) i rutan Teckenstorlek på kontrollpanelen och teckenpanelen. Om du väljer alternativet Justera procentvärde för skalförändring visas både den ursprungliga storleken och den skalförändrade teckenstorleken i textrutan Teckenstorlek, till exempel "20 pt (40)".

 • Skalförändringsvärdena på omformningspanelen anger hur mycket textramen skalförändrats procentuellt i vågrät och lodrät riktning. Som standard visas skalförändringsvärdena som 100 % efter det att texten har skalförändrats när Använd på innehåll är valt. Om du väljer alternativet Justera procentvärde för skalförändring motsvarar skalförändringsvärdena den skalförändrade textramen och då visas en fördubbling av skalan för en textram som 200 %.

Det kan vara bra att hålla reda på skalförändringsvärden för textramar om du någon gång måste återställa en textram och texten i den till den ursprungliga storleken. Det är också praktiskt om du vill veta hur mycket du ändrade storleken på en textram. Spåra skalförändringar av textramar och den inneslutna texten genom att göra följande:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Allmänt (Mac OS).

 2. Välj Justera procentvärde för skalförändring och klicka på OK.

Observera följande:

 • Inställningen Justera procentvärde för skalförändring används på textramar som du skalförändrar efter att du har aktiverat inställningen, inte på befintliga textramar.

 • Inställningen Justera procentvärde för skalförändring hålls ihop med texten. Den skalförändrade punktstorleken fortsätter att visas inom parentes, även om du avaktiverar inställningen Justera procentvärde för skalförändring och skalförändrar textramen på nytt.

 • Om du vill ta bort den skalförändrade punktstorleken från omformningspanelen väljer du Omdefiniera skalförändring som 100 % på omformningspanelen. Om du väljer det här alternativet ändras inte utseendet på den skalförändrade textramen.

 • Om du redigerar texten eller skalförändrar en ram i kopplade ramar när inställningen Justera procentvärde för skalförändring är aktiverad, skalförändras texten även om den flyttas till en annan ram. Om inställningen Använd på innehåll däremot är vald, skalförändras inte längre text som monteras i en annan ram när texten redigeras.

Skeva text

 1. Markera text.
 2. Ange ett numeriskt värde för Skevning  i teckenpanelen. Positiva värden ger en lutning åt höger. Negativa värden ger en lutning åt vänster.

Men skevade tecken inte är detsamma som äkta kursiva tecken.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?